Thursday, October 28, 2004

மீண்டும் ஒரு மழைக்காலம்

குண்டும் குழியுமாய் மண்டிக் கிடக்கும்
வண்டல் கழிநீர்; வாரிடும் சேறு;
வரிசையில் முளைத்த கட்டிட முகங்களைச்
சரிவாய்க் காட்டும் சாலையின் ஓரம்;
உந்துகள் எல்லாம் நடுவினில் ஒண்டிச்
சந்திலாச் சாலையில் சார்ந்திடும் பேரணி;
நடுவம் விலக்கி, நகர்ச்சியில் கலங்கி
முடுகிய கதியில் முந்துறும் வண்டிகள்;
முந்துற முயன்றும் முடங்கி மூச்சுறும்
நந்திய நகர்ச்சி மாநகர்த் துரப்பு;
இடையில் எதிரே வண்டி விளம்பரம்;
சடசடப் புகையில் தடுமாற்றப் படிப்பு;
"நாமினி இருவர் நமக்கோ ஒருவர்;
ஊம்எனத் தயவாய் ஒலியெழுப் புங்கள்!"
முன்னவன் செவிடென மொத்தையாய்ச் சொல்லி
என்னைப் பணிக்கிறான் என்பதாய் பூம்பூம்
ஒலியினை எழுப்பி ஒருக்களித் தேகி
வழியினை வாங்க வாதிடும் வண்டிகள்;
தானாய் இயங்கும் சைகை விளக்கினை
மானவப் படுத்தி மல்லாடும் காவலர்;
சாலையின் இடங்கை ஒழுங்கையில் விரவி
பாண்டிக் கட்டம் தாண்டிடும் மக்கள்;
பாண்டியை ஆடிப் பலநாள் ஆயிற்றாம்;
ஆண்டுக் கொருமுறை அதுநினை வாகிறார்!
"திரும்பியே பார்க்காமத் திருமலை ஏறணும்"
நொண்டி நுடங்கிக் கண்கட்டிக் கொண்டு
விண்டிய தெல்லாம் நினைவிருக் கிறதோ?
"சரியா?......." "சரி"
ஒருகுழி தாண்டி ஓரடி எட்டு
"சரியா?......." "சரி"
இன்னொரு குலுக்கல், இன்னொரு குதிப்பு;
"பழம் வந்தாயிற்றா?"
இத்தனை வேகச் சந்தடி நுழைந்தபின்,
இன்றைய அலுவல் இருமணிச் சுணக்கம்;
கண்களை மூடி ஆட்களைத் தேடும்
கண்ணாம் பூச்சிக் களவிளை யாட்டில்,
நாம்தான் சூரியன் தேடுகின் றோமா?
ஆம். அது நம்மைத் தேடுகின் றதுவோ?
ஈண்டொரு சுழற்சி; எங்களின் சென்னையில்
மீண்டுவந் துற்றது மாமழைக் காலம்

அன்புடன்,
இராம.கி.

In TSCII:

Á£ñÎõ ´Õ Á¨Æ측Äõ

"¿¡Á¢É¢ þÕÅ÷ ¿Á째¡ ´ÕÅ÷;
°õ±Éò ¾ÂÅ¡ö ´Ä¢¦ÂØô Òí¸û!"
ÓýÉÅý ¦ºÅ¢¦¼É ¦Á¡ò¨¾Â¡öî ¦º¡øÄ¢
±ý¨Éô À½¢ì¸¢È¡ý ±ýÀ¾¡ö âõâõ
´Ä¢Â¢¨É ±ØôÀ¢ ´Õì¸Ç¢ò §¾¸¢
ÅƢ¢¨É Å¡í¸ Å¡¾¢Îõ Åñʸû;
¾¡É¡ö þÂíÌõ ¨º¨¸ Å¢Ç츢¨É
Á¡ÉÅô ÀÎò¾¢ ÁøÄ¡Îõ ¸¡ÅÄ÷;
º¡¨Ä¢ý þ¼í¨¸ ´Øí¨¸Â¢ø Å¢ÃÅ¢
À¡ñÊì ¸ð¼õ ¾¡ñÊÎõ Áì¸û;
À¡ñʨ ¬Êô ÀÄ¿¡û ¬Â¢üÈ¡õ;
¬ñÎì ¦¸¡ÕÓ¨È «Ð¿¢¨É Å¡¸¢È¡÷!
"¾¢ÕõÀ¢§Â À¡÷측Áò ¾¢ÕÁ¨Ä ²ÈÏõ"
¦¿¡ñÊ Ñ¼í¸¢ì ¸ñ¸ðÊì ¦¸¡ñÎ
Å¢ñÊ ¦¾øÄ¡õ ¿¢¨ÉÅ¢Õì ¸¢È§¾¡?
"ºÃ¢Â¡?......." "ºÃ¢"
´ÕÌÆ¢ ¾¡ñÊ µÃÊ ±ðÎ
"ºÃ¢Â¡?......." "ºÃ¢"
þý¦É¡Õ ÌÖì¸ø, þý¦É¡Õ ̾¢ôÒ;
"ÀÆõ Åó¾¡Â¢üÈ¡?"
þò¾¨É §Å¸î ºó¾Ê ѨÆó¾À¢ý,
þý¨È «ÖÅø þÕÁ½¢î ͽì¸õ;
¸ñ¸¨Ç ãÊ ¬ð¸¨Çò §¾Îõ
¸ñ½¡õ âîº¢ì ¸ÇÅ¢¨Ç ¡ðÊø,
¿¡õ¾¡ý ÝâÂý §¾Î¸¢ý §È¡Á¡?
¬õ. «Ð ¿õ¨Áò §¾Î¸¢ý ÈЧš?
®ñ¦¼¡Õ ÍÆüº¢; ±í¸Ç¢ý ¦ºý¨É¢ø
Á£ñÎÅó ÐüÈÐ Á¡Á¨Æì ¸¡Äõ

«ýÒ¼ý,
þáÁ.¸¢.