Monday, January 11, 2021

முலை - 2

முலையை அடுத்து முலையிருக்கும் தளமான மார்பிற்கு வருவோம். இது மார்புக்கூட்டின் முன்பக்கம் (frontside of the chest). மார்பும் முலைச் சொற்பிறப்போடு தொடர்புற்றதே. முல்> மல் >மல்கு>மல்கு-தல்= பெருகிக் கிடத்தல். அதிகமாதல், நிறைதல், செழித்தல், மல் = வளம், மல்லை = வளம், பெருமை; மல்லல் = மிகுதி, பொலிவு, அழகு; நிலத்தில் மல்லிப் பெருகியது மலை. உடல் தசைகள் வளர்ந்து பெருகுவதை மல்லாகுதல் என்பார். மல் ஆனவன் மல்லன்,. மல்+தொழில்= மற்றொழில்= இருவேறு மல்லர் தம் வலிகாட்டிப் போர்புரிதல். மல்காத்தல்= மல்லாத்தல்= மல்லார்தல்= தன் மல்லைக் காட்டி மேனோக்கிக் கிடத்தல், மலர்ந்தாற் போல் கிடத்தல். (”மல்லாக்கப் படுக்காதே ஒருக்களிச்சுப் படு” என்று பெரியோர் சொல்வார்,.) , மல்ங்கியவள் (முலை எழத்தொடங்கிய நிலையில் உள்ளவள் ம(ல்)ங்கை>மங்கை எனப்படுவாள். 

மல்>மர்>மறு>மறம். மல்லைக் காட்டிப் போர்புரிவோன் மறவனென்றும். பெண் மறத்தி என்றும் சொல்லப்பட்டாள். மறவன், மறத்தி காட்டுந்திறன் மறமானது. மல்லம்= மல்லிக் கிடக்கும் கிண்ணம். (முலைக்கு இன்னொரு பெயர்), பள்ளி யறை; மலுந்துகிடத்தல்= மகுந்துகிடத்தல்.(சிவகங்கைப் பக்கம் பயிலும் சொல். நிறைந்துகிடப்பது என்று பொருள் கொள்ளும். மலர்= முலை போல் விரிந்தது. மலிதல், மலிர்தல்= மிகுதல், நிறைதல், விம்மல், to become large,பரத்தல். மலிபு= மிகுதி. முலையில் பால் ஒழுகுவதால், முல்லின் திரிவான மல்லில், ”மலிர்தல் = நீர் ஒழுகுதல்; மலிகு =நீர் ஒழுக்கு” போன்ற சொற்கள் எழும். ”மலிகு” என்ற தமிழ்ச்சொல் milk ஓடு இணைவு காட்டும். பிள்ளைபெற்ற பெண்ணே, முலைப் பால் கொடுக்கமுடியும். பிள்ளை பெறவியலா, பால் கொடுக்கவியலாப் பெண் குமுகத்தில் மலடு எனப்பட்டாள். மலடி= மலடான பெண். மலடன்= பெண் பிள்ளைபெறுவதற்கு விந்துகொடுக்க இயலாத ஆண். மலட்டு ஆ = ஈன முடியாத பசு. மலட்டாறு = நீர் வற்றிய ஆறு. (இங்கே நீரும் பாலும் ஒப்பிடப் படுகின்றன.) 

மல்>மள்>மழ = மல்லி விரியும் இளமை  மளமள= விரைவுக்குறிப்பு. பெருக்கம் குறிக்கவும் பயன்படும். ”மளமள என வளர்ந்தான்”. மளமள>மடமட. ”மடமட என நடந்தது”, மளிகை= விற்கவேண்டிப் பெருகிக்கிடக்கும் பலசரக்கு. மள்> மளு> மளுகு> மருகு> மருவு> மருபு> மார்பு. மார்பு என்ற சொல் முலையின் நீட்சியாய் வளர்ந்தது. மார்பை மாரென்றும் சுருங்கக் குறிப்பார். மார்க்கச்சை= முலைக்கச்சை. மார்பிற்கு வேறு சொற்களாய் அகலம், மருமம், ஆகம், உரல்/ம் என்பவற்றைத் திவாகரமும், இவற்றோடு நெஞ்சு சேர்த்துப் பிங்கலமும், சூடாமணி நிகண்டும் தரும். தொல்காப்பியத்தில் புழங்கும் ”நெஞ்சு”, திவாகரத்தில் விடுபட்டது, வியப்பைத் தருகிறது. மார்புக்கு மேல் முலை, முலைக்கு மேல் முலைக்கண். மார்பின் பின்னுள்ளது முதுகு/புறம். அகலமும், ஆகமும் ஒரேமாதிரி எழுந்தவை. உடம்பின் வெளித்தெரி உறுப்புகளில் மார்பே அகலமானது. அகல்> அகல்வு> அகவு> அகவம்> ஆவம்> ஆகம். 

மார்பின் 2 பரிமானக் குறிப்பு நெஞ்சு. துணி நெய்கையில் வார்ப்புநூலும் (warp thread) ஊட்டுநூலும் (weft thread) பின்னிப் பிணைந்து நெய்யப் படும்,. நெய்வு> நெசவு. நெய்ந்தது> நெய்ஞ்சது> நெஞ்சு. நெஞ்சாங்கூடு = நெஞ்சோடு சேர்ந்த என்புக் கூடு (chest). ஆங்கிலச் சொற்பிறப்பும் இக் கூட்டுப்பொருளை அழுத்தும். chest (n.). Old English cest "box, coffer, casket," usually large and with a hinged lid, from Proto-Germanic *kista (source also of Old Norse and Old High German kista, Old Frisian, Middle Dutch, German kiste, Dutch kist), an early borrowing from Latin cista "chest, box," from Greek kistē "a box, basket," from PIE *kista "woven container" (Beekes compares Middle Irish cess "basket, causeway of wickerwork, bee-hive," Old Welsh cest).

அகலம், ஆகம் போல், மருமமும் மார்பும் ஒரேவித சொற்பிறப்புக் கொண்டவை.  மருவுதல்= மார்பில் தழுவுதல். மருமகள்/ன் = தழுவிக் (ஏற்றுக்) கொண்ட மகள்/ன். மருவீடு = சம்பந்தி குடும்பம். மருவுகை= marriage. தமிழ், இந்தையிரோப்பிய உறவைப் பாருங்கள். ஆணும் பெண்ணும் தழுவும்போது, இணையும் பகுதி மருவு>மார்வு>மார்பு எனப்பட்டது. குறிப்பிட்ட விட்டத்திற்குச் செடியின் தண்டு வளர்ந்த பின், வளைக்க முடியாத திண்மையை அது பெறும். அதன்பின் அதை மருவ மட்டுமே முடியும். செடி மரமானதாய்ச் சொல்வோம்.. மருவக்கூடியது  மரம். மருவும் தேவையின்றி இளமையில் இருந்தபோது வளைத்துச் செழித்தது செழி>செடி. மருவுதலுக்கு வேறு திரிவுமுண்டு. மகரம் வகரப்போலி ஆகையால் மருவுதல்>மருமுதல் ஆகும். அதில் உருவான பெயர்ச் சொல் மருமம். மருமம், மம்மம் என்றும் திரியும். மம்மல் (mammal) என்பது முலையுள்ள பாலூட்டி விலங்கு .உர்>உறு என்பதும் உரல் = தழுவலைக் குறிக்கும். உரம் என்ற பெயர்ச் சொல் இதில் உருவானது, மார்பைக் குறிக்கும் எல்லாச் சொற்களும்  தழுவல் கருத்தில் உருவானவை ஆகும்.

மல்>மள்>மளு>மடு என்பது பசுவின் முலையைக் குறிக்கும். மடு>மடி என்ற நீட்சியும் அதே பொருள் கொள்ளும். masto, mazo போன்ற இந்தையிரோப்பியச் சொற்கள் மடுவொடு தொடர்புற்றவை. மடு கொடுக்கும் பருவங் கொண்டவள் மடந்தை. மங்கைக்கு அடுத்த பருவம். மடுத்தலுக்கு பால் ஊட்டுதல் என்றும் பொருள்.. பின்னால் உணவூட்டதலுக்கும் இச்சொற்பொருள் நீண்டது. மடு> மடை, மடைத்தல், மடைப்பள்ளி  போன்ற சமையல் தொடர்பான சொற்கள் இப்படிக் கிளைத்தவையே. முள்>மள்>மட்டு என்பது ஒரு காலத்தில் பாலைக் குறித்திருக்கலாம் என ஊகிக்கிறோம் . இன்று அந்தச்சொல் தேன், கள், சாறு, பருகம், ,மதுச் சாடி, மணம் என்ற பொருட்பாடுகளையே குறிக்கிறது. முட்டு> மட்டு  என்பது ”நிறைந்தது” என்றும் பொருள் கொள்ளும். மட்டு>மட்டம்= கள். மட்டு>மத்து>மத்தம்= களிப்பு. .மத்து> மது - தேன், கள், பால் (இதுவும் இக் காலத்தில் பாலைக் குறிக்கவில்லை.) மத்தன்= பித்துப் பிடித்தவன்; மத்து = மயக்கம். மாந்தப் பாலுக்கு மாறாய், பசுவின் மடுவழி பாலைக் கறக்கிறோம். இப்படி மடுக்கொடுக்கும் விலங்கு மாடு என்றே சொல்லப்பட்டது, முதலில் பசுவைக் குறித்துப் பின் காளையையும் குறிக்கும் பொதுப்பெயராயிற்று.

மடு, மடியைப் புரிந்துகொண்டால், ஏராளம் கலைச்சொற்களைப் படைக்க முடியும். கீழே மடுவைப் பயன்படுத்தியுள்ளேன். (மடியையும் பயனுறுத்தலாம்.) முதலில் வருவது gynecomazia (s) = கன்னுமடு ஆகல் , The abnormal proliferation or enlargement of the glandular component of breast tissues in males: Gynecomazia is strictly a male disease and is any growth of the adipose (fatty) and glandular tissue in a male breast. Not all breast growth in men is considered abnormal, just excess growth. gyneco என்பதைக்- கன்னுகை எனலாம். கன்றுதல்>கன்னுதல்= குட்டிபோடுதல்.. கன்னி = பிள்ளை பெறக் கூடியவள். இன்று இப்பொருளோடு, மணமாகாதவள் என இன்னொரு வரையறை சேர்க்கிறோம். கு also gynaeco-, before a vowel gynec-, word-forming element meaning "woman, female," from Latinized form of Greek gynaiko-, combining form of gynē "woman, female," from PIE root *gwen- "woman."

அடுத்தது mastoplasia மடுப் பெருகை, mastoplastia (s) (noun). Enlargement of the breasts or the development of breast tissue: A mastoplasia is considered to be an abnormal multiplication or an increase in the number of normal cells of mammary gland tissue.

mazodynia மடுத் தினவு (s) (noun), A mazodynia is a pain in the breast.

mazologist மடுவியலார் (s) (noun), Someone who studies the animal class of Mammalia which refers to warm-blooded creatures that have body hair and feed milk to its young.

mazology மடுகளியல் (s) (noun), The branch of zoology that studies mammals which is a class of vertebrates with characteristics; such as, fur, blood, four-chambered hearts, and complex nervous systems.

mazomancy மடுக்குறிகை (s) (noun). Divination or predicting the future while observing babies when they are nursing. 2. Etymology: derived from the Greek mazos, "breast" and manteia, "prophecy".

mazomantist மடுக்குறியாளர் (s) (noun), Someone who predicts the future while watching a baby nursing milk from his or her mother.

mazopathy (s) மடு நோய் (noun), Any disease of the placenta or of the female breast.

mazophile (s) மடு விழையர் (noun), Someone who is sexually stimulated or excited by female breasts.

mazophilous (adjective) மடு விழை Pertaining to or referring to mammary mania or an excessive interest in breasts.

mazophily (s) (noun) மடு விழையம் A clinical term that is expressed when a person is sexually stimulated by female breasts and it is probably one of the most universal forms of sexual desires among normal men and teenage boys.

mazoplasia (s) மடுச் சிதைவு  degenerative condition (gradual deterioration) of breast tissue.

tetramastia, tetramazia (s) (nouns). நால்மடு A condition characterized by the presence, normal or abnormal, of four breasts or mammary glands: There are some animals that have tetramastias; however, it is extremely unusual for a human to have them.

mastoid (adj.) மடுகை "breast-shaped, teat-like, resembling a (female) breast or nipple," 1732, from Greek mastoeides "resembling a breast," from mastos "(woman's) breast" (see masto-) + -oeides "like," from eidos "form, shape" (see -oid). As a noun, 1800, from the adjective.

masto- மடு.மடி before vowels mast-, word-forming element meaning "female breast, mammary gland," from Greek mastos "woman's breast," from madan "to be wet, to flow," from PIE *mad- "wet, moist, dripping" (source also of Latin madere "be moist;" Albanian mend "suckle;"

இப்போது சொல்லுங்கள். முலை செகையுறுப்பா? ஆண்டாள் தவறா? எனக்குத் தோன்றவில்லை. ”பார்வையிலிருக்கிறது நம் புரிதல்”. [அவையில் சொல்லக் கூடாத பழமொழி ஒன்று நினைவுக்கு வருகிறது.] 

அன்புடன்,

இராம.கி. 


No comments: