Wednesday, March 17, 2010

கொளுவுக் கணிமை - Cloud Computing

இன்று சிங்கை நண்பர் கலைமணி cloud computing, On line [learning, resources] என்பவற்றிற்கு இணையான தமிழ்ச்சொற்களைக் கேட்டிருந்தார். அவருக்குச் சற்றுமுன்னால் மறுமொழித்தேன். பின்னால், இந்த விதயம் பொதுவில் இருந்தாலும் பலருக்கும் பயன்படுமே என்று கருதி இங்கு தருகிறேன்.

முதலில் வருவது cloud computing. சட்டென்று இதற்கான கலைச்சொல்லைச் சொல்லாமல் விளக்கம் தந்தே சொல்லுகிறேன். முதன்முதலில் இது போன்ற கலைச்சொற்களைத் தரும்போது விளக்கமும் கொடுத்துச் சொற்களைத் தந்தால் நன்றாக இருக்கும். ஏதொன்றையும் தமிழில் முதலில் எழுதும் போது, புதுச் சொற்கள் பயிலவேண்டிய கட்டாயத்தில் இதுபோன்ற விளக்கமும் கொடுத்து ஆக்கத்தை எழுதினால் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
-------------------

ஒவ்வொரு கணிப்புதிரியின் (computing problem) சிக்கலான தன்மையைப் பொறுத்து அதைத் தீர்ப்பதற்கு கணித்திறன் (computing capacity) தேவைப்படும். கணித்திறன் கூடக் கூடக் கணியின் விலையும் கூடும். ஒவ்வொரு கணிப்புதிரிக்காகப் கணித்திறன் கூடிய புதுப்புதுக் கணிகளை உருவாக்கிக் கொண்டிருக்க முடியாது.

பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அதிகப்பட்ட கணித்திறன் தேவைப்படும், கணிப்புதிரிகளைச் சுளுவ (to solve) வேண்டும் போது, கணியாளர்கள் தங்களிடம் இருக்கும் ஒருசில குறைதிறன் கணிகளைச் சரஞ்சரமாகவோ (series), இணையாகவோ (parallel) கம்பிகளாலும் (wires), வடங்களாலும் (cables) பிணைத்து புதிரிகளின் தீர்வுகளைக் காண முயலுவார்கள்.

சரி, இது போன்ற பிணைப்புக்களால் ஓரளவுக்குப் பெரும்புதிரிகளைச் சுளுவியெடுக்க (to solve) முடியும் என்றாலும், அதிலும் சிக்கல் ஏற்படுகிறது. பலநேரங்களில் இந்தக் கணிகளை ஒரேயிடத்தில் ஒன்றுசேர்க்க முடிவதில்லை. அவை பல்வேறு இடங்களில், ஏன் பல்வேறு நாடுகளில், கூட இருக்கக் கூடும். அவற்றை ஒன்று சேர்த்து ஓரிடத்திற்குக் கொண்டுவந்து பிணைத்துக் கணிப்பது என்பது மிகப் பெருமாண்டமான செலவைக் கொண்டுவருகிறது. மாறாக இந்தக் காலத்தில் உலகெங்கும் இருக்கும் பல்வேறு கணிகளை (அவை 100, 1000, 100000 என்று எத்தனை வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். அவை எல்லாவற்றையும்) “இணையம்” என்ற வலையால் ஒன்றிணைக்க முடியும். பூதியல் (physical) முறையில், கம்பி, வடங்கள் வழி கணிகளை இணைப்பதற்குப் பகரி(substitute)யாக, ஒரு கணியை இணைய வலையில் (internet web) பிணைத்து எங்கெங்கோ இருக்கும் கணிகளையும், நம் கணியையும் ஒரு கூட்டுப் பொதியாக்கி, கூட்டுறவு முறையில், ஒரு கணிப் புதிரியைச் சுளுவுவதையே cloud computing என்று சொல்கிறோம்.

சரியான கணிக் கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகள் (computer control protocols) இருந்தால் ஒரு கணியின் இயக்கக் கட்டகம் (operating system) இந்த வலையின் மூலம் எண்ணற்ற கணிகளை இயக்க முடியும். அதே போல 4, 10 கணிகள் ஒன்று சேர்ந்து தங்களுடைய இயக்கக் கட்டகங்களை ஒருங்குறச் செயற்பட வைத்து 10000 கணிகளைக் கூடச் செயற்பட வைக்கமுடியும். பலநேரம் எந்தக் கணி கட்டுறுத்துகிறது (which is controlling), எந்தக் கணி கட்டுப்படுகிறது (which is getting controlled) என்று சொல்ல முடியாதபடி அவை மாறி, மாறிச் செயற்படலாம்.

இந்தக் கணிகளின் இணைப்பு இந்த முறையில் தான் ஏற்பட்டது என்று கணுவலை அடவுகளைக் (network design) காட்ட முடியாதபடி கணிகள் முனைகளாக (nodes) ஒருங்கிணைந்து செயற்படும். எப்படி ஒரு மேகத்தினுள் மழைக்கருக்கள் (condensation droplets) சேர்ந்து பஞ்சுபோல் உருக்கொண்டு புதுப்புது உருவம் எடுத்துச் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப பெருகிச் சுருங்கி விரிகின்றனவோ, அது போல இந்த கணி முனைகளும் (கணிக் கருக்களும்) தமக்குள் ஒன்றிணைந்து இயங்கி, கொடுத்திருக்கும் கணிச்சிக்கலைச் சுளுவித் தருகின்றன என்பதால் கணித் திரளைச் சுட்டுவதற்கு மேகத்தை உருவகமாக்கிக் காட்டுவார்கள்.

தமிழில் கொண்டல் என்ற சொல் மேகத்தைக் குறிக்கும் சொல். மழைக்கருக்கள் திரண்டு இருப்பதைக் கொள்ளுதல் என்று சொல்லுவார்கள். குள்>கொள்>கொண்டு>கொண்டல் என்று அந்தச் சொல் உருவாகி, மழைக்கருக்கள் பொருந்திய மேகத்தைக் குறிக்கும். கொண்டல் குளிரும் போது மழை பொழியும். குள்ளுதல் என்பது திரளுதல். குள் என்னும் வேரில் இருந்து பிறந்த கூட்டச்சொற்கள் தமிழில் ஏராளம். இங்கே கொண்டல் என்பது இயற்கையில் வலையும் இல்லை, இணைப்புமில்லை, பிணைப்புமில்லை. அது ஒரு திரள். தாமாகவே திரளும் கூட்டம்.

இப்படித் திரள்வதை agglutination என்றும் ஆங்கிலத்தில் சொல்லலாம். குள்>கொள்>கொளுவு>கொளுவதல் என்பது தமிழில் agglute என்பதைக் குறிக்கும். நம்முடைய கணித் திரளில் வலை இருக்கிறது; இணையம் இருக்கிறது. ஆனால் ஒரு புதிரியைச் சுளுவ, எந்தக் கணி எத்தனை கணிகளோடு பிணைந்தது என்பது குறிப்பிட்டுச் சொல்ல முடியாததால் அது திரள் என்றே சொல்லவேண்டியிருக்கிறது. திரளுதல் என்பதை கொளுவுதல் (agglute) என்றும் சொல்லலாம். Tamil is an agglutinative language - தமிழ் ஒரு கொளுவு நிலை மொழி என்று சொல்லுவார்கள். கொளுவுக்கும் கொண்டலுக்கும் அடியில் இருக்கும் கருத்துத் திரளுதலே. இங்கே கொண்டல் என்ற சொல்லை அப்படியே நேரடியாகப் புழங்காமல், பின்னால் ஏற்படக்கூடிய கூட்டுச் சொற்களுக்கு வாய்ப்பாகக் கொளுவு என்பதை முன்சொல்லாக்கிக் cloud computing என்பதைக் ”கொளுவுக் கணிமை” என்று சொல்லலாம். கொளுவு என்ற சொல்லிற்குள் ”திரள், எங்கெங்கோ இருக்கும் கணிகள், இணையம், பிணைப்பு” என எல்லாமே உள்ளூற அடங்கி விடும்.
--------------------

அடுத்தது On line [learning, resources] இதைச் சிறிது காலமாகவே எடுகோடு என்ற சொல்லாற் குறித்து வருகிறேன். எடுத்துக் கொள்ளும் நிலையும் இருக்கும் கோடு. He is always online = எப்பொழுதும் அவர் எடுகோட்டில் இருப்பார். [எங்கெல்லாம் ஆங்கிலத்தில் online வருகிறதோ அங்கெல்லாம் எடுகோடு என்பது சரியாகவே பொருந்துகிறது. பல்வேறு வாக்கியங்களை வைத்துப் பாருங்கள். ஏதேனும் விதிவிலக்கு இருந்தால் எனக்குச் சொல்லுங்கள்.

எடுகோட்டுப் படிப்பு = online learning. எடுகோட்டு ஊற்றுகைகள் = online resources. மூலங்கள் என்ற சொல்லை resources என்பதற்கு இணையாக நான் பயன்படுத்துவதில்லை. முளை, மூலம் என்ற சொற்கள் roots என்பதை ஒட்டிவரும் மெய்யியற் சொற்களுக்கே பயன்படுத்துகிறேன். ஊற்று/ ஊற்றுகை என்பது ஊறிவரும் நீர்ப்பொருள் என்பதால் அறிவுப் பொருளைக் குறிக்கமுடியும்.

அன்புடன்,
இராம.கி.

Wednesday, March 03, 2010

ஒருங்குறியின் போதாமை

அண்மையில் சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்தில் பேரா. தெய்வசுந்தரத்தின் பெருமுயற்சியில் சிறப்புற நடந்த “கணினித் தமிழ் - பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கத்தில்” நான் பங்குபெற்று அளித்த "ஒருங்குறியின் போதாமை - Inadequacy of Unicode ” என்ற என் பரத்தீட்டைக் (presentation) கீழே ஒரு படக்கோவையாக தங்கள் பார்வைக்குக் கொடுத்திருக்கிறேன். ஏதேனும் பின்னூட்டுக்கள் இருந்தாற் தெரியப் படுத்துங்கள். என்னால் இயன்றதை விளக்குவேன்.

அன்புடன்,
இராம.கி.

வழுதை 1 (slide 1)வழுதை 2 (தொல்காப்பியமும் குறியேற்றங்களும் - 6 என்னும் பதிவுக்குச் சென்றால் தமிழ் எழுத்து வரலாறு பற்றி மேலும் சில விவரங்கள் பெறமுடியும். அதோடு ”தொல்காப்பியமும், குறியேற்றங்களும்” என்ற முழுக்கட்டுரைத் தொடரையும் படிப்பது நல்லது.)வழுதை 3வழுதை 4வழுதை 5வழுதை 6வழுதை 7 [ஒருங்குறித் தமிழில் உருவான ஒரு word ஆவணத்தை PDF ஆவணமாக்கிப் பின் அந்தப் PDF ஆவணத்தில் இருந்து நாலைந்து பத்திகளை வெட்டி இரண்டாவது word ஆவணத்தில் ஓட்டிப் பார்த்தால் தமிழ் ஒருங்குறி ஈ என்று இளிப்பது விளங்கும். செய்து பாருங்கள். தமிழ் எழுத்துக்கள் உடைபடுவதைத் தவிர்க்கவே முடியாது. அதாவது இன்றைக்கு இருக்கின்ற ஒருங்குறி முறையில் ஒரு PDF ஆவணத்தில் இருந்து word ஆவணத்திற்குக் cut and paste எழுத்துடையாமற் செய்யவே முடியாது.]”அவன், அவனை, அவனொடு, அவனுடன், அவனால், அவனுக்கு, அவனின், அவனது” என்பவற்றை Microsoft Word Document இல் எழுதி தேடி மாற்றச் சொன்னால், கீழே வழுதை - 8 இல் இருப்பது போல் வெறுமே இவன் என்பதை மட்டுமே மாற்றும். ஆனால் alphabet முறையான உரோமன் குறியீட்டில் எழுதினால் எல்லா அவன்களையும் இவன்களாய் மாற்றிக் காட்டும். ஒருங்குறிக்கு மாறிப் பத்தாண்டுகள் ஆகியும், மைக்ரொசாவ்ட் நிறுவனத்தின் சொற்செயலி செய்ய மாட்டேன் என்கிறது. இது மைக்ரோசாவ்ட் நிறுவனத்தின் சிக்கலல்ல. ஒருங்குறியின் அமைப்பால் ஏற்படும் சிக்கல். இன்றைக்கு இருக்கும் பெரும்பாலான சொவ்வறைகள் alphabet குறியீடு சார்ந்தவை.

வழுதை 8வழுதை 9வழுதை 10வழுதை 11வழுதை 12வழுதை 13வழுதை 14வழுதை 15