Sunday, May 17, 2020

சகட்டுப் பாகங்கள் - 9


Miscellaneous auto parts (ஆத நகர்த்தியின் பல்வேறு கலப்படிச் சொற்கள்)

Air conditioning system (A/C) காற்றுப் பதனக் கட்டகம்

A/C Clutch = கா/ப கொளுக்கி
A/C Compressor = கா/ப அமுக்கி
A/C Condenser = கா/ப திணிசு ஆக்கி
A/C Hose = கா/ப. குழாய்
A/C Kit = கா/ப. கூடை
A/C Relay = கா/ப. மாற்றிழை
A/C Valve = கா/ப. வாவி
A/C Expansion Valve = கா/ப. விரிப்பு வாவி
A/C Low-pressure Valve = கா/ப. தாழ் அழுத்த வாவி
A/C Schroeder Valve = கா/ப. சுரூடர் வாவி
A/C INNER PLATE = கா/ப. உள்ளகத் தட்டு
A/C Cooler = கா/ப. குளிர்ப்பி
A/C Evaporator = கா/ப. ஆவியாக்கி
A/C Suction Hose Pipe = கா/ப. உறிஞ்சு குழாய்ப் புழம்பு
A/C Discharge Hose Pipe = கா/ப. வெளியீட்டுக் குழாய்ப் புழம்பு 
A/C Gas Receiver = கா/ப/ வளி பெறுகி
A/C Condenser Filter = கா/ப. திணிசு ஆக்கி வடிகட்டி
A/C Cabin Filter = கா/.ப. குற்றில் வடிகட்டி

Bearings (தாங்கிகள்)

Grooved ball bearing = குவைப் பந்து தாங்கி
Needle bearing = ஊசித் தாங்கி
Roller bearing = உருளைத் தாங்கி
Sleeve bearing = கூடுத் தாங்கி
wheel bearing = வலயத் தாங்கி
Hose = குழாய்
Fuel vapour hose = எரிகி ஆவிக் குழாய்
Reinforced hose (high-pressure hose) = உறுதிபெறு குழாய்
Non-reinforced hose = உறுதிபெறாக் குழாய்
Radiator hose = கதிர்வீச்சிக் குழாய்

Other miscellaneous parts (மற்ற கலப்படிப் பாகங்கள்)

Logo = இலக்கை
Adhesive tape and foil = ஒட்டுப்பட்டையும், இழையும்
Air bag = காற்றுப்பை
Bolt cap = பொலுதுக் கொப்பி
License plate bracket = உரிமத் தட்டுப் பொருத்தி
Cables = வடங்கள்/கப்புழைகள்
Speedometer cable = வேகமானி கப்புழை
Cotter pin = காட்டர் ஊசி
Dashboard = தட்டுப்பலகை
Center console = நடுவண் காட்டி
Glove compartment = கையுறைப் பகுதி
Drag link = இழுப்பு இளுங்கை
Dynamic seal = துனைமச் செள்ளு
Fastener = பொருத்தி
Gasket: Flat, moulded, profiled = தட்டை. வார்ப்பட, வடிவுற்ற கசங்கி
Hood and trunk release cable = கூடும், தொங்குத் திறப்பு வடமும்
Horn and trumpet horn = கூவியும், கோணைக் கூவியும்
Injection-molded parts = உள்தள்ளி மூழ்த்திய பாகங்கள்
Instrument cluster = கருவிக் கொத்து
Label = இலைப்பட்டை
Mirror = ஆடி
Phone Mount = பேசி மூட்டு
Name plate = பெயர்த் தட்டு
Nut = திருகை
Flange nut = விரிங்கு திருகை
Hex nut = அறு
O-ring = ஓ வலயம்
Paint = நிறம்
Rivet = அடியாணி
Rubber (extruded and molded)
Screw = திருகாணி
Shim = மென் தகடு
Sun visor = வெயில் மறைப்பி
Washer = வட்டை

இத்தோடு சகட்டுப் பாகங்கள் தொடர் முடிந்தது. 

Monday, May 11, 2020

அலகுகள்

7 base units in the International system of units (SI system):
அனைத்துநாட்டு அலகுக் கட்டகம் - 7 அடிப்படை அலகுகள்):

kilogram (kg), for mass. மொதுகைக்கு அயிரக் குருவம்
second (s), for time. நேரத்திற்கு நொடி
kelvin (K), for temperature. வெம்மைக்குக் கெல்வின்
ampere (A), for electric current. மின்னோட்டத்திற்கு ஆம்பியர்
mole (mol), for the amount of a substance. பொருணை அளவுக்கு  மூல்
candela (cd), for luminous intensity ஒளிச்செறிவிற்குக் காந்தில்
meter (m), for distance தூரத்திற்கு மாத்திரி.

முன்னொட்டுகள்: (prefixes):

பதிய deci (10^-1), நுறிய centi (10^-2), அயிரிய milli (10^-3), நூகிய micro (10^-6),நூணிய nano (!0^-9), பொக்கிய pico (10^-12) பதினைய femto (10-15), பதினெண்ணிய atto (10^-18), அயிரேழிய zepto (10^-21), அயிரெட்டிய yocto (10^-24)

பதுக deca (10^+1), நுற hecto (10^+2), அயிர kilo (10^+3), மாக mega (10^+6), ஆம்பல் giga (10^+9), சங்க tera (10^+12), அயிரகை peta (10^+15), அயிராறு exa (10^+18) அயிரேழு zetta (10^+21), அயிரெட்டு yotta (10^+24)

அன்புடன்,
இராம.கி.

instrument related words

agency = முகவம்
apparatus = பண்ணம்
appliance = படியாறம்
application = படியாற்றம்
belt = பட்டை, வார்
block and tackle =  கட்டையும் கட்டும்
cam = கம்பு/குறங்கு
can opener = குப்பி திறப்பி
charter = தடவு
chisel = உளி
cog flywheel =கூர் பறவளையம்
contrivance = கற்பிகம்
contols = கட்டுறல்கள்
conveyer belt = நகர்த்திப் பட்டை
crane = குரனை
crowbar = கடப்பாரை
deed = நடவடிக்கை
derrick = தூக்கி
device = வழிவகை
document = ஆவணம்
engine = எந்திரம், இயந்திரம்
equipment = ஏந்துகள்
file = இழை
gauges of a plane or vehicle = பறனை அல்லது வண்டியில் இருக்கும் காட்டிகள்
gear = கவை
hammer = சுத்தியல்
implement = உளி
instrument = கருவி
jack = மாகனத் துரப்பணம்
jimmy = முட்டுக் கடப்பாரை
key = குயவி
lawnmower = புல்வெளி மழிப்பி
lever = நெம்புகோல்
machine = மாகனை
means = முகனைகள்
mechanism = மாகனியம்
motor = நகர்த்தி
musical instrument = இசைக்கருவி
nail = ஆணி
paper = தாள்
paraphernalia = சீர்வகை
pedal = மிதி
plane = தளம்
pry = வலிந்து பற்றல்
pulley = இழுவை, கப்பி
rasp = சிராய்ப்பு
record = பதிகை
representative = பரவன்
saw = அரம், அரம்பம்
scissors = கத்திரி
screw = திருகை
screw driver = திருகுளி
shears = அரிவாள்
speedometer = வேகமானி
thermometer = தெறுமமானி
tool = ஆயுதம், தகைவி
treadle = தாடல்
utensil = ஏனம், கலம்
wheels = வலயங்கள்

Sunday, May 10, 2020

விள்ளெடுப்பு ஆலைச் சொற்கள்

plant = திணைக்களம்;
refinery = விள்ளெடுப்பு ஆலை;
distillation = துளித்தெடுப்பு;
atmospheric pressure = ஊதும அழுத்தம்;
atmospheric distillation = ஊதுமத் துளித்தெடுப்பு;
vacuum distillation = வெறுமத் துளித்தெடுப்பு;
boiling points = கொதிநிலை;
cracking = உடைப்பு;
catalytic cracking = வினையூக்கி உடைப்பு;
hydro-cracking = நீரக உடைப்பு;
reforming = மறுவாக்கம்;
catalytic reforming = வினையூக்கி மறுவாக்கம்;
blending = விளாவுதல்;
treating = துலக்கம்;
separating processes = பிரித்தெடுக்கும் செலுத்தங்கள்;
fluidized bed = விளவப் படுகை;

chemical reactions = வேதி வினைகள்;
physical changes = பூதி மாற்றங்கள்;
fluid movements = விளவ நகர்ச்சிகள்;

raw materials = இயல்பொருட்கள்;
crude oil = கரட்டுநெய்;
crude petroleum = கரட்டுப் பாறைநெய்;
product = புதுக்கு;
hydrocarbons = நீரகக் கரியன்கள்;
octane number = எட்டக எண்; 
liquid fuel gas = நீர்ம எரிவளி;
petrol or gasolene= கன்னெய்;
regular gasoline = ஒழுங்குக் கன்னெய்;
mid grade gasoline = நடுத்தரக் கன்னெய்;
premium gasoline= பெருமியக் கன்னெய்;
naphtha = நெய்தை;
kerosene = மண்ணெய்;
diesel= தீசல்;
gas oil = வளிநெய்;
heavy oil = கனநெய்;
pitch = பிசுக்கை;
tar = கீல்;
glycerol = களிக்கரை;
fatty acid = கொழுப்புக் காடி;
alcohol = வெறியம்;
fatty acid esters = கொழுப்புக்காடி அத்துகள்;
viscosity = பிசுக்குமை;

towers = கோபுரங்கள், தூணங்கள்;
reactors = வினைக் கலன்கள்;
continous stirred tank reactor (CSTR) = தொடர்ந்து துருவிய தாங்கல் வினைக்கலன் (தொதுதாவி);
tubular reactor தூம்பு வினைக்கலன்;
heat exchangers வெப்ப மாற்றிகள்;
tanks = தாங்கல்கள்;
ground level storages and pits = தொட்டிகள்;
tubes= நீளமான தூம்புகள்;
pipes = புழம்புகள்;
pumps = இறைப்பிகள்;
compressors = அமுக்கிகள்;
blowers = ஊதிகள்;
conveyors = நகர்த்திகள்;
motors = மின்னோட்டிகள்;
machinery = மாகனைகள்;சகட்டுப் பாகங்கள் - 8

Suspension and steering systems (தொங்குக் கட்டகமும் துரவுக் கட்டகமும்)

Axle = அச்சு
Camber arm = கொணைக் கை
Control arm = கட்டுறல் கை
Beam axle = பூருக அச்சு
Idler arm = சோம்புக் கை
Kingpin = அரசவூசி
Lateral link = கிடை இளுங்கை
Panhard rod = பானார்டுத் தண்டு
Pit-man arm = பள்ளத்தான் கை
Power steering assembly and component = புயவுத் துரவுச் சேர்க்கையும் பூணும்
Rack end = அரகை முனை
Shock absorber = திகை உறிஞ்சி
Spindle = சுரிதண்டு
Spring = பொங்கி
Air spring = காற்றுப் பொங்கி
Coil spring = சுருள் பொங்கி
Leaf and parabolic leaf spring = இலைப் பொங்கியும் பரவளை இலைப்பொங்கியும்
Ball joint = பந்திணை
Rubber spring = உரப்பைப் பொங்கி
Spiral spring = புரியல் ஒங்கி
Stabilizer bars and link = திடமிப்பு பாரைகளும் இளுங்கையும்
Steering arm = துரவுங் கை
Steering box = துரவுப் பெட்டி
Steering pump = துரவு இறைப்பி
Steering column assembly = துரவு நிரைச் சேர்க்கை
Steering rack (a form of steering gear) = துரவு அரகை
Steering shaft = துரவுத் தண்டு
Steering wheel (driving wheel) = துரவு வளை
Strut = தடி
Stub axle = துருத்து அச்சு
Suspension link and bolt = தொங்கு இளுங்கையும் பொலுதும்
Trailing arm = பின்தொடர் கை

Transmission system (மிடைப்பெயர்வுக் கட்டகம்)

Adjustable pedal = சரிசெய் மிதி
Axle shaft = அச்சுத் தண்டு
Bell housing = மணி மனை
Universal joint = ஒருவுற்ற இணை
Other belts = மற்ற வார்கள்
Carrier assembly = சுமக்கும் சேர்க்கை
Chain wheel and sprocket = கணை வலயமும் பற்சக்கரமும்
Clutch assembly = கொளுக்கிச் சேர்க்கை
Clutch cable = கொளுக்கு வடம்
Clutch disk = கொளுக்கித் திகிரி
Clutch fan = கொளுக்கி விசிறி
Clutch fork = கொளுக்குக் கவட்டை
Clutch hose = கொளுக்கிக் குழாய்
Clutch lever = கொளுக்கி நெம்பு
Clutch lining = கொளுக்கி இழுநை
Clutch pedal = கொளுக்கி மிதி
Clutch pressure plate = கொளுக்கி அழுத்தத் தகடு
Clutch shoe = கொளுக்கிக் கவை
Clutch spring = கொளுக்கிப் பொங்கி
Differential = வகைப்பு
Differential case = வகைப்புக் கட்டை
Pinion bearing = பிஞ்சந் தாங்கி
Differential clutch = வகைப்புக் கொளுக்கி
Spider gears = சிலந்திக் கவைகள்
Differential casing = வகைப்புக் கட்டை
Differential flange = வகைப்பு
Differential gear = வகைப்புக் கவை
Differential seal = வகைப்புச் செள்ளு
Flywheel = பறவளை
Flywheel ring gear = பறவளை வலயக் கவை
Flywheel clutch = பறவளைக் கொளுக்கி
Gear = கவை
Gear coupling = கவை கூப்பல்
Gear pump = கவை இரைப்பி
Gear ring = கவை வலய்ம்
Gear stick (gear-stick, gear lever, selection lever, shift stick, gear shifter) = கவைத் தடி
Gearbox = கவைப் பெட்டி
Idler gear = சோம்புக் கவை
Knuckle = கணுக்கில்
Master cylinder = மேலை உருளை
Output shaft = வெளியீட்டுத் தண்டு
Pinion = பிஞ்சம்
Planetary gear set = கோளக கவைக் கொத்து
Prop shaft (drive shaft, propeller shaft) = பிலிறுந்தித் தண்டு
Shift cable = குவித வடம்
Shift fork = குவிதக் கவட்டை
Shift knob =குவிதக் குமிழ்
Shift lever = குவித நெம்பு
Slave cylinder = அடி உருளை
Speed reducer = வேகக் குறைப்பி
Speedometer gear = வேகமானிக் கவை
Steering gear = துரவுக் கவை
Torque converter = திருக்கை மாற்றி
Trans-axle housing = துரன் அச்சு மனை
Transfer case = பெயர்ப்புக் கட்டை
Transmission gear = மிடைப்பெயர்வுக் கவை
Transmission pan = மிடைப்பெயர்வுத் தட்டை
Transmission seal and bonded piston = மிடைப்பெயர்வுச் செள்ளும் பிணைக்கப்பட்ட உலக்கையும்
Transmission spring =  மிடைப்பெயர்வுப் பொங்கி
Transmission yoke = மிடைப்பெயர்வு நுகம்
Universal joint (UJ, card-an joint) - ஒருவுற்ற இணைப்பு

அன்புடன்,
இராம.கி.

Thursday, May 07, 2020

சகட்டுப் பாகங்கள் - 7

Engine oil systems (எந்திர எண்ணெய்க் கட்டகங்கள்)

Oil filter = எண்ணெய் வடிகட்டி
Oil gasket = எண்ணெய்க் கசங்கி
Oil pan = எண்ணெய்ப் பட்டம்
Oil pipe = எண்ணெய்ப் புழம்பு
Oil pump = எண்ணெய் இறைப்பி
Oil strainer = எண்ணெய் துலக்கி
Oil suction filter = எண்ணெய்  உறிஞ்சு  வடிகட்டி

Exhaust system  (வெளிகுக் கட்டகம்)

Catalytic converter வினையூக்கி வேதிமாற்றி
Exhaust clamp and bracket வெளிகுக் கொளும்பும் பற்றடையும் 
Exhaust flange gasket வெளிகு விரிங்கைக் கசங்கி
Exhaust gasket = வெளிகுக் கசங்கி
Exhaust manifold = வெளிகுப் பல்மடி
Exhaust manifold gasket = வெளிகுப் பல்மடிக் கசங்கி
Exhaust pipe = வெளிகுக்  குழாய்
Heat shield = வெப்ப மறை
Heat sleeving and tape = வெப்ப வழுவைப் பட்டை
Resonator = எதிர்ச்சுண்டாடி
Muffler (Silencer) = மழுக்கி (அமுக்கி)
Spacer ring = இடைவெளி வலயம்

Fuel supply system (எரிகி அளிப்புக் கட்டகம்)

Air filter = காற்று வடிகட்டி
Carburetor = எரிகிக் கலக்கி
Carburetor parts = எரிகிக் கலக்கிப் பாகங்கள்
Choke cable = சொருக்கிக் கப்புழை
Exhaust gas recirculation valve (EGR valve) = வெளிகு வளி மறுசுழற்சி வாவி
Fuel cap or fuel filler cap = எரிகிக் கொப்பி அல்லது எரிகி நிறைப்புக் கொப்பி
Fuel cell = எரிகிச் சில்லு
Fuel cell component = எரிகிச் சில்லுப் பூண்
Fuel cooler = எரிகிக் குளிர்ப்பி
Fuel distributor = எரிகிப் பகிர்வி
Fuel filter = எரிகி வடிகட்டி
Fuel filter seal = எரிகி வடிகட்டிச் செள்ளு
Fuel injector = எரிகி உட்துருத்தி
Fuel injector nozzle = எரிகி உட்துருத்திக் கூம்பில்
Fuel line = எரிகி இழுனை
Fuel pump = எரிகி இறைப்பி
Fuel pump gasket = எரிகி இறைப்பிக் கசங்கி
Fuel pressure regulator = எரிகி அழுத்தச் சீராக்கி
Fuel rail = எரிகி இருவுள்
Fuel tank = எரிகித் தாங்கல்
Fuel tank cover = எரிகித் தாங்கல் மூடி
Fuel water separator = எரிகி நீர் பிரிப்பி
Intake manifold = உள்ளேறு பல்மடி
Intake manifold gasket = உள்ளேறு பல்மடிக் கசங்கி
LPG (Liquefied petroleum gas) system assembly = நீர்மமாகிய பாறைவளி
Throttle body = தொண்டிப்புப் பொதி

அன்புடன்,
இராம.கி.

Wednesday, May 06, 2020

சகட்டுப் பாகங்கள் - 6

Engine components and parts = எந்திரப் பூண்களும், பாகங்களும்

Diesel engine, petrol engine (gasoline engine) தீசல் எந்திரம், கன்னெய் எந்திரம் (வளியநெய் எந்திரம்)
Accessory belt = சேர்த்தமை வார்
Air duct = காற்றுத் துற்று
Air intake housing = காற்று உள்ளீட்டு மனை
Air intake manifold = காற்று உள்ளீட்டுப் பல்மடி
Camshaft = கம்புத்தண்டு
Camshaft bearing = கம்புத்தண்டுத் தாங்கி
Camshaft fastener = கம்புத்தண்டு பொருத்தி
Camshaft follower = கம்புத்தண்டு வழிப்படலி
Camshaft locking plate = கம்புத்தண்டு பூட்டும் தட்டு
Camshaft pushrod = கம்புத்தண்டு தள்தடி
Camshaft spacer ring = கம்புத்தண்டு இடைவெளி வலயம்
Camshaft phase variator = கம்புத்தண்டு வாகு வேற்றி
Connecting rod = கணுக்குத் தண்டு
Connecting rod bearing = கணுக்குத்தண்டுத் தாங்கி
Connecting rod bolt = கணுக்குத்தண்டுப் பொலுதை
Connecting rod washer = கணுக்குத்தண்டு வளையம்
Crank case = குறங்குக் கட்டை
Crank pulley = குறங்குக் கப்பி
Crankshaft = குறங்குத்தண்டு
Crankshaft oil seal (or rear main seal) = குறங்குத்தண்டு நெய்ச் செள்ளு (பின் முகனச் செள்ளு)
Cylinder head = உருளைத் தலை
Cylinder head cover = உருளைத்தலை மூடி
Other cylinder head cover parts = மற்ற உருளைத்தலை மூடிப் பாகங்கள்
Cylinder head gasket = உருளைத்தலைக் கசங்கி
Distributor = பகிர்வி
Distributor cap = பகிர்விக் கொப்பி
Drive belt = துரவு வார்
Engine block = எந்திரப் பொலுகு
Engine cradle = எந்திரக் கட்டில்
Engine shake damper and vibration absorber = எந்திர அசைவுத் தாம்பலும் அதிர்ச்சி உறிஞ்சியும்
Engine valve = எந்திர வாவி
Fan belt = விசிறி வார்
Gudgeon pin (wrist pin) = கவ்வூசி
Harmonic balancer = ஒத்திசைத் துலைப்பி
Heater = சூடாக்கி
Mounting = மூட்டி
Piston = உலக்கை
Piston pin and crank pin = உலக்கை ஊசியும் குறங்கு ஊசியும்
Piston pin bush = உலக்கை ஊசிப் புதை
Piston ring and circlip = உலக்கை வலயமும்  சுற்றுக்கவையும்
Poppet valve = பொம்மு வாவி
Positive crankcase ventilation valve (PCV valve) = பொதிவு குறங்குக்கட்டை விண்டேற்று  வாவி
Pulley part = கப்பிப் பாகம்
Rocker arm =  அசைப்பிக் கை
Rocker cover = அசைப்பி மூடி
Starter motor = தொடக்கி நகர்த்தி
Starter pinion =தொடக்கிப் பிஞ்சம்
Starter ring = தொடக்கி வலயம்
Turbocharger and supercharger = துருவக்கொளுமி அல்லது மீக்கொளுமி
Tappet = மெல்லடி
Timing tape = காலங்காணும் பட்டை
Valve cover = வாவி மூடி
Valve housing = வாவிக் கூடு
Valve spring = வாவிப் பொங்கி
Valve stem seal = வாவித்தண்டின் செள்ளு
Water pump pulley = நீர் இறைப்பிக் கப்பி

Engine cooling system (எந்திரக் குளிர்வுக் கட்டகம்)
Air blower = காற்று ஊதி
Coolant hose (clamp) = குளிரிக் குழாய் (பிணை)
Cooling fan = குளிர்ப்பு விசிறி
Fan blade = விசறிப் பறை
Fan belt = விசிறி வார்
Fan clutch = விசிறிக் கொளுக்கி
Radiator = கதிர்வீச்சி
Radiator bolt = கதிர்வீச்சிப் பொலுது
Radiator (fan) shroud = கதிர்வீச்சிச் (விசிறி) சூழி
Radiator gasket = கதிர்வீச்சிக் கசங்கி
Radiator pressure cap = கதிர்வீச்சி அழுத்தக் கொப்பி
Overflow tank = மிகுந்துவழித் தாங்கல்
Thermostat = தெறுமநிலைப்பி
Water neck = நீர்க் கழுத்து
Water neck o-ring = நீர்க்கழுத்து ஓ - வலயம்
Water pipe நீர்ப் புழம்பு
Water pump நீர் இறைப்பி
Water pump gasket = நீர் இறைப்பிக் கசங்கி
Water tank = நீர்த் தாங்கல்

அன்புடன்,
இராம.கி.

Tuesday, May 05, 2020

சகட்டுப் பாகங்கள் - 5

Power-train and chassis (புயவுத் தொடரியும் சட்டகையும்)
 
Braking system = புரிகைக் கட்டகம்
Anti-lock braking system (ABS) = பூட்டாப் புரிகைக் கட்டகம் (பூ,பு.க)
ABS steel pin (பூ. பு,. க)  எஃகு ஊசி
FR Side Sensor = முன்.வலச் சிறகு உணரி
FL Side Sensor = முன்.இடச் சிறகு உணரி
RR Side Sensor = பின்.வலச் சிறகு உணரி
RL Side Sensor= பின் இடச் சிறகு உணரி
ABS Motor Circuit = பூ.பு.க. நகர்த்திச் சுற்று
Adjusting mechanism (adjuster star wheel) = சரிசெய் மாகனம் (சரிசெய் உடுவளை)
Anchor = நங்கூரம்
Bleed nipple = கசிவுக் காம்பு
Brake backing plate = புரிகைத் தாங்கு பலகை
Brake backing pad = புரிகைத் தாங்கு பட்டை
Brake cooling duct = புரிகை குளிர்ப்புத் துற்று (துல்லி இருப்பது துற்று. இங்கே duct. துல்>துள்>துளை)
Brake disc = புரிகைத் திகிரி
Brake Fluid = புரிகை விளவம்
Brake drum = புரிகைத் தொம்மம்
Brake lining = புரிகை இழுநை
Brake pad = புரிகைப் பட்டை
Brake pedal = புரிகை மிதி
Brake piston = புரிகை உலக்கை
Brake pump = புரிகை இறைப்பி
Brake roll = புரிகை உருளை
Brake rotor = புரிகைச் சுழலி
Brake servo = புரிகை அடிநகர்த்தி
Brake shoe = புரிகைக் குவை
Shoe web = குவைப் பின்னல்
Brake warning light = புரிகை வரனுரை வெளிச்சம்
Calibrated friction brake = துலைப்படுத்திய உராய்வுப் புரிகை
Caliper = துலைக் கோல்
Combination valve = பிணைப்பு வாவி
Dual circuit brake system = இரட்டைச் சுற்றுப் புரிகைக் கட்டகம்
Hold-down springs (retainer springs) = கீழே கொளுவிக் கிடக்கும் பொங்கிகள்/ கீழிருத்தும் பொங்கிகள் [சுருங்கிக் கிடந்தது சட்டெனப் பொங்கி மேலெழுவதால் spring எனப்படுகிறது. பொங்குதல் வினையே spring ஐச் சரியாகக் குறிக்கும்.]
Hose = குழாய்
    Brake booster hose = புரிகை பெருக்குக் கூழாய்
    Air brake nylon hose = காற்றுப் புரிகை நைலான் குழாய்
    Brake duct hose = புரிகைத் துற்றுக் குழாய்
Hydraulic booster unit = நீரழுத்தப் பெருக்கு அலகு
Load-sensing valve = சுமையுணரும் வாவி
Master cylinder = மேலை உருளை
Metering valve = மானி வாவி
Other braking system parts = மற்ற புரிகைக் கட்டகப் பாகங்கள்
Park brake lever/handle (hand brake) = நிறுத்திவைக்கும் புரிகை நெம்பு/பிடி (கைப் புரிகை)
Pressure differential valve = அழுத்த வகைப்பு வாவி
Proportioning valve = விகித வாவி
Reservoir = தாங்கல்
Shoe return spring = குவை திருப்புப் பொங்கி
Tyre = உருளி
Vacuum brake booster = வெற்றப் புரிகைப் பெருக்கி
Wheel cylinder (slave cylinder) = வலய உருளை ( அடி உருளை)
Wheel stud = வலயத் தண்டு

Electrified powertrain components

Electric motor = மின்நகர்த்தி
Induction motor = உட்தூண்டு நகர்த்தி
Synchronous motor = ஒத்தியங்கு நகர்த்தி
High voltage battery pack = உயர் அழுத்த  சேமக்கலதிப் பொக்கம்
Battery management system = சேதலைகீமக்கலதி மானகக் கட்டகம்
Nickel–metal hydride battery = நிக்கல் - மாழை நீரகைச் சேமக்கலதி
Lithium-ion battery = இலித்தியம் அயனிச் சேமக்கலதி
Fuel cell = எரிகிச் செல்
Hydrogen tank = நீரகத் தாங்கல்
DC-DC converter = நேர்மின் - அலைமின் மாற்றி
Inverter = தலைகீழ்ப்பி
Charge port = கொள் புகல்
SAE J1772 (Type 1 connector) = SAE J1772 (முதல்வகைக் கணுக்கி)
Type 2 connector = இரண்டாம் வகைக் கணுக்கி
CHAdeMO = (It is a DC charging standard for electric vehicles) = மின்சகடுகளுக்கான நேர்மின் கொள் தரம்.
CCS (Combined Charging System (CCS) covers charging electric vehicles using the Combo 1 and Combo 2 connectors at up to 350 kilowatts) பிணைப்புற்ற  கொள்ளேற்று கட்டகம்.
Thermal management system = தெறும மானகக் கட்டகம்
Radiator = கதிர்வீச்சி
Fan = விசிறி
Glycol = களியம்
Charger = கொள்ளேற்றி

அன்புடன்,
இராம.கி.

Monday, May 04, 2020

சகட்டுப் பாகங்கள் - 4

Electrical switches (மின் சொடுக்கிகள்)

Battery = சேமக்கலதி
Door switch = கதவுச் சொடுக்கி
Ignition switch = அழனச் சொடுக்கி
Power window switch = புயவுக் காலதர் சொடுக்கி
Steering column switch = துரவு நிரைச் சொடுக்கி
Switch cover = சொடுக்கி மூடி
Switch panel = சொடுக்குப் படல்
Thermostat = தெறுமநிலைப்பி
Frame switch = வரம்புச் சொடுக்கி
Parts and functions of starter system தொடக்கிக் கட்டகத்தின் பாகங்களும், பந்தங்களும்
Neutral Safety Switch = நொதுவல் சேமச் சொடுக்கி

Wiring harnesses கம்பிச் சேணம் (கம்பி வார்ப்பு அல்லது கப்புழை வார்ப்பு)
(wiring loom or cable loom)

Air conditioning harness = காற்றுப் பதனிச் சேணம்
Engine compartment harness = எந்திரப் பகுதிச் சேணம்
Interior harness = உள்ளகச் சேணம்
floor harness = சகட்டுத்தரைச் சேணம்
Main harness = முகனச் சேணம்
control harness = கட்டுறற் சேணம்

Miscellaneous (கலப்படிகள்)

Air bag control module காற்றுப்பை கட்டுறல் மூட்டில்
Alarm and siren = அலறலும் சீறலும்
Central locking system = நடுவண் பூட்டுக் கட்டகம்
Chassis control computer = சட்டகைக் கட்டுறல் கணி
Cruise control computer = குறுவெய்தைக் கட்டுறல் கணி
Door contact = கதவுத் தொட்டு
Engine computer and management system = எந்திரக் கணி, மானகைக்  கட்டகம்
Engine control unit = எந்திரக் கட்டுறல் அலகு,
Fuse = உருகி
   Fuse box = உருகிப் பெட்டி
Ground strap = தரைப் பிணைப்பு
Grab Handle = கவ்வுப் பிடி
Navigation system / GPS navigation device = வழிகாட்டும் கட்டகம் / கோ(ளப்) பொ(திவுக்) க(ட்டகம்)/ கோப்பொக வழிகாட்டும் கருவி
Performance chip = உருவலிப்புச் சிப்பம்
Performance monitor  உருவலிப்பு முன்னகர்
Relay connector = மாற்றிழைக் கணுக்கி
Remote lock = தூரநிலைப் பூட்டு
Shift improver = குவித வளர்ப்பி
Speed controller = வேகக் கட்டுறலி
Speedometer calibrator = வேகமானித் துலைப்படுத்தி
Transmission computer = மிடைப்பெயர்வுக் கணி
Wiring connector = கம்பிக் கணுக்கி

Interior (உள்ளகம்)

Floor components and parts (சகட்டுத்தள பூண்களும் பாகங்களும்.)

Carpet and other floor material = கம்பளமும் மற்ற தளப் பொருள்களும்
Center console (front and rear) = நடுவண் சால் (முன்னும் பின்னும்)
Other components = மற்ற பூண்கள்
Trap (secret compartment) தாழப்பு
Roll cage or Exo cage = உருள் கூண்டு அல்லது வெளிக் கூண்டு
Dash Panels = தட்டுப் படல்கள்
Car seat = சகட்டு இருக்கை
Arm Rest = கைச் சாய்கை
Bench seat = வங்கு இருக்கை
Bucket seat = குழிவு இருக்கை
Children and baby car seat = சிறார், குழவிச் சகட்டு இருக்கை
Fastener = பொருத்துகை
Headrest = தாலைச்சாய்வு
Seat belt = இருக்கை வார்
Seat bracket = இருக்கைப் பற்றை
Seat cover = இருக்கை மூடி
Seat track = இருக்கைத் தடம்
Other seat components = மற்ற இருக்கைப் பூண்கள்
   Back seat = பின் இருக்கை
   Front seat = முன் இருக்கை

அன்புடன்,
இராம.கி.

Sunday, May 03, 2020

புவியைச் சுற்றியுள்ள சூழமைக் கோளங்கள்

atmosphere 0 km = ஊதுமக் கோளம்
troposphere 10 km = திருப்பக் கோளம்
stratosphere 40 km = தாட்டைக் கோளம்
mesosphere 50 km = நடுவக்கோளம்
thermosphere 300 km = தெறுமக்கோளம்
exosphere 400 km = வெளிக்கோளம்

இவை ஒவ்வொன்றிலும் மேலே ஏக, ஏகக் காற்றின் அடர்த்தி குறையும். 

சகட்டுப் பாகங்கள் - 3

Ignition system (அழனக் கட்டகம்)

Sparking cable = பொறிவிளைக் கப்புழை
Distributor = பகிர்வி
Distributor Cap = பகிர்விக் கொப்பி
Electronic timing controller = மின்னியியல் நேரக் கட்டுறலி
Ignition box = அழனப் பெட்டி
Ignition coil = அழனச் சுற்று
Ignition Coil Connector = அழனச் சுற்றுக் கணுக்கி
Ignition coil parts = அழனச் சுற்றுப் பாகங்கள்
Ignition magneto = அழன நிலைக்காந்த மின்னாக்கி
Spark plug = பொறிச்செருகு
Glow Plug = ஒளிர் செருகு

Lighting and signaling system = விளக்கு, செய்ஞைக் கட்டகம்

Engine bay lighting = எந்திரப் பாக்க வெளிச்சம்
Fog light (also called foglamp) = மூடுபனி வெளிச்சம்
Spotlight = இலக்கு வெளிச்சம்
Headlight (also called headlamp) = தலை வெளிச்சம் (தலை விளக்கு)
    Headlight motor = தலைவெளிச்ச நகர்த்தி
Interior light and lamp = உள்ளக வெளிச்சமும் விளக்கும்
License plate lamp (also called number plate lamp or registration plate lamp) = உரிமத் தகட்டு விளக்கு/ எண்தகட்டு விளக்கு/ பதிவுத்தகட்டு விளக்கு)
Side lighting = சிறகு வெளிச்சம்
Brake light = புரிகை வெளிச்சம்
Tail light = வால் வெளிச்சம்
    Tail light cover = வால் வெளிச்ச மூடி
Indicator light = அடையாள வெளிச்சம்
turn signal control (திருப்புச் செய்ஞைக் கட்டுறல்), also called the turn signal lever (திருப்புச் செய்ஞை நெம்பு), also called the "turn signal stalk (திரும்புச் செய்ஞைத் தண்டு) ", typically mounted on the steering shaft behind the steering wheel

Sensors உணரிகள்

Airbag sensors = காற்றுப்பை உணரிகள்
Automatic transmission speed sensor = ஆதமாட்டு மிடைப்பெயர்வின் வேக உணரி
Camshaft position sensor = கம்புத்தண்டு பொதிய உணரி
Crankshaft position sensor = குறங்குத்தண்டு பொதிய உணரி
Coolant temperature sensor = குளிரி வெம்மை உணரி
Fuel level sensor = எரிகி மட்ட உணரி
Fuel pressure sensor = எரிகி அழுத்த உணரி
Knock sensor = குணக்கு உணரி
Light sensor = வெளிச்ச உணரி
MAP sensor = Manifold airflow Pressure sensor = பெருங்குழல் காற்றோட்ட அழுத்த உணரி
Mass airflow sensor = மொத்தக் காற்றோட்ட  உணரி
Oil level sensor = எண்ணெய் மட்ட ஊனரி
Oil pressure sensor = எண்ணெய் அழுத்த உணரி
Oxygen sensor (o2) = அஃகக உணரி
Throttle position sensor = தொண்டிப்புப் பொதிய உணரி

[speed of meter sensor] = மானிவேக உணரி

ABS Sensor =  anti-lock brake senso = சிக்கிக்கொள்ளப்  புரிகை உணரி

Starting system = தொடக்குக் கட்டகம்

Starter = தொடக்கி
Starter drive = தொடக்கித் துரவு
starter pinion gear = தொடக்கிப் பிஞ்சக் கவை
Starter motor = தொடக்கி நகர்த்தி
Starter solenoid = தொடக்கிச் சூழ்வளை
Glowplug = எரிச்செருகு

அன்புடன்,
இராம.கி.

Saturday, May 02, 2020

சகட்டுப் பாகங்கள் - 2

Windows = காலதர்கள்

Glass = கிளர்
Front Right Side Door Glass = முன் வலச்சிறகுக் கிளர்
Front Left Side Door Glass = முன் இடச்சிறகுக் கிளர்
Rear Right Side Door Glass = பின் வலச்சிறகுக் கிளர்
Rear Left Side Door Glass = பின் இடச்சிறகுக் கிளர்
Rear Right Quarter Glass = பின் வலக் கால்வட்டக் கிளர்
Rear Left Quarter Glass = பின் இடக் கால்வட்டக் கிளர்
Sunroof = கதிர்க்கூரை
Sunroof motor = கதிர்க்கூரை நகர்த்தி
Sunroof Rail = கதிர்க்கூரை இருவுள்
Sunroof Glass = கதிர்க்கூரைக் கிளர்
Window motor = காலதர் நகர்த்தி
Window regulator = காலதர் சரிப்படுத்தி
Windshield (also called windscreen) = விண்டுக்கிடுகு ( விண்டுத் திரை)
Windshield washer motor (விண்டுக்கிடுகு வழிப்பு நகர்த்தி
Window seal = காலதர் செள்ளு

Low voltage/auxiliary electrical system and electronics தாழ் அழுத்த / துணை மின்னியற் கட்டகமும், மின்னியியல் கூறுகளும்

Audio/video devices ஒலிய/விழியக் கருவிகள்
Antenna assembly = தும்புச் சேர்க்கை (இங்கே கவனம் தும்பு என்பது Antenna. தும்பி என்பது trunk. தடுமாற்றம் தெரியுமானால் பொத்தை என்பதை boot இன் இணையாய்ப் பயனுறுத்தலாம்.
Antenna cable = தும்புக் கப்புழை / தும்பு வடம்
Radio and media player = வானொலி மிடைய இயக்கி (நான் ஊடகம் என்ற சொல்லை osmotic membrane என்பதைக் குறிக்கப் பயன்படுத்துகிறேன். media = மிடையங்கள்.)
Speaker = பேசி
Tuner = தொனிவி
Subwoofer = துணைத் தாழோசை பெருக்கி A subwoofer (or sub) is a loudspeaker designed to reproduce low-pitched audio frequencies
Video player = விழிய இயக்கி

Cameras = ஒளிக்கூடுகள்
Backup camera = மாற்று ஒளிக்கூடு
Dashcam = தட்டு ஒளிக்கூடு

Low voltage electrical supply system தாழ் அழுத்த மின் அளிப்புக் கட்டகம்

Alternator = அலைமின்னாக்கி
Battery = சேமக்கலதி சேமக்கலன் தொகுதி என்பது பிணைந்து சேமக்கலதி ஆயிற்று.
Performance Battery = உருவலிப்பு சேமக்கலதி
Battery Box = சேமக்கலதிப் பெட்டி
Battery Cable terminal - சேமக்கலதி கப்புழைக்கான தீர்முனை
Battery Cable =சேமக்கலதி கப்புழை
Battery Control system = சேமக்கலதி கட்டுறல் கட்டகம்
Battery Plate = சேமக்கலதி பட்டை
Battery tray = சேமக்கலதித் தட்டம்
Battery Cap = சேமக்கலதிக் கொப்பி
Sulphuric Acid (H2SO4) = கந்தகக் காடி
Distilled Water = துளித்த நீர்
Voltage regulator = மின்னழுத்தச் சீராக்கி

Gauges and meters

Ammeter = மின்னோட்ட மானி
Clinometer = சாய்வு மானி
Dynamometer = துனைம மானி
Fuel gauge = எரிகி காட்டி
Manometer = அழுத்த மானி
Hydrometer = நீரழுத்த மானி
Odometer (also called milometer or mileometers) = ஓட்ட மானி, மைலோ மானி
Speedometer = வேக மானி
Tachometer (also called rev counters) = சுற்று மானி
Temperature gauge = வெம்மை காட்டி
Tire pressure gauge = உருளி அழுத்தங் காட்டி
Vacuum gauge = வெற்றங் காட்டி
Voltmeter = மின்னழுத்தங் காட்டி
Water temperature meter = நீர் வெம்மை மானி
Oil pressure = எண்ணெய் அழுத்தம்

அன்புடன்,
இராம.கி.

Friday, May 01, 2020

சகட்டுப் பாகங்கள் - 1

http://valavu.blogspot.com/2018/08/5.html என்ற இடுகையில் சகடு என்ற சொல் எப்படிக் car ஐக் குறிக்குமென்று சொன்னேன். சகட்டின் பாகங்களை இதுவரை மொத்தமாக யாரும் தமிழில் குறிப்பிட்டதில்லை. அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாய்ச் சில சொற்கள் மட்டுமே வந்துள்ளன. நானே கூட http://valavu.blogspot.com/2008/04/tyre-brake-and-acceleration.html, http://valavu.blogspot.com/2018/09/clutch.html என்று 2 இடுகைகள் இட்டதோடு மேற்கொண்டு ஏதும் செய்யாது நிறுத்திவிட்டேன். ஆங்கிலத்தில்   
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_auto_parts என்ற விக்கிப்பீடியா தளத்தில் சகட்டின் பாகங்களைக் குறித்துள்ளார். அது நல்ல தொகுப்பு. தமிழில் அப்படியொரு தொகுப்பு இருந்தால் நன்றாய் இருக்கும். எனவே இங்கு என் முயற்சி எழுகிறது.

கூடவே  https://www.easypacelearning.com/all-lessons/english-level-2/1299-car-parts-vocabulary-list-learn-the-english-words-for-car-parts-using-pictures என்ற தளத்தில் படங்களோடு ஆங்கிலத்தில் பெயரிட்டுக் காட்டுவதையும் ஆர்வமுள்ளோர் பார்க்கலாம். நுட்பியலைத் தமிழில் சொல்லவேண்டுமானால், அதன் ஒரு கூறாய், மாகனப் பொறியியலை (mechanical engineering), இன்னும் விதப்பாய், ஆதநகர்த்துப் பொறியியலைச் (automotive engineering) சொல்லாமல் ஒதுக்கமுடியாது. அப்படிச் சொல்ல இது ஒரு முயற்சி.  சகட்டின் பாகங்கள் இந்த இழையில் பல்வேறு பகுதிகளாய் வருகின்றன.
--------------------------
Body components, including trim திடவம் சேர்ந்த பொதிப்பூண்கள்

Bonnet/hood 
   Bonnet/hood = பொத்து/ கூடு
Bumper
   Unexposed bumper = வெளிப்படாப் பம்பு  (தமிழிலும் பம்புதல் என்பது அடிபட்டு எழுவதைக் குறிக்கலாம்)
   Exposed Bumper = வெளிப்படும் பம்பு
Cowl screen = கவல் திரை
Decklid = தொக்குமூடி (தொக்கு = covering)
Fascia rear and support = பட்டையப் பின்னும், தாங்கியும்
Fender (wing or mudguard) வலுவெதிரி (சிறகு அல்லது மட்காப்பு)
Front clip (முன் கொக்கி)
Front fascia and header panel முன்னக பட்டையமும் தலைப் பள்ளயமும். பள்ளங்கள் உள்ள பலகை = panel.
Grille (also called grill) (கூண்டு)
Pillar and hard trim தூணும் கடுந்திடவமும்
Quarter panel = கால்வட்டப் படல்
Radiator core support = கதிர்வீச்சுக் கருத் தாங்கி
Rocker = ஆலாட்டி
Roof rack = கூரைச் சட்டம்
Spoiler = குலைப்பி (காற்றின் துருவளை இயக்கத்தைக் குலைப்பது)
Front spoiler (air dam) = முன்னகக் குலைப்பி (கால் அணை)
Rear spoiler (wing) = பின்னகக் குலைப்பி (சிறகு)
Rims = விளிம்புகள்
Hubcap = குடக்கொப்பி
Tire/Tyre = உருளி
Trim package = திடவப் பொக்கம்
Trunk/boot/hatch = தும்பி /பொத்தை/ கொடுகு யானையின் தும்பிக்கையில் வரும் தும்பி trunk என்று பொருள் கொள்ளும். பொத்தை என்பது பொருள்களை பொத்தி வைப்பது. கொடுகு என்பது கோடிப் பூட்டிவைப்பது.
Trunk/boot latch = தும்பி/பொத்தைத் தாழ்
Valance = வலங்கை
Welded assembly = பற்றுவிச் சேர்க்கை (பற்றுவி-த்தல் = to weld)

Doors = கதவுகள்

Anti-intrusion bar துருத்தெதிர் பாளை
Front Right Outer door handle = முன் வலச்சிறகு வெளிக்கதவுப் பிடி
Front Left Side Outer door handle = முன் இடச்சிறகு வெளிக்கதவுப் பிடி
Rear Right Side Outer door handle = பின் வலச்சிறகு வெளிக்கத்தவுப் பிடி
Rear Left Side Outer door handle = பின் இடச்சிறகு வெளிக்கதவுப் பிடி
Front Right Side Inner door handle = முன் வலச்சிறகு உட்கதவுப் பிடி
Front Left Side Inner door handle = முன் இடச்சிறகு உட்கதவுப் பிடி
Rear Right Side Inner door handle = பின் வலச்சிறகு உட்கதவுப் பிடி
Rear Left Side Inner door handle = பின் இடச்சிறகு உட்கதவுப் பிடி
Back Door Outer Door Handles = பின் கதவு வெளிக்கதவுப் பிடிகள்
Front Right Side Window motor = முன் வலச்சிறகுக் காலதர் நகர்த்தி
Front Left Side Window motor = முன் இடச்சிறகுக் காலதர் நகர்த்தி
Rear Right Side Window motor = பின் வலச்சிறகுக் காலதர் நகர்த்தி
Rear Left Side Window motor = பின் இடச்சிறகுக் காலதர் நகர்த்தி
Door control module = கதவுக் கட்டுறல் மூட்tடில்
Door seal = கதவுச் செள்ளு (செள்>செறு>செறிவு = நெருக்கம். செள்ளுதல் என்ற வினைச்சொல் இன்றில்லாது போய்விட்டது. ஆனால்  செளிம்பு = களிம்பு, செளிம்பூறல் = களிம்புப் பற்று, செளிம்பன் = obstinate person; செள்ளூ = உண்ணி வகை என்ற தொடர்புள்ள பெயர்ச்சொற்கள் உள்ளன. செள்ளு-தல் = to seal என்ற பொருள் இல்லாது இந்தப் பெயர்ச்சொற்கள் தனித்து எழ வாய்ப்பு இல்லை.)
Door water-shield = கதவின் நீர்க்கிடுகு
Hinge = கீல்
Door latch = கதவுத் தாள்
Door lock and power door locks = கதவுப்பூட்டும் புயவுக் கதவுப் பூட்டுகளும்
Central-locking = நடுவண் பூட்டுமுறை
Fuel tank (or fuel filler) door = எரிகித்தாங்கல் (எரிகி நிறைவுக்) கதவு