Tuesday, June 29, 2004

புறத்திட்டு நிதி - 4

ஒரு பொதினத்தில் முகன்மையான வருமானம் (main revenue) என்பது விற்பனையில் கிடைக்கும் வருமானமே (sales revenue). மற்ற பணப் பெருக்க(cash flow)மெல்லாம் கொளுதகை(cost), கொளுதகை - எங்கும் நீக்கமற நிறைந்து நிற்கும் கொளுதகையே.

வருமானத்திற்கும் கொளுதகைக்கும் இருக்கும் உள்ள மீதந் தான் பொதினத்தின் சம்பாதிப்பு வருமானம் (earned revenue).

பொதுவாக வரலாற்றுக் கொளுதகை (historical cost) என்பது நடந்து முடிந்தது; எனவே அது ஏற்கனவே இருந்த நேர்த்தித் திறனைப் (efficiency) பொருத்தது. மாறாக, முன்தேர்ந்த கொளுதகை (pre-determined cost) என்பது இனி வரப்போகும் செலவைக் குறிப்பது. இந்த இரண்டு கொளுதகைகள் தான் எந்தக் கொளுதகுத்தலிலும் (costing) பயன்படுகின்றன. இவற்றை வைத்தே, குறிப்பாக முன்தேர்ந்த கொளுதகைக்கும், உரியாய் நடந்த கொளுதகை(real actual cost)க்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடுகளை(differences)த் தெரிந்து கட்டுப்படுத்துவதே பணப்பகுப்பு கட்டுறல் (budgetory control) என்று மானகைப் படிப்பில் (management studies) சொல்லப் படுகிறது. ஒரு பொதினத்தை மானகைப் படுத்துவது என்பது இந்த வேறுபாடுகளைக் களைப்பதும் குறைப்பதுமே ஆகும்.

ஒரு பொதினத்தின் அன்றாட நடப்பு என்பது இது போன்ற வழமையான கணக்கீட்டுப் பழக்கமே (conventional accounting practice). நேரியலான கணக்கீட்டுப் பருவம் (normal accounting period) என்பது ஓராண்டு. இதை இந்தியா போன்ற நாடுகளில் ஏப்ரலிலிருந்தே பெரும்பாலும் தொடங்குவார்கள். ஆண்டுக் கணக்கு என்பது மார்ச்சு 31-ல் முடியும். ஒரு பொதினம் பொலுவோடு நடக்கிறதா என்று அறிய ஆண்டு வருமானத்தை, அதுவரை போட்ட முதலீட்டோ டு ஒப்பிட்டுச் சொல்லுவது வழக்கம். ஆனால் அவ்வளவு எளிமையாகப் பார்ப்பது பல சிக்கல்களையும், குழப்பத்தையும் உருவாக்குகிறது; ஏனெனில் இந்தச் சொற்களை பலரும் பல மாதிரிப் புரிந்துகொள்ளுகிறார்கள்.

இப்பொழுது ஒவ்வொரு கொளுதகையையும் விவரமாய்ப் பார்ப்போம்.

இனி வரும் பத்திகளில் ஆண்டுக் கொளுதகைகளையும் வருமானங்களையும் A என்ற குறியீட்டால் அழைப்போம். விற்பனையால் வரும் ஆண்டு வருமானத்தை - Annual Sales - A(S) என்றும், ஆண்டின் மொத்தச் செலவை - Annual total expenditure - A(TE) என்றும் சொல்லுவோம். அப்பொழுது,

ஆண்டுப் பண வருமானம் - Annual Cash Income - A(CI) = A(S) - A(TE) -----சமன் (5)

இந்த வருமானத்திற்கு அரசாங்கம் இடும் வருமான வரி - Income Tax A(IT) - யை இதிலிருந்து கழிக்க, ஆண்டு நிகரப் பண வருமானம் - Annual net cash income - கிடைக்கும்.

ஆண்டு நிகரப் பண வருமானம் A(NCI) = A(CI) - A(IT) -----சமன் (6)

அரசாங்க வருமான வரி என்பது வரிபோடக் கூடிய வருமானம் - taxable income - என்பதில் இருந்து கணக்குப் போட்டுக் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ஒன்று. இதற்காக, ஆண்டுப் பண வருமானத்தில் இருந்து தேய்மானக் கொள்ளுகை - depreciation charge A(D) - யையும், வேறு உள்ளேறுகை - Allowance A(A) -களையும் கழித்து வருவதையே வரிபோடக் கூடிய வருமானம் (taxable income) என்று சொல்லுகிறோம். இதில் ஒரு குறிப்பிட்ட விழுக்காட்டை வருமான வரி - income tax "t" - என்று சொல்லுவோம். இந்தியாவில் இது 35% ஆகும். எனவே,

ஆண்டு வருமான வரி - Annual Income Tax A(IT) = [A(CI) - A(D) - A(A)]*t -----சமன் (7)

மேலே உள்ள சமன் பாட்டில் t என்பது பின்ன வரிவீதத்தைக் (fractional tax rate) குறிக்கும். இங்கே வரி எவ்வளவு என்று கணிப்பதை மிக எளிமையாகச் சொல்லியிருக்கிறேன். உண்மையில் அது ஒவ்வொரு நாட்டிலும் விதிமுறைகளுக்குத் தகுந்தாற் போல் பெரிதும் பலக்கியதாய் (complex) இருக்கும். பலுக்குமைக்குள் (complexity) ஆழ்ந்து நாம் சொல்லவந்த செய்தி முழுகிப் போகக் கூடாது என்று எளிமையோடே இங்கு நின்று கொள்ளுகிறேன்.

அன்புடன்,
இராம.கி.

In TSCII:

ÒÈò¾¢ðÎ ¿¢¾¢ - 4

´Õ ¦À¡¾¢Éò¾¢ø Ó¸ý¨ÁÂ¡É ÅÕÁ¡Éõ (main revenue) ±ýÀРŢüÀ¨É¢ø ¸¢¨¼ìÌõ ÅÕÁ¡É§Á (sales revenue). ÁüÈ À½ô ¦ÀÕì¸(cash flow)¦ÁøÄ¡õ ¦¸¡Ù¾¨¸(cost), ¦¸¡Ù¾¨¸ - ±íÌõ ¿£ì¸ÁÈ ¿¢¨ÈóÐ ¿¢üÌõ ¦¸¡Ù¾¨¸§Â.

ÅÕÁ¡Éò¾¢üÌõ ¦¸¡Ù¾¨¸ìÌõ þÕìÌõ ¯ûÇ Á£¾ó ¾¡ý ¦À¡¾¢Éò¾¢ý ºõÀ¡¾¢ôÒ ÅÕÁ¡Éõ (earned revenue).

¦À¡ÐÅ¡¸ ÅÃÄ¡üÚì ¦¸¡Ù¾¨¸ (historical cost) ±ýÀÐ ¿¼óÐ ÓÊó¾Ð; ±É§Å «Ð ²ü¸É§Å þÕó¾ §¿÷ò¾¢ò ¾¢È¨Éô (efficiency) ¦À¡Õò¾Ð. Á¡È¡¸, Óý§¾÷ó¾ ¦¸¡Ù¾¨¸ (pre-determined cost) ±ýÀÐ þÉ¢ ÅÃô§À¡Ìõ ¦ºÄ¨Åì ÌÈ¢ôÀÐ. þó¾ þÃñÎ ¦¸¡Ù¾¨¸¸û ¾¡ý ±ó¾ì ¦¸¡Ù¾Ìò¾Ä¢Öõ (costing) ÀÂýÀθ¢ýÈÉ. þÅü¨È ¨Åò§¾, ÌÈ¢ôÀ¡¸ Óý§¾÷ó¾ ¦¸¡Ù¾¨¸ìÌõ, ¯Ã¢Â¡ö ¿¼ó¾ ¦¸¡Ù¾¨¸(real actual cost)ìÌõ þ¨¼§Â ¯ûÇ §ÅÚÀ¡Î¸¨Ç(differences)ò ¦¾Ã¢óÐ ¸ðÎôÀÎòÐŧ¾ À½ôÀÌôÒ ¸ðÎÈø (budgetory control) ±ýÚ Á¡É¨¸ô ÀÊôÀ¢ø (management studies) ¦º¡øÄô Àθ¢ÈÐ. ´Õ ¦À¡¾¢Éò¨¾ Á¡É¨¸ô ÀÎòÐÅÐ ±ýÀÐ þó¾ §ÅÚÀ¡Î¸¨Çì ¸¨ÇôÀÐõ ̨ÈôÀЧÁ ¬Ìõ.

´Õ ¦À¡¾¢Éò¾¢ý «ýÈ¡¼ ¿¼ôÒ ±ýÀÐ þÐ §À¡ýÈ ÅƨÁÂ¡É ¸½ì¸£ðÎô ÀÆ츧Á (conventional accounting practice). §¿Ã¢ÂÄ¡É ¸½ì¸£ðÎô ÀÕÅõ (normal accounting period) ±ýÀÐ µÃ¡ñÎ. þ¨¾ þó¾¢Â¡ §À¡ýÈ ¿¡Î¸Ç¢ø ²ôÃĢĢÕó§¾ ¦ÀÕõÀ¡Öõ ¦¾¡¼íÌÅ¡÷¸û. ¬ñÎì ¸½ìÌ ±ýÀÐ Á¡÷îÍ 31-ø ÓÊÔõ. ´Õ ¦À¡¾¢Éõ ¦À¡Ö§Å¡Î ¿¼ì¸¢È¾¡ ±ýÚ «È¢Â ¬ñÎ ÅÕÁ¡Éò¨¾, «ÐŨà §À¡ð¼ Ӿģ𧼡Π´ôÀ¢ðÎî ¦º¡øÖÅÐ ÅÆì¸õ. ¬É¡ø «ùÅÇ× ±Ç¢¨Á¡¸ô À¡÷ôÀÐ ÀÄ º¢ì¸ø¸¨ÇÔõ, ÌÆôÀò¨¾Ôõ ¯ÕÅ¡ì̸¢ÈÐ; ²¦ÉÉ¢ø þó¾î ¦º¡ü¸¨Ç ÀÄÕõ ÀÄ Á¡¾¢Ã¢ô ÒâóЦ¸¡ûÙ¸¢È¡÷¸û.

þô¦À¡ØÐ ´ù¦Å¡Õ ¦¸¡Ù¾¨¸¨ÂÔõ Å¢ÅÃÁ¡öô À¡÷ô§À¡õ.

þÉ¢ ÅÕõ Àò¾¢¸Ç¢ø ¬ñÎì ¦¸¡Ù¾¨¸¸¨ÇÔõ ÅÕÁ¡Éí¸¨ÇÔõ A ±ýÈ ÌȢ£ð¼¡ø «¨Æô§À¡õ. Å¢üÀ¨É¡ø ÅÕõ ¬ñÎ ÅÕÁ¡Éò¨¾ - Annual Sales - A(S) ±ýÚõ, ¬ñÊý ¦Á¡ò¾î ¦ºÄ¨Å - Annual total expenditure - A(TE) ±ýÚõ ¦º¡ø֧šõ. «ô¦À¡ØÐ,

¬ñÎô À½ ÅÕÁ¡Éõ - Annual Cash Income - A(CI) = A(S) - A(TE) -----ºÁý (5)

þó¾ ÅÕÁ¡Éò¾¢üÌ «Ãº¡í¸õ þÎõ ÅÕÁ¡É Åâ - Income Tax A(IT) - ¨Â þ¾¢Ä¢ÕóÐ ¸Æ¢ì¸, ¬ñÎ ¿¢¸Ãô À½ ÅÕÁ¡Éõ - Annual net cash income - ¸¢¨¼ìÌõ.

¬ñÎ ¿¢¸Ãô À½ ÅÕÁ¡Éõ A(NCI) = A(CI) - A(IT) -----ºÁý (6)

«Ãº¡í¸ ÅÕÁ¡É Åâ ±ýÀÐ Åâ§À¡¼ì ÜÊ ÅÕÁ¡Éõ - taxable income - ±ýÀ¾¢ø þÕóÐ ¸½ìÌô §À¡ðÎì ¸ñÎÀ¢Êì¸ §ÅñÊ ´ýÚ. þ¾ü¸¡¸, ¬ñÎô À½ ÅÕÁ¡Éò¾¢ø þÕóÐ §¾öÁ¡Éì ¦¸¡ûÙ¨¸ - depreciation charge A(D) - ¨ÂÔõ, §ÅÚ ¯û§ÇÚ¨¸ - Allowance A(A) -¸¨ÇÔõ ¸Æ¢òÐ ÅÕŨ¾§Â Åâ§À¡¼ì ÜÊ ÅÕÁ¡Éõ (taxable income) ±ýÚ ¦º¡øÖ¸¢§È¡õ. þ¾¢ø ´Õ ÌÈ¢ôÀ¢ð¼ Å¢Ø측𨼠ÅÕÁ¡É Åâ - income tax "t" - ±ýÚ ¦º¡ø֧šõ. þó¾¢Â¡Å¢ø þÐ 35% ¬Ìõ. ±É§Å,

¬ñÎ ÅÕÁ¡É Åâ - Annual Income Tax A(IT) = [A(CI) - A(D) - A(A)]*t -----ºÁý (7)

§Á§Ä ¯ûÇ ºÁý À¡ðÊø t ±ýÀÐ À¢ýÉ Åâţ¾ò¨¾ì (fractional tax rate) ÌÈ¢ìÌõ. þí§¸ Åâ ±ùÅÇ× ±ýÚ ¸½¢ôÀ¨¾ Á¢¸ ±Ç¢¨Á¡¸î ¦º¡øĢ¢Õ츢§Èý. ¯ñ¨Á¢ø «Ð ´ù¦Å¡Õ ¿¡ðÊÖõ Å¢¾¢Ó¨È¸ÙìÌò ¾Ìó¾¡ü §À¡ø ¦ÀâÐõ ÀÄ츢¾¡ö (complex) þÕìÌõ. ÀÖį̀ÁìÌû (complexity) ¬úóÐ ¿¡õ ¦º¡øÄÅó¾ ¦ºö¾¢ Óظ¢ô §À¡¸ì ܼ¡Ð ±ýÚ ±Ç¢¨Á§Â¡§¼ þíÌ ¿¢ýÚ ¦¸¡ûÙ¸¢§Èý.

«ýÒ¼ý,
þáÁ.¸¢.

Thursday, June 24, 2004

புறத்திட்டு நிதி - 3

புறத்திட்டு நிதி பற்றித் தெரிந்து கொள்ள விழையும் நாம், அடுத்து "புதுக்கம் (production) என்றால் என்ன? புதுக்கத்தை செய்யுமுன் புதுக்கச் செய்முறை மற்றும் கட்டுமானத்தை (production process and construction) உருவாக்கும் புறத்திட்டு (project) என்றால் என்ன?" என்று பார்க்க வேண்டும்.

மாந்த வரலாற்றில் ஆறுகள் என்பவை விளைச்சலுக்கும், வணிகத்திற்கும், துணையாய் இருந்திருக்கின்றன. ஆற்றின் கரைகளில் கால்வாய் வெட்டி நீர்பாய்ச்சி, கூலங்களை விதைத்துப் பெருக்கி புதுக்கங்களைக் கூட்டி [புதுக்குவதே production எனப் பட்டது. புதுநெல்லில் பொங்கலிடுகிறோமே, அது புதுக்கத்தைக் கொண்டாடும் விழா தான். இந்தப் புதுக்கத்தை விளைப்பு/விளைச்சல் என்று சொல்லுவதும் உண்டு. மேலைநாடுகளிலும் வேளாண்மையில் இருந்தே தொழில் பற்றிய எல்லாச் சொற்களும் கிளர்ந்தன. ஒவ்வொரு புதுக்கும் (product) புதியது என்ற பொருளதே.]

ஆற்றின் கரைகள் திட்டுக்களாய் இருப்பதால் அங்கு படகுகள் அணைய முடிகிறது. ஆற்றின் நடுவிலும் சில திட்டுக்கள் இருக்கலாம். இந்தத் திட்டுக்களில் தான் கட்டுமானங்கள் ஏற்பட்டன. [திட்டுக்களுக்கு விளை என்ற பெயரும் உண்டு. தென்பாண்டி மண்டலத்தில் விளை என்று முடியும் மேட்டு நில ஊர்கள் பேர்பெற்றவை. பட்டிகள் பள்ளமானவை; விளைகள் மேடானவை. விளைகளில் ஆடியது விளையாட்டு.] வெளியே, புறத்தே நீட்டிக் கொண்டு இருக்கும் திட்டு புறத்திட்டு (project). அதனுடைய பொருள் நீட்சியாக எந்தப் புலத்திலும் வெளியே முன்வந்து தெரிகின்ற கட்டுமானங்கள், கட்டவேண்டிய கட்டுமானங்கள் எல்லாமே புறத்திட்டு என்று ஆயின. (இன்றைக்கு ஈழத்தில் இருக்கும் தலைமன்னார் துறைமுகம் மாதிட்டை/மாதிட்டம் (வழக்கில் மருவி மாதோட்டம்) என்றே அன்று சொல்லப் பட்டது; நாகபட்டினத்திலும் ஒரு திட்டை இருந்தது. திட்டையின் சொற்பிறப்பு பற்றியே ஒரு பெரிய கட்டுரை எழுதலாம்.) ஒவ்வொரு புறத்திட்டும், மாந்த வளர்ச்சிக்கு ஓர் அடையாளம். மாந்த வாழ்க்கை என்னும் ஆற்றில் இவையெல்லாம் நாம் அடைகின்ற துறைகள்.

இனிப் புதுக்கம் (production) என்பது தொழில் முறைப் படி என்ன என்று பார்ப்போமா?

ஓரு சில இயல் பொருட்களை (raw materials) வாங்கி, அவற்றைப் பல பூதிக வினை(physical process)களுக்கும் வேதியல் வினை(chemical process)களுக்கும் உட்படுத்தி, பின் அவற்றை நுகர்த்தி (consume), புதிய பொருட்களை விளைத்து, புதுக்குகிறோம். இந்தப் புதுக்கத்தின் போது மிகுந்த ஆற்றல் தேவைப் படுகிறது; கூடவே இன்னும் சில பொருட்களும் ஆற்றலை வினைகளின் ஊடே கொண்டு செல்லும் ஊடுழைகள் (utilities) ஆகின்றன.

இந்த வினைகளை எல்லாம் ஒருகாலத்தில் முற்றிலும் மாந்தப் படுத்தி, அதாவது மானுறுத்தி (manufacture)ச் செய்தாலும், இந்தக் காலத்தில் மானுறுத்தல் என்பது முற்றிலும் மாந்தச் செயல்முறையாய் இருப்பதில்லை; மாந்த உழைப்போடு, புதுக்கம் செய்யும் போது, பூதிக, வேதியல் வினைகளைச் செய்யச் செய்கலன்களும் (equipments), எந்திரங்களும் (machineries) நமக்குத் தேவைப் படுகின்றன. இந்தச் செய்கலன்களும், எந்திரங்களும் ஒரு தடவை பயன்படுத்தியபின் தூக்கி எறியக் கூடியவை அல்ல. திரும்பத் திரும்ப பலமுறை புதுக்கத்திற்குப் பயன்படக் கூடியவை. வேண்டுமானால், இடைவிடாத பயன்பாட்டில் இந்த எந்திரங்களும் செய்கலன்களும் சிறிதளவு தேய்மானம் அடையலாம். எனவே சுருக்கமாகச் சொன்னால், எந்த ஒரு புதுக்கத்திற்கும் தேவையானவை:

1. செய்கலன்கள் + எந்திரங்கள்
2. இயல்பொருட்கள்
3. ஊடுழைகள்
4. ஆற்றல்
5. இத்தனையும் நடத்திக் காட்ட மாந்த உழைப்பு
6. மாந்த உழைப்பை ஒழுங்கு படுத்த மானகைச் செயல்கள்

வெறும் தேய்மானம் மட்டுமே அடைந்து புதுக்கத்திற்குப் பயன்படும் வகையில் "நிலையுற்று இருக்கும்" காரணத்தால் செய்கலன்களையும், எந்திரங்களையும் நிலைத்த முதல் (fixed capital) என்று சொல்லுவதுண்டு. அதே பொழுது விளைபொருட்களை உருவாக்குவதில் நுகரப்படும் இயல் பொருட்கள், ஊடுழைகள், செலவுறும் ஆற்றல் போன்றவற்றை வேறுகொளும் முதல் (variabale capital) என்று சொல்லுவதுண்டு.

மானுறுத்து (manufacture) என்ற சொல் புதுக்கம் என்ற செயல்முறைக்கு மாற்றுச் சொல்லாகவே பல இடத்தும் பயன்படுத்தப் பெறுகிறது. மானுறுத்தப் பட்ட ஒவ்வொரு புதுக்கும் தன் நுகர்வுக்காக இருப்பது அல்ல; அது விற்பனைக்கெனவே உருவாக்கப் படுகிறது. ஒவ்வொரு புதுக்கிற்கும், எண்ணளவு (quantity) என்பதும் புதுக்கின் விலை அல்லது பகர்ச்சி (price) என்பதும் மானுறுத்தலில் முகமையானவை. எண்ணளவையோடு பகர்ச்சியைப் பெருக்கி விறபனைத் தொகை எவ்வளவு என்று கணக்கிட்டுக் கொள்ளுகிறோம். இந்தப் புதுக்கைச் செய்ய எவ்வளவு செலவாயிற்று (இயல்பொருட்கள், ஊடுழைகள், ஆற்றல், மாந்த உழைப்பு, மேற்பார்வை (supervision), இன்னும் மற்ற செலவுகள்) என்று கொள்ளுவது கொளுதகை (கொள்ளுவதற்கு எவ்வளவு தகும்?) - cost - என்று அழைக்கப் படுகிறது. இந்தக் கொளுதகையை அடக்கம் என்றும் சிலர் சொல்லுவதுண்டு. cost price என்பதை அடக்க விலை என்பார்கள். துல்லியம் கருதி கொளுதகை என்ற சொல்லை இங்கு பயில்கிறேன்.

ஒரு பொதினத்தை (business) நடத்துவது என்பதே விற்பனைத் தொகைக்கும் கொளுதகைத் தொகைக்கும் இடையில் உள்ள மீதத் தொகையை எப்படிக் கூட்டிக் கொண்டுவருவது என்று பொருள் கொள்ளப் படுகிறது. இந்த மீந்த தொகைக்கு இணையாக நம்மூர்க் கல்வெட்டுகளில் பொலுவு என்ற ஒரு நல்ல சொல் சொல்லப் படுகிறது. வெறுமே வெளிமொழிச் சொல்லான இலாபம் என்ற சொல்லைப் புழங்கிக் கொண்டு இருக்காமல் பழைய தமிழ்ச் சொல்லைப் புதிதாய்ப் புழங்க விடுவோம் என்று இந்தக் கட்டுரை முழுதும் பொலுவு என்ற சொல்லையே profit என்பதற்கு இணையாய்ப் புழங்க முற்படுகிறேன். (இதே போலப் பொலிசை என்ற சொல் வட்டி என்பதற்கு மற்றொரு சொல்லாய்க் கல்வெட்டுக்களில் புழங்கியிருக்கிறது.)

இனி கணக்கின் கூறுகளுக்குப் போகலாம்.

அன்புடன்,
இராம.கி.

In TSCII:

ÒÈò¾¢ðÎ ¿¢¾¢ - 3

ÒÈò¾¢ðÎ ¿¢¾¢ ÀüÈ¢ò ¦¾Ã¢óÐ ¦¸¡ûÇ Å¢¨ÆÔõ ¿¡õ, «ÎòÐ "ÒÐì¸õ (production) ±ýÈ¡ø ±ýÉ? ÒÐì¸ò¨¾ ¦ºöÔÓý ÒÐì¸î ¦ºöÓ¨È ÁüÚõ ¸ðÎÁ¡Éò¨¾ (production process and construction) ¯ÕÅ¡ìÌõ ÒÈò¾¢ðÎ (project) ±ýÈ¡ø ±ýÉ?" ±ýÚ À¡÷ì¸ §ÅñÎõ.

Á¡ó¾ ÅÃÄ¡üÈ¢ø ¬Ú¸û ±ýÀ¨Å Å¢¨ÇîºÖìÌõ, Ž¢¸ò¾¢üÌõ, Ш½Â¡ö þÕó¾¢Õ츢ýÈÉ. ¬üÈ¢ý ¸¨Ã¸Ç¢ø ¸¡øÅ¡ö ¦ÅðÊ ¿£÷À¡ö, ÜÄí¸¨Ç Å¢¨¾òÐô ¦ÀÕ츢 ÒÐì¸í¸¨Çì ÜðÊ [ÒÐìÌŧ¾ production ±Éô Àð¼Ð. ÒЦ¿øÄ¢ø ¦À¡í¸Ä¢Î¸¢§È¡§Á, «Ð ÒÐì¸ò¨¾ì ¦¸¡ñ¼¡Îõ Ţơ ¾¡ý. þó¾ô ÒÐì¸ò¨¾ Å¢¨ÇôÒ/Å¢¨Çîºø ±ýÚ ¦º¡øÖÅÐõ ¯ñÎ. §Á¨Ä¿¡Î¸Ç¢Öõ §ÅÇ¡ñ¨Á¢ø þÕó§¾ ¦¾¡Æ¢ø ÀüȢ ±øÄ¡î ¦º¡ü¸Ùõ ¸¢Ç÷ó¾É. ´ù¦Å¡Õ ÒÐìÌõ (product) Ò¾¢ÂÐ ±ýÈ ¦À¡Õǧ¾.]

¬üÈ¢ý ¸¨Ã¸û ¾¢ðÎì¸Ç¡ö þÕôÀ¾¡ø «íÌ À¼Ì¸û «¨½Â Óʸ¢ÈÐ. ¬üÈ¢ý ¿ÎÅ¢Öõ º¢Ä ¾¢ðÎì¸û þÕì¸Ä¡õ. þó¾ò ¾¢ðÎì¸Ç¢ø ¾¡ý ¸ðÎÁ¡Éí¸û ²üÀð¼É. [¾¢ðÎì¸ÙìÌ Å¢¨Ç ±ýÈ ¦ÀÂÕõ ¯ñÎ. ¦¾ýÀ¡ñÊ Áñ¼Äò¾¢ø Å¢¨Ç ±ýÚ ÓÊÔõ §ÁðÎ ¿¢Ä °÷¸û §À÷¦ÀüȨÅ. Àðʸû ÀûÇÁ¡É¨Å; Å¢¨Ç¸û §Á¼¡É¨Å. Å¢¨Ç¸Ç¢ø ¬ÊÂРŢ¨Ç¡ðÎ.] ¦ÅÇ¢§Â, ÒÈò§¾ ¿£ðÊì ¦¸¡ñÎ þÕìÌõ ¾¢ðÎ ÒÈò¾¢ðÎ (project). «¾Û¨¼Â ¦À¡Õû ¿£ðº¢Â¡¸ ±ó¾ô ÒÄò¾¢Öõ ¦ÅÇ¢§Â ÓýÅóÐ ¦¾Ã¢¸¢ýÈ ¸ðÎÁ¡Éí¸û, ¸ð¼§ÅñÊ ¸ðÎÁ¡Éí¸û ±øÄ¡§Á ÒÈò¾¢ðÎ ±ýÚ ¬Â¢É. (þý¨ÈìÌ ®Æò¾¢ø þÕìÌõ ¾¨ÄÁýÉ¡÷ ШÈÓ¸õ Á¡¾¢ð¨¼/Á¡¾¢ð¼õ (ÅÆ츢ø ÁÕÅ¢ Á¡§¾¡ð¼õ) ±ý§È «ýÚ ¦º¡øÄô Àð¼Ð; ¿¡¸ÀðÊÉò¾¢Öõ ´Õ ¾¢ð¨¼ þÕó¾Ð. ¾¢ð¨¼Â¢ý ¦º¡üÀ¢ÈôÒ ÀüÈ¢§Â ´Õ ¦Àâ ¸ðΨà ±Ø¾Ä¡õ.) ´ù¦Å¡Õ ÒÈò¾¢ðÎõ, Á¡ó¾ ÅÇ÷ìÌ µ÷ «¨¼Â¡Çõ. Á¡ó¾ Å¡ú쨸 ±ýÛõ ¬üÈ¢ø þ¨Å¦ÂøÄ¡õ ¿¡õ «¨¼¸¢ýÈ Ð¨È¸û.

þÉ¢ô ÒÐì¸õ (production) ±ýÀÐ ¦¾¡Æ¢ø Ó¨Èô ÀÊ ±ýÉ ±ýÚ À¡÷ô§À¡Á¡?

µÕ º¢Ä þÂø ¦À¡Õð¸¨Ç (raw materials) Å¡í¸¢, «Åü¨Èô ÀÄ â¾¢¸ Å¢¨É(physical process)¸ÙìÌõ §Å¾¢Âø Å¢¨É(chemical process)¸ÙìÌõ ¯ðÀÎò¾¢, À¢ý «Åü¨È Ѹ÷ò¾¢ (consume), Ò¾¢Â ¦À¡Õð¸¨Ç Å¢¨ÇòÐ, ÒÐì̸¢§È¡õ. þó¾ô ÒÐì¸ò¾¢ý §À¡Ð Á¢Ìó¾ ¬üÈø §¾¨Åô Àθ¢ÈÐ; ܼ§Å þýÛõ º¢Ä ¦À¡Õð¸Ùõ ¬üÈ¨Ä Å¢¨É¸Ç¢ý °§¼ ¦¸¡ñÎ ¦ºøÖõ °Î¨Æ¸û (utilities) ¬¸¢ýÈÉ.

þó¾ Å¢¨É¸¨Ç ±øÄ¡õ ´Õ¸¡Äò¾¢ø ÓüÈ¢Öõ Á¡ó¾ô ÀÎò¾¢, «¾¡ÅÐ Á¡ÛÚò¾¢ (manufacture)î ¦ºö¾¡Öõ, þó¾ì ¸¡Äò¾¢ø Á¡ÛÚò¾ø ±ýÀÐ ÓüÈ¢Öõ Á¡ó¾î ¦ºÂøӨȡö þÕôÀ¾¢ø¨Ä; Á¡ó¾ ¯¨Æô§À¡Î, ÒÐì¸õ ¦ºöÔõ §À¡Ð, â¾¢¸, §Å¾¢Âø Å¢¨É¸¨Çî ¦ºöÂî ¦ºö¸Äý¸Ùõ (equipments), ±ó¾¢Ãí¸Ùõ (machineries) ¿ÁìÌò §¾¨Åô Àθ¢ýÈÉ. þó¾î ¦ºö¸Äý¸Ùõ, ±ó¾¢Ãí¸Ùõ ´Õ ¾¼¨Å ÀÂýÀÎò¾¢ÂÀ¢ý à츢 ±È¢Âì ÜʨŠ«øÄ. ¾¢ÕõÀò ¾¢ÕõÀ ÀÄÓ¨È ÒÐì¸ò¾¢üÌô ÀÂýÀ¼ì ÜʨÅ. §ÅñÎÁ¡É¡ø, þ¨¼Å¢¼¡¾ ÀÂýÀ¡ðÊø þó¾ ±ó¾¢Ãí¸Ùõ ¦ºö¸Äý¸Ùõ º¢È¢¾Ç× §¾öÁ¡Éõ «¨¼ÂÄ¡õ. ±É§Å ÍÕì¸Á¡¸î ¦º¡ýÉ¡ø, ±ó¾ ´Õ ÒÐì¸ò¾¢üÌõ §¾¨Å¡ɨÅ:

1. ¦ºö¸Äý¸û + ±ó¾¢Ãí¸û
2. þÂø¦À¡Õð¸û
3. °Î¨Æ¸û
4. ¬üÈø
5. þò¾¨ÉÔõ ¿¼ò¾¢ì ¸¡ð¼ Á¡ó¾ ¯¨ÆôÒ
6. Á¡ó¾ ¯¨Æô¨À ´ØíÌ ÀÎò¾ Á¡É¨¸î ¦ºÂø¸û

¦ÅÚõ §¾öÁ¡Éõ ÁðΧÁ «¨¼óÐ ÒÐì¸ò¾¢üÌô ÀÂýÀÎõ Ũ¸Â¢ø "¿¢¨ÄÔüÚ þÕìÌõ" ¸¡Ã½ò¾¡ø ¦ºö¸Äý¸¨ÇÔõ, ±ó¾¢Ãí¸¨ÇÔõ ¿¢¨Äò¾ Ó¾ø (fixed capital) ±ýÚ ¦º¡øÖÅÐñÎ. «§¾ ¦À¡ØРިǦÀ¡Õð¸¨Ç ¯ÕÅ¡ìÌž¢ø ѸÃôÀÎõ þÂø ¦À¡Õð¸û, °Î¨Æ¸û, ¦ºÄ×Úõ ¬üÈø §À¡ýÈÅü¨È §ÅÚ¦¸¡Ùõ Ó¾ø (variabale capital) ±ýÚ ¦º¡øÖÅÐñÎ.

Á¡ÛÚòÐ (manufacture) ±ýÈ ¦º¡ø ÒÐì¸õ ±ýÈ ¦ºÂøÓ¨ÈìÌ Á¡üÚî ¦º¡øÄ¡¸§Å ÀÄ þ¼òÐõ ÀÂýÀÎò¾ô ¦ÀÚ¸¢ÈÐ. Á¡ÛÚò¾ô Àð¼ ´ù¦Å¡Õ ÒÐìÌõ ¾ý Ѹ÷×측¸ þÕôÀÐ «øÄ; «Ð Å¢üÀ¨É즸ɧŠ¯ÕÅ¡ì¸ô Àθ¢ÈÐ. ´ù¦Å¡Õ ÒÐ츢üÌõ, ±ñ½Ç× (quantity) ±ýÀÐõ ÒÐ츢ý Å¢¨Ä «øÄÐ À¸÷ (price) ±ýÀÐõ Á¡ÛÚò¾Ä¢ø Ó¸¨Á¡ɨÅ. ±ñ½Ç¨Å§Â¡Î À¸÷¨Âô ¦ÀÕ츢 Å¢ÈÀ¨Éò ¦¾¡¨¸ ±ùÅÇ× ±ýÚ ¸½ì¸¢ðÎì ¦¸¡ûÙ¸¢§È¡õ. þó¾ô ÒÐì¨¸î ¦ºö ±ùÅÇ× ¦ºÄš¢üÚ (þÂø¦À¡Õð¸û, °Î¨Æ¸û, ¬üÈø, Á¡ó¾ ¯¨ÆôÒ, §ÁüÀ¡÷¨Å (supervision), þýÛõ ÁüÈ ¦ºÄ׸û) ±ýÚ ¦¸¡ûÙÅÐ ¦¸¡Ù¾¨¸ (¦¸¡ûÙžüÌ ±ùÅÇ× ¾Ìõ?) - cost - ±ýÚ «¨Æì¸ô Àθ¢ÈÐ. þó¾ì ¦¸¡Ù¾¨¸¨Â «¼ì¸õ ±ýÚõ º¢Ä÷ ¦º¡øÖÅÐñÎ. cost price ±ýÀ¨¾ «¼ì¸ Å¢¨Ä ±ýÀ¡÷¸û. ÐøÄ¢Âõ ¸Õ¾¢ ¦¸¡Ù¾¨¸ ±ýÈ ¦º¡ø¨Ä þíÌ À¢ø¸¢§Èý.

´Õ ¦À¡¾¢Éò¨¾ (business) ¿¼òÐÅÐ ±ýÀ§¾ Å¢üÀ¨Éò ¦¾¡¨¸ìÌõ ¦¸¡Ù¾¨¸ò ¦¾¡¨¸ìÌõ þ¨¼Â¢ø ¯ûÇ Á£¾ò ¦¾¡¨¸¨Â ±ôÀÊì ÜðÊì ¦¸¡ñÎÅÕÅÐ ±ýÚ ¦À¡Õû ¦¸¡ûÇô Àθ¢ÈÐ. þó¾ Á£ó¾ ¦¾¡¨¸ìÌ þ¨½Â¡¸ ¿õã÷ì ¸ø¦ÅðθǢø ¦À¡Ö× ±ýÈ ´Õ ¿øÄ ¦º¡ø ¦º¡øÄô Àθ¢ÈÐ. ¦ÅÚ§Á ¦ÅÇ¢¦Á¡Æ¢î ¦º¡øÄ¡É þÄ¡Àõ ±ýÈ ¦º¡ø¨Äô ÒÆí¸¢ì ¦¸¡ñÎ þÕ측Áø À¨Æ ¾Á¢úî ¦º¡ø¨Äô Ò¾¢¾¡öô ÒÆí¸ Å¢Î§Å¡õ ±ýÚ þó¾ì ¸ðΨà ÓØÐõ ¦À¡Ö× ±ýÈ ¦º¡ø¨Ä§Â profit ±ýÀ¾üÌ þ¨½Â¡öô ÒÆí¸ ÓüÀθ¢§Èý. (þ§¾ §À¡Äô ¦À¡Ä¢¨º ±ýÈ ¦º¡ø ÅðÊ ±ýÀ¾üÌ Áü¦È¡Õ ¦º¡øÄ¡öì ¸ø¦ÅðÎì¸Ç¢ø ÒÆí¸¢Â¢Õ츢ÈÐ.)

þÉ¢ ¸½ì¸¢ý ÜÚ¸ÙìÌô §À¡¸Ä¡õ.

«ýÒ¼ý,
þáÁ.¸¢.

புறத்திட்டு நிதி - 2.

புறத்திட்டு நிதி பற்றி முழுதும் அறிவதற்கு முன்னால், ஆண்டளிப்புகள் (annuities) பற்றித் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். பல நேரங்களில் ஒவ்வொரு ஆண்டளிப்பும் ஓர் ஆண்டுக் கட்டணமாய் எடுத்துக் கொள்ளப்படும். (என்ன இது? மடற்குழுவில் வந்து கணக்குப் பாடம் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்று நண்பர்கள் எண்ணிவிட வேண்டாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் நிதி பற்றிய மற்ற புலனங்களுக்கு வருவோம். தமிழில் ஏதொன்றையும் மனம் வைத்தால் எளிதாய்ச் சொல்ல முடியும் என்பதே இங்கு என் முன்னிகை - comment.)

மாதிரிக் கணக்கு ஒன்றை இப்பொழுது பார்ப்போம்.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் வங்கியில் ரூ. 10000 கட்டுகிறோம் என்று வையுங்கள். இது போல 20 ஆண்டுகள் செய்கிறோம் என்றால், ஒவ்வொரு ஆண்டும் கட்டும் பணம் 10% வட்டி வீதத்தால் பெருகும் என்றால் 20 ஆண்டுகள் கழித்து நமக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்?

இந்தக் கணக்கிற்கு விடை கண்டுபிடிப்பது மிகவும் எளிது. இங்கே பொதுவான முறையில் கணக்கைத் தொடருவோம். ஆண்டுத் தொகை ரூ.10000 என்பதற்கு மாறாய் ஓவ்வொரு ஆண்டும் வங்கியில் கட்டுவது A என்றே வைத்துக் கொள்ளுவோம். அதே போல 20 ஆண்டுகள் என்பதற்கு மாறாய் n ஆண்டுகள் என்று வைத்துக் கொள்ளுவோம். கணக்கைச் சுளுவிய பின்னால் அந்தந்த எண்களைக் குறியீடுகளுக்கு மாற்றாய் இட்டு விடையைக் கண்டுபிடித்துக் கொள்ளலாம்.

இப்பொழுது வெறும் கூட்டு வட்டியில் கணக்கிட்டால், முதலாண்டு கட்டும் தொகை n ஆண்டுகளில் F = A*(1+i)^(n-1) என்று ஆகும்.
இதே போல இரண்டாவது ஆண்டு கட்டும் தொகை n ஆண்டுகளில் A*(1+i)^(n-2) என்று ஆகும். இப்படியே, மூன்றாவது, 4-வது ... என்று n ஆண்டுகளுக்கும் கண்டு பிடித்து அவற்றையெல்லாம் கூட்டினால்,

F = A*[(1+i)^(n-1) + (1+i)^(n-2) + (1+i)^(n-3) + (1+i)^(n-4) +...............(1+i)^(n-n)] ........சமன் (1)

என்ற சமன்பாடு கிடைக்கும். இதில் (1+i)^(n-n) என்ற காரணியின் மதிப்பு (1+i)^0 = 1 என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும். இப்பொழுது சமன் (1) -இன் இரண்டு பக்கத்திலும் (1+i) என்ற காரணியைப் பெருக்கினால்,

F*(1+i) = A*[(1+i)^(n) + (1+i)^(n-1) + (1+i)^(n-2) + (1+i)^(n-3) +...............(1+i)] -------சமன் (2)

என்ற சமன்பாடு கிடைக்கும். சமன் (2) -இல் இருந்து சமன் (1) -ஐக் கழிக்க,

F*(1+i) - F = A*[(1+i)^n -1] --------சமன் (3)

என்ற எளிதான ஒக்கல் (equality) கிடைக்கும். இந்த ஒக்கலை மாற்றி எழுதினால்,

F = A*{[(1+i)^n - 1]/i} ------- சமன் (4)

என்று அமையும். இந்த விடையின் பயன்பாடு பலவகையில் உண்டு.

காட்டாக, அஞ்சல் நிலையத்தில் உள்ள வங்கியில் மாதாமாதம் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையைக் கட்டுகிறீர்கள் என்று வைத்துக் கொள்ளுவோம். இப்பொழுது குறிப்பிட்ட ஆண்டுகள் கழித்து எவ்வளவு பணம் உங்களுக்கு அஞ்சல்வங்கியில் (post bank) இருந்து வந்து சேரும் என்று கணக்கிடலாம்.

இதே போல உங்களுக்காக காப்புறுதிப் பொள்ளிகை (insurance policy) எடுக்கிறீர்கள்; இந்தப் பள்ளிகைக்கு ஆண்டுப் பெருமியம் (premium) காட்டவேண்டும். இப்படிப் பெருமியம் கட்டிக் குறிப்பிட்ட ஆண்டுகளுக்குப் பின்னால் பொள்ளிகையின் காலம் முடிந்தபின் கிடைக்கும் கூட்டுத் தொகை உறுதியளிக்கும் பணத்தைக் காட்டிலும் அதிகமா என்று கண்டறியலாம்.

மூன்றாவது எடுத்துக் காட்டு: நீங்கள் வீட்டுக் கடனுக்காக ஒரு தொகையை வங்கியில் இருந்து பெறுகிறீர்கள். 20 ஆண்டுகளுக்குள் மாதாமாதமாய்ப் பணம் கட்டிக் கடனைத் தீர்க்க வேண்டும் என்று வங்கி உங்களுக்கு ஒரு கண்டிப்பைச் சொல்லியிருக்கிறது. முடியுமா, முடியாதா, மாதாமாதம் எவ்வளவு பணம் கட்டினால், 20 ஆண்டுகளுக்குள் அதைச் செய்யலாம் என்று தீர்மானிக்கும் கணக்கிலும் கூட இதே ஆண்டளிப்புக் கணக்குகள் பயன்படும்.

அன்புடன்,
இராம.கி.

In TSCII:

ÒÈò¾¢ðÎ ¿¢¾¢ - 2.

ÒÈò¾¢ðÎ ¿¢¾¢ ÀüÈ¢ ÓØÐõ «È¢Å¾üÌ ÓýÉ¡ø, ¬ñ¼Ç¢ôÒ¸û (annuities) ÀüÈ¢ò ¦¾Ã¢óÐ ¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ. ÀÄ §¿Ãí¸Ç¢ø ´ù¦Å¡Õ ¬ñ¼Ç¢ôÒõ µ÷ ¬ñÎì ¸ð¼½Á¡ö ±ÎòÐì ¦¸¡ûÇôÀÎõ. (±ýÉ þÐ? Á¼üÌØÅ¢ø ÅóÐ ¸½ìÌô À¡¼õ ±ÎòÐì ¦¸¡ñÊÕ츢ȡ÷ ±ýÚ ¿ñÀ÷¸û ±ñ½¢Å¢¼ §Åñ¼¡õ. ¦¸¡ïºõ ¦¸¡ïºÁ¡ö ¿¢¾¢ ÀüȢ ÁüÈ ÒÄÉí¸ÙìÌ Åէšõ. ¾Á¢Æ¢ø ²¦¾¡ý¨ÈÔõ ÁÉõ ¨Åò¾¡ø ±Ç¢¾¡öî ¦º¡øÄ ÓÊÔõ ±ýÀ§¾ þíÌ ±ý ÓýÉ¢¨¸ - comment.)

Á¡¾¢Ã¢ì ¸½ìÌ ´ý¨È þô¦À¡ØÐ À¡÷ô§À¡õ.

´ù¦Å¡Õ ¬ñÎõ Åí¸¢Â¢ø å. 10000 ¸ðθ¢§È¡õ ±ýÚ ¨ÅÔí¸û. þÐ §À¡Ä 20 ¬ñθû ¦ºö¸¢§È¡õ ±ýÈ¡ø, ´ù¦Å¡Õ ¬ñÎõ ¸ðÎõ À½õ 10% ÅðÊ Å£¾ò¾¡ø ¦ÀÕÌõ ±ýÈ¡ø 20 ¬ñθû ¸Æ¢òÐ ¿ÁìÌ ±ùÅÇ× ¸¢¨¼ìÌõ?

þó¾ì ¸½ì¸¢üÌ Å¢¨¼ ¸ñÎÀ¢ÊôÀÐ Á¢¸×õ ±Ç¢Ð. þí§¸ ¦À¡ÐÅ¡É Ó¨È¢ø ¸½ì¨¸ò ¦¾¡¼Õ§Å¡õ. ¬ñÎò ¦¾¡¨¸ å.10000 ±ýÀ¾üÌ Á¡È¡ö µù¦Å¡Õ ¬ñÎõ Åí¸¢Â¢ø ¸ðÎÅÐ A ±ý§È ¨ÅòÐì ¦¸¡û٧šõ. «§¾ §À¡Ä 20 ¬ñθû ±ýÀ¾üÌ Á¡È¡ö n ¬ñθû ±ýÚ ¨ÅòÐì ¦¸¡û٧šõ. ¸½ì¨¸î ÍÙŢ À¢ýÉ¡ø «ó¾ó¾ ±ñ¸¨Çì ÌȢ£θÙìÌ Á¡üÈ¡ö þðΠި¼¨Âì ¸ñÎÀ¢ÊòÐì ¦¸¡ûÇÄ¡õ.

þô¦À¡ØÐ ¦ÅÚõ ÜðÎ ÅðÊ¢ø ¸½ì¸¢ð¼¡ø, ӾġñÎ ¸ðÎõ ¦¾¡¨¸ n ¬ñθǢø F = A*(1+i)^(n-1) ±ýÚ ¬Ìõ.
þ§¾ §À¡Ä þÃñ¼¡ÅÐ ¬ñÎ ¸ðÎõ ¦¾¡¨¸ n ¬ñθǢø A*(1+i)^(n-2) ±ýÚ ¬Ìõ. þôÀʧÂ, ãýÈ¡ÅÐ, 4-ÅÐ ... ±ýÚ n ¬ñθÙìÌõ ¸ñÎ À¢ÊòÐ «Åü¨È¦ÂøÄ¡õ ÜðÊÉ¡ø,

F = A*[(1+i)^(n-1) + (1+i)^(n-2) + (1+i)^(n-3) + (1+i)^(n-4) +...............(1+i)^(n-n)] ........ºÁý (1)

±ýÈ ºÁýÀ¡Î ¸¢¨¼ìÌõ. þ¾¢ø (1+i)^(n-n) ±ýÈ ¸¡Ã½¢Â¢ý Á¾¢ôÒ (1+i)^0 = 1 ±ýÀÐ ±ø§Ä¡ÕìÌõ ¦¾Ã¢Ôõ. þô¦À¡ØÐ ºÁý (1) -þý þÃñÎ Àì¸ò¾¢Öõ (1+i) ±ýÈ ¸¡Ã½¢¨Âô ¦ÀÕ츢ɡø,

F*(1+i) = A*[(1+i)^(n) + (1+i)^(n-1) + (1+i)^(n-2) + (1+i)^(n-3) +...............(1+i)] -------ºÁý (2)

±ýÈ ºÁýÀ¡Î ¸¢¨¼ìÌõ. ºÁý (2) -þø þÕóÐ ºÁý (1) -³ì ¸Æ¢ì¸,

F*(1+i) - F = A*[(1+i)^n -1] --------ºÁý (3)

±ýÈ ±Ç¢¾¡É ´ì¸ø (equality) ¸¢¨¼ìÌõ. þó¾ ´ì¸¨Ä Á¡üÈ¢ ±Ø¾¢É¡ø,

F = A*{[(1+i)^n - 1]/i} ------- ºÁý (4)

±ýÚ «¨ÁÔõ. þó¾ Å¢¨¼Â¢ý ÀÂýÀ¡Î ÀÄŨ¸Â¢ø ¯ñÎ.

¸¡ð¼¡¸, «ïºø ¿¢¨ÄÂò¾¢ø ¯ûÇ Åí¸¢Â¢ø Á¡¾¡Á¡¾õ ´Õ ÌÈ¢ôÀ¢ð¼ ¦¾¡¨¸¨Âì ¸ðθ¢È£÷¸û ±ýÚ ¨ÅòÐì ¦¸¡û٧šõ. þô¦À¡ØÐ ÌÈ¢ôÀ¢ð¼ ¬ñθû ¸Æ¢òÐ ±ùÅÇ× À½õ ¯í¸ÙìÌ «ïºøÅí¸¢Â¢ø (post bank) þÕóÐ ÅóÐ §ºÕõ ±ýÚ ¸½ì¸¢¼Ä¡õ.

þ§¾ §À¡Ä ¯í¸Ù측¸ ¸¡ôÒÚ¾¢ô ÀûÇ¢¨¸ (insurance policy) ±Î츢ȣ÷¸û; þó¾ô ÀûÇ¢¨¸ìÌ ¬ñÎô ¦ÀÕÁ¢Âõ (premium) ¸¡ð¼§ÅñÎõ. þôÀÊô ¦ÀÕÁ¢Âõ ¸ðÊì ÌÈ¢ôÀ¢ð¼ ¬ñθÙìÌô À¢ýÉ¡ø ÀûÇ¢¨¸Â¢ý ¸¡Äõ ÓÊó¾À¢ý ¸¢¨¼ìÌõ ÜðÎò ¦¾¡¨¸ ¯Ú¾¢ÂÇ¢ìÌõ À½ò¨¾ì ¸¡ðÊÖõ «¾¢¸Á¡ ±ýÚ ¸ñ¼È¢ÂÄ¡õ.

ãýÈ¡ÅÐ ±ÎòÐì ¸¡ðÎ: ¿£í¸û Å£ðÎì ¸¼Û측¸ ´Õ ¦¾¡¨¸¨Â Åí¸¢Â¢ø þÕóÐ ¦ÀÚ¸¢È£÷¸û. 20 ¬ñθÙìÌû Á¡¾¡Á¡¾Á¡öô À½õ ¸ðÊì ¸¼¨Éò ¾£÷ì¸ §ÅñÎõ ±ýÚ Åí¸¢ ¯í¸ÙìÌ ´Õ ¸ñÊô¨Àî ¦º¡øĢ¢Õ츢ÈÐ. ÓÊÔÁ¡, ÓÊ¡¾¡, Á¡¾¡Á¡¾õ ±ùÅÇ× À½õ ¸ðÊÉ¡ø, 20 ¬ñθÙìÌû «¨¾î ¦ºöÂÄ¡õ ±ýÚ ¾£÷Á¡É¢ìÌõ ¸½ì¸¢Öõ ܼ þ§¾ ¬ñ¼Ç¢ôÒì ¸½ì̸û ÀÂýÀÎõ.

«ýÒ¼ý,
þáÁ.¸¢.

புறத்திட்டு நிதி - 1

புறத்திட்டு நிதி (project finance) பற்றிய ஒரு கட்டுரைத் தொடரை இங்கு தொடங்குகிறேன். எவ்வளவு தூரம் என்னால் முடியுமோ அதைத் தமிழில் சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன். நிதித்துறையில் உள்ளவர்களுக்கு நான் எழுதுவது சிறுபிள்ளைத்தனமாய் முதலில் தெரியலாம். பொறுத்துக் கொள்ளுங்கள்; எளிமையில் (simplicity) இருந்து படிப்படியாகப் பலக்குமைக்குப் (complexity) போகலாம்.
-------------------------------------------------------------------------------

புறத்திட்டு நிதி - 1

தள்ளுற்ற பணப்பெருக்கம் (discounted cash flow), இற்றை நிகர மதிப்பு (net present value) என்று சொற்றொடர்களை எப்பொழுதேனும் கேள்விப் பட்டிருக்கிறீர்களா? "இந்த இராம.கி. க்கு வேறு வேலை இல்லை; எதையாவது இப்படி புதிது புதிதாய் தமிழில் சொல்லிக் கொண்டிருப்பார்" என்று உங்களுக்குத் தோன்றலாம். என்ன செய்வது? தமிழில் ஏதொன்றையும் முதல் தடவை கேட்கும் போது பயன்படுத்தும் சொற்கள் சற்று சரவலாக, ஏன் கேட்பதற்கு இலத்தீன், கிரேக்கம் போலவே கூடத் தோற்றம் அளிக்கலாம். இருந்தாலும் கொஞ்சம் பொருளோடு புரிந்து கொள்ள முடிந்தால் எல்லாமே தமிழில் எளிது தான். பொருளியல், நிதித்துறை, ஏன் புறத்திட்டு நிதி (project finance) என்பதை எல்லாம் என்றைக்குத் தமிழில் சொல்லுவது? சரி, புலத்திற்குள் வருவோம்.

இன்றைக்குச் சம்பாதித்த உருபாயும், ஓராண்டு, ஒரு மாதம், என் ஒரு நாள் கழித்துச் சம்பாதிக்கும் உருபாயும் ஒன்றா? வெறுமே மேம்போக்காகச் சொல்லும் போது, "இன்றைக்குச் சம்பாதிப்பதே மதிப்புக் கூட" என்று நம்மில் பலரும் சொல்லுவோம். ஆனால் அதை எப்படி எண்ணுருத்திக் (quantify) காண்பிப்பது என்று ஓர்ந்து பார்த்திருக்கிறீர்களா?

நீங்கள் ஒரு கணக்காளராகவோ, நிதித்துறை சார்ந்தவராகவோ இருந்தால் முதலில் வட்டிக் கணக்கு போடத் தெரிந்திருக்க வேண்டும். ஒரு குமுகாயத்தில் (அதற்குக் கீழ் யாருமே கடன் கொடுக்க மாட்டார்கள்) என்ற படியுள்ள குறைந்த அளவு வட்டி (அதாவது வங்கி வீதம்) 10% என்று வைத்துக் கொள்ளுவோம். இப்பொழுது யாரோ ஒருவருக்கு 5 ஆண்டுகளில் திருப்பித் தருவார் என்று பேசி, 1000 உருபாய் கடனாய் வங்கி வீதத்தின் படிக் கொடுத்திருக்கிறீர்கள் என்று வைத்துக் கொள்ளுவோமே? கடன் திருப்பித் தரும் போது முதலையும், ஆண்டுக்குத் தனி வட்டி 10% என்று வைத்து, 5 ஆண்டுக்கு 500 உருபாயும் சேர்த்துக் கொடுப்பது என்றால் 5 ஆண்டுகளுக்குப் பின் உங்களுக்கு 1500 உருபாய் வந்துசேரும். ஆனால் யாரும் இந்தக் காலத்தில் பெரும்பாலும் தனிவட்டிக்குக் கொடுப்பதில்லை. எல்லாம் கூட்டுவட்டி தானே? அப்பொழுது வட்டி குட்டி போடத் தொடங்கும். முதலாண்டு ரூ.1000 என்பது ரூ 1100 ஆகும். இரண்டாம் ஆண்டு முதல் ஆயிரம் உருபாய் போக வட்டி ரூ 100 குட்டி போடும். அதாவது ரூ 1100*1.1 = ரூ 1210 ஆகும். இப்படி மூன்றாம் ஆண்டு, நாலாம் ஆண்டு, 5-ம் ஆண்டுகளில் இன்னும் கூடும். இதை ஒரு சின்னச் சமன்பாட்டில் சொல்லுவது கீழே வருவதுபோல் அமையும்.

n-ஆவது ஆண்டில் திரும்பி வர வேண்டிய பணம் = முதல் * (1+10/100)*(1+10/100)*........ இந்தப் பெருக்கல் எண்ணை எத்தனை ஆண்டுகளோ (n) அத்தனை முறை திருப்பி எழுதிப் பெருக்கிக் கொள்ளவேண்டும்.

அதாவது, 5-வது ஆண்டில்,
திரும்பி வர வேண்டிய பணம் = முதல்*(1+10.100)^5

(அதாவது முதலோடு 5 முறை பெருக்கியை மடக்கி வைத்துப் பெருக்க வேண்டும். அதனால் தான் இந்த முறைப் பெருக்கலை மடக்கல் = exponentiation என்று சொல்லுகிறோம். * என்ற குறியீடு பெருக்கலைக் குறிப்பது போல் ^என்ற குறியீடு மடக்கல் என்ற செயலைக் குறிக்கிறது.)

இப்படிச் செய்தால் 1 வது ஆண்டின் முடிவில் திரும்பி வரவேண்டிய பணம் = ரூ. 1000* 1,1^1 = ரூ. 1100
இப்படிச் செய்தால் 2 வது ஆண்டின் முடிவில் திரும்பி வரவேண்டிய பணம் = ரூ. 1000* 1,1^2 = ரூ. 1210
இப்படிச் செய்தால் 3 வது ஆண்டின் முடிவில் திரும்பி வரவேண்டிய பணம் = ரூ. 1000* 1,1^3 = ரூ. 1331
இப்படிச் செய்தால் 4 வது ஆண்டின் முடிவில் திரும்பி வரவேண்டிய பணம் = ரூ. 1000* 1,1^4 = ரூ. 1461.1
இப்படிச் செய்தால் 5 வது ஆண்டின் முடிவில் திரும்பி வரவேண்டிய பணம் = ரூ. 1000* 1,1^5 = ரூ. 1610.51

1000 உருபாயைக் கடனே கொடுக்காமல் வைத்திருப்பதும், ஓராண்டு கடன் கொடுத்து ரூ. 1100 பெறுவதும், இரண்டாண்டு கொடுத்து ரூ. 1210 பெறுவதும், மூன்றாண்டு கடன் கொடுத்து ரூ. 1331 பெறுவதும், நாலாண்டு கடன்கொடுத்து ரூ. 1461.1 பெறுவதும், ஐந்தாண்டு கடன்கொடுத்து ரூ. 1610.51 பெறுவது மதிப்பில் சமனான பணங்கள் தானே!

1000 = 1100/1.1 = 1210/1.1^2 = 1331/1.1^3 = 1461.1/1.1^4 = 1610.51/1.1^5

இன்னொருவிதமாய்ச் சொன்னால், 1100 உருபாயை எடுத்து 10% மேனிக்கு ஓராண்டு தள்ளுபடி செய்தால் கிடைக்கும் பணமும், 1210 உருபாயை எடுத்து 10% மேனிக்கு ஈராண்டு தள்ளுபடி செய்தால் கிடைக்கும் பணமும், 1331 உருபாயை எடுத்து 10% மேனிக்கு மூன்றாண்டு தள்ளுபடி செய்தால் கிடைக்கும் பணமும், 1461.1 உருபாயை எடுத்து 10% மேனிக்கு நாலாண்டு தள்ளுபடி செய்தால் கிடைக்கும் பணமும், 1610.51 உருபாயை எடுத்து 10% மேனிக்கு ஐந்தாண்டு தள்ளுபடி செய்தால் கிடைக்கும் பணமும், கையில் இப்பொழுது வைத்திருக்கும் 1000 பணமும் மதிப்பில் ஒன்று போலவே உள்ளவை.

இந்த முறையில் பணத்தின் மதிப்பை தள்ளுபடி செய்து பார்ப்பது (அதாவது தள்ளுற்றிப் பார்ப்பது) இன்றையப் பணத்தையும் நாளையப் பணத்தையும் ஒப்பிட்டுப் பார்க்க உதவி செய்கிறது. தள்ளுற்றப் பணம் (discounted cash) என்பது இதுதான்.

இன்னொரு வகையில் சொன்னால் 1610.51 இன் இற்றை நிகர மதிப்பு (net present value) ரு 1000 தான்.

இனி அடுத்த கணக்கிற்குப் போகலாமா? கூட வருவீர்களா?

அன்புடன்,
இராம.கி.

In TSCII:

ÒÈò¾¢ðÎ ¿¢¾¢ (project finance) ÀüȢ ´Õ ¸ðΨÃò ¦¾¡¼¨Ã þíÌ ¦¾¡¼í̸¢§Èý. ±ùÅÇ× àÃõ ±ýÉ¡ø ÓÊÔ§Á¡ «¨¾ò ¾Á¢Æ¢ø ¦º¡øÄ ¬¨ºôÀθ¢§Èý. ¿¢¾¢òШÈ¢ø ¯ûÇÅ÷¸ÙìÌ ¿¡ý ±ØÐÅÐ º¢ÚÀ¢û¨Çò¾ÉÁ¡ö ӾĢø ¦¾Ã¢ÂÄ¡õ. ¦À¡ÚòÐì ¦¸¡ûÙí¸û; ±Ç¢¨Á¢ø (simplicity) þÕóÐ ÀÊôÀÊ¡¸ô ÀÄį̀ÁìÌô (complexity) §À¡¸Ä¡õ.
-------------------------------------------------------------------------------

ÒÈò¾¢ðÎ ¿¢¾¢ - 1

¾ûÙüÈ À½ô¦ÀÕì¸õ (discounted cash flow), þü¨È ¿¢¸Ã Á¾¢ôÒ (net present value) ±ýÚ ¦º¡ü¦È¡¼÷¸¨Ç ±ô¦À¡Ø§¾Ûõ §¸ûÅ¢ô ÀðÊÕ츢ȣ÷¸Ç¡? "þó¾ þáÁ.¸¢. ìÌ §ÅÚ §Å¨Ä þø¨Ä; ±¨¾Â¡ÅÐ þôÀÊ Ò¾¢Ð Ò¾¢¾¡ö ¾Á¢Æ¢ø ¦º¡øÄ¢ì ¦¸¡ñÊÕôÀ¡÷" ±ýÚ ¯í¸ÙìÌò §¾¡ýÈÄ¡õ. ±ýÉ ¦ºöÅÐ? ¾Á¢Æ¢ø ²¦¾¡ý¨ÈÔõ Ó¾ø ¾¼¨Å §¸ðÌõ §À¡Ð ÀÂýÀÎòÐõ ¦º¡ü¸û ºüÚ ºÃÅÄ¡¸, ²ý §¸ðÀ¾üÌ þÄò¾£ý, ¸¢§Ãì¸õ §À¡Ä§Å ܼò §¾¡üÈõ «Ç¢ì¸Ä¡õ. þÕó¾¡Öõ ¦¸¡ïºõ ¦À¡Õ§Ç¡Î ÒâóÐ ¦¸¡ûÇ ÓÊó¾¡ø ±øÄ¡§Á ¾Á¢Æ¢ø ±Ç¢Ð ¾¡ý. ¦À¡ÕÇ¢Âø, ¿¢¾¢òШÈ, ²ý ÒÈò¾¢ðÎ ¿¢¾¢ (project finance) ±ýÀ¨¾ ±øÄ¡õ ±ý¨ÈìÌò ¾Á¢Æ¢ø ¦º¡øÖÅÐ? ºÃ¢, ÒÄò¾¢üÌû Åէšõ.

þý¨ÈìÌî ºõÀ¡¾¢ò¾ ¯ÕÀ¡Ôõ, µÃ¡ñÎ, ´Õ Á¡¾õ, ±ý ´Õ ¿¡û ¸Æ¢òÐî ºõÀ¡¾¢ìÌõ ¯ÕÀ¡Ôõ ´ýÈ¡? ¦ÅÚ§Á §Áõ§À¡ì¸¡¸î ¦º¡øÖõ §À¡Ð, "þý¨ÈìÌî ºõÀ¡¾¢ôÀ§¾ Á¾¢ôÒì ܼ" ±ýÚ ¿õÁ¢ø ÀÄÕõ ¦º¡ø֧šõ. ¬É¡ø «¨¾ ±ôÀÊ ±ñÏÕò¾¢ì (quantify) ¸¡ñÀ¢ôÀÐ ±ýÚ µ÷óÐ À¡÷ò¾¢Õ츢ȣ÷¸Ç¡?

¿£í¸û ´Õ ¸½ì¸¡Çḧš, ¿¢¾¢òÐ¨È º¡÷ó¾Åḧš þÕó¾¡ø ӾĢø ÅðÊì ¸½ìÌ §À¡¼ò ¦¾Ã¢ó¾¢Õì¸ §ÅñÎõ. ´Õ ÌÓ¸¡Âò¾¢ø («¾üÌì ¸£ú ¡էÁ ¸¼ý ¦¸¡Îì¸ Á¡ð¼¡÷¸û) ±ýÈ ÀÊÔûÇ Ì¨Èó¾ «Ç× ÅðÊ («¾¡ÅÐ Åí¸¢ Å£¾õ) 10% ±ýÚ ¨ÅòÐì ¦¸¡û٧šõ. þô¦À¡ØР¡§Ã¡ ´ÕÅÕìÌ 5 ¬ñθǢø ¾¢ÕôÀ¢ò ¾ÕÅ¡÷ ±ýÚ §Àº¢, 1000 ¯ÕÀ¡ö ¸¼É¡ö Åí¸¢ Å£¾ò¾¢ý ÀÊì ¦¸¡Îò¾¢Õ츢ȣ÷¸û ±ýÚ ¨ÅòÐì ¦¸¡û٧š§Á? ¸¼ý ¾¢ÕôÀ¢ò ¾Õõ §À¡Ð Ó¾¨ÄÔõ, ¬ñÎìÌò ¾É¢ ÅðÊ 10% ±ýÚ ¨ÅòÐ, 5 ¬ñÎìÌ 500 ¯ÕÀ¡Ôõ §º÷òÐì ¦¸¡ÎôÀÐ ±ýÈ¡ø 5 ¬ñθÙìÌô À¢ý ¯í¸ÙìÌ 1500 ¯ÕÀ¡ö ÅóЧºÕõ. ¬É¡ø ¡Õõ þó¾ì ¸¡Äò¾¢ø ¦ÀÕõÀ¡Öõ ¾É¢ÅðÊìÌì ¦¸¡ÎôÀ¾¢ø¨Ä. ±øÄ¡õ ÜðÎÅðÊ ¾¡§É? «ô¦À¡ØÐ ÅðÊ ÌðÊ §À¡¼ò ¦¾¡¼íÌõ. ӾġñÎ å.1000 ±ýÀÐ å 1100 ¬Ìõ. þÃñ¼¡õ ¬ñÎ Ó¾ø ¬Â¢Ãõ ¯ÕÀ¡ö §À¡¸ ÅðÊ å 100 ÌðÊ §À¡Îõ. «¾¡ÅÐ å 1100*1.1 = å 1210 ¬Ìõ. þôÀÊ ãýÈ¡õ ¬ñÎ, ¿¡Ä¡õ ¬ñÎ, 5-õ ¬ñθǢø þýÛõ ÜÎõ. þ¨¾ ´Õ º¢ýÉî ºÁýÀ¡ðÊø ¦º¡øÖÅÐ ¸£§Æ ÅÕÅЧÀ¡ø «¨ÁÔõ.

n-¬ÅÐ ¬ñÊø ¾¢ÕõÀ¢ Åà §ÅñÊ À½õ = Ó¾ø * (1+10/100)*(1+10/100)*........ þó¾ô ¦ÀÕì¸ø ±ñ¨½ ±ò¾¨É ¬ñθ§Ç¡ (n) «ò¾¨É Ó¨È ¾¢ÕôÀ¢ ±Ø¾¢ô ¦ÀÕì¸¢ì ¦¸¡ûǧÅñÎõ.

«¾¡ÅÐ, 5-ÅÐ ¬ñÊø,
¾¢ÕõÀ¢ Åà §ÅñÊ À½õ = Ó¾ø*(1+10.100)^5

(«¾¡ÅÐ Ó¾§Ä¡Î 5 Ó¨È ¦ÀÕ츢¨Â Á¼ì¸¢ ¨ÅòÐô ¦ÀÕì¸ §ÅñÎõ. «¾É¡ø ¾¡ý þó¾ Ó¨Èô ¦ÀÕì¸¨Ä Á¼ì¸ø = exponentiation ±ýÚ ¦º¡øÖ¸¢§È¡õ. * ±ýÈ ÌȢ£Π¦ÀÕ츨Äì ÌÈ¢ôÀÐ §À¡ø ^±ýÈ ÌȢ£ΠÁ¼ì¸ø ±ýÈ ¦ºÂ¨Äì ÌȢ츢ÈÐ.)

þôÀÊî ¦ºö¾¡ø 1 ÅÐ ¬ñÊý ÓÊÅ¢ø ¾¢ÕõÀ¢ ÅçÅñÊ À½õ = å. 1000* 1,1^1 = å. 1100
þôÀÊî ¦ºö¾¡ø 2 ÅÐ ¬ñÊý ÓÊÅ¢ø ¾¢ÕõÀ¢ ÅçÅñÊ À½õ = å. 1000* 1,1^2 = å. 1210
þôÀÊî ¦ºö¾¡ø 3 ÅÐ ¬ñÊý ÓÊÅ¢ø ¾¢ÕõÀ¢ ÅçÅñÊ À½õ = å. 1000* 1,1^3 = å. 1331
þôÀÊî ¦ºö¾¡ø 4 ÅÐ ¬ñÊý ÓÊÅ¢ø ¾¢ÕõÀ¢ ÅçÅñÊ À½õ = å. 1000* 1,1^4 = å. 1461.1
þôÀÊî ¦ºö¾¡ø 5 ÅÐ ¬ñÊý ÓÊÅ¢ø ¾¢ÕõÀ¢ ÅçÅñÊ À½õ = å. 1000* 1,1^5 = å. 1610.51

1000 ¯ÕÀ¡¨Âì ¸¼§É ¦¸¡Î측Áø ¨Åò¾¢ÕôÀÐõ, µÃ¡ñÎ ¸¼ý ¦¸¡ÎòÐ å. 1100 ¦ÀÚÅÐõ, þÃñ¼¡ñÎ ¦¸¡ÎòÐ å. 1210 ¦ÀÚÅÐõ, ãýÈ¡ñÎ ¸¼ý ¦¸¡ÎòÐ å. 1331 ¦ÀÚÅÐõ, ¿¡Ä¡ñÎ ¸¼ý¦¸¡ÎòÐ å. 1461.1 ¦ÀÚÅÐõ, ³ó¾¡ñÎ ¸¼ý¦¸¡ÎòÐ å. 1610.51 ¦ÀÚÅÐ Á¾¢ôÀ¢ø ºÁÉ¡É À½í¸û ¾¡§É!

1000 = 1100/1.1 = 1210/1.1^2 = 1331/1.1^3 = 1461.1/1.1^4 = 1610.51/1.1^5

þý¦É¡ÕÅ¢¾Á¡öî ¦º¡ýÉ¡ø, 1100 ¯ÕÀ¡¨Â ±ÎòÐ 10% §ÁÉ¢ìÌ µÃ¡ñÎ ¾ûÙÀÊ ¦ºö¾¡ø ¸¢¨¼ìÌõ À½Óõ, 1210 ¯ÕÀ¡¨Â ±ÎòÐ 10% §ÁÉ¢ìÌ ®Ã¡ñÎ ¾ûÙÀÊ ¦ºö¾¡ø ¸¢¨¼ìÌõ À½Óõ, 1331 ¯ÕÀ¡¨Â ±ÎòÐ 10% §ÁÉ¢ìÌ ãýÈ¡ñÎ ¾ûÙÀÊ ¦ºö¾¡ø ¸¢¨¼ìÌõ À½Óõ, 1461.1 ¯ÕÀ¡¨Â ±ÎòÐ 10% §ÁÉ¢ìÌ ¿¡Ä¡ñÎ ¾ûÙÀÊ ¦ºö¾¡ø ¸¢¨¼ìÌõ À½Óõ, 1610.51 ¯ÕÀ¡¨Â ±ÎòÐ 10% §ÁÉ¢ìÌ ³ó¾¡ñÎ ¾ûÙÀÊ ¦ºö¾¡ø ¸¢¨¼ìÌõ À½Óõ, ¨¸Â¢ø þô¦À¡ØÐ ¨Åò¾¢ÕìÌõ 1000 À½Óõ Á¾¢ôÀ¢ø ´ýÚ §À¡Ä§Å ¯ûǨÅ.

þó¾ ӨȢø À½ò¾¢ý Á¾¢ô¨À ¾ûÙÀÊ ¦ºöÐ À¡÷ôÀÐ («¾¡ÅÐ ¾ûÙüÈ¢ô À¡÷ôÀÐ) þý¨ÈÂô À½ò¨¾Ôõ ¿¡¨ÇÂô À½ò¨¾Ôõ ´ôÀ¢ðÎô À¡÷ì¸ ¯¾Å¢ ¦ºö¸¢ÈÐ. ¾ûÙüÈô À½õ (discounted cash) ±ýÀÐ þо¡ý.

þý¦É¡Õ Ũ¸Â¢ø ¦º¡ýÉ¡ø 1610.51 þý þü¨È ¿¢¸Ã Á¾¢ôÒ (net present value) Õ 1000 ¾¡ý.

þÉ¢ «Îò¾ ¸½ì¸¢üÌô §À¡¸Ä¡Á¡? ܼ ÅÕÅ£÷¸Ç¡?

«ýÒ¼ý,
þáÁ.¸¢.

Sunday, June 20, 2004

மகப்பேற்று உறுதி

மகப்பேற்று உறுதி

சிலநாள் எதிலுமோர் சிந்தனைச் சலிப்பு;
எழுதத் தொடங்கும் போதெலாம் ஏனோ,
பாதியில் நின்று நகரவே மறுக்குது;
மீதியை முடிக்கச் சண்டியம் பண்ணுது;
ஏனிது மறுகல்? எங்குதான் தொய்வு?
நானினி எழுத்தில் இடைவெளி விடவோ?
நாளுறு புலனம் மாற்றியும் பார்க்கவோ?
மீளுறு பார்வை யாளனாய் இருப்பமா?
உம்மெனும் எனக்குள் ஊற்றுகள் வரும்வரை
சும்மா இருப்பதே சுகமெனக் கொள்வமா?
முந்தி முன்னியும் முனையறுந் ததனால்
சிந்தனைத் தபுத்தல் செறிவதே நெறியோ?

அடச்சே, மனமே! ஆழவே தூங்குக,
காலையில் எழுந்தே பணிசெயல் வேண்டும்;
கொஞ்சம் எழுதிய கட்டுரை முடித்து
அஞ்சலை மடற்குழுக்(கு) அனுப்பவும் வேண்டும்;
நாளை மறுநாள் நிறுவனத் திற்கென
நேர்பரத் தீட்டைச் சரிசெயல் வேண்டும்.
மகப்பேறு மனையில் உறவினர் பார்த்து
பேர்த்தி பிறந்ததை வாழ்த்தவே வேண்டும்;

இன்னொரு நாள்வரும் எப்பவும் போலவே,
சிந்தனை ஆய்வைத் அப்பவே தொடரலாம்.

அன்புடன்,
இராம.கி.

பரத்தீடு = presentation

Á¸ô§ÀüÚ ¯Ú¾¢

º¢Ä¿¡û ±¾¢Ö§Á¡÷ º¢ó¾¨Éî ºÄ¢ôÒ;
±Ø¾ò ¦¾¡¼íÌõ §À¡¦¾Ä¡õ ²§É¡,
À¡¾¢Â¢ø ¿¢ýÚ ¿¸Ã§Å ÁÚìÌÐ;
Á£¾¢¨Â ÓÊì¸î ºñÊÂõ ÀñÏÐ;
²É¢Ð ÁÚ¸ø? ±í̾¡ý ¦¾¡ö×?
¿¡É¢É¢ ±Øò¾¢ø þ¨¼¦ÅÇ¢ Å¢¼§Å¡?
¿¡ÙÚ ÒÄÉõ Á¡üÈ¢Ôõ À¡÷츧š?
Á£ÙÚ À¡÷¨Å ¡ÇÉ¡ö þÕôÀÁ¡?
¯õ¦ÁÛõ ±ÉìÌû °üÚ¸û ÅÕõŨÃ
ÍõÁ¡ þÕôÀ§¾ ͸¦ÁÉì ¦¸¡ûÅÁ¡?
Óó¾¢ ÓýÉ¢Ôõ Ó¨ÉÂÚó ¾¾É¡ø
º¢ó¾¨Éò ¾Òò¾ø ¦ºÈ¢Å§¾ ¦¿È¢§Â¡?

«¼î§º, ÁɧÁ! ¬Æ§Å àí̸,
¸¡¨Ä¢ø ±Øó§¾ À½¢¦ºÂø §ÅñÎõ;
¦¸¡ïºõ ±Ø¾¢Â ¸ðΨà ÓÊòÐ
«ïº¨Ä Á¼üÌØì(Ì) «ÛôÀ×õ §ÅñÎõ;
¿¡¨Ç ÁÚ¿¡û ¿¢ÚÅÉò ¾¢ü¦¸É
§¿÷ÀÃò ¾£ð¨¼î ºÃ¢¦ºÂø §ÅñÎõ.
Á¸ô§ÀÚ Á¨É¢ø ¯ÈÅ¢É÷ À¡÷òÐ
§À÷ò¾¢ À¢È󾨾 Å¡úò¾§Å §ÅñÎõ;

þý¦É¡Õ ¿¡ûÅÕõ ±ôÀ×õ §À¡Ä§Å,
º¢ó¾¨É ¬ö¨Åò «ôÀ§Å ¦¾¡¼ÃÄ¡õ.

«ýÒ¼ý,
þáÁ.¸¢.

ÀÃò¾£Î = presentation

Thursday, June 17, 2004

எங்கோ எழுந்துவரும் தாழி

சுரித்து நுரைத்து விரித்துத் திரைத்து,
அரித்துக் காலடி கறளி - என்னை

முறித்துச் சமனைத் துலத்தி விழுத்தி,
மறித்துச் சவட்டும் அலைகள்; - கன்னச்

சிறக்கில் இழுத்து செவிட்டில் அறையும்
முறுக்கு வேக முயக்கு; - என்றன்

உடக்கின் வியர்வை உணக்கும் கசக்கில்
முடக்கும் குருணை நெரிப்பு; - தென்னங்

கிழக்கில் நிலைத்துச் சொடுக்கும் தாழில்
துளிக்கும் சூல்கள் இருந்தால் - நின்னைத்

தெரித்து இழுத்து சேர்த்தி அணைப்பேன்
விரிக்கும் மழையே, வா!வா!

அன்புடன்,
சோழிங்க நல்லூர் கடற்கரையில் இருந்து,
இராம.கி.

In TSCII:

ÍâòРѨÃòРŢâòÐò ¾¢¨ÃòÐ,
«Ã¢òÐì ¸¡ÄÊ ¸ÈÇ¢ - ±ý¨É

ÓÈ¢òÐî ºÁ¨Éò ÐÄò¾¢ Å¢Øò¾¢,
ÁÈ¢òÐî ºÅðÎõ «¨Ä¸û; - ¸ýÉî

º¢È츢ø þØòÐ ¦ºÅ¢ðÊø «¨ÈÔõ
ÓÚìÌ §Å¸ ÓÂìÌ; - ±ýÈý

¯¼ì¸¢ý Å¢Â÷¨Å ¯½ìÌõ ¸ºì¸¢ø
Ó¼ìÌõ ÌÕ¨½ ¦¿Ã¢ôÒ; - ¦¾ýÉí

¸¢Æ츢ø ¿¢¨ÄòÐî ¦º¡ÎìÌõ ¾¡Æ¢ø
ÐÇ¢ìÌõ Ýø¸û þÕó¾¡ø - ¿¢ý¨Éò

¦¾Ã¢òÐ þØòÐ §º÷ò¾¢ «¨½ô§Àý
ŢâìÌõ Á¨Æ§Â, Å¡!Å¡!

«ýÒ¼ý,
§º¡Æ¢í¸ ¿øæ÷ ¸¼ü¸¨Ã¢ø þÕóÐ,
þáÁ.¸¢.

Tuesday, June 15, 2004

தமிழ்வழிக் கல்வி

தமிழ்வழிக் கல்வி பற்றி அவ்வப்பொழுது தமிழ் உலகத்தில் பேசியிருக்கிறோம். இருந்தாலும் இந்தப் புலனம் அவ்வப்போது கிளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. நண்பர் வெங்கடேசு அவருடைய தனிக் கருத்தை "நேசமுடன்" என்ற மடலில் சொல்லியிருக்கிறார். அதற்கு அவருக்கு உரிமை உண்டு; மற்றவர்கள் அதற்கு எதிர்வினை செய்யும் முகத்தான் ஒரு தனி மனிதரைச் சாடுவது அழகல்ல.

தமிழ்வழிக் கல்வி என்பது இந்திய விடுதலைப் போராட்டத்தோடு எழுந்த ஒரு பிறழ்ச்சனை. பள்ளிப் படிப்பு என்பது ஒருபக்கம் ஆங்கில வழியிலும், இன்னொரு பக்கம் தமிழ்நாட்டுக் குருகுல வழியிலும் (திண்ணைப் பள்ளிக்கூடம் போன்றதொரு அமைப்பு) நடந்து கொண்டிருந்ததை மாற்றி ஆங்கில நடைமுறையில், ஆனால் தமிழ்மொழி வழியாக, ஒரு பள்ளித் திட்டம் கொண்டு வருவதை பேராயக் கட்சியின் பெரிய தலைவர்கள் பலரும் 1935-ல் இருந்தே செய்து வந்தார்கள். இந்த முயற்சி ஏதோ திராவிடக் கட்சிகளோ, அல்லது அவற்றிற்கு முந்தைய நயன்மைக் கட்சியோ (justice party) கொண்டுவந்தது அல்ல; இன்னும் சொல்லப் போனால், நயன்மைக் கட்சியில் இருந்த பலரும் ஆங்கில வழிக் கல்விதான் தொடர வேண்டும் என்று அப்போது விரும்பினர்.

தமிழ்வழிக் கல்வியைத் தூக்கிப் பிடித்தவர்கள் இராசாசி, சத்திய மூர்த்தி, காமராசர், சி.சுப்பிரமணியம் போன்றோரே. விடுதலைப் போராட்டத்தில் பங்கு கொண்ட இவர்களுக்கு, காந்தியத்தின் பால் ஈர்ப்புக் கொண்ட இவர்களுக்குத் தமிழ்வழிக் கல்வி என்பது இயல்பாக எழுந்த ஒரு கொள்கை. இவர்களை எல்லாம் மறந்துவிட்டுத் தமிழ்வழிக் கல்வி பற்றி இன்று தமிழ்நாட்டில் பேச முடியாது. பேராயக் கட்சிக்கு மாறாய் இருந்த நயன்மைக் கட்சியில் இருந்து பின்னால் வெளிவந்த பெரியார் கூடப் பெரிய அளவு தமிழ்வழிக் கல்விக்குத் துணை போனார் என்று கூறமுடியாது; ஆனால் அவருடைய மாணாக்கரான அண்ணா தமிழ் வழிக் கல்விக்குத் துணை போனார். பின்னால் கருணாநிதியாரின் முதல் அரச காலம் வரை தமிழ் வழிக் கல்வி தமிழ்நாட்டில் அழுந்திச் சொல்லப் பட்டே வந்தது. பள்ளிப் பாடங்களைத் (ஏன் கல்லூரிப் பாடங்களைக் கூடத்) தமிழில் சொல்லிக் கொடுப்பதே சரி என்று பெரும்பாலோர் நினைத்தார்கள். அதன் விளைவாக, எழுபதுகளின் தொடக்கத்தில் கல்லூரிப் பாடங்களை எப்படித் தமிழில் சொல்லிக் கொடுப்பது என்று பலரும் பேசிக் கொண்டிருந்தோம். பெரும் அறிஞர்கள், மொழியாளர்கள், ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் எல்லாம் அதில் ஈடுபட்டார்கள்; பல்வேறு துறைகளின் கலைச்சொற்கள் அந்தப் பொழுதிலேயே உருவாக்கப் பட்டு வந்தன. தவிர 65-ல் இருந்து 72 வரை ஒரு வகை இடதுசாரிப் போக்கு இந்திய நாடெங்கும் பரவியிருந்தது. குறிப்பாகத் தமிழ்நாட்டிலும், கேரளம், மேற்கு வங்கம், ஆந்திரம் போன்ற மாநிலங்களில் இடது சாரி மனப்பான்மை என்பது சிறப்பாக வெளிப்பட்டது. அந்த இடதுசாரிப் போக்கிற்கு தாய்மொழிக் கல்வி என்பது ஓர் அடிப்படைப் புலனம்.

இன்றைக்கு குமுகாயம் பெரிதும் மாறிவிட்டது. இடது சாரிப் போக்கு மிகவும் குறைந்துவிட்டது. எங்கு பார்த்தாலும் பணம், பணத்திற்கான பரிதவிப்பு, ஐம்புலன் நுகர்ச்சிக்கென அலைபடுதல் என்றே மக்களில் பலரும் இயங்கும் நிலை ஏற்பட்டுவிட்டது. பேராயக் கட்சியின் நாட்டு விடுதலை பற்றிய கருத்துக்கள், காந்திய வாதம், திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் தொடக்கத்தில் கொண்டுவந்த தமிழ் எழுச்சிப் போக்கு எல்லாம் இன்றைக்குக் கானல் நீராய் ஆகி விட்டன. 67-ல் தி.மு.க. வெற்றிபெற பல இளைஞர்கள் உழைத்ததெல்லாம் ஒரு கனவு போல் தெரிகிறது. இவையெல்லாம் இந்த நாட்டில் தான் நடந்தனவா என்று இன்றைக்கு வியக்கச் செய்தாலும் அவையெல்லாம் நடந்தது உண்மை.

பொதுவாக 70களில் தான் தமிழ்நாட்டில் பலரும் உயர்நிலைப் பள்ளி அளவில் படிக்கத் தொடங்கினார்கள். இந்தக் கட்டத்தில் தான், கல்விக்குக் காமராசர் என்ற சொலவடையின் ஆழத்தை உணரவும், பேராயக் கட்சியின் முதல் 20 ஆண்டுச் செயல்களின் பயனை நுகரவும் செய்தனர்; (ஆனால் இதன் பலனைப் பெற்றவர்கள் திராவிடக் கட்சியினர்.) பள்ளியிறுதித் தேர்வு எழுதுவோர் தொகை கூடிக் கொண்டே போனது. வேலைகளுக்கான போட்டியும் கூடிக் கொண்டே போனது. கல்லூரியை முட்டுவோர் தொகையும் கூடியது. மக்கள் தொகை இப்பொழுது இருக்கும் அளவுக்கு எண்ணிக்கையிற் பெருகாமல் இருந்த போது, ஒரு வேலைக்கு 3 பேர் போட்டி என்னும் நிலையைக் குமுகாயம் செரித்துக் கொண்டது. ஆனால் இன்றோ, ஏதொன்றிற்கும் 50 - லிருந்து 100 மடங்கு ஆட்கள் போட்டியிடுகிறார்கள். (அதாவது பொருளாதார வேலை வாய்ப்புக்கள் கூடவில்லை. அண்மைத் தேர்தலிலுமே வேலையில்லாத் திண்டாட்டம் ஒரு பெரும் பிறழ்ச்சனையாகப் பேசப்பட்டது.)

இந்தப் போட்டியோடு ஒரு சாதியப் பின்னணியும் ஊடாடியது உண்டு. 1970-களில் 3ல் ஒருவருக்கு வேலை கிடைத்தாலும் அதில் அதிக விழுக்காட்டு வேலைகள் மேனிலைச் சாதியினருக்கே கிடைத்தன. பிற்பட்டோ ருக்கும், தாழ்த்தப்பட்டோ ருக்கும் கிடைத்த வேலை வாய்ப்புக்கள் குறைந்தே இருந்தன. இதன் விளைவாக 70-களின் பிற்பாதியில் பிற்பட்டோ ரிடையே எழுச்சி ஏற்படத் தொடங்கியது. எழுச்சியின் விளைவை தி.மு.க. ஆழமாக உணர்ந்தது. பிற்பட்டோ ர் ஆதரவு அவர்களுக்குக் குறைந்துவரத் தொடங்கியது. அவர்கள் கட்சி உடைந்தது. இருவேறு பங்காளிகளாய் இரண்டு கட்சிகள் ஏற்பட்டன. இரண்டு கட்சிகளுமே பிற்பட்டோ ரின் ஆதரவை நாடுவதற்காய்ப் பல்வேறு முயற்சிகளில் ஈடுபட்டார்கள். சாதிய வழி தனிச்சேர்க்கை (reservation) என்பது பெரிய கொள்கையாய் மாறியது. இதனால் பிற்படுத்தப் பட்டோ ர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் 80 களின் தொடக்கத்தில் கணிசமாக வேலைபெறத் தொடங்கினார்கள். ஆனால் தாழ்த்தப் பட்டோ ர் அதே பொழுது அந்த அளவுக்கு உயரவில்லை. 90களின் இறுதியில் தான் தாழ்த்தப்பாட்டோ ர் தாங்கள் குரலை ஓங்கி எழுப்பிக் கொள்ளத் தொடங்கினார்கள்.

தவிர ஒரு பொருளியற் காரணமும் கூடவே இருந்தது; 1970 களின் பின்பாதிகளில், வேலை வாய்ப்பிற்குப் பலரும் போட்டியிடத் தொடங்கினார்கள். வேலைதேடுவோர் எதிர்ப்பார்ப்பிற்கு ஈடு கொடுத்து முதலீடுகள் தமிழ்நாட்டில் வளரவில்லை. நடுவண் அரசு நிறுவனங்களின் முதலீடு தென்னிந்தியாவில் பெரிதும் குறைந்து போனது. கடைசியாகத் தமிழ்நாட்டில் நடுவண் அரசால் ஏற்படுத்தப் பட்ட பெரிய முதலீடு திருச்சிராப்பள்ளியில் வந்த பாரத மிகுமின் நிறுவனமே (BHEL). அதற்கு அப்புறம், நடுவண் அரசின் முதலீடு பெரிய அளவில் இந்த மாநிலத்தில் ஏற்படவே இல்லை. (வடக்கு வளர்கிறது; தெற்கு தேய்கிறது என்ற சொலவடை இதனால் தான் தமிழ்நாட்டில் பரவலாய்ப் புழங்கியது.) தமிழ்நாட்டு அரசாலும் பெரிய முதலீடுகளை உருவாக்க முடியவில்லை. தவிரப் பொதுத் துறைகளிலும், மின்வாரியத்திலும் வேலைக்கு ஆளெடுப்பதும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகக் குறைந்தது.

அரசு நிறுவனங்கள் வேலைக்கு எடுப்போரின் பள்ளிப் படிப்பு ஆங்கிலத்தில் இருந்திருக்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பைக் கொண்டிருக்கவில்லை. அந்தக் காலத்தில் பொருளாதார வளர்ச்சி மிகவும் குறைந்து இருந்தது. கிடைக்கும் வேலைகளும் எண்ணிக்கையில் குறைந்தே இருந்தன. பள்ளி வரை தமிழில் படித்து பின் கல்லூரியில் ஆங்கிலத்திற்கு மாறிப் படித்தவர்களும் மிகவும் குறைந்து இருந்தார்கள். ஆனால் விழுக்காட்டில் பார்த்தால் கிட்டத்தட்ட மூன்றில் ஒருபகுதியினருக்கு அரசைச் சார்ந்து வேலை கிடைத்தது. [காட்டாக அன்றைய நிலையில் கிட்டத்தட்ட 1500 பொறிஞர்களே தமிழ்நாட்டில் இருந்து ஓவ்வொரு ஆண்டும் வெளியே வந்தார்கள். அரசு சார்ந்த துறைகள், நிறுவனங்களில் (குறிப்பாக பொதுப்பணித் துறை, நீர்ப்பாசனத் துறை, போக்குவரத்துத் துறை, மின்வாரியம், சில அரசு நிறுவனங்களில்) மட்டுமே 500/600 பேருக்கு வேலைகிடைத்தது. மற்றவர்கள் தனியார் நிறுவனங்களிலோ, மற்ற சொந்தத் தொழில்களிலோ தங்களை நிறுத்திக் கொண்டார்கள்.]

இதனால் பெரும்பாலோர் வேலைக்கென தனியார் துறையையே நாட வேண்டியிருந்தது. ஒன்றிற்கு 20, 30 எனப் போட்டி இருக்கும் போது, போட்டி போடுபவர்களிடம் பெரிதும் திறமை வேறுபாடு இல்லாத போது, ஏதாவது ஒன்றைக் காட்டிப் போட்டி போடுபவர்களை வேறுபடுத்திக் காட்டி தாங்கள் செய்வது சரியென்று காட்டிக் கொள்வதற்காய்த் தனியார் துறையினர் ஆங்கிலவழிப் பள்ளிப்படிப்பை தேர்விற்கான காரணியாய்க் கொள்ளத் தொடங்கினார்கள். கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் போட்டி நடுவில், பள்ளிவரை தமிழில் படித்து பின் கல்லூரியில் ஆங்கில வழி படித்தவரைக் காட்டிலும், ஐந்து அகவையிலிருந்து 21 அகவை வரை ஆங்கிலம் வழிப் படித்தவர் மேல் என்ற போக்கைத் தனியார் துறையினர் காட்டத் தொடங்கினார்கள். வெள்ளைக் கழுத்து வேலைகளுக்கு ஆங்கிலம் தேவையென்ற சிந்தனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாய்க் கசிந்தது. நீலக் கழுத்து வேலைகள் இங்கு குறைவாக ஏற்பட்டதால், தமிழன் வெள்ளைக் கழுத்து வேலைக்குச் சிறந்தவன் என்ற தவறான கருத்துப் பரவிய நிலையால் (மாறுகடையா - marketing - பஞ்சாபியை எடு; நிதித்துறையா - தமிழனை எடு, இப்படி ஒரு பாத்திகட்டும் வழக்கம் இந்தியாவில் இன்றும் உண்டு.), நுனி நாக்கு ஆங்கிலத்தில் விளையாட்டுக் காட்டும் போக்கு வெற்றிகரமாய்த் தொடங்கியது.

சென்னை போன்ற நகரங்களில் மட்டுமே அப்பொழுது இருந்த மடிக்குழைப் (matriculation) பள்ளியாளர்கள் இதைத் தாங்கள் முன்னேற வழியாகக் கொண்டார்கள். முதலில் கிறித்தவ விடையூழியர் (Christian missionaries) பள்ளிகளுக்கு ஒரு கிராக்கி ஏற்பட்டது. பின்னர் கிறித்துவ விடையூழியர் பள்ளிகள் போலக் காட்டிக் கொண்ட போலிப் பள்ளிகள் எழுந்தன. பள்ளிப் படிப்பு ஒரு பத்தாண்டுகளில் பெரும் வணிகமாய் மாறிற்று மடிக்குழைப் பள்ளிகளில் படித்தவர்கள் தஃசுப் புஃசுவென்று ஆங்கிலம் பேசுவதும், அதனால் அவர்களுக்கு நகர வாழ்க்கையில் முன்னிலை பெறுவதும் ஒரு நளினமாகக் குமுகாயத்தில் தோன்றத் தொடங்கியது. மொத்தத்தில் இந்தக் கானல் நீரை நோக்கிப் படித்த நடுத்தர வருக்கம் ஓடத் தொடங்கியது. அவரைப் பார்த்து ஏழையரும் படியெடுக்கத் தொடங்கினார்கள். இன்றைக்கும் வேலை என்பது ஆங்கிலவழிப் படித்ததால் கிடைப்பதில்லை; யாருக்கு யாரைத் தெரியும்? யார் பரிந்துரை செய்வார்கள்? - என்பவையே வேலை கிடைப்பதற்கான அடிப்படை. இதில் பாடமொழி என்பது ஒப்புக்குச் சொல்லும் ஒரு பேச்சு. ஏழையோ, நடுத்தர வருக்கமோ எல்லாம் இதே நிலை தான். மொழியை வைத்துத் தான் வேலை என்பது காதில் பூ சுற்றும் வேலை.

தமிழ்நாட்டுக் குமுகாயத்தில் ஆங்கில வழிப் படிப்பைப் பற்றி இப்படி ஒரு மனப்பான்மை போலியாய் எழுந்தது; இதற்குத் தனியார் துறை உறுதுணையாய் இருந்தார்கள். (எந்த ஒரு நிறுவனத்திலும் எதிர்பார்ப்பு என்பது ஒன்று, நடப்பு என்பது இன்னொன்று. தனியார் நிறுவனங்களில் வேலை பார்ப்பவர்களுக்கு நன்றாகவே தெரியும்; பள்ளியில் ஆங்கில வழிப் படித்ததால் எந்தவிதமான நிலைப்பட்ட சிறப்பும் இரண்டாவது மூன்றாவது ஆண்டில் வருவதில்லை. இந்த ஆங்கில, தமிழ் பாட மொழியில் படித்தவர்களின் வேறுபாடு என்பது முதலாண்டு வேலை பார்ப்பில் ஒரு சில மேனிலைகளை ஆங்கில வழி படித்தோருக்கு முன்னேற்றம் எனக் கொடுத்தாலும், நாளாவட்டத்தில் நிறுவனத்துள் வேலைத்திறன் என்பது பெரிதாகப் பேசப்படுமே ஒழிய, அவர் எந்த மொழியில் படித்தார் என்பதல்ல. இன்றும் கூட ஒரு பொதுவான செய்தியை தமிழிலோ, ஆங்கிலத்திலோ ஒரு பக்கத்திற்கு உருப்படியாகச் சொந்தமாய் எழுதத் தெரியாதவர்கள் 100க்கு 95 பேர் இருக்கின்றனர். இதில் ஆங்கில வழிப் படிப்பென்ன, தமிழ் வழிப் படிப்பென்ன? எல்லாம் ஒன்றுதான். குறைப் படிப்பு சொல்லிக் கொடுத்த பின்னால். அதை எந்த மொழி வழியாகச் சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் என்ற கேள்வியில் ஏற்றிச் சொல்வது முறையான அணுகு முறை அல்ல. இன்றைக்கும் தவறான அணுகு முறையில் ஆங்கில வழிப் படித்தவருக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப் படுகிறது என்பதே உண்மை. இந்த அணுகு முறையைத் தவறென்று சொல்ல அறிவாளிகள், கல்வியாளர்கள், அரசியல்வாதிகள், குமுகத் தலைவர்கள் பொறுமையோடு சொல்லி மக்களுக்கு விளக்கி அரசு நடவடிக்கைகளால் மாற்ற வேண்டும். அதே பொழுது ஆங்கில மொழியறிவையும், பேச்சுத் திறனையும், எழுத்துத் திறனையும் நான் குறைத்து மதிப்பிடவில்லை. தமிழ்வழிக் கல்வி என்பதும், ஆங்கில மொழி அறிவு என்பதும் முரண்பட்டவை அல்ல; அவை இரண்டும் ஒரே பொழுது உடன் இருக்கக் கூடியவைதான். தமிழ்நாட்டில் பலரும் மொழியறிவையும், பாடமொழி என்பதையும் குழப்பிக் கொள்கிறார்கள் என்பது என் தாழ்மையான எண்ணம். நானே எத்தனையோ பேரை வேலைக்கு எடுப்பதில் எங்கள் நிறுவனத்தில் தேர்வுக் குழுவில் ஒரு சில ஆண்டுகள் இருந்திருக்கிற பட்டறிவால் சொல்லுகிறேன்.)

1967க்குப் பின்னால் பேராயக் கட்சியைக் குழிதோண்டி தமிழ்நாட்டில் புதைத்த பிறகு, திராவிடக் கட்சி ஒன்று இரண்டாகிப் பங்காளிச் சண்டையில் சிக்கிக் கொண்டு, அவர்களுக்குள் எழுந்த போட்டியால், அதே பொழுது அரசு அதிகாரிகளின் வழி காட்டுதலில், அரச நடவடிக்கைகள் மூலம் தாங்களும், தங்கள் கட்சியும் பணம் சம்பாரிக்க முடியும் என்ற எண்ணம் எழுந்ததால், தமிழ்நாட்டின் நிலை தட்டுக் கெட்டுப் போயிற்று. கண்ணிரண்டும் விற்றுச் சித்திரம் வாங்கினர். அப்படி வாங்கிய சித்திரங்களில் ஒன்று தான் மடிக்குழைப் பள்ளிகள் பெருத்துப் போன நிலை. இத்தனை மடிக்குழைப் பள்ளிகள் எல்லாம் திராவிடக் கட்சிகளின் அரசுக் காலத்திலேயே உருவானவை. ஆக, நம் கண்ணெதிரேயே கல்வித் துறையில் ஒரு பெரிய பம்மாத்து நடந்தது; அதற்குத் திராவிடத் தலைவர்கள் பலரும் துணையாய் இருந்தனர். தமிழ்வழிக் கல்வி தொலைந்தது தமிழை மேடையில் முழக்கிய தலைவர்களால் தான் என்பது நம் நெஞ்சை குலைய வைக்கும் ஓர் உண்மை. மொத்தத்தில் இவர்களுக்குக் கொள்கை என்பது அன்றாடம் மாற்றும் ஆடையாயிற்று. கண்கெட்ட பிறகு சூரிய வணக்கம் என்பதுபோல் தொலைந்து போன தமிழ்க் கல்வியை இப்பொழுது நாமெல்லாம் தேடிக் கொண்டிருக்கிறோம்.

இதில் ஒரு தனி மனிதரைப் போட்டுச் சாடிக் கொண்டிருப்பதில் பலனில்லை. சூக்குமம் மடிக்குழைப் பள்ளிகளைக் கட்டுப் படுத்துவதிலும், கல்வித் திட்டத்திலும் இருக்கிறது. தமிழ் வழிக்கல்வியை ஊட்டி வளர்ப்பது தமிழ்நாட்டில் தொழில் முதலீடுகளைக் கூட்டுவதில் உள்ளது; வேலைக்கேற்ற படிப்பு என்பதில் உள்ளது; வேலை வாய்ப்புக்களைக் கூட்டுவதில் உள்ளது; ஆங்கில மொழியறிவை வளர்ப்பதில் உள்ளது; அதே பொழுது தமிழ்வழிப் படிப்பு என்பதைப் பெரிதும் பரவலாக்கித் தேவைப்பட்டால் கட்டாயமாக்குவதிலும் உள்ளது.

இன்னும் எழுதிக் கொண்டே போகலாம். ஆனால் முடிவுறாத புலனம் இது. உருப்படியான தலைவர்கள் நமக்கு இல்லை; அதனால் இந்தப் பிறழ்ச்சனையில் பிறழ்ந்து கிடக்கிறோம்.

அன்புடன்,
இராம.கி.

பி.கு. இதன் ஒரு படியை இராயர் குழும்பிற்கும் அனுப்புகிறேன். அங்கும் இந்தப் புலனம் பேசப்படக் கூடும்.

In TSCII:

¾Á¢úÅÆ¢ì ¸øÅ¢ ÀüÈ¢ «ùÅô¦À¡ØÐ ¾Á¢ú ¯Ä¸ò¾¢ø §Àº¢Â¢Õ츢§È¡õ. þÕó¾¡Öõ þó¾ô ÒÄÉõ «ùÅô§À¡Ð ¸¢Ç÷óÐ ¦¸¡ñ§¼ þÕ츢ÈÐ. ¿ñÀ÷ ¦Åí¸§¼Í «ÅÕ¨¼Â ¾É¢ì ¸Õò¨¾ "§¿ºÓ¼ý" ±ýÈ Á¼Ä¢ø ¦º¡øĢ¢Õ츢ȡ÷. «¾üÌ «ÅÕìÌ ¯Ã¢¨Á ¯ñÎ; ÁüÈÅ÷¸û «¾üÌ ±¾¢÷Å¢¨É ¦ºöÔõ Ó¸ò¾¡ý ´Õ ¾É¢ ÁÉ¢¾¨Ãî º¡ÎÅÐ «Æ¸øÄ.

¾Á¢úÅÆ¢ì ¸øÅ¢ ±ýÀÐ þó¾¢Â Ţξ¨Äô §À¡Ã¡ð¼ò§¾¡Î ±Øó¾ ´Õ À¢ÈúÉ. ÀûÇ¢ô ÀÊôÒ ±ýÀÐ ´ÕÀì¸õ ¬í¸¢Ä ÅƢ¢Öõ, þý¦É¡Õ Àì¸õ ¾Á¢ú¿¡ðÎì ÌÕÌÄ ÅƢ¢Öõ (¾¢ñ¨½ô ÀûÇ¢ìܼõ §À¡ýȦ¾¡Õ «¨ÁôÒ) ¿¼óÐ ¦¸¡ñÊÕ󾨾 Á¡üÈ¢ ¬í¸¢Ä ¿¨¼Ó¨È¢ø, ¬É¡ø ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ÅƢ¡¸, ´Õ ÀûÇ¢ò ¾¢ð¼õ ¦¸¡ñÎ ÅÕŨ¾ §ÀáÂì ¸ðº¢Â¢ý ¦Àâ ¾¨ÄÅ÷¸û ÀÄÕõ 1935-ø þÕó§¾ ¦ºöÐ Åó¾¡÷¸û. þó¾ ÓÂüº¢ ²§¾¡ ¾¢Ã¡Å¢¼ì ¸ðº¢¸§Ç¡, «øÄÐ «ÅüÈ¢üÌ Óó¨¾Â ¿Âý¨Áì ¸ðº¢§Â¡ (justice party) ¦¸¡ñÎÅó¾Ð «øÄ; þýÛõ ¦º¡øÄô §À¡É¡ø, ¿Âý¨Áì ¸ðº¢Â¢ø þÕó¾ ÀÄÕõ ¬í¸¢Ä ÅÆ¢ì ¸øÅ¢¾¡ý ¦¾¡¼Ã §ÅñÎõ ±ýÚ «ô§À¡Ð Å¢ÕõÀ¢É÷.

¾Á¢úÅÆ¢ì ¸øÅ¢¨Âò à츢ô À¢Êò¾Å÷¸û þạº¢, ºò¾¢Â ã÷ò¾¢, ¸¡Ááº÷, º¢.ÍôÀ¢ÃÁ½¢Âõ §À¡ý§È¡§Ã. Ţξ¨Äô §À¡Ã¡ð¼ò¾¢ø ÀíÌ ¦¸¡ñ¼ þÅ÷¸ÙìÌ, ¸¡ó¾¢Âò¾¢ý À¡ø ®÷ôÒì ¦¸¡ñ¼ þÅ÷¸ÙìÌò ¾Á¢úÅÆ¢ì ¸øÅ¢ ±ýÀÐ þÂøÀ¡¸ ±Øó¾ ´Õ ¦¸¡û¨¸. þÅ÷¸¨Ç ±øÄ¡õ ÁÈóÐÅ¢ðÎò ¾Á¢úÅÆ¢ì ¸øÅ¢ ÀüÈ¢ þýÚ ¾Á¢ú¿¡ðÊø §Àº ÓÊ¡Ð. §ÀáÂì ¸ðº¢ìÌ Á¡È¡ö þÕó¾ ¿Âý¨Áì ¸ðº¢Â¢ø þÕóÐ À¢ýÉ¡ø ¦ÅÇ¢Åó¾ ¦Àâ¡÷ ܼô ¦Àâ «Ç× ¾Á¢úÅÆ¢ì ¸øÅ¢ìÌò Ш½ §À¡É¡÷ ±ýÚ ÜÈÓÊ¡Ð; ¬É¡ø «ÅÕ¨¼Â Á¡½¡ì¸Ã¡É «ñ½¡ ¾Á¢ú ÅÆ¢ì ¸øÅ¢ìÌò Ш½ §À¡É¡÷. À¢ýÉ¡ø ¸Õ½¡¿¢¾¢Â¡Ã¢ý Ó¾ø «Ãº ¸¡Äõ Ũà ¾Á¢ú ÅÆ¢ì ¸øÅ¢ ¾Á¢ú¿¡ðÊø «Øó¾¢î ¦º¡øÄô À𧼠Åó¾Ð. ÀûÇ¢ô À¡¼í¸¨Çò (²ý ¸øæâô À¡¼í¸¨Çì ܼò) ¾Á¢Æ¢ø ¦º¡øÄ¢ì ¦¸¡ÎôÀ§¾ ºÃ¢ ±ýÚ ¦ÀÕõÀ¡§Ä¡÷ ¿¢¨Éò¾¡÷¸û. «¾ý Å¢¨ÇÅ¡¸, ±ØÀиǢý ¦¾¡¼ì¸ò¾¢ø ¸øæâô À¡¼í¸¨Ç ±ôÀÊò ¾Á¢Æ¢ø ¦º¡øÄ¢ì ¦¸¡ÎôÀÐ ±ýÚ ÀÄÕõ §Àº¢ì ¦¸¡ñÊÕ󧾡õ. ¦ÀÕõ «È¢»÷¸û, ¦Á¡Æ¢Â¡Ç÷¸û, ¬º¢Ã¢Â÷¸û, Á¡½Å÷¸û ±øÄ¡õ «¾¢ø ®ÎÀð¼¡÷¸û; Àø§ÅÚ Ð¨È¸Ç¢ý ¸¨Ä¡ü¸û «ó¾ô ¦À¡Ø¾¢§Ä§Â ¯ÕÅ¡ì¸ô ÀðÎ Åó¾É. ¾Å¢Ã 65-ø þÕóÐ 72 Ũà ´Õ Ũ¸ þ¼Ðº¡Ã¢ô §À¡ìÌ þó¾¢Â ¿¡¦¼íÌõ ÀÃŢ¢Õó¾Ð. ÌÈ¢ôÀ¡¸ò ¾Á¢ú¿¡ðÊÖõ, §¸ÃÇõ, §ÁüÌ Åí¸õ, ¬ó¾¢Ãõ §À¡ýÈ Á¡¿¢Äí¸Ç¢ø þ¼Ð º¡Ã¢ ÁÉôÀ¡ý¨Á ±ýÀÐ º¢ÈôÀ¡¸ ¦ÅÇ¢ôÀð¼Ð. «ó¾ þ¼Ðº¡Ã¢ô §À¡ì¸¢üÌ ¾¡ö¦Á¡Æ¢ì ¸øÅ¢ ±ýÀÐ µ÷ «ÊôÀ¨¼ô ÒÄÉõ.

þý¨ÈìÌ ÌÓ¸¡Âõ ¦ÀâÐõ Á¡È¢Å¢ð¼Ð. þ¼Ð º¡Ã¢ô §À¡ìÌ Á¢¸×õ ̨ÈóÐÅ¢ð¼Ð. ±íÌ À¡÷ò¾¡Öõ À½õ, À½ò¾¢ü¸¡É Àâ¾Å¢ôÒ, ³õÒÄý Ѹ÷îº¢ì¦¸É «¨ÄÀξø ±ý§È Áì¸Ç¢ø ÀÄÕõ þÂíÌõ ¿¢¨Ä ²üÀðÎÅ¢ð¼Ð. §ÀáÂì ¸ðº¢Â¢ý ¿¡ðΠŢξ¨Ä ÀüȢ ¸ÕòÐì¸û, ¸¡ó¾¢Â Å¡¾õ, ¾¢Ã¡Å¢¼ Óý§ÉüÈì ¸Æ¸õ ¦¾¡¼ì¸ò¾¢ø ¦¸¡ñÎÅó¾ ¾Á¢ú ±Øô §À¡ìÌ ±øÄ¡õ þý¨ÈìÌì ¸¡Éø ¿£Ã¡ö ¬¸¢ Å¢ð¼É. 67-ø ¾¢.Ó.¸. ¦ÅüÈ¢¦ÀÈ ÀÄ þ¨Ç»÷¸û ¯¨Æò¾¦¾øÄ¡õ ´Õ ¸É× §À¡ø ¦¾Ã¢¸¢ÈÐ. þ¨Å¦ÂøÄ¡õ þó¾ ¿¡ðÊø ¾¡ý ¿¼ó¾ÉÅ¡ ±ýÚ þý¨ÈìÌ Å¢Âì¸î ¦ºö¾¡Öõ «¨Å¦ÂøÄ¡õ ¿¼ó¾Ð ¯ñ¨Á.

¦À¡ÐÅ¡¸ 70¸Ç¢ø ¾¡ý ¾Á¢ú¿¡ðÊø ÀÄÕõ ¯Â÷¿¢¨Äô ÀûÇ¢ «ÇÅ¢ø ÀÊì¸ò ¦¾¡¼í¸¢É¡÷¸û. þó¾ì ¸ð¼ò¾¢ø ¾¡ý, ¸øÅ¢ìÌì ¸¡Ááº÷ ±ýÈ ¦º¡ÄŨ¼Â¢ý ¬Æò¨¾ ¯½Ã×õ, §ÀáÂì ¸ðº¢Â¢ý Ó¾ø 20 ¬ñÎî ¦ºÂø¸Ç¢ý ÀÂ¨É Ñ¸Ã×õ ¦ºö¾É÷; (¬É¡ø þ¾ý ÀĨÉô ¦ÀüÈÅ÷¸û ¾¢Ã¡Å¢¼ì ¸ðº¢Â¢É÷.) ÀûǢ¢ھ¢ò §¾÷× ±ØЧš÷ ¦¾¡¨¸ ÜÊì ¦¸¡ñ§¼ §À¡ÉÐ. §Å¨Ä¸Ùì¸¡É §À¡ðÊÔõ ÜÊì ¦¸¡ñ§¼ §À¡ÉÐ. ¸øæâ¨Â ÓðΧš÷ ¦¾¡¨¸Ôõ ÜÊÂÐ. Áì¸û ¦¾¡¨¸ þô¦À¡ØÐ þÕìÌõ «Ç×ìÌ ±ñ½¢ì¨¸Â¢ü ¦ÀÕ¸¡Áø þÕó¾ §À¡Ð, ´Õ §Å¨ÄìÌ 3 §À÷ §À¡ðÊ ±ýÛõ ¿¢¨Ä¨Âì ÌÓ¸¡Âõ ¦ºÃ¢òÐì ¦¸¡ñ¼Ð. ¬É¡ø þý§È¡, ²¦¾¡ýÈ¢üÌõ 50 - Ä¢ÕóÐ 100 Á¼íÌ ¬ð¸û §À¡ðÊ¢θ¢È¡÷¸û. («¾¡ÅÐ ¦À¡ÕÇ¡¾¡Ã §Å¨Ä Å¡öôÒì¸û ܼŢø¨Ä. «ñ¨Áò §¾÷¾Ä¢Ö§Á §Å¨Ä¢øÄ¡ò ¾¢ñ¼¡ð¼õ ´Õ ¦ÀÕõ À¢ÈúÉ¡¸ô §ÀºôÀð¼Ð.)

þó¾ô §À¡ðʧ¡Π´Õ º¡¾¢Âô À¢ýɽ¢Ôõ °¼¡ÊÂÐ ¯ñÎ. 1970-¸Ç¢ø 3ø ´ÕÅÕìÌ §Å¨Ä ¸¢¨¼ò¾¡Öõ «¾¢ø «¾¢¸ Å¢Ø측ðÎ §Å¨Ä¸û §ÁÉ¢¨Äî º¡¾¢Â¢ÉÕ째 ¸¢¨¼ò¾É. À¢üÀ𧼡ÕìÌõ, ¾¡úò¾ôÀ𧼡ÕìÌõ ¸¢¨¼ò¾ §Å¨Ä Å¡öôÒì¸û ̨Èó§¾ þÕó¾É. þ¾ý Å¢¨ÇÅ¡¸ 70-¸Ç¢ý À¢üÀ¡¾¢Â¢ø À¢üÀ𧼡⨼§Â ±Ø ²üÀ¼ò ¦¾¡¼í¸¢ÂÐ. ±Ø¢ý Å¢¨Ç¨Å ¾¢.Ó.¸. ¬ÆÁ¡¸ ¯½÷ó¾Ð. À¢üÀ𧼡÷ ¬¾Ã× «Å÷¸ÙìÌì ̨ÈóÐÅÃò ¦¾¡¼í¸¢ÂÐ. «Å÷¸û ¸ðº¢ ¯¨¼ó¾Ð. þÕ§ÅÚ Àí¸¡Ç¢¸Ç¡ö þÃñÎ ¸ðº¢¸û ²üÀð¼É. þÃñÎ ¸ðº¢¸Ù§Á À¢üÀ𧼡âý ¬¾Ã¨Å ¿¡Îžü¸¡öô Àø§ÅÚ ÓÂüº¢¸Ç¢ø ®ÎÀð¼¡÷¸û. º¡¾¢Â ÅÆ¢ ¾É¢î§º÷쨸 (reservation) ±ýÀÐ ¦Àâ ¦¸¡û¨¸Â¡ö Á¡È¢ÂÐ. þ¾É¡ø À¢üÀÎò¾ô À𧼡÷ ¦¸¡ïºõ ¦¸¡ïºÁ¡ö 80 ¸Ç¢ý ¦¾¡¼ì¸ò¾¢ø ¸½¢ºÁ¡¸ §Å¨Ä¦ÀÈò ¦¾¡¼í¸¢É¡÷¸û. ¬É¡ø ¾¡úò¾ô À𧼡÷ «§¾ ¦À¡ØÐ «ó¾ «Ç×ìÌ ¯ÂÃÅ¢ø¨Ä. 90¸Ç¢ý þÚ¾¢Â¢ø ¾¡ý ¾¡úò¾ôÀ¡ð§¼¡÷ ¾¡í¸û ÌÃ¨Ä µí¸¢ ±ØôÀ¢ì ¦¸¡ûÇò ¦¾¡¼í¸¢É¡÷¸û.

¾Å¢Ã ´Õ ¦À¡ÕÇ¢Âü ¸¡Ã½Óõ ܼ§Å þÕó¾Ð; 1970 ¸Ç¢ý À¢ýÀ¡¾¢¸Ç¢ø, §Å¨Ä Å¡öôÀ¢üÌô ÀÄÕõ §À¡ðÊ¢¼ò ¦¾¡¼í¸¢É¡÷¸û. §Å¨Ä§¾Î§Å¡÷ ±¾¢÷ôÀ¡÷ôÀ¢üÌ ®Î ¦¸¡ÎòРӾģθû ¾Á¢ú¿¡ðÊø ÅÇÃÅ¢ø¨Ä. ¿ÎÅñ «ÃÍ ¿¢ÚÅÉí¸Ç¢ý ӾģΠ¦¾ýÉ¢ó¾¢Â¡Å¢ø ¦ÀâÐõ ̨ÈóÐ §À¡ÉÐ. ¸¨¼º¢Â¡¸ò ¾Á¢ú¿¡ðÊø ¿ÎÅñ «Ãº¡ø ²üÀÎò¾ô Àð¼ ¦Àâ ӾģΠ¾¢ÕáôÀûǢ¢ø Åó¾ À¡Ã¾ Á¢ÌÁ¢ý ¿¢ÚÅɧÁ (BHEL). «¾üÌ «ôÒÈõ, ¿ÎÅñ «Ãº¢ý ӾģΠ¦Àâ «ÇÅ¢ø þó¾ Á¡¿¢Äò¾¢ø ²üÀ¼§Å þø¨Ä. (żìÌ ÅÇ÷¸¢ÈÐ; ¦¾üÌ §¾ö¸¢ÈÐ ±ýÈ ¦º¡ÄŨ¼ þ¾É¡ø ¾¡ý ¾Á¢ú¿¡ðÊø ÀÃÅÄ¡öô ÒÆí¸¢ÂÐ.) ¾Á¢ú¿¡ðÎ «Ãº¡Öõ ¦Àâ Ӿģθ¨Ç ¯ÕÅ¡ì¸ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä. ¾Å¢Ãô ¦À¡Ðò ШȸǢÖõ, Á¢ýšâÂò¾¢Öõ §Å¨ÄìÌ ¬¦ÇÎôÀÐõ ¦¸¡ïºõ ¦¸¡ïºÁ¡¸ì ̨Èó¾Ð.

«ÃÍ ¿¢ÚÅÉí¸û §Å¨ÄìÌ ±Îô§À¡Ã¢ý ÀûÇ¢ô ÀÊôÒ ¬í¸¢Äò¾¢ø þÕó¾¢Õì¸ §ÅñÎõ ±ýÈ ±¾¢÷À¡÷ô¨Àì ¦¸¡ñÊÕì¸Å¢ø¨Ä. «ó¾ì ¸¡Äò¾¢ø ¦À¡ÕÇ¡¾¡Ã ÅÇ÷ Á¢¸×õ ̨ÈóÐ þÕó¾Ð. ¸¢¨¼ìÌõ §Å¨Ä¸Ùõ ±ñ½¢ì¨¸Â¢ø ̨Èó§¾ þÕó¾É. ÀûÇ¢ Ũà ¾Á¢Æ¢ø ÀÊòÐ À¢ý ¸øæâ¢ø ¬í¸¢Äò¾¢üÌ Á¡È¢ô ÀÊò¾Å÷¸Ùõ Á¢¸×õ ̨ÈóÐ þÕó¾¡÷¸û. ¬É¡ø Å¢Ø측ðÊø À¡÷ò¾¡ø ¸¢ð¼ò¾ð¼ ãýÈ¢ø ´ÕÀ̾¢Â¢ÉÕìÌ «Ã¨ºî º¡÷óÐ §Å¨Ä ¸¢¨¼ò¾Ð. [¸¡ð¼¡¸ «ý¨È ¿¢¨Ä¢ø ¸¢ð¼ò¾ð¼ 1500 ¦À¡È¢»÷¸§Ç ¾Á¢ú¿¡ðÊø þÕóÐ µù¦Å¡Õ ¬ñÎõ ¦ÅÇ¢§Â Åó¾¡÷¸û. «ÃÍ º¡÷ó¾ Шȸû, ¿¢ÚÅÉí¸Ç¢ø (ÌÈ¢ôÀ¡¸ ¦À¡ÐôÀ½¢ò ШÈ, ¿£÷ôÀ¡ºÉò ШÈ, §À¡ìÌÅÃòÐò ШÈ, Á¢ýšâÂõ, º¢Ä «ÃÍ ¿¢ÚÅÉí¸Ç¢ø) ÁðΧÁ 500/600 §ÀÕìÌ §Å¨Ä¸¢¨¼ò¾Ð. ÁüÈÅ÷¸û ¾É¢Â¡÷ ¿¢ÚÅÉí¸Ç¢§Ä¡, ÁüÈ ¦º¡ó¾ò ¦¾¡Æ¢ø¸Ç¢§Ä¡ ¾í¸¨Ç ¿¢Úò¾¢ì ¦¸¡ñ¼¡÷¸û.]

þ¾É¡ø ¦ÀÕõÀ¡§Ä¡÷ §Å¨Äì¦¸É ¾É¢Â¡÷ ШȨ§ ¿¡¼ §ÅñÊ¢Õó¾Ð. ´ýÈ¢üÌ 20, 30 ±Éô §À¡ðÊ þÕìÌõ §À¡Ð, §À¡ðÊ §À¡ÎÀÅ÷¸Ç¢¼õ ¦ÀâÐõ ¾¢È¨Á §ÅÚÀ¡Î þøÄ¡¾ §À¡Ð, ²¾¡ÅÐ ´ý¨Èì ¸¡ðÊô §À¡ðÊ §À¡ÎÀÅ÷¸¨Ç §ÅÚÀÎò¾¢ì ¸¡ðÊ ¾¡í¸û ¦ºöÅÐ ºÃ¢¦ÂýÚ ¸¡ðÊì ¦¸¡ûžü¸¡öò ¾É¢Â¡÷ ШÈ¢É÷ ¬í¸¢ÄÅÆ¢ô ÀûÇ¢ôÀÊô¨À §¾÷Å¢ü¸¡É ¸¡Ã½¢Â¡öì ¦¸¡ûÇò ¦¾¡¼í¸¢É¡÷¸û. ¦¸¡ïºõ ¦¸¡ïºÁ¡ö §À¡ðÊ ¿ÎÅ¢ø, ÀûǢŨà ¾Á¢Æ¢ø ÀÊòÐ À¢ý ¸øæâ¢ø ¬í¸¢Ä ÅÆ¢ ÀÊò¾Å¨Ãì ¸¡ðÊÖõ, ³óÐ «¸¨Å¢ĢÕóÐ 21 «¸¨Å Ũà ¬í¸¢Äõ ÅÆ¢ô ÀÊò¾Å÷ §Áø ±ýÈ §À¡ì¨¸ò ¾É¢Â¡÷ ШÈ¢É÷ ¸¡ð¼ò ¦¾¡¼í¸¢É¡÷¸û. ¦Åû¨Çì ¸ØòÐ §Å¨Ä¸ÙìÌ ¬í¸¢Äõ §¾¨Å¦ÂýÈ º¢ó¾¨É ¦¸¡ïºõ ¦¸¡ïºÁ¡öì ¸º¢ó¾Ð. ¿£Äì ¸ØòÐ §Å¨Ä¸û þíÌ Ì¨ÈÅ¡¸ ²üÀ𼾡ø, ¾Á¢Æý ¦Åû¨Çì ¸ØòÐ §Å¨ÄìÌî º¢Èó¾Åý ±ýÈ ¾ÅÈ¡É ¸ÕòÐô ÀÃŢ ¿¢¨Ä¡ø (Á¡Ú¸¨¼Â¡ - marketing - ÀﺡÀ¢¨Â ±Î; ¿¢¾¢òШÈ¡ - ¾Á¢Æ¨É ±Î, þôÀÊ ´Õ À¡ò¾¢¸ðÎõ ÅÆì¸õ þó¾¢Â¡Å¢ø þýÚõ ¯ñÎ.), ÑÉ¢ ¿¡ìÌ ¬í¸¢Äò¾¢ø Å¢¨Ç¡ðÎì ¸¡ðÎõ §À¡ìÌ ¦ÅüÈ¢¸ÃÁ¡öò ¦¾¡¼í¸¢ÂÐ.

¦ºý¨É §À¡ýÈ ¿¸Ãí¸Ç¢ø ÁðΧÁ «ô¦À¡ØÐ þÕó¾ ÁÊį̀Æô (matriculation) ÀûǢ¡Ç÷¸û þ¨¾ò ¾¡í¸û Óý§ÉÈ ÅƢ¡¸ì ¦¸¡ñ¼¡÷¸û. ӾĢø ¸¢È¢ò¾Å Å¢¨¼äÆ¢Â÷ (Christian missionaries) ÀûÇ¢¸ÙìÌ ´Õ ¸¢Ã¡ì¸¢ ²üÀð¼Ð. À¢ýÉ÷ ¸¢È¢òÐŠŢ¨¼äÆ¢Â÷ ÀûÇ¢¸û §À¡Äì ¸¡ðÊì ¦¸¡ñ¼ §À¡Ä¢ô ÀûÇ¢¸û ±Øó¾É. ÀûÇ¢ô ÀÊôÒ ´Õ Àò¾¡ñθǢø ¦ÀÕõ Ž¢¸Á¡ö Á¡È¢üÚ ÁÊį̀Æô ÀûÇ¢¸Ç¢ø ÀÊò¾Å÷¸û ¾·Íô ҷͦÅýÚ ¬í¸¢Äõ §ÀÍÅÐõ, «¾É¡ø «Å÷¸ÙìÌ ¿¸Ã Å¡ú쨸¢ø ÓýÉ¢¨Ä ¦ÀÚÅÐõ ´Õ ¿Ç¢ÉÁ¡¸ì ÌÓ¸¡Âò¾¢ø §¾¡ýÈò ¦¾¡¼í¸¢ÂÐ. ¦Á¡ò¾ò¾¢ø þó¾ì ¸¡Éø ¿£¨Ã §¿¡ì¸¢ô ÀÊò¾ ¿Îò¾Ã ÅÕì¸õ µ¼ò ¦¾¡¼í¸¢ÂÐ. «Å¨Ãô À¡÷òÐ ²¨ÆÂÕõ ÀʦÂÎì¸ò ¦¾¡¼í¸¢É¡÷¸û. þý¨ÈìÌõ §Å¨Ä ±ýÀÐ ¬í¸¢ÄÅÆ¢ô ÀÊò¾¾¡ø ¸¢¨¼ôÀ¾¢ø¨Ä; ¡ÕìÌ Â¡¨Ãò ¦¾Ã¢Ôõ? ¡÷ ÀâóШà ¦ºöÅ¡÷¸û? - ±ýÀ¨Å§Â §Å¨Ä ¸¢¨¼ôÀ¾ü¸¡É «ÊôÀ¨¼. þ¾¢ø À¡¼¦Á¡Æ¢ ±ýÀÐ ´ôÒìÌî ¦º¡øÖõ ´Õ §ÀîÍ. ²¨Æ§Â¡, ¿Îò¾Ã ÅÕ츧Á¡ ±øÄ¡õ þ§¾ ¿¢¨Ä ¾¡ý. ¦Á¡Æ¢¨Â ¨ÅòÐò ¾¡ý §Å¨Ä ±ýÀÐ ¸¡¾¢ø â ÍüÚõ §Å¨Ä.

¾Á¢ú¿¡ðÎì ÌÓ¸¡Âò¾¢ø ¬í¸¢Ä ÅÆ¢ô ÀÊô¨Àô ÀüÈ¢ þôÀÊ ´Õ ÁÉôÀ¡ý¨Á §À¡Ä¢Â¡ö ±Øó¾Ð; þ¾üÌò ¾É¢Â¡÷ Ð¨È ¯ÚШ½Â¡ö þÕó¾¡÷¸û. (±ó¾ ´Õ ¿¢ÚÅÉò¾¢Öõ ±¾¢÷À¡÷ôÒ ±ýÀÐ ´ýÚ, ¿¼ôÒ ±ýÀÐ þý¦É¡ýÚ. ¾É¢Â¡÷ ¿¢ÚÅÉí¸Ç¢ø §Å¨Ä À¡÷ôÀÅ÷¸ÙìÌ ¿ýÈ¡¸§Å ¦¾Ã¢Ôõ; ÀûǢ¢ø ¬í¸¢Ä ÅÆ¢ô ÀÊò¾¾¡ø ±ó¾Å¢¾Á¡É ¿¢¨ÄôÀð¼ º¢ÈôÒõ þÃñ¼¡ÅÐ ãýÈ¡ÅÐ ¬ñÊø ÅÕž¢ø¨Ä. þó¾ ¬í¸¢Ä, ¾Á¢ú À¡¼ ¦Á¡Æ¢Â¢ø ÀÊò¾Å÷¸Ç¢ý §ÅÚÀ¡Î ±ýÀРӾġñÎ §Å¨Ä À¡÷ôÀ¢ø ´Õ º¢Ä §ÁÉ¢¨Ä¸¨Ç ¬í¸¢Ä ÅÆ¢ ÀÊò§¾¡ÕìÌ Óý§ÉüÈõ ±Éì ¦¸¡Îò¾¡Öõ, ¿¡Ç¡Åð¼ò¾¢ø ¿¢ÚÅÉòÐû §Å¨Äò¾¢Èý ±ýÀÐ ¦À⾡¸ô §ÀºôÀΧÁ ´Æ¢Â, «Å÷ ±ó¾ ¦Á¡Æ¢Â¢ø ÀÊò¾¡÷ ±ýÀ¾øÄ. þýÚõ ܼ ´Õ ¦À¡ÐÅ¡É ¦ºö¾¢¨Â ¾Á¢Æ¢§Ä¡, ¬í¸¢Äò¾¢§Ä¡ ´Õ Àì¸ò¾¢üÌ ¯ÕôÀÊ¡¸î ¦º¡ó¾Á¡ö ±Ø¾ò ¦¾Ã¢Â¡¾Å÷¸û 100ìÌ 95 §À÷ þÕ츢ýÈÉ÷. þ¾¢ø ¬í¸¢Ä ÅÆ¢ô ÀÊô¦ÀýÉ, ¾Á¢ú ÅÆ¢ô ÀÊô¦ÀýÉ? ±øÄ¡õ ´ýÚ¾¡ý. ̨Èô ÀÊôÒ ¦º¡øÄ¢ì ¦¸¡Îò¾ À¢ýÉ¡ø. «¨¾ ±ó¾ ¦Á¡Æ¢ ÅƢ¡¸î ¦º¡øÄ¢ì ¦¸¡Îò¾¡÷¸û ±ýÈ §¸ûŢ¢ø ²üÈ¢î ¦º¡øÅÐ Ó¨ÈÂ¡É «ÏÌ Ó¨È «øÄ. þý¨ÈìÌõ ¾ÅÈ¡É «ÏÌ Ó¨È¢ø ¬í¸¢Ä ÅÆ¢ô ÀÊò¾ÅÕìÌ ÓýÛâ¨Á «Ç¢ì¸ô Àθ¢ÈÐ ±ýÀ§¾ ¯ñ¨Á. þó¾ «ÏÌ Ó¨È¨Âò ¾Å¦ÈýÚ ¦º¡øÄ «È¢Å¡Ç¢¸û, ¸øŢ¡Ç÷¸û, «Ãº¢ÂøÅ¡¾¢¸û, ÌÓ¸ò ¾¨ÄÅ÷¸û ¦À¡Ú¨Á§Â¡Î ¦º¡øÄ¢ Áì¸ÙìÌ Å¢Ç츢 «ÃÍ ¿¼ÅÊ쨸¸Ç¡ø Á¡üÈ §ÅñÎõ. «§¾ ¦À¡ØÐ ¬í¸¢Ä ¦Á¡Æ¢ÂÈ¢¨ÅÔõ, §ÀîÍò ¾¢È¨ÉÔõ, ±ØòÐò ¾¢È¨ÉÔõ ¿¡ý ̨ÈòÐ Á¾¢ôÀ¢¼Å¢ø¨Ä. ¾Á¢úÅÆ¢ì ¸øÅ¢ ±ýÀÐõ, ¬í¸¢Ä ¦Á¡Æ¢ «È¢× ±ýÀÐõ ÓÃñÀð¼¨Å «øÄ; «¨Å þÃñÎõ ´§Ã ¦À¡ØÐ ¯¼ý þÕì¸ì Üʨž¡ý. ¾Á¢ú¿¡ðÊø ÀÄÕõ ¦Á¡Æ¢ÂÈ¢¨ÅÔõ, À¡¼¦Á¡Æ¢ ±ýÀ¨¾Ôõ ÌÆôÀ¢ì ¦¸¡û¸¢È¡÷¸û ±ýÀÐ ±ý ¾¡ú¨ÁÂ¡É ±ñ½õ. ¿¡§É ±ò¾¨É§Â¡ §À¨Ã §Å¨ÄìÌ ±ÎôÀ¾¢ø ±í¸û ¿¢ÚÅÉò¾¢ø §¾÷×ì ÌØÅ¢ø ´Õ º¢Ä ¬ñθû þÕó¾¢Õì¸¢È Àð¼È¢Å¡ø ¦º¡øÖ¸¢§Èý.)

1967ìÌô À¢ýÉ¡ø §ÀáÂì ¸ðº¢¨Âì ÌÆ¢§¾¡ñÊ ¾Á¢ú¿¡ðÊø Ò¨¾ò¾ À¢ÈÌ, ¾¢Ã¡Å¢¼ì ¸ðº¢ ´ýÚ þÃñ¼¡¸¢ô Àí¸¡Ç¢î ºñ¨¼Â¢ø º¢ì¸¢ì ¦¸¡ñÎ, «Å÷¸ÙìÌû ±Øó¾ §À¡ðÊ¡ø, «§¾ ¦À¡ØÐ «ÃÍ «¾¢¸¡Ã¢¸Ç¢ý ÅÆ¢ ¸¡ðξĢø, «Ãº ¿¼ÅÊ쨸¸û ãÄõ ¾¡í¸Ùõ, ¾í¸û ¸ðº¢Ôõ À½õ ºõÀ¡Ã¢ì¸ ÓÊÔõ ±ýÈ ±ñ½õ ±Ø󾾡ø, ¾Á¢ú¿¡ðÊý ¿¢¨Ä ¾ðÎì ¦¸ðÎô §À¡Â¢üÚ. ¸ñ½¢ÃñÎõ Å¢üÚî º¢ò¾¢Ãõ Å¡í¸¢É÷. «ôÀÊ Å¡í¸¢Â º¢ò¾¢Ãí¸Ç¢ø ´ýÚ ¾¡ý ÁÊį̀Æô ÀûÇ¢¸û ¦ÀÕòÐô §À¡É ¿¢¨Ä. þò¾¨É ÁÊį̀Æô ÀûÇ¢¸û ±øÄ¡õ ¾¢Ã¡Å¢¼ì ¸ðº¢¸Ç¢ý «ÃÍì ¸¡Äò¾¢§Ä§Â ¯ÕšɨÅ. ¬¸, ¿õ ¸ñ¦½¾¢§Ã§Â ¸øÅ¢ò ШÈ¢ø ´Õ ¦Àâ ÀõÁ¡òÐ ¿¼ó¾Ð; «¾üÌò ¾¢Ã¡Å¢¼ò ¾¨ÄÅ÷¸û ÀÄÕõ Ш½Â¡ö þÕó¾É÷. ¾Á¢úÅÆ¢ì ¸øÅ¢ ¦¾¡¨Äó¾Ð ¾Á¢¨Æ §Á¨¼Â¢ø ÓÆ츢 ¾¨ÄÅ÷¸Ç¡ø ¾¡ý ±ýÀÐ ¿õ ¦¿ï¨º ̨Ä ¨ÅìÌõ µ÷ ¯ñ¨Á. ¦Á¡ò¾ò¾¢ø þÅ÷¸ÙìÌì ¦¸¡û¨¸ ±ýÀÐ «ýÈ¡¼õ Á¡üÚõ ¬¨¼Â¡Â¢üÚ. ¸ñ¦¸ð¼ À¢ÈÌ Ýâ Žì¸õ ±ýÀЧÀ¡ø ¦¾¡¨ÄóÐ §À¡É ¾Á¢úì ¸øÅ¢¨Â þô¦À¡ØÐ ¿¡¦ÁøÄ¡õ §¾Êì ¦¸¡ñÊÕ츢§È¡õ.

þ¾¢ø ´Õ ¾É¢ ÁÉ¢¾¨Ãô §À¡ðÎî º¡Êì ¦¸¡ñÊÕôÀ¾¢ø ÀÄÉ¢ø¨Ä. ÝìÌÁõ ÁÊį̀Æô ÀûÇ¢¸¨Çì ¸ðÎô ÀÎòО¢Öõ, ¸øÅ¢ò ¾¢ð¼ò¾¢Öõ þÕ츢ÈÐ. ¾Á¢ú ÅÆ¢ì¸øÅ¢¨Â °ðÊ ÅÇ÷ôÀÐ ¾Á¢ú¿¡ðÊø ¦¾¡Æ¢ø Ӿģθ¨Çì ÜðΞ¢ø ¯ûÇÐ; §Å¨Ä째üÈ ÀÊôÒ ±ýÀ¾¢ø ¯ûÇÐ; §Å¨Ä Å¡öôÒ츨Çì ÜðΞ¢ø ¯ûÇÐ; ¬í¸¢Ä ¦Á¡Æ¢ÂÈ¢¨Å ÅÇ÷ôÀ¾¢ø ¯ûÇÐ; «§¾ ¦À¡ØÐ ¾Á¢úÅÆ¢ô ÀÊôÒ ±ýÀ¨¾ô ¦ÀâÐõ ÀÃÅġ츢ò §¾¨ÅôÀð¼¡ø ¸ð¼¡ÂÁ¡ìÌž¢Öõ ¯ûÇÐ.

þýÛõ ±Ø¾¢ì ¦¸¡ñ§¼ §À¡¸Ä¡õ. ¬É¡ø ÓÊ×È¡¾ ÒÄÉõ þÐ. ¯ÕôÀÊÂ¡É ¾¨ÄÅ÷¸û ¿ÁìÌ þø¨Ä; «¾É¡ø þó¾ô À¢ÈúÉ¢ø À¢ÈúóÐ ¸¢¼ì¸¢§È¡õ.

«ýÒ¼ý,
þáÁ.¸¢.

À¢.Ì. þ¾ý ´Õ Àʨ þáÂ÷ ÌØõÀ¢üÌõ «ÛôÒ¸¢§Èý. «íÌõ þó¾ô ÒÄÉõ §ÀºôÀ¼ì ÜÎõ.

Monday, June 07, 2004

அரபு நுழைவு

சவுதிக்கு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் போய்வந்து கொண்டிருந்த போது எழுதியது:

அரபு நுழைவு

ஓடு களத்தில் வானெழு பறனை(1)
ஒத்திடும் போதே, எனக்குள் கற்பனை!
"கூடொரு கைப்பை மடிக்கணி தானே;
கூறரை மணியில் வெளியே றிடலாம்"
-------------------------------------------
பாலத் தோடு பறனை அணைய,
பரபரப் பேறி, பைகளை இடுக்கி,
வேலைக் கெனவே விரைகிற கூட்டம்
விலகும் கதவில் முந்துறத் துடிக்கும்.

வான்புகற்(2) கட்டிடம் கீழ்த்தலம் வந்தால்
வரிசை மூன்று குடிப்புகல்(3) நாடி;
மூம்பைக் கூட்டமே முடியா நிலையில்
சென்னைப் பெருக்கம் நானூற் றைம்பது;

வரிசை; குழப்பம்; வாய்மொழி ஏவல்;
வந்தவர் குழறும் இந்திய மொழிகள்;
புரிசைக் காவலன் மிரட்டும் தோரணை;
பொத்தகம், படிவம் புரியா மொழியில்;

ஒட்டகம் ஓட்டிய சட்டாம் பிள்ளையன்
முட்டாமல் பின்னே முறுவலா செய்வான்?
அவனுக்கு எல்லாமே மந்தைகள் தானே?
அதட்டலும் கத்தலும் சரளமாய் வந்தன!

"ஆங்கே ஈங்கே ஃகூனாக்(4) ஃகேனா(5)
ஆய்! ஓய்!" என்றே அதியிடும் காரம்;
"நாங்களா உங்களை எம்மூர் அழைத்தோம்?"
நமுட்டுச் சிரிப்பு; முகத்தினில் ஏளனம்;

வீரமும், தீரமும், வியலகப் பேச்சும்,
ஆடி, ஒடுங்கி, அடுத்தவன் புகலில்,
பாரதப் புதல்வர் பைய நகர்ந்தார்;
பட்டயர்(6) ஏளனம் பார்த்தால் முடியுமோ?

முணுக்கெனக் கோவம் மூள்பவர் கூட,
முப்ப தாயிரம் முகவர்(7)க் களித்து,
தனக்கு நுழைமதி(8) கொண்டதை நிலைக்க,
முணக லோடு முன்நகர் காட்சி

பாம்பணை ஏணிப் பரம்பத வரிசை;
பதட்டம்; கையில் கடப்புகற்(9) பொத்தகம்;
நோன்பும் வேண்டலும் அமைதியும் பார்த்து,
நுழைமதி ஒப்பி, பொளியிட(10)ச் செய்மோ?

பொளியைப் பெற்றபின், சுங்கம்(11) நுழைந்தால்,
பொட்டலம் பிய்த்து, பொருட்கள் சிதைத்து,
வெளியே எடுத்து, விரவிப் போட்டு,
மருந்தை(12)த் தேடும், மற்றொரு அரபி

ஓரா யிரத்தில் ஒருவனைத் தேடி
ஓய்ந்ததால், வந்தவர் உடமையைக் குலைத்து,
வாரா தீரெனச் சொல்வதும் கலைதான்!
வருகெனச் சொல்ல, முறுவலா வேண்டும்?

வெந்து கொதித்துச் சுண்ணாம் பாகி,
வெளியே உடைமைத் தரதர விழுத்தும்,
நெஞ்சம் பொறுமை நிறைந்த தமிழன்!!
நினைவெல் லாமே வெள்ளி(13)க் கணக்கு!!!

பின்னே,

வந்த இடத்தில் வாய்தடு மாறி
வையப் போனால், வீட்டில் உறவோர்
சொந்த நிலைமை தொங்கி விடாதோ?
கொள்க பொறுமை! இன்னும் பொறுமை!

இத்தகைக் காட்சி என்முனே எழுந்தும்,
"எனக்குமா சோதனை?" என்ற மதர்ப்பில்
சிற்றதி காரி அனுமதி பெற்று
செல்கிறேன் பின்னே கூக்குரல் எழுந்தது!

"யாரது அங்கே? எப்படிச் சென்றான்?
சுங்கம் கடக்க அத்தனை விரசோ?
இளையவன் அனுமதித் தூக்கிக் கடாசு
பின்னே போய்நில்! அப்புறம் பார்ப்போம்"

என்றொரு பேரதி காரியின் வன்மம்;
இனியொரு இரண்டு அரைமணி நேரம்
ஆண்டவா! என்றேன் வரிசையில் நின்றேன்
"அத்தனை சோதனை இனிக் கொளல் ஆமோ?

படுத்தும் அரபியில் இனி நுழை வேனோ?
பாழும் வேலைக்கு நான்பணி வேனோ?"
பிடித்தொரு உறுதி கொண்டது எப்படி?
பிள்ளைப் பிறப்பில் தாய்கொளும் உறுதி!
-------------------------------
வெளியே வந்தால் முகமது நிற்கிறான்
வேகமாய்த் துரவும்(14) சோமாலித் தொண்டன்
"கெய்ஃப் ஃகாலக், சாதீக்"(15)- முகமது கேள்வி
அல்ஃகம்துலில்லா(16), முஃக்முத் - மறுமொழி நான்தான்

1. பறனை = plane
2. வான்புகல் = airport
3. குடிப்புகல் = immigration
4. ஃகூனாக் = hunak ('there' in arabic)
5. ஃகேனா = hena ('here' in arabic)
6. பட்டயர் = uniformed men
7. முகவர் = agent
8. நுழைமதி = visa
9. கடப் புகல் = புகற் கடவு என்பதை மாற்றிப் போட்டது; கடவுதல் = to pass; புகல் = port; புகற் கடவு = pass port
10.பொளியிடுதல் = to stamp
11.சுங்கம் = customs
12.மருந்து = drug; Saudi Arabia is scared about drugs
13.வெள்ளி = American Dollar
14.துரவுதல் = to drive
15.கெய்ஃப் ஃகாலக், சாதீக் = நிலைமை எப்படி இருக்கு? நண்ப!
16.அல்ஃகம்துலில்லா= கடவுளுக்கு நன்றி (அவரால் நன்றாக இருக்கிறேன் என்பது உட்பொருள்)

º×¾¢ìÌ þÃñÎ ¬ñθÙìÌ Óý §À¡öÅóÐ ¦¸¡ñÊÕó¾ §À¡Ð ±Ø¾¢ÂÐ:

«ÃÒ Ñ¨Æ×

µÎ ¸Çò¾¢ø Å¡¦ÉØ ÀȨÉ(1)
´ò¾¢Îõ §À¡§¾, ±ÉìÌû ¸üÀ¨É!
"ܦ¼¡Õ ¨¸ô¨À ÁÊ츽¢ ¾¡§É;
ÜȨà Á½¢Â¢ø ¦ÅÇ¢§Â È¢¼Ä¡õ"
-------------------------------------------
À¡Äò §¾¡Î À鬃 «¨½Â,
ÀÃÀÃô §ÀÈ¢, ¨À¸¨Ç þÎ츢,
§Å¨Äì ¦¸É§Å Å¢¨Ã¸¢È Üð¼õ
Å¢ÄÌõ ¸¾Å¢ø ÓóÐÈò ÐÊìÌõ.

Å¡ýÒ¸ü(2) ¸ðʼõ ¸£úò¾Äõ Åó¾¡ø
Å⨺ ãýÚ ÌÊôÒ¸ø(3) ¿¡Ê;
ãõ¨Àì Üð¼§Á ÓÊ¡ ¿¢¨Ä¢ø
¦ºý¨Éô ¦ÀÕì¸õ ¿¡ëü ¨ÈõÀÐ;

Å⨺; ÌÆôÀõ; Å¡ö¦Á¡Æ¢ ²Åø;
Åó¾Å÷ ÌÆÚõ þó¾¢Â ¦Á¡Æ¢¸û;
Òâ¨ºì ¸¡ÅÄý Á¢ÃðÎõ §¾¡Ã¨½;
¦À¡ò¾¸õ, ÀÊÅõ Òâ¡ ¦Á¡Æ¢Â¢ø;

´ð¼¸õ µðÊ ºð¼¡õ À¢û¨ÇÂý
Óð¼¡Áø À¢ý§É ÓÚÅÄ¡ ¦ºöÅ¡ý?
«ÅÛìÌ ±øÄ¡§Á Á󨾸û ¾¡§É?
«¾ð¼Öõ ¸ò¾Öõ ºÃÇÁ¡ö Åó¾É!

"¬í§¸ ®í§¸ ·ÜÉ¡ì(4) ·§¸É¡(5)
¬ö! µö!" ±ý§È «¾¢Â¢Îõ ¸¡Ãõ;
"¿¡í¸Ç¡ ¯í¸¨Ç ±õã÷ «¨Æò§¾¡õ?"
¿ÓðÎî º¢Ã¢ôÒ; Ó¸ò¾¢É¢ø ²ÇÉõ;

Å£ÃÓõ, ¾£ÃÓõ, Å¢Âĸô §ÀîÍõ,
¬Ê, ´Îí¸¢, «Îò¾Åý ҸĢø,
À¡Ã¾ô Ò¾øÅ÷ ¨À ¿¸÷ó¾¡÷;
Àð¼Â÷(6) ²ÇÉõ À¡÷ò¾¡ø ÓÊÔ§Á¡?

ÓÏ즸Éì §¸¡Åõ ãûÀÅ÷ ܼ,
ÓôÀ ¾¡Â¢Ãõ Ó¸Å÷(7)ì ¸Ç¢òÐ,
¾ÉìÌ Ñ¨ÆÁ¾¢(8) ¦¸¡ñ¼¨¾ ¿¢¨Äì¸,
Ó½¸ §Ä¡Î Óý¿¸÷ ¸¡ðº¢

À¡õÀ¨½ ²½¢ô ÀÃõÀ¾ Å⨺;
À¾ð¼õ; ¨¸Â¢ø ¸¼ôÒ¸ü(9) ¦À¡ò¾¸õ;
§¿¡ýÒõ §Åñ¼Öõ «¨Á¾¢Ôõ À¡÷òÐ,
ѨÆÁ¾¢ ´ôÀ¢, ¦À¡Ç¢Â¢¼(10)î ¦ºö§Á¡?

¦À¡Ç¢¨Âô ¦ÀüÈÀ¢ý, Íí¸õ(11) ѨÆó¾¡ø,
¦À¡ð¼Äõ À¢öòÐ, ¦À¡Õð¸û º¢¨¾òÐ,
¦ÅÇ¢§Â ±ÎòÐ, Å¢ÃÅ¢ô §À¡ðÎ,
ÁÕó¨¾(12)ò §¾Îõ, Áü¦È¡Õ «ÃÀ¢

µÃ¡ ¢Ãò¾¢ø ´ÕŨÉò §¾Ê
µö󾾡ø, Åó¾Å÷ ¯¼¨Á¨Âì ̨ÄòÐ,
šá ¾£¦ÃÉî ¦º¡øÅÐõ ¸¨Ä¾¡ý!
ÅÕ¦¸Éî ¦º¡øÄ, ÓÚÅÄ¡ §ÅñÎõ?

¦ÅóÐ ¦¸¡¾¢òÐî Íñ½¡õ À¡¸¢,
¦ÅÇ¢§Â ¯¨¼¨Áò ¾Ã¾Ã Å¢ØòÐõ,
¦¿ïºõ ¦À¡Ú¨Á ¿¢¨Èó¾ ¾Á¢Æý!!
¿¢¨É¦Åø Ä¡§Á ¦ÅûÇ¢(13)ì ¸½ìÌ!!!

À¢ý§É,

Åó¾ þ¼ò¾¢ø Å¡ö¾Î Á¡È¢
¨ÅÂô §À¡É¡ø, Å£ðÊø ¯È§Å¡÷
¦º¡ó¾ ¿¢¨Ä¨Á ¦¾¡í¸¢ Å¢¼¡§¾¡?
¦¸¡û¸ ¦À¡Ú¨Á! þýÛõ ¦À¡Ú¨Á!

þò¾¨¸ì ¸¡ðº¢ ±ý ±ØóÐõ,
"±ÉìÌÁ¡ §º¡¾¨É?" ±ýÈ Á¾÷ôÀ¢ø
º¢üȾ¢ ¸¡Ã¢ «ÛÁ¾¢ ¦ÀüÚ
¦ºø¸¢§Èý À¢ý§É ÜìÌÃø ±Øó¾Ð!

"¡ÃÐ «í§¸? ±ôÀÊî ¦ºýÈ¡ý?
Íí¸õ ¸¼ì¸ «ò¾¨É Ţ纡?
þ¨ÇÂÅý «ÛÁ¾¢ò àì¸¢ì ¸¼¡Í
À¢ý§É §À¡ö¿¢ø! «ôÒÈõ À¡÷ô§À¡õ"

±ý¦È¡Õ §Àþ¢ ¸¡Ã¢Â¢ý ÅýÁõ;
þÉ¢¦Â¡Õ þÃñÎ «¨ÃÁ½¢ §¿Ãõ
¬ñ¼Å¡! ±ý§Èý Å⨺¢ø ¿¢ý§Èý
"«ò¾¨É §º¡¾¨É þÉ¢ì ¦¸¡Çø ¬§Á¡?

ÀÎòÐõ «ÃÀ¢Â¢ø þÉ¢ Ñ¨Æ §Å§É¡?
À¡Øõ §Å¨ÄìÌ ¿¡ýÀ½¢ §Å§É¡?"
À¢Êò¦¾¡Õ ¯Ú¾¢ ¦¸¡ñ¼Ð ±ôÀÊ?
À¢û¨Çô À¢ÈôÀ¢ø ¾¡ö¦¸¡Ùõ ¯Ú¾¢!
-------------------------------
¦ÅÇ¢§Â Åó¾¡ø Ó¸ÁÐ ¿¢ü¸¢È¡ý
§Å¸Á¡öò ÐÃ×õ(14) §º¡Á¡Ä¢ò ¦¾¡ñ¼ý
"¦¸ö·ô ·¸¡Äì, º¡¾£ì"(15)- Ó¸ÁÐ §¸ûÅ¢
«ø·¸õÐÄ¢øÄ¡(16), Ó·ìÓò - ÁÚ¦Á¡Æ¢ ¿¡ý¾¡ý

1. À鬃 = plane
2. Å¡ýÒ¸ø = airport
3. ÌÊôÒ¸ø = immigration
4. ·ÜÉ¡ì = hunak ('there' in arabic)
5. ·§¸É¡ = hena ('here' in arabic)
6. Àð¼Â÷ = uniformed men
7. Ó¸Å÷ = agent
8. ѨÆÁ¾¢ = visa
9. ¸¼ô Ò¸ø = Ò¸ü ¸¼× ±ýÀ¨¾ Á¡üÈ¢ô §À¡ð¼Ð; ¸¼×¾ø = to pass; Ò¸ø = port; Ò¸ü ¸¼× = pass port
10.¦À¡Ç¢Â¢Î¾ø = to stamp
11.Íí¸õ = customs
12.ÁÕóÐ = drug; Saudi Arabia is scared about drugs
13.¦ÅûÇ¢ = American Dollar
14.ÐÃ×¾ø = to drive
15.¦¸ö·ô ·¸¡Äì, º¡¾£ì = ¿¢¨Ä¨Á ±ôÀÊ þÕìÌ? ¿ñÀ!
16.«ø·¸õÐÄ¢øÄ¡= ¸¼×ÙìÌ ¿ýÈ¢ («Åáø ¿ýÈ¡¸ þÕ츢§Èý ±ýÀÐ ¯ð¦À¡Õû)

Wednesday, June 02, 2004

புலிநகக் கொன்றை


ÒÄ¢¿¸ì ¦¸¡ý¨È Posted by Hello

ஒளிப்படங்களை எப்படி வெளியிடுவது என்று முயற்சித்துப் பார்க்கிறேன்.

அன்புடன்,
இராம.கி.

In TSCII:

´Ç¢ôÀ¼í¸¨Ç ±ôÀÊ ¦ÅǢ¢ÎÅÐ ±ýÚ ÓÂüº¢òÐô À¡÷츢§Èý.

«ýÒ¼ý,
þáÁ.¸¢.