Wednesday, December 29, 2004

எங்கள் யாருக்கும் வெட்கமில்லை

நடந்திருப்பதோ பெருஞ்சோகம்! பிணங்களைக் கண்டெடுத்தவாகில் இருக்கிறார்கள். "எத்தனை பேர் பிழைத்தார்கள், எத்தனை ஊர் அழிந்துபோனது"" என்று அலறிப் புடைத்துக் கொண்டிருக்கையில், "பெரியவாளைச் சிறையில் அடைத்தது தான் இயற்கையின் சீற்றத்திற்குக் காரணம்; பாபம் செய்ததால் தான் அல்லா இந்தத் தண்டனையை அளிக்கிறான்; கர்த்தரை வழிபடாததால் தான் இந்தச் சீரழிவு" என்று முட்டாள் தனமாய்ச் சிலர் மதம் பிடித்துப் புலம்பிக் கொண்டிருக்கும் போது எரிச்சல் மிகுந்து வருகிறது.

கூடவே இன்னொரு வகை மதம்பிடித்த சில அரசியல் வாதிகள், "அந்தக் கட்சிக்காரரின் அமைச்சர் வந்தார்; இந்த நடுவண் அமைச்சர் வரவில்லை; மாநில அரசின் செயற் பாடுகளில் குறை; நடுவண் அரசின் செயற்பாடுகளில் குறை;" என வெட்கமில்லாமால் கட்சி கட்டிக் கொண்டு "இன்னொருவன் கண் நொள்ளைக் கண்" என்று சொல்லிவிடுவதில் குறியாய் இருக்கிறார்கள். ஆக இவர்கள் எல்லோருமே வெட்கமில்லாமல், "எரிகிற வீட்டில் பிடுங்குவது ஆதாயம்" என்று பார்ப்பார்கள் போலும்.

சரி இது தான் இப்படி என்றால், தொலைக்காட்சிகளிலோ இசைக்கச்சேரி நிற்கவில்லை; பரிசளிப்பு; பட்டங்கள் வழங்குதல், தலையாட்டிக் கொள்ளுதல் என எதுவுமே நிற்கவில்லை; தொலைக்காட்சித் தொடர்கள் நிற்கவில்லை; விவரங் கெட்ட கூத்துக்கள் நிற்கவில்லை; ஆங்கிலப் புத்தாண்டிற்கு யாரோ ஒரு திரைப்பட நடிகையோ, நடிகனோ பினாத்திக் கொண்டு இருப்பார்கள்; அதை தொலைக்காட்சிகளும் ஒளிபரப்பிக் கொண்டு இருக்கும். மொத்தத்தில் இங்கே யாருக்கும் வெட்கமில்லை;

உள்ளுர் தொலைக்காட்சிகளின் நடத்தைதான் கேவலம் (NDTV ஒரு விதிவிலக்கு; அவர்களுக்காவது மனித நேயம் என்று ஒன்று மிஞ்சி இருக்கிறதே!) என்றால், வெளிநாட்டுத் தொலைக்காட்சிகளிலும் பிபிசி தவிர்த்து மற்றவற்றில் தமிழகத்தையும், ஈழத்தையும், சிங்களத்தையும், அந்தமான் நக்கவரத்தையும் தேடித்தான் பிடிக்க வேண்டும் போல இருக்கிறது.

இன்று, நடுத்தர வருக்கத்தைச் சேர்ந்த நண்பர் ஒருவர் கேள்வி கேட்டார்; அவரை யாரோ ஒருவர் கேள்வி கேட்டார்களாம்; எனவே என்னிடம் அதே அய்யப்பாட்டை முன்னிட்டுத் தான் விளங்கிக் கொள்ளக் கேட்கிறார்.

"இவ்வளவு தூரம் கடற்கரை ஓரமாய் பிணங்கள் விரவிக் கிடக்கிற நேரத்தில், கிணறுகளில் இருந்து இறைத்துப் பின் குடிநீர் ஆலைகளில் புட்டில்களில் அடைத்து நமக்கு விற்கும் குடிநீர் தூய்மையாக இருக்குமா? குறிப்பாக புட்டில்களில் அடைத்துவரும் குடிநீரைக் குடிக்கலாமா?"

எனக்குக் கோவம் பொத்துக் கொண்டு வந்தது. "அந்த ஆளிடம் போய்ச் சொல்லுங்கள். புரத மூலக்கூறுகள் மிகப் பெரிதானவை; குடிநீர் ஆலைகளில் உள்ள செய்முறையில், எதிர் ஊடுகைப் படலத்தின் நூகப் புரைகளை (micropores in the reverse osmosis membranes) மீறி இந்த மாசுகள் வந்து சேராது; எனவே புட்டில் நீரை நம்பகமாக வாங்கலாம்; மீறியும் அந்த ஆளுக்கு அய்யம் இருப்பின் வாங்கிய குடிநீரைக் கொதிக்க வைத்துக் குடிக்கச் சொல்லுங்கள்" என்றேன்.

ஊரெங்கும் ஒப்பாரி; ஒப்பாரிக்கிடையில் இப்படி கீறல் விழுந்த ஓலங்கள். கேட்டால் சொக ஆதாரமாம்; மண்ணாங்கட்டி. இப்படியும் சில பெருகபதிகள் (brahaspathis) இந்த நாட்டில் வசிக்கிறார்களே? மக்களின் மூடத்தனங்களுக்கு எல்லையே கிடையாதா? மனிதநேயம் என்பதே கிடையாதா? இறைவா, இவர்களுக்கு அறிவைக் கொடு.

அன்புடன்,
இராம.கி.

In TSCII:

¿¼ó¾¢ÕôÀ§¾¡ ¦ÀÕ狀¡¸õ! À¢½í¸¨Çì ¸ñ¦¼Îò¾Å¡¸¢ø þÕ츢ȡ÷¸û. "±ò¾¨É §À÷ À¢¨Æò¾¡÷¸û, ±ò¾¨É °÷ «Æ¢óЧÀ¡ÉÐ"" ±ýÚ «ÄÈ¢ô Ò¨¼òÐì ¦¸¡ñÊÕ쨸¢ø, "¦ÀâÂÅ¡¨Çî º¢¨È¢ø «¨¼ò¾Ð ¾¡ý þÂü¨¸Â¢ý º£üÈò¾¢üÌì ¸¡Ã½õ; À¡Àõ ¦ºö¾¾¡ø ¾¡ý «øÄ¡ þó¾ò ¾ñ¼¨É¨Â «Ç¢ì¸¢È¡ý; ¸÷ò¾¨Ã ÅÆ¢À¼¡¾¾¡ø ¾¡ý þó¾î º£ÃÆ¢×" ±ýÚ Óð¼¡û ¾ÉÁ¡öî º¢Ä÷ Á¾õ À¢ÊòÐô ÒÄõÀ¢ì ¦¸¡ñÊÕìÌõ §À¡Ð ±Ã¢îºø Á¢ÌóÐ ÅÕ¸¢ÈÐ.

ܼ§Å þý¦É¡Õ Ũ¸ Á¾õÀ¢Êò¾ º¢Ä «Ãº¢Âø Å¡¾¢¸û, "«ó¾ì ¸ðº¢ì¸¡Ãâý «¨Áîº÷ Åó¾¡÷; þó¾ ¿ÎÅñ «¨Áîº÷ ÅÃÅ¢ø¨Ä; Á¡¿¢Ä «Ãº¢ý ¦ºÂü À¡Î¸Ç¢ø ̨È; ¿ÎÅñ «Ãº¢ý ¦ºÂüÀ¡Î¸Ç¢ø ̨È;" ±É ¦Åð¸Á¢øÄ¡Á¡ø ¸ðº¢ ¸ðÊì ¦¸¡ñÎ "þý¦É¡ÕÅý ¸ñ ¦¿¡û¨Çì ¸ñ" ±ýÚ ¦º¡øĢŢΞ¢ø ÌȢ¡ö þÕ츢ȡ÷¸û. ¬¸ þÅ÷¸û ±ø§Ä¡Õ§Á ¦Åð¸Á¢øÄ¡Áø, "±Ã¢¸¢È Å£ðÊø À¢ÎíÌÅÐ ¬¾¡Âõ" ±ýÚ À¡÷ôÀ¡÷¸û §À¡Öõ.

ºÃ¢ þÐ ¾¡ý þôÀÊ ±ýÈ¡ø, ¦¾¡¨Ä측𺢸Ǣ§Ä¡ þ¨ºì¸î§ºÃ¢ ¿¢ü¸Å¢ø¨Ä; ÀâºÇ¢ôÒ; Àð¼í¸û ÅÆí̾ø, ¾¨Ä¡ðÊì ¦¸¡ûÙ¾ø ±É ±ÐקÁ ¿¢ü¸Å¢ø¨Ä; ¦¾¡¨Ä측ðº¢ò ¦¾¡¼÷¸û ¿¢ü¸Å¢ø¨Ä; Å¢ÅÃí ¦¸ð¼ ÜòÐì¸û ¿¢ü¸Å¢ø¨Ä; ¬í¸¢Äô Òò¾¡ñÊüÌ Â¡§Ã¡ ´Õ ¾¢¨ÃôÀ¼ ¿Ê¨¸§Â¡, ¿Ê¸§É¡ À¢É¡ò¾¢ì ¦¸¡ñÎ þÕôÀ¡÷¸û; «¨¾ ¦¾¡¨Ä측𺢸Ùõ ´Ç¢ÀÃôÀ¢ì ¦¸¡ñÎ þÕìÌõ. ¦Á¡ò¾ò¾¢ø þí§¸ ¡ÕìÌõ ¦Åð¸Á¢ø¨Ä;

¯ûÙ÷ ¦¾¡¨Ä측𺢸Ǣý ¿¼ò¨¾¾¡ý §¸ÅÄõ (NDTV ´Õ Å¢¾¢Å¢ÄìÌ; «Å÷¸Ù측ÅÐ ÁÉ¢¾ §¿Âõ ±ýÚ ´ýÚ Á¢ïº¢ þÕ츢ȧ¾!) ±ýÈ¡ø, ¦ÅÇ¢¿¡ðÎò ¦¾¡¨Ä측𺢸ǢÖõ À¢À¢º¢ ¾Å¢÷òÐ ÁüÈÅüÈ¢ø ¾Á¢Æ¸ò¨¾Ôõ, ®Æò¨¾Ôõ, º¢í¸Çò¨¾Ôõ, «ó¾Á¡ý ¿ì¸ÅÃò¨¾Ôõ §¾Êò¾¡ý À¢Êì¸ §ÅñÎõ §À¡Ä þÕ츢ÈÐ.

þýÚ, ¿Îò¾Ã ÅÕì¸ò¨¾î §º÷ó¾ ¿ñÀ÷ ´ÕÅ÷ §¸ûÅ¢ §¸ð¼¡÷; «Å¨Ã ¡§Ã¡ ´ÕÅ÷ §¸ûÅ¢ §¸ð¼¡÷¸Ç¡õ; ±É§Å ±ýÉ¢¼õ «§¾ «öÂôÀ¡ð¨¼ ÓýÉ¢ðÎò ¾¡ý Å¢Çí¸¢ì ¦¸¡ûÇì §¸ð¸¢È¡÷.

"þùÅÇ× àÃõ ¸¼ü¸¨Ã µÃÁ¡ö À¢½í¸û Å¢ÃÅ¢ì ¸¢¼ì¸¢È §¿Ãò¾¢ø, ¸¢½Ú¸Ç¢ø þÕóÐ þ¨ÈòÐô À¢ý ÌÊ¿£÷ ¬¨Ä¸Ç¢ø ÒðÊø¸Ç¢ø «¨¼òÐ ¿ÁìÌ Å¢üÌõ ÌÊ¿£÷ àö¨Á¡¸ þÕìÌÁ¡? ÌÈ¢ôÀ¡¸ ÒðÊø¸Ç¢ø «¨¼òÐÅÕõ ÌÊ¿£¨Ãì ÌÊì¸Ä¡Á¡?"

±ÉìÌì §¸¡Åõ ¦À¡òÐì ¦¸¡ñÎ Åó¾Ð. "«ó¾ ¬Ç¢¼õ §À¡öî ¦º¡øÖí¸û. Òþ ãÄìÜÚ¸û Á¢¸ô ¦À⾡ɨÅ; ÌÊ¿£÷ ¬¨Ä¸Ç¢ø ¯ûÇ ¦ºöӨȢø, ±¾¢÷ °Î¨¸ô À¼Äò¾¢ý á¸ô Ҩø¨Ç (micropores in the reverse osmosis membranes) Á£È¢ þó¾ Á¡Í¸û ÅóÐ §ºÃ¡Ð; ±É§Å ÒðÊø ¿£¨Ã ¿õÀ¸Á¡¸ Å¡í¸Ä¡õ; Á£È¢Ôõ «ó¾ ¬ÙìÌ «öÂõ þÕôÀ¢ý Å¡í¸¢Â ÌÊ¿£¨Ãì ¦¸¡¾¢ì¸ ¨ÅòÐì ÌÊì¸î ¦º¡øÖí¸û" ±ý§Èý.

°¦ÃíÌõ ´ôÀ¡Ã¢; ´ôÀ¡Ã¢ì¸¢¨¼Â¢ø þôÀÊ ¸£Èø Å¢Øó¾ µÄí¸û. §¸ð¼¡ø ¦º¡¸ ¬¾¡ÃÁ¡õ; Áñ½¡í¸ðÊ. þôÀÊÔõ º¢Ä ¦ÀÕ¸À¾¢¸û (brahaspathis) þó¾ ¿¡ðÊø ź¢ì¸¢È¡÷¸§Ç? Áì¸Ç¢ý ã¼ò¾Éí¸ÙìÌ ±ø¨Ä§Â ¸¢¨¼Â¡¾¡? ÁÉ¢¾§¿Âõ ±ýÀ§¾ ¸¢¨¼Â¡¾¡? þ¨ÈÅ¡, þÅ÷¸ÙìÌ «È¢¨Åì ¦¸¡Î.

«ýÒ¼ý,
þáÁ.¸¢.

Thursday, December 16, 2004

ஒருங்குறி - மறுமொழி

சங்கமம் 7வது தமிழ் இணைய மாநாட்டு சிறப்பிதழில் உத்தமம் நிர்வாகிகள் சிறப்பு வலைச் செவ்வி ஒன்றை அளித்திருந்தனர். அதற்கு மறுமொழியாக இப்பொழுதைய ஒருங்குறி பற்றி நான் எழுப்பிய சில கேள்விகளையும், கருத்துக்களையும்

http://www.e-sangamam.com/madal1.asp

என்ற சுட்டியில் படிக்கலாம்.

அன்புடன்,
இராம.கி.

In TSCII:

ºí¸Áõ 7ÅÐ ¾Á¢ú þ¨½Â Á¡¿¡ðÎ º¢ÈôÀ¢¾Æ¢ø ¯ò¾Áõ ¿¢÷Å¡¸¢¸û º¢ÈôÒ Å¨Äî ¦ºùÅ¢ ´ý¨È «Ç¢ò¾¢Õó¾É÷. «¾üÌ ÁÚ¦Á¡Æ¢Â¡¸ þô¦À¡Ø¨¾Â ´ÕíÌÈ¢ ÀüÈ¢ ¿¡ý ±ØôÀ¢Â º¢Ä §¸ûÅ¢¸¨ÇÔõ, ¸ÕòÐ츨ÇÔõ

http://www.e-sangamam.com/madal1.asp

±ýÈ ÍðÊ¢ø ÀÊì¸Ä¡õ.

«ýÒ¼ý,
þáÁ.¸¢.

Saturday, December 04, 2004

திண்ணைப் பள்ளிக்கூடம் - 3

ஒன்பான் இராக்கள் என்று இந்தக் கட்டுரையின் ஊடே இரண்டாம் பகுதியில் சொல்லும் போது வந்த "திகழிகள்" என்ற சொல்லைக் கண்டு திகைக்க வேண்டாம். புவியைச் சுற்றி நிலவு வரும் 360 பாகைகளில் ஒவ்வொரு முப்பது பாகை நகர்ச்சிக்கான நேரத்தையும் ஒரு திகழி என்றே இந்திய வானியல் கொள்ளுகிறது. (அதாவது நிலவு அத்தனை நேரம் ஒளி தந்து திகழ்கிறது. எனவே அந்த நேரம் ஒரு திகழி) இந்தத் திகழி>திகதியாகி ஈழத்தில் இன்றும் நிற்கிறது. இன்னும் திரித்து ககரத்தை ஹகரம் ஆக்கி அதையும் ஒலிக்காது முடிவில் நாம் திதிஎன்று ஆக்கி விட்டோ ம். இந்த வரையறையின் படி நிலவின் முழு வட்ட நகர்ச்சி 30 திகழியில் நடைபெறுகிறது. தமிழில் முதல் திகழியை அமையுவா (அமைகின்ற உவா அமையுவா>அமாவாசை) என்றும், அடுத்த திகழியை புதுமைத் திகழி என்றும் (புதுமை>ப்ரதமை; தமிழில் புதுமை, புதியது, புதுசு என்பது முதல் என்ற பொருளையும் கொடுக்கும்; மங்கலம் கருதித் தமிழில் பல நிகழ்வுகளில் ஒன்று என்று எண்களைத் தொடங்குவதில்லை. புதுசு, அல்லது முதல் என்றே தொடங்குவர். அறுவடையில் நெல்லை அளந்து போடும் போது பொலிசு என்று தான் தொடங்குவார்கள். இன்றைக்கு அதை வடமொழிப் படுத்தி இலாபம் என்று சொல்லுவதும் உண்டு. மாதத்தில் முதல் தேதி என்ன என்று தான் நாட்டுப்புறங்களில் சொல்லுவோம். இந்த மரபு தெரியாமல் இன்றைக்கு நகரத்தைச் சேர்ந்த பலரும் ஒன்றாம் தேதி என்று சொல்லுகிறார்கள். இது தமிழர் பழக்கம் அல்ல.) இதுபோல 14ம் திகழி கழிந்து 15ம் திகழியை பூரணை உவா (பூரணிக்கிற உவா பூரணை உவா; இதைப் பூரும் உவா> பூருவா என்றும் சொல்லுவது உண்டு; பூரணம்>பௌர்ணமி) என்றும் சொல்லுகிறோம்.

இந்திய வானியல் கணக்குகள் மூன்று வகையானவை; ஒன்று சந்திர மானம்; இன்னொன்று சூரிய மானம்; மூன்றாவது சந்திர சூரிய மானம். மானம் என்பது மானித்தல் (கணக்குப் போடுதல், அளவிடுதல்) என்ற வினைச்சொல்லின் வழிக் கிளைத்த பெயரைக் குறிக்கும். தமிழ்நாட்டிலும், சேரலத்திலும் சந்திர சூரிய மானத்தையே பின்பற்றுகிறோம். ஆந்திரத்தில் சந்திரமானம் மட்டுமே பின்பற்றப் படுகிறது.

நாளாவட்டத்தில் சந்திரமானத்தில் வந்து போகும் வரையறைகளையும், சூரியமானத்தில் வந்துபோகும் வரையறைகளையும் ஏதோ ஒரு மாதிரிக் கலந்து விரவிச் சொல்லும் போது சிலருக்கு அது குழப்பமாகவே இருக்கும். மாந்த வாழ்வில் ஒவ்வொரு இரவிலும் காணமுடிகிற நிலவின் நகர்ச்சி (அதன் வேகத்தால்) நமக்குச் சட்டென்று புலப்படும். இந்த நகர்ச்சியைப் பார்க்கும் போது, சூரிய நகர்ச்சி ஒப்பீட்டு அளவில் கொஞ்சம் இழுவை(slow)யானது. அதனால் அதை அவ்வளவு எளிதில் உணர முடிவதில்லை.

முதலில் மாதம் என்ற கருத்தீட்டைப் பார்ப்போம். மாதம் என்ற சொல் இன்றைக்குப் பொதுப்படையாக ஒரு month-யைக் குறித்தாலும் அந்தச்சொல்லின் வேர் மதி (நிலவு) என்ற சொல்லில், நிலவின் நகர்ச்சியில் இருந்து தான் கிளைத்தது. சந்திர மானக் கணக்கில் சூரியனுக்கும், புவிக்கும் இடையில் உவா (= நிலவு = சந்திரன்) வந்து அமை உவாவாய்த் (இருண்டு போன சந்திரன்) தொடங்கிப் பின் பூரணை உவாவாய் வளர்ந்து, மீண்டும் தேய்ந்து அடுத்த அமையுவா வரும் வரை உள்ள காலத்தை ஒரு மாதம் என்று புரிந்து பின் அதைத் திங்கள் (=நிலா) என்று சொல்லத் தொடங்கினார்கள். சித்திரைத் திங்கள், ஐப்பசித் திங்கள் என்ற சொற்கள் எல்லாம் இப்படி வந்தவை தான். சந்திர மானக் கணக்கில் 30 திகழிகள் அடங்கியது ஒரு சந்திர மாதம் அதாவது ஒரு திங்கள்.

மாதம் என்ற பருவத்தைப் புரிந்து கொண்டது நிலவின் நகர்ச்சியால் தான். பின்னால் இந்தச் சொல்லின் ஆட்சியை மேலும் நீட்டி சூரிய மானக் கணக்கிலும் அதே சொல்லைப் பயன்படுத்தினார்கள். அதாவது, சூரிய மானக் கணக்கில் ஒரு ஆண்டில் சூரியன் முழு வட்டமாய் நகர்வதாய்த் தோற்றம் அளிப்பதை (புவிதான் உண்மையாய் வட்டமாய் நகர்ந்தாலும்) அப்படியே ஏற்றுக் கொண்டு, இந்த நகர்ச்சித் தோற்றத்தில் பன்னிரண்டில் ஒரு பங்கான 30 பாகையைக் கடக்குகின்ற காலத்தையும் ஒரு மாதம் என்றே பின்னால் சொல்ல முற்பட்டார்கள்; இந்த மாதத்தைக் கல்வெட்டுகளில் விதப்பாய்க் குறிப்பதற்கென ஞாயிறு என்ற சொல்லைப் பயனாக்கி இருக்கிறார்கள்; கும்ப ஞாயிறு, துலை ஞாயிறு என்றெல்லாம் கல்வெட்டுக்களில் வரும். இதைத்தான் இன்னொரு வகையில் வடமொழிப்படுத்தி பன்னிரு ஆதித்தர்கள் (ஞாயிற்றர்களும் ஆதித்தர்களும் ஒலியால் இணைந்தவர்கள்; அதை இன்னொரு முறை பார்க்கலாம்) என்றும் அழைத்தார்கள். (இப்படிப் பல தமிழ்ச் சொற்களை வடமொழிப் படுத்தி நம்முடைய மூலம் காணவொட்டாமல் தொலைத்தது தமிழில் ஏராளம்.)

இப்படி ஞாயிற்று மாதங்களும், திங்கள் மாதங்களும் அடிப்படையில் வெவ்வேறு நேரப் பரிமானத்தைக் குறிப்பவை. இவற்றைப் பிரித்து உணரும் பழக்கம் இன்றைக்கும் சேரலத்தில் இருக்கிறது. நம் தமிழ்நாட்டில் தான் இந்தப் பழக்கத்தை விட்டு மாதங்களை குழப்பமானபடி பெயர் மாற்றி அழைக்கத் தொடங்கி விட்டோ ம்; களப்பிரர் காலத்தில் ஞாயிற்று மாதங்களை தனிப் பெயர்களாலும், திங்கள் மாதங்களை தனிப் பெயர்களாலும் அழைக்கும் வழக்கம் விட்டுப் போய், ஞாயிற்று மாதங்களை திங்கள் மாதங்களின் பெயராலேயே அழைக்கும் விந்தையான பழக்கம் நம்மூரில் ஏற்பட்டுப் போனது. (ஒருவேளை களப்பிரர்கள் வடுகர்கள் - கன்னட, ஆந்திரப் பகுதியாளர்கள், சந்திர மானத்தைக் கடைப்பிடிப்பவர்கள் என்பதால் ஏற்பட்டதோ என்னவோ?) இந்த மாற்றத்தின் விளைவால் தமிழ்நாட்டில் மேய மாதத்தை சித்திரை என்றும், சுறவ மாதத்தை தை என்றும், மீன மாதத்தைப் பங்குனி என்றும், இன்னும் இதுபோலவும் சொல்லத் தொடங்கிவிட்டோ ம். (இங்கே இரண்டு வரையறைகள் கலந்து கிடக்கின்றன.) இந்தக் குழப்பம் நமக்குப் புரிபட்டால் தான் நம்முடைய மரபு விழாக்களின் பொருள் புரியத் தொடங்கும். உண்மையில் சேரலத்தார் பழக்கம் தெரியவில்லையென்றால் பழைய மரபுகளை நாம் மீட்டெடுப்பது சிக்கலாய் இருக்கும். (சூரிய மான மாதங்களை ஞாயிற்று மாதங்களாய் அழைப்பது தான் சரி என்று உணர்ந்து இந்தக் காலத் தனித்தமிழ்த் தாளிகைகள் அப்படியே குறித்து வருகின்றன. இதன் பொருள் சித்திரை....பங்குனி போன்ற திங்கள் மாதங்கள் நமக்கு வேண்டாதவை என்று பொருளல்ல. அவற்றின் பயன்பாடு இன்னொருவிதம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.) [இந்தக் கட்டுரை நெடுகிலும் புரட்டாசித் திங்கள் என்றால் அது புரட்டாசி என்ற பெயர் கொண்ட சந்திர மான மாதம் என்றும், கன்னி ஞாயிறு என்றால் அது சூரிய மான மாதம் என்றும் புரட்டாசி மாதம் என்றால் கன்னி ஞாயிற்றிற்கு சந்திரமானப் பெயரிட்டு தமிழ்நாட்டில் மட்டும் அழைக்கும் சூரியச் சந்திர மான மாதம் என்று கொள்ள வேண்டுகிறேன்.]

இதே போல சூரியன் எழுந்து உயர்ந்து பின் வீழ்ந்து மீண்டும் எழும் வரை உள்ள நேரத்தைக் குறிக்க, இரண்டு விதமான சொற்கள் பொருள் நீட்சி பெற்றுள்ளன. சூரியன் விழுந்ததில் இருந்து மீண்டும் எழும் வரை உள்ள பொழுதைக் குறிக்கும் சொல்லான நாள் என்பது பொருள் நீட்சி பெற்று பகல்/இரவு இணைந்த பொழுதைக் குறித்தது. இதே போல நிலவின் 30 பாகை நகர்ச்சி நேரத்தைக் குறிக்கும் சொல்லான திகழி/திகதி நீட்டம் பெற்று தேதி என்றாகி சூரியனின் பகல்/இரவு இணைந்த பொழுதையும் குறித்தது. (வானியற் கலைச்சொற்கள் இப்படிக் குழப்பத்தில் இருந்து புழக்கம் காரணமாய்க் கூர்மை பெற்றுள்ளன.)

மாதங்களுக்கும் மேல் அடுத்துள்ள காலம் பெரும்பொழுது என்றும் இருது(>ருது) என்றும் தமிழரால் அறியப்பட்டது. இருது என்ற சொல் வடபுலத்தில் பரவியது. ஓராண்டின் பருவ காலங்களை ஈரிரு மாதங்களாய்ப் பிரித்து இளவேனில், வேனில், கார், கூதிர், முன்பனி, பின்பனி என்று ஆறு பெரும் பொழுதாக நம்மவர்கள் அழைத்திருந்தார்கள். இதையே வடநாட்டில் பசந்த இருது (>வசந்த ருது), கரும இருது (>கரிஷ்ம ருது), வழிய இருது (>வர்ஷ ருது), சொரித இருது (சரத் ருது), குமைந்த இருது(>ஹேமந்த ருது), சிதற இருது (>சிசிர ருது) என்று சொல்லுவார்கள். ஒவ்வொரு இருதும் இரண்டிரண்டு மாதங்கள். ஓராண்டைப் பெரும்பொழுதாய்ப் பிரிக்கும் போது மேலை நாட்டில் நான்காய்க் கொள்ளும் போது, நம்மூரில் மட்டும் (அதனால் வடபுலத்திலும்) ஆறு பெரும்பொழுதுகளாய் அறியப் பட்டன.

ஆனால் இந்த இருதுகள் என்ற பெரும்பொழுதுகள் இரண்டிரண்டு சூரிய மாதங்களைக் குறித்தனவா, அல்லது சந்திர மாதங்களைக் குறித்தனவா என்றால் அவை சூரிய மாதங்களைத்தான் குறித்திருக்க வேண்டும் என்று ஓர்ந்து சொல்லலாம். சூரியமான ஆண்டு என்பதைத் திருப்ப ஆண்டு (tropical year) என்றே மேலையர் சொல்லுவார்கள்; அதாவது புவியில் இருந்து சூரியனைப் பார்க்கும் போது அது சுறவத் திருப்பத்தில் (tropic of capricorn) தொடங்கி, வடக்கு நோக்கி நகர்ந்து புவிநடுக் கோட்டையும் தாண்டி கடகத் திருப்பம் (tropic of cancer) வரை வந்து பின் மீண்டும் தெற்கு நோக்கித் திரும்பி நகர்ந்து முடிவில் சுறவத் திருப்பத்தைத் தொடுவது வரை ஆகும் காலத்தை (ஒரு திருப்பக் கோட்டில் தொடங்கி இன்னொரு திருப்பக் கோட்டைத் தொட்டு மீண்டும் முதல் திருப்பக் கோட்டிற்கு வந்து சேரும் காலத்தை) ஒரு திருப்ப ஆண்டு அல்லது சூரியமான ஆண்டு என்று சொல்லுகிறோம். (பருவம் பார்த்துத் திரும்புகிற காரணத்தால் அது திருப்ப ஆண்டு. திருப்பம் என்ற சொல் turn என்பதற்கு இன்றைக்கும் நாட்டுப்புறத்தில் பயன்படும் சொல். turn என்பதற்கும் tropic என்பதற்கும் பெருத்த வேறுபாடு கிடையாது.)

tropics:
1391, "either of the two circles in the celestial sphere which describe the northernmost and southernmost points of the ecliptic," from L.L. tropicus "of or pertaining to the solstice" (as a noun, "one of the tropics"), from L. tropicus "pertaining to a turn," from Gk. tropikos "of or pertaining to a turn or change, or to the solstice" (as a noun, "the solstice"), from trope "a turning" (see trope). The notion is of the point at which the sun "turns back" after reaching its northernmost or southernmost point in the sky. Extended 1527 to the corresponding latitudes on the earth's surface (23 degrees 28 minutes north and south); meaning "region between these parallels" is from 1837. Tropical "hot and lush like the climate of the tropics" is first attested 1834.

இந்திய வானியலின் படி ஆண்டுகளிலே கூட மூன்று விதம் உண்டு. ஒன்று 12 சந்திர மாதங்கள் அடங்கிய ஒரு சந்திரமான ஆண்டு. இது 354.3670583 நாட்களைக் குறிக்கும். சந்திர மானத்தில் சந்திர மாதம் தான் அடிப்படை அலகு (basic unit). மாதத்தைப் பன்னிரண்டால் பெருக்கி வரும் சந்திர ஆண்டு என்ற அளவு ஒரு வழிப்பட்ட எண்ணளவு (derived quantity); முதற்பட்ட எண்ணளவு (primary quantity)அல்ல.

இரண்டாம் வகை ஆண்டு என்பது புவியில் இருந்து சூரியனையும் அதன் பின்புலனையும் பார்த்துப் பொருத்திக் கொண்டு பின் சூரிய நகர்ச்சிஒரு வட்டம் முடிந்த பின், அதே பொருத்தம் வரும் வரை காத்திருந்து நாட்களைக் கணக்கிடுவது. இந்தப் பொருத்தம் 365.24219878 நாட்களுக்கு ஒருமுறை நடக்கும். இப்படிப் பொருத்தம் நடக்கும் நேரம் ஓர் ஆண்டு எனப்படும். சூரிய மானத்தில் ஆண்டு என்பதுதான் முதற்பட்ட எண்ணளவு; மாதம் என்பது இங்கே வழிப்பட்ட எண்ணளவு; சூரிய மானத்தின் படி உள்ள ஆண்டைச் சூரிய ஆண்டு என்று இந்திய வானியலிலும், திருப்ப ஆண்டு (tropical year) என்று மேலை வானியலிலும் குறிப்பிடுவார்கள்.

மூன்றாவது முறையில் சூரியனுக்கு மாறாய், வேறு ஏதேனும் ஒரு விண்மீனை எடுத்துக் கொண்டு அந்த விண்மீன் நாம் அடிப்படையாய் எடுத்துக் கொண்ட 27 விண்மீன் கூட்டங்களோடு எப்படிப் பொருந்துகிறது, மீண்டும் ஒரு முழு வட்ட நகர்ச்சிக்குப் பிறகு அதே பொருத்தம் எத்தனை நாளில் வருகிறது என்று பார்ப்பார்கள். இந்தப் பொருத்தம் 365.25636556 நாட்களுக்கு ஒருமுறை நடக்கும். இந்த நேரத்தை ஓர் ஆதிரை ஆண்டு என்று சொல்லுவார்கள். (ஆதிரை - astra = விண்மீன்; குறிப்பாக நம் திருவாதிரை மீன் என்ற விதப்புச் சொல்லே பொதுமைப் பெயராய் நீட்சி பெற்றிருக்கிறது. திருவாதிரையைச் சிவனுக்கு உரியதாய்ச் சொன்னது இங்கு நினைவு கூறத் தக்கது; ஆதிரை ஆண்டு sideral year என்று மேலை மொழிகளில் சொல்லப் படும்)

ஆதிரை ஆண்டிற்கும், சூரிய ஆண்டிற்கும் இடையே மொத்த நாட்களில் சிறிது வேறுபாடு உண்டு. ஆதிரை ஆண்டின் தொடக்கம் என்பது கூர்ந்து கவனித்தால் மாற்றம் இல்லாது ஒரே நாளில் இருப்பது. ஆனால் சூரிய ஆண்டின் தொடக்கமோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் முன் நகர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. புவியின் நகர்ச்சியைப் பார்க்கின்ற பார்வையாளர் புவியில் மேல் இல்லாமல் வானில் இருந்து பார்த்தால் ஆதிரை ஆண்டு என்பதுதான் சரியாக இருக்கும். ஏனென்றால் புவிக்கு தன்னுருட்டல் (rotation), வலயம் (revolution) போக கிறுவாட்டம் (gyration), நெற்றாட்டம் (nutation)என்ற இன்னும் இரு இயக்கங்கள் இருக்கின்றன. இவையே சூரிய ஆண்டின் தொடக்கத்தையே முன் நோக்கி நகர்த்திக் கொண்டு இருக்கின்றன. ஆதிரை ஆண்டிற்கும், சூரிய ஆண்டிற்கும் இடையே வேறுபாட்டைக் கணக்கிட்டால் சூரிய ஆண்டு ஆதிரை ஆண்டைக் காட்டிலும் 0.01416678 நாட்களின் முன்னேயே முடிந்துவிடும். இன்னொரு விதமாய்ப் பார்த்தால், திருப்ப ஆண்டின் நகர்ச்சி ஆதிரை ஆண்டின் நகர்ச்சியைக் காட்டிலும் 0.01396291 பாகையில் நகர்ச்சி கூடுதலாய் இருக்கும். அது மட்டுமல்ல; ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த நகர்ச்சி வேறுபாடு முன்சென்று கொண்டே இருக்கும்; சேர்த்து வைத்துப் பார்க்கும் போது, 71.61832226 ஆண்டுகளில் இந்த நகர்ச்சி 1 பாகையும், 25782.59601 ஆண்டுகளில் இந்த நகர்ச்சி 360 பாகையாய் விலகி நகர்ந்து இருக்கும். இப்படித் திருப்ப ஆண்டு, ஆதிரை ஆண்டிலிருந்து விலகி முன்செல்வதைத் தான் புறச்செலவம் (precession) என்று வானியலில் சொல்லுவார்கள்.

இந்தப் புறச்செலவத்தைக் கணக்கிடாமல், நூற்றாண்டு கணக்கான நாட்டு வரலாறுகளையும், குமுக மரபுகளையும் சரியானபடி புரிந்து கொள்ள முடியாது. புறச்செலவம் காரணமாய் சூரியமான ஆண்டின் தொடக்கமும், பெரும்பொழுதுகளின் தொடக்கங்களும், இந்தக் காலத்தில் கிட்டத்தட்ட 24.35269482 நாட்கள் தள்ளிப் போய்விட்டன. காட்டாக சங்கம் மருவிய காலத்தில் (AD 285) இருந்த கணக்கின் படி ஏப்ரல் - 14ல் தொடங்க வேண்டிய இளவேனில் பருவம் இப்பொழுது மார்ச்சு 21-லேயே தொடங்கி விடுகிறது. (ஆனாலும் ஆண்டுத் தொடக்கத்தை இன்னும் பழைய பழக்கத்தை வைத்து ஏப்ரல் 14 என்றே சொல்லிவருகிறோம்.) இதே போல செப்டம்பர் 22 லேயே கூதிர் காலம் இப்பொழுது தொடங்கிவிடுகிறது. இருந்தாலும் நாம் பழைய முறைப்படி கூதிர் காலத்தை அக்டோ பர் 16 - ல் தொடங்குவதாய்ச் சொல்லிக் கொண்டு இருக்கிறோம்.

முன்னால் காலங்கள் என்ற கட்டுரைத் தொடரின் 5 - ஆம் அதிகாரத்தில் புறத்தொய்ய நேரம் (ப்ரதோஷ நேரம்), புறத்தொய்ய நாள் (ப்ரதோஷ நாள்), புறத்தொய்ய மாதம் (ப்ரதோஷ மாதம்) பற்றிச் சொல்லியிருந்தேன். புறத்தொய்ய சூரிய மாதம் தான் புறத்தொய்யை>புறத்தோயை>புறத்தோசி>புரட்டாசி என்று ஆகும். (ஏற்கனவே சொன்னது போல் கன்னி ஞாயிற்றைத் தமிழ்நாட்டில் புரட்டாசி மாதம் என்று சொல்லுகிறோம்.) தொய்யம் என்பது இருளை, மாலை நேரத்தைக் குறிக்கும். புறத்தொய்யை என்பது இருளுக்குச் சற்று முந்திய நிலை. நாள் கணக்கில் பார்த்தால் இருள் என்னும் தொய்யம் சூரியன் மறைந்ததிற்குப் பின் உள்ள நேரம். மாதக் கணக்கில் பார்த்தால் நிலவின் ஒளி தேய்ந்து வருவது ஒரு தொய்யம். ஆண்டுக் கணக்கில் பார்த்தால், கூதிர் காலம் தொடங்குவது இருள் சூழ்வதற்கு ஒப்பானது. புரட்டாசி மாதம் என்பது ஓர் ஆண்டின் மூன்றாம் பெரும்பொழுதான கார்காலத்தின் கடைசியாயும், கூதிர்காலம் தொடங்குவதற்கு சற்று முன்பாயும் உள்ள மாதம். எனவே தொய்யம் தொடங்குவதற்கு முன்னுள்ள புறத்தொய்ய மாதம். கூதிரின் முதல் சூரியச் சந்திர மாதம் அய்ப்பதி>அய்ப்பசி மாதம் ஆகும். (மேய், யா, யாடு என்பதெல்லாம் ஆட்டைக் குறிக்கும் சொற்கள். அய்ப்பதி என்பது வடமொழியில் அஜபதி>அஸுபதி என்று ஆகும். மீண்டும் தமிழ்ப்படுத்துவதில் அதை அசுபதி என்று சொல்லுவோம். அஜகம் என்றால் வடமொழியிலும் ஆடு என்ற பொருள் தான். தமிழில் சந்திரமானக் கணக்கில் உள்ள பெயரை சூரியச் சந்திர மான மாதத்திற்குப் பெயராய் அழைக்கிறோம்.)

இனி அடுத்த பகுதியில் மகார் நோன்பிற்கு வருவோம்.

அன்புடன்,
இராம.கி.

In TSCII:

´ýÀ¡ý þáì¸û ±ýÚ þó¾ì ¸ðΨâý °§¼ þÃñ¼¡õ À̾¢Â¢ø ¦º¡øÖõ §À¡Ð Åó¾ "¾¢¸Æ¢¸û" ±ýÈ ¦º¡ø¨Äì ¸ñÎ ¾¢¨¸ì¸ §Åñ¼¡õ. ÒÅ¢¨Âî ÍüÈ¢ ¿¢Ä× ÅÕõ 360 À¡¨¸¸Ç¢ø ´ù¦Å¡Õ ÓôÀÐ À¡¨¸ ¿¸÷îº¢ì¸¡É §¿Ãò¨¾Ôõ ´Õ ¾¢¸Æ¢ ±ý§È þó¾¢Â Å¡É¢Âø ¦¸¡ûÙ¸¢ÈÐ. («¾¡ÅÐ ¿¢Ä× «ò¾¨É §¿Ãõ ´Ç¢ ¾óÐ ¾¢¸ú¸¢ÈÐ. ±É§Å «ó¾ §¿Ãõ ´Õ ¾¢¸Æ¢) þó¾ò ¾¢¸Æ¢>¾¢¸¾¢Â¡¸¢ ®Æò¾¢ø þýÚõ ¿¢ü¸¢ÈÐ. þýÛõ ¾¢Ã¢òÐ ¸¸Ãò¨¾ †¸Ãõ ¬ì¸¢ «¨¾Ôõ ´Ä¢ì¸¡Ð ÓÊÅ¢ø ¿¡õ ¾¢¾¢±ýÚ ¬ì¸¢ Ţ𧼡õ. þó¾ ŨèȢý ÀÊ ¿¢ÄÅ¢ý ÓØ Åð¼ ¿¸÷ 30 ¾¢¸Æ¢Â¢ø ¿¨¼¦ÀÚ¸¢ÈÐ. ¾Á¢Æ¢ø Ó¾ø ¾¢¸Æ¢¨Â «¨ÁÔÅ¡ («¨Á¸¢ýÈ ¯Å¡ «¨ÁÔÅ¡>«Á¡Å¡¨º) ±ýÚõ, «Îò¾ ¾¢¸Æ¢¨Â ÒШÁò ¾¢¸Æ¢ ±ýÚõ (ÒШÁ>ôþ¨Á; ¾Á¢Æ¢ø ÒШÁ, Ò¾¢ÂÐ, ÒÐÍ ±ýÀÐ Ó¾ø ±ýÈ ¦À¡Õ¨ÇÔõ ¦¸¡ÎìÌõ; Áí¸Äõ ¸Õ¾¢ò ¾Á¢Æ¢ø ÀÄ ¿¢¸ú׸Ǣø ´ýÚ ±ýÚ ±ñ¸¨Çò ¦¾¡¼íÌž¢ø¨Ä. ÒÐÍ, «øÄÐ Ó¾ø ±ý§È ¦¾¡¼íÌÅ÷. «ÚŨ¼Â¢ø ¦¿ø¨Ä «ÇóÐ §À¡Îõ §À¡Ð ¦À¡Ä¢Í ±ýÚ ¾¡ý ¦¾¡¼íÌÅ¡÷¸û. þý¨ÈìÌ «¨¾ ż¦Á¡Æ¢ô ÀÎò¾¢ þÄ¡Àõ ±ýÚ ¦º¡øÖÅÐõ ¯ñÎ. Á¡¾ò¾¢ø Ó¾ø §¾¾¢ ±ýÉ ±ýÚ ¾¡ý ¿¡ðÎôÒÈí¸Ç¢ø ¦º¡ø֧šõ. þó¾ ÁÃÒ ¦¾Ã¢Â¡Áø þý¨ÈìÌ ¿¸Ãò¨¾î §º÷ó¾ ÀÄÕõ ´ýÈ¡õ §¾¾¢ ±ýÚ ¦º¡øÖ¸¢È¡÷¸û. þÐ ¾Á¢Æ÷ ÀÆì¸õ «øÄ.) þЧÀ¡Ä 14õ ¾¢¸Æ¢ ¸Æ¢óÐ 15õ ¾¢¸Æ¢¨Â âè½ ¯Å¡ (âý¢ì¸¢È ¯Å¡ âè½ ¯Å¡; þ¨¾ô âÕõ ¯Å¡> âÕÅ¡ ±ýÚõ ¦º¡øÖÅÐ ¯ñÎ; âýõ>¦Àª÷½Á¢) ±ýÚõ ¦º¡øÖ¸¢§È¡õ.

þó¾¢Â Å¡É¢Âø ¸½ì̸û ãýÚ Å¨¸Â¡É¨Å; ´ýÚ ºó¾¢Ã Á¡Éõ; þý¦É¡ýÚ Ýâ Á¡Éõ; ãýÈ¡ÅÐ ºó¾¢Ã Ýâ Á¡Éõ. Á¡Éõ ±ýÀÐ Á¡É¢ò¾ø (¸½ìÌô §À¡Î¾ø, «ÇŢξø) ±ýÈ Å¢¨É¡øÄ¢ý ÅÆ¢ì ¸¢¨Çò¾ ¦À¨Ãì ÌÈ¢ìÌõ. ¾Á¢ú¿¡ðÊÖõ, §ºÃÄò¾¢Öõ ºó¾¢Ã Ýâ Á¡Éò¨¾§Â À¢ýÀüÚ¸¢§È¡õ. ¬ó¾¢Ãò¾¢ø ºó¾¢ÃÁ¡Éõ ÁðΧÁ À¢ýÀüÈô Àθ¢ÈÐ.

¿¡Ç¡Åð¼ò¾¢ø ºó¾¢ÃÁ¡Éò¾¢ø ÅóÐ §À¡Ìõ Ũèȸ¨ÇÔõ, ÝâÂÁ¡Éò¾¢ø ÅóЧÀ¡Ìõ Ũèȸ¨ÇÔõ ²§¾¡ ´Õ Á¡¾¢Ã¢ì ¸ÄóРŢÃÅ¢î ¦º¡øÖõ §À¡Ð º¢ÄÕìÌ «Ð ÌÆôÀÁ¡¸§Å þÕìÌõ. Á¡ó¾ Å¡úÅ¢ø ´ù¦Å¡Õ þÃÅ¢Öõ ¸¡½Óʸ¢È ¿¢ÄÅ¢ý ¿¸÷ («¾ý §Å¸ò¾¡ø) ¿ÁìÌî ºð¦¼ýÚ ÒÄôÀÎõ. þó¾ ¿¸÷¨Âô À¡÷ìÌõ §À¡Ð, Ýâ ¿¸÷ ´ôÀ£ðÎ «ÇÅ¢ø ¦¸¡ïºõ þبÅ(slow)¡ÉÐ. «¾É¡ø «¨¾ «ùÅÇ× ±Ç¢¾¢ø ¯½Ã ÓÊž¢ø¨Ä.

ӾĢø Á¡¾õ ±ýÈ ¸Õò¾£ð¨¼ô À¡÷ô§À¡õ. Á¡¾õ ±ýÈ ¦º¡ø þý¨ÈìÌô ¦À¡ÐôÀ¨¼Â¡¸ ´Õ month-¨Âì ÌÈ¢ò¾¡Öõ «ó¾î¦º¡øÄ¢ý §Å÷ Á¾¢ (¿¢Ä×) ±ýÈ ¦º¡øÄ¢ø, ¿¢ÄÅ¢ý ¿¸÷¢ø þÕóÐ ¾¡ý ¸¢¨Çò¾Ð. ºó¾¢Ã Á¡Éì ¸½ì¸¢ø ÝâÂÛìÌõ, ÒÅ¢ìÌõ þ¨¼Â¢ø ¯Å¡ (= ¿¢Ä× = ºó¾¢Ãý) ÅóÐ «¨Á ¯Å¡Å¡öò (þÕñÎ §À¡É ºó¾¢Ãý) ¦¾¡¼í¸¢ô À¢ý âè½ ¯Å¡Å¡ö ÅÇ÷óÐ, Á£ñÎõ §¾öóÐ «Îò¾ «¨ÁÔÅ¡ ÅÕõ Ũà ¯ûÇ ¸¡Äò¨¾ ´Õ Á¡¾õ ±ýÚ ÒâóÐ À¢ý «¨¾ò ¾¢í¸û (=¿¢Ä¡) ±ýÚ ¦º¡øÄò ¦¾¡¼í¸¢É¡÷¸û. º¢ò¾¢¨Ãò ¾¢í¸û, ³ôÀº¢ò ¾¢í¸û ±ýÈ ¦º¡ü¸û ±øÄ¡õ þôÀÊ Åó¾¨Å ¾¡ý. ºó¾¢Ã Á¡Éì ¸½ì¸¢ø 30 ¾¢¸Æ¢¸û «¼í¸¢ÂÐ ´Õ ºó¾¢Ã Á¡¾õ «¾¡ÅÐ ´Õ ¾¢í¸û.

Á¡¾õ ±ýÈ ÀÕÅò¨¾ô ÒâóÐ ¦¸¡ñ¼Ð ¿¢ÄÅ¢ý ¿¸÷¡ø ¾¡ý. À¢ýÉ¡ø þó¾î ¦º¡øÄ¢ý ¬ðº¢¨Â §ÁÖõ ¿£ðÊ Ýâ Á¡Éì ¸½ì¸¢Öõ «§¾ ¦º¡ø¨Äô ÀÂýÀÎò¾¢É¡÷¸û. «¾¡ÅÐ, Ýâ Á¡Éì ¸½ì¸¢ø ´Õ ¬ñÊø ÝâÂý ÓØ Åð¼Á¡ö ¿¸÷ž¡öò §¾¡üÈõ «Ç¢ôÀ¨¾ (ÒÅ¢¾¡ý ¯ñ¨Á¡ö Åð¼Á¡ö ¿¸÷ó¾¡Öõ) «ôÀʧ ²üÚì ¦¸¡ñÎ, þó¾ ¿¸÷ò §¾¡üÈò¾¢ø ÀýÉ¢ÃñÊø ´Õ Àí¸¡É 30 À¡¨¸¨Âì ¸¼ì̸¢ýÈ ¸¡Äò¨¾Ôõ ´Õ Á¡¾õ ±ý§È À¢ýÉ¡ø ¦º¡øÄ ÓüÀð¼¡÷¸û; þó¾ Á¡¾ò¨¾ì ¸ø¦ÅðθǢø Å¢¾ôÀ¡öì ÌÈ¢ôÀ¾ü¦¸É »¡Â¢Ú ±ýÈ ¦º¡ø¨Äô ÀÂɡ츢 þÕ츢ȡ÷¸û; ÌõÀ »¡Â¢Ú, Ð¨Ä »¡Â¢Ú ±ý¦ÈøÄ¡õ ¸ø¦ÅðÎì¸Ç¢ø ÅÕõ. þ¨¾ò¾¡ý þý¦É¡Õ Ũ¸Â¢ø ż¦Á¡Æ¢ôÀÎò¾¢ ÀýÉ¢Õ ¬¾¢ò¾÷¸û (»¡Â¢üÈ÷¸Ùõ ¬¾¢ò¾÷¸Ùõ ´Ä¢Â¡ø þ¨½ó¾Å÷¸û; «¨¾ þý¦É¡Õ Ó¨È À¡÷ì¸Ä¡õ) ±ýÚõ «¨Æò¾¡÷¸û. (þôÀÊô ÀÄ ¾Á¢úî ¦º¡ü¸¨Ç ż¦Á¡Æ¢ô ÀÎò¾¢ ¿õÓ¨¼Â ãÄõ ¸¡½¦Å¡ð¼¡Áø ¦¾¡¨Äò¾Ð ¾Á¢Æ¢ø ²Ã¡Çõ.)

þôÀÊ »¡Â¢üÚ Á¡¾í¸Ùõ, ¾¢í¸û Á¡¾í¸Ùõ «ÊôÀ¨¼Â¢ø ¦Åù§ÅÚ §¿Ãô ÀâÁ¡Éò¨¾ì ÌÈ¢ôÀ¨Å. þÅü¨Èô À¢Ã¢òÐ ¯½Õõ ÀÆì¸õ þý¨ÈìÌõ §ºÃÄò¾¢ø þÕ츢ÈÐ. ¿õ ¾Á¢ú¿¡ðÊø ¾¡ý þó¾ô ÀÆì¸ò¨¾ Å¢ðÎ Á¡¾í¸¨Ç ÌÆôÀÁ¡ÉÀÊ ¦ÀÂ÷ Á¡üÈ¢ «¨Æì¸ò ¦¾¡¼í¸¢ Ţ𧼡õ; ¸ÇôÀ¢Ã÷ ¸¡Äò¾¢ø »¡Â¢üÚ Á¡¾í¸¨Ç ¾É¢ô ¦ÀÂ÷¸Ç¡Öõ, ¾¢í¸û Á¡¾í¸¨Ç ¾É¢ô ¦ÀÂ÷¸Ç¡Öõ «¨ÆìÌõ ÅÆì¸õ Å¢ðÎô §À¡ö, »¡Â¢üÚ Á¡¾í¸¨Ç ¾¢í¸û Á¡¾í¸Ç¢ý ¦ÀÂá§Ä§Â «¨ÆìÌõ Å¢ó¨¾Â¡É ÀÆì¸õ ¿õãâø ²üÀðÎô §À¡ÉÐ. (´Õ§Å¨Ç ¸ÇôÀ¢Ã÷¸û Åθ÷¸û - ¸ýɼ, ¬ó¾¢Ãô À̾¢Â¡Ç÷¸û, ºó¾¢Ã Á¡Éò¨¾ì ¸¨¼ôÀ¢ÊôÀÅ÷¸û ±ýÀ¾¡ø ²üÀ𼧾¡ ±ýɧš?) þó¾ Á¡üÈò¾¢ý Å¢¨ÇÅ¡ø ¾Á¢ú¿¡ðÊø §Á Á¡¾ò¨¾ º¢ò¾¢¨Ã ±ýÚõ, ÍÈÅ Á¡¾ò¨¾ ¨¾ ±ýÚõ, Á£É Á¡¾ò¨¾ô ÀíÌÉ¢ ±ýÚõ, þýÛõ þЧÀ¡Ä×õ ¦º¡øÄò ¦¾¡¼í¸¢Å¢ð§¼¡õ. (þí§¸ þÃñΠŨèȸû ¸ÄóÐ ¸¢¼ì¸¢ýÈÉ.) þó¾ì ÌÆôÀõ ¿ÁìÌô ÒâÀð¼¡ø ¾¡ý ¿õÓ¨¼Â ÁÃÒ Å¢Æ¡ì¸Ç¢ý ¦À¡Õû ÒâÂò ¦¾¡¼íÌõ. ¯ñ¨Á¢ø §ºÃÄò¾¡÷ ÀÆì¸õ ¦¾Ã¢ÂÅ¢ø¨Ä¦ÂýÈ¡ø À¨Æ ÁÃÒ¸¨Ç ¿¡õ Á£ð¦¼ÎôÀÐ º¢ì¸Ä¡ö þÕìÌõ. (Ýâ Á¡É Á¡¾í¸¨Ç »¡Â¢üÚ Á¡¾í¸Ç¡ö «¨ÆôÀÐ ¾¡ý ºÃ¢ ±ýÚ ¯½÷óÐ þó¾ì ¸¡Äò ¾É¢ò¾Á¢úò ¾¡Ç¢¨¸¸û «ôÀʧ ÌÈ¢òÐ ÅÕ¸¢ýÈÉ. þ¾ý ¦À¡Õû º¢ò¾¢¨Ã....ÀíÌÉ¢ §À¡ýÈ ¾¢í¸û Á¡¾í¸û ¿ÁìÌ §Åñ¼¡¾¨Å ±ýÚ ¦À¡ÕÇøÄ. «ÅüÈ¢ý ÀÂýÀ¡Î þý¦É¡ÕÅ¢¾õ ±ýÀ¨¾ ¿¡õ ÒâóÐ ¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ.) [þó¾ì ¸ðΨà ¦¿Î¸¢Öõ ÒÃ𼡺¢ò ¾¢í¸û ±ýÈ¡ø «Ð ÒÃ𼡺¢ ±ýÈ ¦ÀÂ÷ ¦¸¡ñ¼ ºó¾¢Ã Á¡É Á¡¾õ ±ýÚõ, ¸ýÉ¢ »¡Â¢Ú ±ýÈ¡ø «Ð Ýâ Á¡É Á¡¾õ ±ýÚõ ÒÃ𼡺¢ Á¡¾õ ±ýÈ¡ø ¸ýÉ¢ »¡Â¢üÈ¢üÌ ºó¾¢ÃÁ¡Éô ¦ÀÂâðÎ ¾Á¢ú¿¡ðÊø ÁðÎõ «¨ÆìÌõ ÝâÂî ºó¾¢Ã Á¡É Á¡¾õ ±ýÚ ¦¸¡ûÇ §Åñθ¢§Èý.]

þ§¾ §À¡Ä ÝâÂý ±ØóÐ ¯Â÷óÐ À¢ý Å£úóÐ Á£ñÎõ ±Øõ Ũà ¯ûÇ §¿Ãò¨¾ì ÌÈ¢ì¸, þÃñΠŢ¾Á¡É ¦º¡ü¸û ¦À¡Õû ¿£ðº¢ ¦ÀüÚûÇÉ. ÝâÂý Å¢Øó¾¾¢ø þÕóÐ Á£ñÎõ ±Øõ Ũà ¯ûÇ ¦À¡Ø¨¾ì ÌÈ¢ìÌõ ¦º¡øÄ¡É ¿¡û ±ýÀÐ ¦À¡Õû ¿£ðº¢ ¦ÀüÚ À¸ø/þÃ× þ¨½ó¾ ¦À¡Ø¨¾ì ÌÈ¢ò¾Ð. þ§¾ §À¡Ä ¿¢ÄÅ¢ý 30 À¡¨¸ ¿¸÷ §¿Ãò¨¾ì ÌÈ¢ìÌõ ¦º¡øÄ¡É ¾¢¸Æ¢/¾¢¸¾¢ ¿£ð¼õ ¦ÀüÚ §¾¾¢ ±ýÈ¡¸¢ ÝâÂÉ¢ý À¸ø/þÃ× þ¨½ó¾ ¦À¡Ø¨¾Ôõ ÌÈ¢ò¾Ð. (Å¡É¢Âü ¸¨Ä¡ü¸û þôÀÊì ÌÆôÀò¾¢ø þÕóÐ ÒÆì¸õ ¸¡Ã½Á¡öì Ü÷¨Á ¦ÀüÚûÇÉ.)

Á¡¾í¸ÙìÌõ §Áø «ÎòÐûÇ ¸¡Äõ ¦ÀÕõ¦À¡ØÐ ±ýÚõ þÕÐ(>ÕÐ) ±ýÚõ ¾Á¢Æáø «È¢ÂôÀð¼Ð. þÕÐ ±ýÈ ¦º¡ø żÒÄò¾¢ø ÀÃÅ¢ÂÐ. µÃ¡ñÊý ÀÕÅ ¸¡Äí¸¨Ç ®Ã¢Õ Á¡¾í¸Ç¡öô À¢Ã¢òÐ þǧÅÉ¢ø, §ÅÉ¢ø, ¸¡÷, ܾ¢÷, ÓýÀÉ¢, À¢ýÀÉ¢ ±ýÚ ¬Ú ¦ÀÕõ ¦À¡Ø¾¡¸ ¿õÁÅ÷¸û «¨Æò¾¢Õó¾¡÷¸û. þ¨¾§Â ż¿¡ðÊø Àºó¾ þÕÐ (>źó¾ ÕÐ), ¸ÕÁ þÕÐ (>¸Ã¢‰Á ÕÐ), ÅƢ þÕÐ (>Å÷„ ÕÐ), ¦º¡Ã¢¾ þÕÐ (ºÃò ÕÐ), ̨Áó¾ þÕÐ(>§†Áó¾ ÕÐ), º¢¾È þÕÐ (>º¢º¢Ã ÕÐ) ±ýÚ ¦º¡øÖÅ¡÷¸û. ´ù¦Å¡Õ þÕÐõ þÃñÊÃñÎ Á¡¾í¸û. µÃ¡ñ¨¼ô ¦ÀÕõ¦À¡Ø¾¡öô À¢Ã¢ìÌõ §À¡Ð §Á¨Ä ¿¡ðÊø ¿¡ý¸¡öì ¦¸¡ûÙõ §À¡Ð, ¿õãâø ÁðÎõ («¾É¡ø żÒÄò¾¢Öõ) ¬Ú ¦ÀÕõ¦À¡Øиǡö «È¢Âô Àð¼É.

¬É¡ø þó¾ þÕиû ±ýÈ ¦ÀÕõ¦À¡Øиû þÃñÊÃñÎ Ýâ Á¡¾í¸¨Çì ÌÈ¢ò¾ÉÅ¡, «øÄÐ ºó¾¢Ã Á¡¾í¸¨Çì ÌÈ¢ò¾ÉÅ¡ ±ýÈ¡ø «¨Å Ýâ Á¡¾í¸¨Çò¾¡ý ÌÈ¢ò¾¢Õì¸ §ÅñÎõ ±ýÚ µ÷óÐ ¦º¡øÄÄ¡õ. ÝâÂÁ¡É ¬ñÎ ±ýÀ¨¾ò ¾¢ÕôÀ ¬ñÎ (tropical year) ±ý§È §Á¨ÄÂ÷ ¦º¡øÖÅ¡÷¸û; «¾¡ÅÐ ÒŢ¢ø þÕóÐ Ýâ¨Éô À¡÷ìÌõ §À¡Ð «Ð ÍÈÅò ¾¢ÕôÀò¾¢ø (tropic of capricorn) ¦¾¡¼í¸¢, żìÌ §¿¡ì¸¢ ¿¸÷óÐ ÒÅ¢¿Îì §¸¡ð¨¼Ôõ ¾¡ñÊ ¸¼¸ò ¾¢ÕôÀõ (tropic of cancer) Ũà ÅóÐ À¢ý Á£ñÎõ ¦¾üÌ §¿¡ì¸¢ò ¾¢ÕõÀ¢ ¿¸÷óÐ ÓÊÅ¢ø ÍÈÅò ¾¢ÕôÀò¨¾ò ¦¾¡ÎÅРŨà ¬Ìõ ¸¡Äò¨¾ (´Õ ¾¢ÕôÀì §¸¡ðÊø ¦¾¡¼í¸¢ þý¦É¡Õ ¾¢ÕôÀì §¸¡ð¨¼ò ¦¾¡ðÎ Á£ñÎõ Ó¾ø ¾¢ÕôÀì §¸¡ðÊüÌ ÅóÐ §ºÕõ ¸¡Äò¨¾) ´Õ ¾¢ÕôÀ ¬ñÎ «øÄÐ ÝâÂÁ¡É ¬ñÎ ±ýÚ ¦º¡øÖ¸¢§È¡õ. (ÀÕÅõ À¡÷òÐò ¾¢ÕõÒ¸¢È ¸¡Ã½ò¾¡ø «Ð ¾¢ÕôÀ ¬ñÎ. ¾¢ÕôÀõ ±ýÈ ¦º¡ø turn ±ýÀ¾üÌ þý¨ÈìÌõ ¿¡ðÎôÒÈò¾¢ø ÀÂýÀÎõ ¦º¡ø. turn ±ýÀ¾üÌõ tropic ±ýÀ¾üÌõ ¦ÀÕò¾ §ÅÚÀ¡Î ¸¢¨¼Â¡Ð.)

tropics:
1391, "either of the two circles in the celestial sphere which describe the northernmost and southernmost points of the ecliptic," from L.L. tropicus "of or pertaining to the solstice" (as a noun, "one of the tropics"), from L. tropicus "pertaining to a turn," from Gk. tropikos "of or pertaining to a turn or change, or to the solstice" (as a noun, "the solstice"), from trope "a turning" (see trope). The notion is of the point at which the sun "turns back" after reaching its northernmost or southernmost point in the sky. Extended 1527 to the corresponding latitudes on the earth's surface (23 degrees 28 minutes north and south); meaning "region between these parallels" is from 1837. Tropical "hot and lush like the climate of the tropics" is first attested 1834.

þó¾¢Â Å¡É¢ÂÄ¢ý ÀÊ ¬ñθǢ§Ä ܼ ãýÚ Å¢¾õ ¯ñÎ. ´ýÚ 12 ºó¾¢Ã Á¡¾í¸û «¼í¸¢Â ´Õ ºó¾¢ÃÁ¡É ¬ñÎ. þÐ 354.3670583 ¿¡ð¸¨Çì ÌÈ¢ìÌõ. ºó¾¢Ã Á¡Éò¾¢ø ºó¾¢Ã Á¡¾õ ¾¡ý «ÊôÀ¨¼ «ÄÌ (basic unit). Á¡¾ò¨¾ô ÀýÉ¢Ãñ¼¡ø ¦ÀÕ츢 ÅÕõ ºó¾¢Ã ¬ñÎ ±ýÈ «Ç× ´Õ ÅÆ¢ôÀð¼ ±ñ½Ç× (derived quantity); Ó¾üÀð¼ ±ñ½Ç× (primary quantity)«øÄ.

þÃñ¼¡õ Ũ¸ ¬ñÎ ±ýÀÐ ÒŢ¢ø þÕóÐ Ýâ¨ÉÔõ «¾ý À¢ýÒĨÉÔõ À¡÷òÐô ¦À¡Õò¾¢ì ¦¸¡ñÎ À¢ý Ýâ ¿¸÷´Õ Åð¼õ ÓÊó¾ À¢ý, «§¾ ¦À¡Õò¾õ ÅÕõ Ũà ¸¡ò¾¢ÕóÐ ¿¡ð¸¨Çì ¸½ì¸¢ÎÅÐ. þó¾ô ¦À¡Õò¾õ 365.24219878 ¿¡ð¸ÙìÌ ´ÕÓ¨È ¿¼ìÌõ. þôÀÊô ¦À¡Õò¾õ ¿¼ìÌõ §¿Ãõ µ÷ ¬ñÎ ±ÉôÀÎõ. Ýâ Á¡Éò¾¢ø ¬ñÎ ±ýÀо¡ý Ó¾üÀð¼ ±ñ½Ç×; Á¡¾õ ±ýÀÐ þí§¸ ÅÆ¢ôÀð¼ ±ñ½Ç×; Ýâ Á¡Éò¾¢ý ÀÊ ¯ûÇ ¬ñ¨¼î Ýâ ¬ñÎ ±ýÚ þó¾¢Â Å¡É¢ÂÄ¢Öõ, ¾¢ÕôÀ ¬ñÎ (tropical year) ±ýÚ §Á¨Ä Å¡É¢ÂÄ¢Öõ ÌÈ¢ôÀ¢ÎÅ¡÷¸û.

ãýÈ¡ÅРӨȢø ÝâÂÛìÌ Á¡È¡ö, §ÅÚ ²§¾Ûõ ´Õ Å¢ñÁ£¨É ±ÎòÐì ¦¸¡ñÎ «ó¾ Å¢ñÁ£ý ¿¡õ «ÊôÀ¨¼Â¡ö ±ÎòÐì ¦¸¡ñ¼ 27 Å¢ñÁ£ý Üð¼í¸§Ç¡Î ±ôÀÊô ¦À¡Õóи¢ÈÐ, Á£ñÎõ ´Õ ÓØ Åð¼ ¿¸÷ìÌô À¢ÈÌ «§¾ ¦À¡Õò¾õ ±ò¾¨É ¿¡Ç¢ø ÅÕ¸¢ÈÐ ±ýÚ À¡÷ôÀ¡÷¸û. þó¾ô ¦À¡Õò¾õ 365.25636556 ¿¡ð¸ÙìÌ ´ÕÓ¨È ¿¼ìÌõ. þó¾ §¿Ãò¨¾ µ÷ ¬¾¢¨Ã ¬ñÎ ±ýÚ ¦º¡øÖÅ¡÷¸û. (¬¾¢¨Ã - astra = Å¢ñÁ£ý; ÌÈ¢ôÀ¡¸ ¿õ ¾¢ÕÅ¡¾¢¨Ã Á£ý ±ýÈ Å¢¾ôÒî ¦º¡ø§Ä ¦À¡Ð¨Áô ¦ÀÂáö ¿£ðº¢ ¦ÀüÈ¢Õ츢ÈÐ. ¾¢ÕÅ¡¾¢¨Ã¨Âî º¢ÅÛìÌ ¯Ã¢Â¾¡öî ¦º¡ýÉÐ þíÌ ¿¢¨É× ÜÈò ¾ì¸Ð; ¬¾¢¨Ã ¬ñÎ sideral year ±ýÚ §Á¨Ä ¦Á¡Æ¢¸Ç¢ø ¦º¡øÄô ÀÎõ)

¬¾¢¨Ã ¬ñÊüÌõ, Ýâ ¬ñÊüÌõ þ¨¼§Â ¦Á¡ò¾ ¿¡ð¸Ç¢ø º¢È¢Ð §ÅÚÀ¡Î ¯ñÎ. ¬¾¢¨Ã ¬ñÊý ¦¾¡¼ì¸õ ±ýÀÐ Ü÷óÐ ¸ÅÉ¢ò¾¡ø Á¡üÈõ þøÄ¡Ð ´§Ã ¿¡Ç¢ø þÕôÀÐ. ¬É¡ø Ýâ ¬ñÊý ¦¾¡¼ì¸§Á¡ ¦¸¡ïºõ ¦¸¡ïºÁ¡ö Óý ¿¸÷óÐ ¦¸¡ñ§¼ þÕ츢ÈÐ. ÒŢ¢ý ¿¸÷¨Âô À¡÷츢ýÈ À¡÷¨Å¡Ç÷ ÒŢ¢ø §Áø þøÄ¡Áø Å¡É¢ø þÕóÐ À¡÷ò¾¡ø ¬¾¢¨Ã ¬ñÎ ±ýÀо¡ý ºÃ¢Â¡¸ þÕìÌõ. ²¦ÉýÈ¡ø ÒÅ¢ìÌ ¾ýÛÕð¼ø (rotation), ÅÄÂõ (revolution) §À¡¸ ¸¢ÚÅ¡ð¼õ (gyration), ¦¿üÈ¡ð¼õ (nutation)±ýÈ þýÛõ þÕ þÂì¸í¸û þÕ츢ýÈÉ. þ¨Å§Â Ýâ ¬ñÊý ¦¾¡¼ì¸ò¨¾§Â Óý §¿¡ì¸¢ ¿¸÷ò¾¢ì ¦¸¡ñÎ þÕ츢ýÈÉ. ¬¾¢¨Ã ¬ñÊüÌõ, Ýâ ¬ñÊüÌõ þ¨¼§Â §ÅÚÀ¡ð¨¼ì ¸½ì¸¢ð¼¡ø Ýâ ¬ñÎ ¬¾¢¨Ã ¬ñ¨¼ì ¸¡ðÊÖõ 0.01416678 ¿¡ð¸Ç¢ý Óý§É§Â ÓÊóÐÅ¢Îõ. þý¦É¡Õ Å¢¾Á¡öô À¡÷ò¾¡ø, ¾¢ÕôÀ ¬ñÊý ¿¸÷ ¬¾¢¨Ã ¬ñÊý ¿¸÷¨Âì ¸¡ðÊÖõ 0.01396291 À¡¨¸Â¢ø ¿¸÷ Üξġö þÕìÌõ. «Ð ÁðÎÁøÄ; ´ù¦Å¡Õ ¬ñÎõ þó¾ ¿¸÷ §ÅÚÀ¡Î Óý¦ºýÚ ¦¸¡ñ§¼ þÕìÌõ; §º÷òÐ ¨ÅòÐô À¡÷ìÌõ §À¡Ð, 71.61832226 ¬ñθǢø þó¾ ¿¸÷ 1 À¡¨¸Ôõ, 25782.59601 ¬ñθǢø þó¾ ¿¸÷ 360 À¡¨¸Â¡ö Ţĸ¢ ¿¸÷óÐ þÕìÌõ. þôÀÊò ¾¢ÕôÀ ¬ñÎ, ¬¾¢¨Ã ¬ñÊÄ¢ÕóРŢĸ¢ Óý¦ºøŨ¾ò ¾¡ý ÒÈÄÅõ (precession) ±ýÚ Å¡É¢ÂÄ¢ø ¦º¡øÖÅ¡÷¸û.

þó¾ô ÒÈÄÅò¨¾ì ¸½ì¸¢¼¡Áø, áüÈ¡ñÎ ¸½ì¸¡É ¿¡ðÎ ÅÃÄ¡Ú¸¨ÇÔõ, ÌÓ¸ ÁÃÒ¸¨ÇÔõ ºÃ¢Â¡ÉÀÊ ÒâóÐ ¦¸¡ûÇ ÓÊ¡Ð. ÒÈÄÅõ ¸¡Ã½Á¡ö ÝâÂÁ¡É ¬ñÊý ¦¾¡¼ì¸Óõ, ¦ÀÕõ¦À¡ØиǢý ¦¾¡¼ì¸í¸Ùõ, þó¾ì ¸¡Äò¾¢ø ¸¢ð¼ò¾ð¼ 24.35269482 ¿¡ð¸û ¾ûÇ¢ô §À¡öÅ¢ð¼É. ¸¡ð¼¡¸ ºí¸õ ÁÕŢ ¸¡Äò¾¢ø (AD 285) þÕó¾ ¸½ì¸¢ý ÀÊ ²ôÃø - 14ø ¦¾¡¼í¸ §ÅñÊ þǧÅÉ¢ø ÀÕÅõ þô¦À¡ØÐ Á¡÷îÍ 21-§Ä§Â ¦¾¡¼í¸¢ Ţθ¢ÈÐ. (¬É¡Öõ ¬ñÎò ¦¾¡¼ì¸ò¨¾ þýÛõ À¨Æ ÀÆì¸ò¨¾ ¨ÅòÐ ²ôÃø 14 ±ý§È ¦º¡øÄ¢ÅÕ¸¢§È¡õ.) þ§¾ §À¡Ä ¦ºô¼õÀ÷ 22 §Ä§Â ܾ¢÷ ¸¡Äõ þô¦À¡ØÐ ¦¾¡¼í¸¢Å¢Î¸¢ÈÐ. þÕó¾¡Öõ ¿¡õ À¨Æ ӨÈôÀÊ Ü¾¢÷ ¸¡Äò¨¾ «ì§¼¡À÷ 16 - ø ¦¾¡¼íÌž¡öî ¦º¡øÄ¢ì ¦¸¡ñÎ þÕ츢§È¡õ.

ÓýÉ¡ø ¸¡Äí¸û ±ýÈ ¸ðΨÃò ¦¾¡¼Ã¢ý 5 - ¬õ «¾¢¸¡Ãò¾¢ø ÒÈò¦¾¡ö §¿Ãõ (ô羡„ §¿Ãõ), ÒÈò¦¾¡ö ¿¡û (ô羡„ ¿¡û), ÒÈò¦¾¡ö Á¡¾õ (ô羡„ Á¡¾õ) ÀüÈ¢î ¦º¡øĢ¢Õó§¾ý. ÒÈò¦¾¡ö Ýâ Á¡¾õ ¾¡ý ÒÈò¦¾¡ö¨Â>ÒÈò§¾¡¨Â>ÒÈò§¾¡º¢>ÒÃ𼡺¢ ±ýÚ ¬Ìõ. (²ü¸É§Å ¦º¡ýÉÐ §À¡ø ¸ýÉ¢ »¡Â¢ü¨Èò ¾Á¢ú¿¡ðÊø ÒÃ𼡺¢ Á¡¾õ ±ýÚ ¦º¡øÖ¸¢§È¡õ.) ¦¾¡öÂõ ±ýÀÐ þÕ¨Ç, Á¡¨Ä §¿Ãò¨¾ì ÌÈ¢ìÌõ. ÒÈò¦¾¡ö¨Â ±ýÀÐ þÕÙìÌî ºüÚ Óó¾¢Â ¿¢¨Ä. ¿¡û ¸½ì¸¢ø À¡÷ò¾¡ø þÕû ±ýÛõ ¦¾¡öÂõ ÝâÂý Á¨Èó¾¾¢üÌô À¢ý ¯ûÇ §¿Ãõ. Á¡¾ì ¸½ì¸¢ø À¡÷ò¾¡ø ¿¢ÄÅ¢ý ´Ç¢ §¾öóÐ ÅÕÅÐ ´Õ ¦¾¡öÂõ. ¬ñÎì ¸½ì¸¢ø À¡÷ò¾¡ø, ܾ¢÷ ¸¡Äõ ¦¾¡¼íÌÅÐ þÕû ÝúžüÌ ´ôÀ¡ÉÐ. ÒÃ𼡺¢ Á¡¾õ ±ýÀÐ µ÷ ¬ñÊý ãýÈ¡õ ¦ÀÕõ¦À¡Ø¾¡É ¸¡÷¸¡Äò¾¢ý ¸¨¼º¢Â¡Ôõ, ܾ¢÷¸¡Äõ ¦¾¡¼íÌžüÌ ºüÚ ÓýÀ¡Ôõ ¯ûÇ Á¡¾õ. ±É§Å ¦¾¡öÂõ ¦¾¡¼íÌžüÌ ÓýÛûÇ ÒÈò¦¾¡ö Á¡¾õ. ܾ¢Ã¢ý Ó¾ø ÝâÂî ºó¾¢Ã Á¡¾õ «öôÀ¾¢>«öôÀº¢ Á¡¾õ ¬Ìõ. (§Áö, ¡, ¡Π±ýÀ¦¾øÄ¡õ ¬ð¨¼ì ÌÈ¢ìÌõ ¦º¡ü¸û. «öôÀ¾¢ ±ýÀРż¦Á¡Æ¢Â¢ø «ƒÀ¾¢>«…¤À¾¢ ±ýÚ ¬Ìõ. Á£ñÎõ ¾Á¢úôÀÎòО¢ø «¨¾ «ÍÀ¾¢ ±ýÚ ¦º¡ø֧šõ. «ƒ¸õ ±ýÈ¡ø ż¦Á¡Æ¢Â¢Öõ ¬Î ±ýÈ ¦À¡Õû ¾¡ý. ¾Á¢Æ¢ø ºó¾¢ÃÁ¡Éì ¸½ì¸¢ø ¯ûÇ ¦À¨à ÝâÂî ºó¾¢Ã Á¡É Á¡¾ò¾¢üÌô ¦ÀÂáö «¨Æ츢§È¡õ.)

þÉ¢ «Îò¾ À̾¢Â¢ø Á¸¡÷ §¿¡ýÀ¢üÌ Åէšõ.

«ýÒ¼ý,
þáÁ.¸¢.

Wednesday, December 01, 2004

செயேந்திரர்

தீபாவளி நாளின் மாலையில் இருந்து காஞ்சி செயேந்திரருக்கு நடக்கும் நிகழ்ச்சிகளைப் படித்துக் கொண்டும் பார்த்துக் கொண்டும் இருந்தேன். முதலில் பார்க்கும் போது ஒன்றும் புரியவில்லை; என்ன நடக்கிறது என்ற ஒரு திகைப்பும், பின் வியப்பும், ஒரு மாதிரி பொருந்தாத் தன்மையும் அடுத்தடுத்துத் தோன்றின. நடவடிக்கையின் ஆழம், அகலம் தெரியாமல் சட்டென்று கருத்துக் கூறுதல் தவறு, எனவே கொஞ்ச காலம் பொறுத்திருப்போம் என்று எண்ணி அமைந்திருந்தேன்.

சங்கராச்சரியார் செயேந்திரர் மேல் ஒரு பெரும் மதிப்பை நான் என்றும் கொண்டதில்லை என்றாலும் (நேரே பார்த்திருந்த ஒரு சில நிகழ்ச்சிகள் அவர்மேல் எனக்கு மதிப்புக் கொண்டு சேர்க்கவில்லை. அவரைக் குறைசொல்லத் தொடங்கினால் பலவற்றைச் சொல்ல முடியும் தான்.), கொலை வழக்கில் முதற் குற்றவாளியாகச் சொல்லப்படும் அளவிற்கு தரம் குறைந்து இருப்பாரா என்பதில் நான் கொஞ்சம் திகைத்துத் தான் போனேன். (இன்னும் குற்றம் நிருவிக்கப் படவில்லை; இப்பொழுது அரசு வழக்கறிஞரும் காவல் துறையும் செய்திருப்பது குற்றம் சாட்டுதலே.) செய்திகள் படிக்கப் படிக்க ஆழம் போய்க் கொண்டிருப்பதைப் பார்த்தால், மடத்தின் நடவடிக்கைகள் பெரிதும் புரையோடிப் போயிருக்கிறதோ என்றே உணரத் தலைப்படுகிறேன்.

(இந்த மடல் படிப்போருக்கு நான் ஒன்று சொல்லக் கடமைப் பட்டவன். நான் ஆதி சங்கரரின் கருத்தை ஏற்றவனில்லை. மாற்றுக் கருத்து உள்ளவன் என்றாலும் அல்லிருமை என்னும் அத்வைதம் ஒரு நெறி என்று படிக்கக் கற்றவன். இந்த நிலையில் இருந்தே நான் இந்த நிகழ்வினை நோக்குகின்றேன்.)

"பரமான்மா, உய்வான்மா என்று தனித்தனியாக ஓர் இருமை நிலை கிடையாது (அல் இருமை = அல் துவைதம் = அத்துவைதம் = இருமை அல்லாத நிலை); இரண்டும் ஒன்றுதான்; உலகில் இப்படித் தனித்துத் தெரியும் ஒவ்வொன்றும் கண்ணுக்கெதிரே தோன்றும் மாயத்தோற்றமே, உண்மை அல்ல; இறைவன் உன்னுள்ளேயே உள்ளான்" என்று சொல்லப் புகுந்த கொள்கையின் முன்னோடியார் இப்படி ஒரு நிலைக்கு வந்து சேர்ந்தது கூட இன்னொரு மாயத் தோற்றம் போலவே காட்சி அளிக்கிறது.

செயேந்திரர் எல்லா சுமார்த்தர்களுக்கும் அல்லாவிட்டாலும், குறிப்பிட்ட அளவு சுமார்த்தப் பெருமான்களின் (brahmins) குருவாய் இருப்பவர். (ஆதி சங்கரர் 4 மடங்களை ஏற்படுத்தினார், அந்த நாலு மடங்களில் ஒன்றான சிருங்கேரி மடத்தின் கும்பகோணக் கிளைதான் நூறு, நூற்றைம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் காஞ்சிக்கு மாற்றலாகியது என ஒருசிலரும், இல்லையில்லை இது ஆதிசங்கரரே ஏற்படுத்திய ஐந்தாவது மடம், ஆதிசங்கரரே இதன் முதல் பீடத் தலைவர் என்றும் சிலர் மறுத்துக் கூறுவது உண்டு. அந்தச் சிக்கலுக்குள்ளும், காஞ்சி மடத்தின் பழமைக்குள்ளும் இப்பொழுது போகவேண்டாம். ஆனால் காஞ்சி மடத்திற்கும் சிருங்கேரி மடத்திற்கும் உள்ள சில அடிப்படைப் பிளவுகளாலும், பழைய பெரியவருக்கும், இவருக்கும் இடையே இருந்த நிலை-வேறுபாடுகளாலும் சுமார்த்த பார்ப்பனர்களிலேயே பலரும் இவரைக் கேள்வி கேட்டுக் கொண்டு இருந்தனர். இந்த நிலை நீறு பூத்த நெருப்பாகவே நெடுங்காலம் இருந்திருக்கிறது. நெருப்பு மடத்திற்குள்ளும் கனன்று கொண்டு இருந்திருக்கிறது என்று பலரும் சொன்னது உண்டு.)

சங்கர மடத்தின் தலைவர் என்பவருக்கு பொதுவாக இரண்டு பொறுப்புக்கள் உண்டு. முதலாய பொறுப்பு அல்லிருமைக் (அத்துவைதம்) கொள்கையை மக்களிடையே பரப்புவது. (அல்லிருமைக் காரர்களுக்கு கோயில் ஒரு பொருட்டல்ல; இன்னும் சொல்லப் போனால், கோயில் வழிபாடு என்பதை மீறி வரவேண்டும் என்று சொல்லக் கூடியவர்கள் அவர்கள். சிவ நெறி, விண்ணெறி அல்லாத வேத நெறியை ஊரெங்கும் பரப்பக் கடமை பூண்டவர்கள் அவர்கள்.) இரண்டாவது மடத்தின் சொத்துக்களை நிர்வகித்து வருவது. இரண்டு பொறுப்பையும் செய்யும் போது தாமரை இலைத் தண்ணீரின் மனப்பாங்கு மடத்தலைவருக்கு வந்து சேரவேண்டும். செயேந்திரர் எந்த அளவு முதற்பொறுப்பை நிறைவேற்றிக் கொண்டிருந்தார் என்பதில் பலருக்கும் கேள்விகள் உண்டு. இப்பொழுது இரண்டாவது பொறுப்பு அவரைப் பெரிய சிக்கலுக்குக் கொண்டு வந்திருக்கிறது.

பெருமான்களில் அல்லிருமைக் கொள்கையராயும் அல்லாமல், சிவநெறியாளராயும் அல்லாமல், விண்ணவ நெறியில் பிணைந்திருந்தவர்கள் அவரை ஒரு மாற்றாளராகவே பார்த்து வேறுபாடு கொள்வதும் உண்டு. (குறிப்பாக பஞ்சராத்திர ஆகமமுறைகளில் மூக்கை நுழைத்து திருப்பதிக் கோயிலொழுகு முறையில், சில மண்டபங்களை இடித்து இன்னும் ஒரு பெரிய சுற்று உருவாக்கலாம் என்று மாற்றம் சொன்னதும், விண்ணவ நெறித் தலைவர்களை ஒதுக்கி வைக்குமாப்போல பல கருத்துக்கள் சொல்லியதும் பல விண்ணவர்களுக்கு பிடிக்காமல் இருந்தது.) பெருமான்கள் அல்லாத மற்றவர்க்கு அவர் ஒரு நெருக்கம் இல்லாத விந்தையானவர். அவரோடு பலருக்கும் கருத்து வேறுபாடு; சில இடங்களில் கருத்து வேறுபாடு முற்றிப் பிணக்கே உண்டு; அவரைக் குறை சொன்னவர்கள் பலர். அது அரசியலில் மட்டும் இல்லை. ஆன்மீகத்தோடு மட்டும் நின்று கொள்ளாமல் அரசியலில் அவர் நுழைந்தது, குறிப்பாக இந்துத்துவ அரசியலில் நுழைந்தது ஆன்மீகம் சார்ந்த பல தமிழர்களுக்கு அவரைப் பிறனாக்கியது. கரூர் கோயிலின் குடமுழுக்கைத் தமிழில் செய்வதற்கு மாற்றுக் கருத்துச் சொல்லியது, மற்ற சிவநெறி மடங்களின் முனகலை எதிர்கொண்டது, கைம்பெண்கள், அலுவற் பெண்கள் ஆகியோர் பற்றிச் சொன்னது, ஆகியவை எல்லாம் "என்னது இவர் இப்படி?" என்னுமாப் போல் பலபேரின் நெற்றியைக் குறுக வைத்தது. அண்மைக் காலத்தில் தாழ்ந்தோருக்கு ஆதரவாய்ச் சில வாக்குகள் சொன்னாலும், சில செய்கைகள் செய்தாலும், அது உள்ளார்ந்த உரைப்பா, அல்லது வெறும் அரசியல்வாதித்தனமா என்ற கேள்வியையும் மக்கள் இடையே எழுப்பியது. இத்தனைக்கும் முந்தைய பெரியவர் குமுக மாற்றம் பற்றிச் சொல்லாமல் ஒரு பழமை நோக்கில் இருந்தவர்தான். அந்தக் கருத்துக்கள் ஏற்றுக் கொள்ள முடியாதவை தான். இருந்தாலும் யாரைக் கேட்டாலும் அவர்மேல் ஒரு மதிப்பு இருந்ததை உணர முடிகிறது. மாறாகச் செயேந்திரரோ சில மாற்றங்களை மடத்தின் நடவடிக்கையில் கொண்டு வந்தவர். இருந்தாலும், இவர்மேல் மதிப்புக் கூடியதாய் இந்த நிகழ்விற்குச் சற்று முன்னர் கூட பலரும் சொல்லக் காணோம்.

இந்த நிலையில் தான் இப்படிக் கொலை பற்றிய ஒரு குற்றச்சாட்டு எழுந்திருக்கிறது. குற்றச்சாட்டைப் பற்றி நான் எழுத முன்வரவில்லை. என் கேள்வி மடத்தின் அடிநிலை பற்றியது.

ஒரு துறவி என்பவர் மடத்திற்குச் சொத்துச் சேர்ப்பதிலும், பள்ளி, வேதபாடசாலை, மருத்துவ நிலையங்கள் என அறச்சாலைகள் வைப்பதில் ஈடுபட முற்பட்டு பணம், பணம், என்று அலைந்து "அதை இங்கு வாங்கு, இதை இங்கு போடு, இந்த நிலத்தை வாங்கு, இதை விற்றுவிடு" என்று உலகியற் செயல்களிலேயே துயில் நேரம் போக மற்ற நேரங்களில் மூழ்கி இருந்தால், "மடத்தின் அடித்தளம் சரிவதைத் தடுக்க முடியுமா?" என்ற கேள்வி எழுகிறது. சொத்து என்ற சிந்தனை (பழைய பெரியவர் காலத்தில் ரூ. 40 கோடி பெறுமான மடம் இன்றைக்கு ரூ. 2600 கோடிக்குச் சொத்து உள்ளதாக இருக்கிறது. செயேந்திரரே சொத்துப் பெருகியதைப் பெருமையாகச் சொல்லிக் கொள்கிறார்.) வந்த பிறகு அது தன்னை அறியாமல் அரசியல் களத்துள்ளும், மற்ற அரசியலாரோடு போட்டி போட்டுக் கொண்டும், அவர்களுடைய நெறிமுறையையே கையாள வைத்தும் செய்து விடுமே என்று தோன்றுகிறது. மடத்தை நிர்வகிக்கும் மானகை (management)யிலும் கூட இவர் தத்துப் பித்தென்று இருந்திருக்கிறார். மொத்தத்தில் இந்த மடம் ஒரு அரசியல் களமாய் ஆகிப் போனது. அரசியல் களத்தில் வேண்டாதவரைத் தட்டி வைப்பதும், மிரட்டி வைப்பதும், இன்னும் ஆளையே தீர்க்கும் அளவிற்குப் போவதும் இயல்பானது. இப்படி மடத்திற்கும் கட்சிகளுக்கும் வேறுபாடு இல்லாமல் போனது ஒரு கொடுமை அல்லவா? நாம் எல்லாம் அம்மாவையும், அய்யாவையும் பற்றிக் குறைசொல்லிக் கொண்டிருப்பதில் பயனில்லை. முட்டையில் இருந்து குஞ்சு வருவது உள்ளே நடக்கும் மாற்றத்தால். அது வெய்யிலில் பொரிக்கப் பட்டது என்பது அடுத்த நிலை. அரசியலார் அப்படித்தான் நடப்பார்கள். மடம் ஏன் அரசியலோடு தோழமை பூண்டது?

துறவென்று வந்தபிறகு எதைத் துறக்கிறார்கள்? குடும்பம், ஆசை, சொகம் எல்லாவற்றையும் அல்லவா துறக்க வேண்டும்? அப்புறம் என்ன சொந்தக்காரர்கள் தொடர்பு நீளுவது? மடத்திற்குள் சொந்தக்காரர்கள் வந்து கூடினால் அப்புறம் துறவாவது, ஒன்றாவது? என்றைக்குச் சொந்தம் உள்நுழைந்ததோ, அன்றே மடம் ஆட்டம் கண்டுவிடும் அல்லவா? இதில் பெரியவர், சின்னவர் என இரண்டு சங்கரர்களும் தவறிழைத்திருக்கிறார்கள். இளையவர் பற்றியும் விவரம் தெரிந்தவர்கள் ஏகப்பட்ட குறை சொல்லுகிறார்கள். குறிப்பாக, பெரியவரைப் பற்றிய இளையவருடைய மோனம் எத்தனையோ நமக்கு உணர்த்துகிறது. இருவருக்கும் இடையே ஒரு பங்காளிச் சண்டையே இருந்திருக்குமோ என்று கூட நமக்குத் தோன்றுகிறது. அடுத்தவரின் மேல் நம்பிக்கை நமக்கு வரவில்லை. பழைய பெரியவரின் கடைசிக் காலந் தொட்டு, இன்னும் சொன்னால் செயேந்திரர் தலைக்காவிரிக்குப் போனதில் இருந்து ஒரு இறுக்கமான சூழ்நிலை மடத்திற்குள் இருந்திருக்கிறது. அங்கு எல்லாமே ஒரு சடங்காய் இருந்திருக்கிறது. அடிப்படையில் ஒரு பிழை என்றோ ஏற்பட்டு, இன்று விடிந்திருக்கிறது. (பிழையின் ஒரு எடுத்துக் காட்டு: துறவு கொண்டு 50 ஆண்டு என்று விழாக் கொண்டாடியது. சென்னைப் பல்கலைக் கழக நூற்றாண்டு விழா மண்டபத்தில் கொண்டாடிய அந்த விழாவே ஒரு முரண்தொடை. துறவு கொண்டதிற்கு ஒரு விழா என்பது மடத்தனமாகத் தெரிகிறது.)

அல்லிருமை பற்றி ஒரு மணிநேரமாவது செயேந்திரர் பேசிக் கேட்டு எத்தனை நாளாயிருக்கும்? இவர் வேதம் படித்தது எல்லாம் என்னவாயிற்று? வெறுமே சடங்குகளிலும், பாத பூசைகளிலும், மலர்முடிகளிலும், தங்கச் சொரிவுகளிலும், சொத்து-நில ஆவணங்களிலும் இன்னபிறவற்றிலும் மூழ்கி ஆதி சங்கரரின் அடிப்படைக் கருத்தையே தொலைத்து முழுகிவிட்டாரே? அல்லிருமையை ஊருலகத்தில் பரப்ப முற்பட்டவர் இப்படிச் சிக்கி அலைக்கழிவது கொஞ்சம் விந்தையாக, ஏன் வருத்தமாகக் கூட, இருக்கிறது.

சாமியார்கள் பற்றிய மயக்கம் நம் மக்களுக்கு என்று போகுமோ தெரியவில்லை. எனக்கென்னமோ, இந்தச் சீரழிவின் வித்து நெடுங்காலம் முன்னமே ஏற்பட்டுவிட்டது என்றே தோன்றுகிறது. இரா. முருகன் சொன்னது போல் செயேந்திரர் மீண்டும் இருள்நீக்கி மகாதேவன் சுப்பிரமணியன் என்று ஆகுவதே சிறப்பு.

அன்புடன்,
இராம.கி.

In TSCII:

¾£À¡ÅÇ¢ ¿¡Ç¢ý Á¡¨Ä¢ø þÕóÐ ¸¡ïº¢ ¦º§Âó¾¢ÃÕìÌ ¿¼ìÌõ ¿¢¸ú¸¨Çô ÀÊòÐì ¦¸¡ñÎõ À¡÷òÐì ¦¸¡ñÎõ þÕó§¾ý. ӾĢø À¡÷ìÌõ §À¡Ð ´ýÚõ ÒâÂÅ¢ø¨Ä; ±ýÉ ¿¼ì¸¢ÈÐ ±ýÈ ´Õ ¾¢¨¸ôÒõ, À¢ý Å¢ÂôÒõ, ´Õ Á¡¾¢Ã¢ ¦À¡Õó¾¡ò ¾ý¨ÁÔõ «Îò¾ÎòÐò §¾¡ýÈ¢É. ¿¼ÅÊ쨸¢ý ¬Æõ, «¸Äõ ¦¾Ã¢Â¡Áø ºð¦¼ýÚ ¸ÕòÐì ÜÚ¾ø ¾ÅÚ, ±É§Å ¦¸¡ïº ¸¡Äõ ¦À¡Úò¾¢Õô§À¡õ ±ýÚ ±ñ½¢ «¨Áó¾¢Õó§¾ý.

ºí¸Ã¡îºÃ¢Â¡÷ ¦º§Âó¾¢Ã÷ §Áø ´Õ ¦ÀÕõ Á¾¢ô¨À ¿¡ý ±ýÚõ ¦¸¡ñ¼¾¢ø¨Ä ±ýÈ¡Öõ (§¿§Ã À¡÷ò¾¢Õó¾ ´Õ º¢Ä ¿¢¸ú¸û «Å÷§Áø ±ÉìÌ Á¾¢ôÒì ¦¸¡ñÎ §º÷ì¸Å¢ø¨Ä. «Å¨Ãì ̨Ȧº¡øÄò ¦¾¡¼í¸¢É¡ø ÀÄÅü¨Èî ¦º¡øÄ ÓÊÔõ ¾¡ý.), ¦¸¡¨Ä ÅÆ츢ø Ó¾ü ÌüÈšǢ¡¸î ¦º¡øÄôÀÎõ «ÇÅ¢üÌ ¾Ãõ ̨ÈóÐ þÕôÀ¡Ã¡ ±ýÀ¾¢ø ¿¡ý ¦¸¡ïºõ ¾¢¨¸òÐò ¾¡ý §À¡§Éý. (þýÛõ ÌüÈõ ¿¢ÕÅ¢ì¸ô À¼Å¢ø¨Ä; þô¦À¡ØÐ «ÃÍ ÅÆì¸È¢»Õõ ¸¡Åø ШÈÔõ ¦ºö¾¢ÕôÀÐ ÌüÈõ º¡ðξ§Ä.) ¦ºö¾¢¸û ÀÊì¸ô ÀÊì¸ ¬Æõ §À¡öì ¦¸¡ñÊÕôÀ¨¾ô À¡÷ò¾¡ø, Á¼ò¾¢ý ¿¼ÅÊ쨸¸û ¦ÀâÐõ Ҩç¡Êô §À¡Â¢Õ츢ȧ¾¡ ±ý§È ¯½Ãò ¾¨ÄôÀθ¢§Èý.

(þó¾ Á¼ø ÀÊô§À¡ÕìÌ ¿¡ý ´ýÚ ¦º¡øÄì ¸¼¨Áô Àð¼Åý. ¿¡ý ¬¾¢ ºí¸Ãâý ¸Õò¨¾ ²üÈÅÉ¢ø¨Ä. Á¡üÚì ¸ÕòÐ ¯ûÇÅý ±ýÈ¡Öõ «øÄ¢Õ¨Á ±ýÛõ «ò¨Å¾õ ´Õ ¦¿È¢ ±ýÚ ÀÊì¸ì ¸üÈÅý. þó¾ ¿¢¨Ä¢ø þÕó§¾ ¿¡ý þó¾ ¿¢¸úÅ¢¨É §¿¡ì̸¢ý§Èý.)

"ÀÃÁ¡ýÁ¡, ¯öÅ¡ýÁ¡ ±ýÚ ¾É¢ò¾É¢Â¡¸ µ÷ þÕ¨Á ¿¢¨Ä ¸¢¨¼Â¡Ð («ø þÕ¨Á = «ø Шžõ = «òШžõ = þÕ¨Á «øÄ¡¾ ¿¢¨Ä); þÃñÎõ ´ýÚ¾¡ý; ¯Ä¸¢ø þôÀÊò ¾É¢òÐò ¦¾Ã¢Ôõ ´ù¦Å¡ýÚõ ¸ñÏ즸¾¢§Ã §¾¡ýÚõ Á¡Âò§¾¡üȧÁ, ¯ñ¨Á «øÄ; þ¨ÈÅý ¯ýÛû§Ç§Â ¯ûÇ¡ý" ±ýÚ ¦º¡øÄô ÒÌó¾ ¦¸¡û¨¸Â¢ý Óý§É¡Ê¡÷ þôÀÊ ´Õ ¿¢¨ÄìÌ ÅóÐ §º÷ó¾Ð ܼ þý¦É¡Õ Á¡Âò §¾¡üÈõ §À¡Ä§Å ¸¡ðº¢ «Ç¢ì¸¢ÈÐ.

¦º§Âó¾¢Ã÷ ±øÄ¡ ÍÁ¡÷ò¾÷¸ÙìÌõ «øÄ¡Å¢ð¼¡Öõ, ÌÈ¢ôÀ¢ð¼ «Ç× ÍÁ¡÷ò¾ô ¦ÀÕÁ¡ý¸Ç¢ý (brahmins) ÌÕÅ¡ö þÕôÀÅ÷. (¬¾¢ ºí¸Ã÷ 4 Á¼í¸¨Ç ²üÀÎò¾¢É¡÷, «ó¾ ¿¡Ö Á¼í¸Ç¢ø ´ýÈ¡É º¢Õí§¸Ã¢ Á¼ò¾¢ý ÌõÀ§¸¡½ì ¸¢¨Ç¾¡ý áÚ, áü¨ÈõÀÐ ¬ñθÙìÌ ÓýÉ¡ø ¸¡ïº¢ìÌ Á¡üÈÄ¡¸¢ÂÐ ±É ´Õº¢ÄÕõ, þø¨Ä¢ø¨Ä þÐ ¬¾¢ºí¸Ã§Ã ²üÀÎò¾¢Â ³ó¾¡ÅÐ Á¼õ, ¬¾¢ºí¸Ã§Ã þ¾ý Ó¾ø À£¼ò ¾¨ÄÅ÷ ±ýÚõ º¢Ä÷ ÁÚòÐì ÜÚÅÐ ¯ñÎ. «ó¾î º¢ì¸ÖìÌûÙõ, ¸¡ïº¢ Á¼ò¾¢ý ÀƨÁìÌûÙõ þô¦À¡ØÐ §À¡¸§Åñ¼¡õ. ¬É¡ø ¸¡ïº¢ Á¼ò¾¢üÌõ º¢Õí§¸Ã¢ Á¼ò¾¢üÌõ ¯ûÇ º¢Ä «ÊôÀ¨¼ô À¢Ç׸ǡÖõ, À¨Æ ¦ÀâÂÅÕìÌõ, þÅÕìÌõ þ¨¼§Â þÕó¾ ¿¢¨Ä-§ÅÚÀ¡Î¸Ç¡Öõ ÍÁ¡÷ò¾ À¡÷ôÀÉ÷¸Ç¢§Ä§Â ÀÄÕõ þŨÃì §¸ûÅ¢ §¸ðÎì ¦¸¡ñÎ þÕó¾É÷. þó¾ ¿¢¨Ä ¿£Ú âò¾ ¦¿ÕôÀ¡¸§Å ¦¿Îí¸¡Äõ þÕó¾¢Õ츢ÈÐ. ¦¿ÕôÒ Á¼ò¾¢üÌûÙõ ¸ÉýÚ ¦¸¡ñÎ þÕó¾¢Õ츢ÈÐ ±ýÚ ÀÄÕõ ¦º¡ýÉÐ ¯ñÎ.)

ºí¸Ã Á¼ò¾¢ý ¾¨ÄÅ÷ ±ýÀÅÕìÌ ¦À¡ÐÅ¡¸ þÃñÎ ¦À¡ÚôÒì¸û ¯ñÎ. Ӿġ ¦À¡ÚôÒ «øÄ¢Õ¨Áì («òШžõ) ¦¸¡û¨¸¨Â Áì¸Ç¢¨¼§Â ÀÃôÒÅÐ. («øÄ¢Õ¨Áì ¸¡Ã÷¸ÙìÌ §¸¡Â¢ø ´Õ ¦À¡Õð¼øÄ; þýÛõ ¦º¡øÄô §À¡É¡ø, §¸¡Â¢ø ÅÆ¢À¡Î ±ýÀ¨¾ Á£È¢ ÅçÅñÎõ ±ýÚ ¦º¡øÄì ÜÊÂÅ÷¸û «Å÷¸û. º¢Å ¦¿È¢, Å¢ñ¦½È¢ «øÄ¡¾ §Å¾ ¦¿È¢¨Â °¦ÃíÌõ ÀÃôÀì ¸¼¨Á âñ¼Å÷¸û «Å÷¸û.) þÃñ¼¡ÅÐ Á¼ò¾¢ý ¦º¡òÐì¸¨Ç ¿¢÷Ÿ¢òÐ ÅÕÅÐ. þÃñÎ ¦À¡Úô¨ÀÔõ ¦ºöÔõ §À¡Ð ¾¡Á¨Ã þ¨Äò ¾ñ½£Ã¢ý ÁÉôÀ¡íÌ Á¼ò¾¨ÄÅÕìÌ ÅóÐ §ºÃ§ÅñÎõ. ¦º§Âó¾¢Ã÷ ±ó¾ «Ç× Ó¾ü¦À¡Úô¨À ¿¢¨È§ÅüÈ¢ì ¦¸¡ñÊÕó¾¡÷ ±ýÀ¾¢ø ÀÄÕìÌõ §¸ûÅ¢¸û ¯ñÎ. þô¦À¡ØÐ þÃñ¼¡ÅÐ ¦À¡ÚôÒ «Å¨Ãô ¦Àâ º¢ì¸ÖìÌì ¦¸¡ñÎ Åó¾¢Õ츢ÈÐ.

¦ÀÕÁ¡ý¸Ç¢ø «øÄ¢Õ¨Áì ¦¸¡û¨¸ÂáÔõ «øÄ¡Áø, º¢Å¦¿È¢Â¡ÇáÔõ «øÄ¡Áø, Å¢ñ½Å ¦¿È¢Â¢ø À¢¨½ó¾¢Õó¾Å÷¸û «Å¨Ã ´Õ Á¡üÈ¡ÇḧŠÀ¡÷òÐ §ÅÚÀ¡Î ¦¸¡ûÅÐõ ¯ñÎ. (ÌÈ¢ôÀ¡¸ ÀïºÃ¡ò¾¢Ã ¬¸ÁӨȸǢø ã쨸 ѨÆòÐ ¾¢ÕôÀ¾¢ì §¸¡Â¢¦Ä¡ØÌ Ó¨È¢ø, º¢Ä Áñ¼Àí¸¨Ç þÊòÐ þýÛõ ´Õ ¦Àâ ÍüÚ ¯ÕÅ¡ì¸Ä¡õ ±ýÚ Á¡üÈõ ¦º¡ýÉÐõ, Å¢ñ½Å ¦¿È¢ò ¾¨ÄÅ÷¸¨Ç ´Ð츢 ¨ÅìÌÁ¡ô§À¡Ä ÀÄ ¸ÕòÐì¸û ¦º¡øÄ¢ÂÐõ ÀÄ Å¢ñ½Å÷¸ÙìÌ À¢Ê측Áø þÕó¾Ð.) ¦ÀÕÁ¡ý¸û «øÄ¡¾ ÁüÈÅ÷ìÌ «Å÷ ´Õ ¦¿Õì¸õ þøÄ¡¾ Å¢ó¨¾Â¡ÉÅ÷. «Å§Ã¡Î ÀÄÕìÌõ ¸ÕòÐ §ÅÚÀ¡Î; º¢Ä þ¼í¸Ç¢ø ¸ÕòÐ §ÅÚÀ¡Î ÓüÈ¢ô À¢½ì§¸ ¯ñÎ; «Å¨Ãì Ì¨È ¦º¡ýÉÅ÷¸û ÀÄ÷. «Ð «Ãº¢ÂÄ¢ø ÁðÎõ þø¨Ä. ¬ýÁ£¸ò§¾¡Î ÁðÎõ ¿¢ýÚ ¦¸¡ûÇ¡Áø «Ãº¢ÂÄ¢ø «Å÷ ѨÆó¾Ð, ÌÈ¢ôÀ¡¸ þóÐòÐÅ «Ãº¢ÂÄ¢ø ѨÆó¾Ð ¬ýÁ£¸õ º¡÷ó¾ ÀÄ ¾Á¢Æ÷¸ÙìÌ «Å¨Ãô À¢Èɡ츢ÂÐ. ¸å÷ §¸¡Â¢Ä¢ý ̼ÓØ쨸ò ¾Á¢Æ¢ø ¦ºöžüÌ Á¡üÚì ¸ÕòÐî ¦º¡øÄ¢ÂÐ, ÁüÈ º¢Å¦¿È¢ Á¼í¸Ç¢ý Óɸ¨Ä ±¾¢÷¦¸¡ñ¼Ð, ¨¸õ¦Àñ¸û, «ÖÅü ¦Àñ¸û ¬¸¢§Â¡÷ ÀüÈ¢î ¦º¡ýÉÐ, ¬¸¢Â¨Å ±øÄ¡õ "±ýÉÐ þÅ÷ þôÀÊ?" ±ýÛÁ¡ô §À¡ø ÀħÀâý ¦¿üÈ¢¨Âì ÌÚ¸ ¨Åò¾Ð. «ñ¨Áì ¸¡Äò¾¢ø ¾¡ú󧾡ÕìÌ ¬¾ÃÅ¡öî º¢Ä Å¡ì̸û ¦º¡ýÉ¡Öõ, º¢Ä ¦ºö¨¸¸û ¦ºö¾¡Öõ, «Ð ¯ûÇ¡÷ó¾ ¯¨ÃôÀ¡, «øÄÐ ¦ÅÚõ «Ãº¢ÂøÅ¡¾¢ò¾ÉÁ¡ ±ýÈ §¸ûÅ¢¨ÂÔõ Áì¸û þ¨¼§Â ±ØôÀ¢ÂÐ. þò¾¨ÉìÌõ Óó¨¾Â ¦ÀâÂÅ÷ ÌÓ¸ Á¡üÈõ ÀüÈ¢î ¦º¡øÄ¡Áø ´Õ ÀƨÁ §¿¡ì¸¢ø þÕó¾Å÷¾¡ý. «ó¾ì ¸ÕòÐì¸û ²üÚì ¦¸¡ûÇ ÓÊ¡¾¨Å ¾¡ý. þÕó¾¡Öõ ¡¨Ãì §¸ð¼¡Öõ «Å÷§Áø ´Õ Á¾¢ôÒ þÕ󾨾 ¯½Ã Óʸ¢ÈÐ. Á¡È¡¸î ¦º§Âó¾¢Ã§Ã¡ º¢Ä Á¡üÈí¸¨Ç Á¼ò¾¢ý ¿¼ÅÊ쨸¢ø ¦¸¡ñÎ Åó¾Å÷. þÕó¾¡Öõ, þÅ÷§Áø Á¾¢ôÒì Üʾ¡ö þó¾ ¿¢¸úÅ¢üÌî ºüÚ ÓýÉ÷ ܼ ÀÄÕõ ¦º¡øÄì ¸¡§½¡õ.

þó¾ ¿¢¨Ä¢ø ¾¡ý þôÀÊì ¦¸¡¨Ä ÀüȢ ´Õ ÌüÈðÎ ±Øó¾¢Õ츢ÈÐ. ÌüÈð¨¼ô ÀüÈ¢ ¿¡ý ±Ø¾ ÓýÅÃÅ¢ø¨Ä. ±ý §¸ûÅ¢ Á¼ò¾¢ý «Ê¿¢¨Ä ÀüÈ¢ÂÐ.

´Õ ÐÈÅ¢ ±ýÀÅ÷ Á¼ò¾¢üÌî ¦º¡òÐî §º÷ôÀ¾¢Öõ, ÀûÇ¢, §Å¾À¡¼º¡¨Ä, ÁÕòÐÅ ¿¢¨ÄÂí¸û ±É «È¨Ä¸û ¨ÅôÀ¾¢ø ®ÎÀ¼ ÓüÀðÎ À½õ, À½õ, ±ýÚ «¨ÄóÐ "«¨¾ þíÌ Å¡íÌ, þ¨¾ þíÌ §À¡Î, þó¾ ¿¢Äò¨¾ Å¡íÌ, þ¨¾ Å¢üÚÅ¢Î" ±ýÚ ¯Ä¸¢Âü ¦ºÂø¸Ç¢§Ä§Â Тø §¿Ãõ §À¡¸ ÁüÈ §¿Ãí¸Ç¢ø ãú¸¢ þÕó¾¡ø, "Á¼ò¾¢ý «Êò¾Çõ ºÃ¢Å¨¾ò ¾Îì¸ ÓÊÔÁ¡?" ±ýÈ §¸ûÅ¢ ±Ø¸¢ÈÐ. ¦º¡òÐ ±ýÈ º¢ó¾¨É (À¨Æ ¦ÀâÂÅ÷ ¸¡Äò¾¢ø å. 40 §¸¡Ê ¦ÀÚÁ¡É Á¼õ þý¨ÈìÌ å. 2600 §¸¡ÊìÌî ¦º¡òÐ ¯ûǾ¡¸ þÕ츢ÈÐ. ¦º§Âó¾¢Ã§Ã ¦º¡òÐô ¦ÀÕ¸¢Â¨¾ô ¦ÀÕ¨Á¡¸î ¦º¡øÄ¢ì ¦¸¡û¸¢È¡÷.) Åó¾ À¢ÈÌ «Ð ¾ý¨É «È¢Â¡Áø «Ãº¢Âø ¸ÇòÐûÙõ, ÁüÈ «Ãº¢ÂÄ¡§Ã¡Î §À¡ðÊ §À¡ðÎì ¦¸¡ñÎõ, «Å÷¸Ù¨¼Â ¦¿È¢Ó¨È¨Â§Â ¨¸Â¡Ç ¨ÅòÐõ ¦ºöРŢΧÁ ±ýÚ §¾¡ýÚ¸¢ÈÐ. Á¼ò¨¾ ¿¢÷Ÿ¢ìÌõ Á¡É¨¸ (management)¢Öõ ܼ þÅ÷ ¾òÐô À¢ò¦¾ýÚ þÕó¾¢Õ츢ȡ÷. ¦Á¡ò¾ò¾¢ø þó¾ Á¼õ ´Õ «Ãº¢Âø ¸ÇÁ¡ö ¬¸¢ô §À¡ÉÐ. «Ãº¢Âø ¸Çò¾¢ø §Åñ¼¡¾Å¨Ãò ¾ðÊ ¨ÅôÀÐõ, Á¢ÃðÊ ¨ÅôÀÐõ, þýÛõ ¬¨Ç§Â ¾£÷ìÌõ «ÇÅ¢üÌô §À¡ÅÐõ þÂøÀ¡ÉÐ. þôÀÊ Á¼ò¾¢üÌõ ¸ðº¢¸ÙìÌõ §ÅÚÀ¡Î þøÄ¡Áø §À¡ÉÐ ´Õ ¦¸¡Î¨Á «øÄÅ¡? ¿¡õ ±øÄ¡õ «õÁ¡¨ÅÔõ, «ö¡¨ÅÔõ ÀüÈ¢ì ̨Ȧº¡øÄ¢ì ¦¸¡ñÊÕôÀ¾¢ø ÀÂÉ¢ø¨Ä. Óð¨¼Â¢ø þÕóÐ ÌïÍ ÅÕÅÐ ¯û§Ç ¿¼ìÌõ Á¡üÈò¾¡ø. «Ð ¦Åö¢Ģø ¦À¡Ã¢ì¸ô Àð¼Ð ±ýÀÐ «Îò¾ ¿¢¨Ä. «Ãº¢ÂÄ¡÷ «ôÀÊò¾¡ý ¿¼ôÀ¡÷¸û. Á¼õ ²ý «Ãº¢Â§Ä¡Î §¾¡Æ¨Á âñ¼Ð?

ÐȦÅýÚ Åó¾À¢ÈÌ ±¨¾ò ÐÈ츢ȡ÷¸û? ÌÎõÀõ, ¬¨º, ¦º¡¸õ ±øÄ¡Åü¨ÈÔõ «øÄÅ¡ ÐÈì¸ §ÅñÎõ? «ôÒÈõ ±ýÉ ¦º¡ó¾ì¸¡Ã÷¸û ¦¾¡¼÷Ò ¿£ÙÅÐ? Á¼ò¾¢üÌû ¦º¡ó¾ì¸¡Ã÷¸û ÅóÐ ÜÊÉ¡ø «ôÒÈõ ÐÈÅ¡ÅÐ, ´ýÈ¡ÅÐ? ±ý¨ÈìÌî ¦º¡ó¾õ ¯ûѨÆ󾧾¡, «ý§È Á¼õ ¬ð¼õ ¸ñÎÅ¢Îõ «øÄÅ¡? þ¾¢ø ¦ÀâÂÅ÷, º¢ýÉÅ÷ ±É þÃñÎ ºí¸Ã÷¸Ùõ ¾ÅÈ¢¨Æò¾¢Õ츢ȡ÷¸û. þ¨ÇÂÅ÷ ÀüÈ¢Ôõ Å¢ÅÃõ ¦¾Ã¢ó¾Å÷¸û ²¸ôÀð¼ Ì¨È ¦º¡øÖ¸¢È¡÷¸û. ÌÈ¢ôÀ¡¸, ¦ÀâÂŨÃô ÀüȢ þ¨ÇÂÅÕ¨¼Â §Á¡Éõ ±ò¾¨É§Â¡ ¿ÁìÌ ¯½÷òи¢ÈÐ. þÕÅÕìÌõ þ¨¼§Â ´Õ Àí¸¡Ç¢î ºñ¨¼§Â þÕó¾¢Õì̧Á¡ ±ýÚ Ü¼ ¿ÁìÌò §¾¡ýÚ¸¢ÈÐ. «Îò¾Åâý §Áø ¿õÀ¢ì¨¸ ¿ÁìÌ ÅÃÅ¢ø¨Ä. À¨Æ ¦ÀâÂÅâý ¸¨¼º¢ì ¸¡Äó ¦¾¡ðÎ, þýÛõ ¦º¡ýÉ¡ø ¦º§Âó¾¢Ã÷ ¾¨Ä측ŢâìÌô §À¡É¾¢ø þÕóÐ ´Õ þÚì¸Á¡É Ýú¿¢¨Ä Á¼ò¾¢üÌû þÕó¾¢Õ츢ÈÐ. «íÌ ±øÄ¡§Á ´Õ º¼í¸¡ö þÕó¾¢Õ츢ÈÐ. «ÊôÀ¨¼Â¢ø ´Õ À¢¨Æ ±ý§È¡ ²üÀðÎ, þýÚ Å¢Êó¾¢Õ츢ÈÐ. (À¢¨Æ¢ý ´Õ ±ÎòÐì ¸¡ðÎ: ÐÈ× ¦¸¡ñÎ 50 ¬ñÎ ±ýÚ Å¢Æ¡ì ¦¸¡ñ¼¡ÊÂÐ. ¦ºý¨Éô Àø¸¨Äì ¸Æ¸ áüÈ¡ñΠŢơ Áñ¼Àò¾¢ø ¦¸¡ñ¼¡Ê «ó¾ Ţơ§Å ´Õ ÓÃñ¦¾¡¨¼. ÐÈ× ¦¸¡ñ¼¾¢üÌ ´Õ Ţơ ±ýÀÐ Á¼ò¾ÉÁ¡¸ò ¦¾Ã¢¸¢ÈÐ.)

«øÄ¢Õ¨Á ÀüÈ¢ ´Õ Á½¢§¿ÃÁ¡ÅÐ ¦º§Âó¾¢Ã÷ §Àº¢ì §¸ðÎ ±ò¾¨É ¿¡Ç¡Â¢ÕìÌõ? þÅ÷ §Å¾õ ÀÊò¾Ð ±øÄ¡õ ±ýÉš¢üÚ? ¦ÅÚ§Á º¼í̸ǢÖõ, À¡¾ ⨺¸Ç¢Öõ, ÁÄ÷ÓʸǢÖõ, ¾í¸î ¦º¡Ã¢×¸Ç¢Öõ, ¦º¡òÐ-¿¢Ä ¬Å½í¸Ç¢Öõ þýÉÀ¢ÈÅüÈ¢Öõ ãú¸¢ ¬¾¢ ºí¸Ãâý «ÊôÀ¨¼ì ¸Õò¨¾§Â ¦¾¡¨ÄòÐ Óظ¢Å¢ð¼¡§Ã? «øÄ¢Õ¨Á¨Â °Õĸò¾¢ø ÀÃôÀ ÓüÀð¼Å÷ þôÀÊî º¢ì¸¢ «¨Äì¸Æ¢ÅÐ ¦¸¡ïºõ Å¢ó¨¾Â¡¸, ²ý ÅÕò¾Á¡¸ì ܼ, þÕ츢ÈÐ.

º¡Á¢Â¡÷¸û ÀüȢ ÁÂì¸õ ¿õ Áì¸ÙìÌ ±ýÚ §À¡Ì§Á¡ ¦¾Ã¢ÂÅ¢ø¨Ä. ±É즸ýɧÁ¡, þó¾î º£ÃƢŢý Å¢òÐ ¦¿Îí¸¡Äõ ÓýɧÁ ²üÀðÎÅ¢ð¼Ð ±ý§È §¾¡ýÚ¸¢ÈÐ. þá. ÓÕ¸ý ¦º¡ýÉÐ §À¡ø ¦º§Âó¾¢Ã÷ Á£ñÎõ þÕû¿£ì¸¢ Á¸¡§¾Åý ÍôÀ¢ÃÁ½¢Âý ±ýÚ ¬Ìŧ¾ º¢ÈôÒ.

«ýÒ¼ý,
þáÁ.¸¢.