Thursday, July 29, 2004

புறத்திட்டு நிதி - 6

இந்த அதிகாரத்தில் மானுறுத்திய புதுக்கிற்கு ஆகும் கொளுதகையை (cost of a manufatured product) எப்படிக் கணக்கிடுவது என்று பார்ப்போம்.

மானுறுத்தம் என்று சொல்லும் போது, "சில பொருள்கள் நேரடியாக மானுறுத்தத்தில் உள்ளே சேருகின்றன, சில பொருள்கள் நேரடியாகச் சேருவதில்லை" என்று நாம் அறிவோம். இதனால் ஓராண்டின் மானுறுத்தக் கொளுதகையை (manufacturing cost) அல்லது செலவை ஆண்டிற்கான நேரடி மானுறுத்தக் கொளுதகை (annual direct manufacturing cost), நேரிலா மானுறத்தக் கொளுதகை (annual indirect manufacturing cost) என இரண்டு கொளுதகைகளின் கூட்டுத் தொகையாய் பார்க்க வேண்டும்.

ஆண்டின் நேரடி மானுறுத்தக் கொளுதகை என்பது பொருள்களை உருவாக்கும் புதுக்க இயக்கத்தில் (production operation) நேரடியாய் நடக்கும் செலவு. சரி, இதில் ஏதெல்லாம் அடங்கும்? இந்தச் சரவரிசை கொஞ்சம் நீளமானது. கீழே வருவதைப் படிக்குமுன் சற்று மூச்சைப் பிடித்துக் கொள்ளுங்கள்.

முதலில் வருவது, நம் வளாகத்திற்குள் கொண்டுசேர்க்கும் வரையில் ஆகும் போக்குவரத்து மற்றும் இதர செலவுகள் சேர்ந்த இயற்பொருட்களுக்கான செலவு (expenses on raw materials till delivery);

இரண்டாவது, வினையாக்கம் (reaction) நடைபெறும் போது பயனாகும் வினையூக்கிகள் (catalysts) மற்றும் கரைமங்கள் (solvents) ஆகியவற்றிற்கான செலவு;

மூன்றாவது, மானுறுத்தலுக்கான இயக்க உழைப்பு (operating labour) இருக்கிறதே, அதற்காகும் செலவு;

நாலாவது, எந்த இயக்கத்தையும் மேற்பார்க்கும் இயக்க மேற்பார்வைக்கான (operating supervision) செலவு;

ஐந்தாவது, செயலாக்கத்தில் (process) பயன்படும் ஊடுழைகளுக்கான (utilities) செலவு;

ஆறாவது, இயக்கத்தின் போது பயன்படுத்தும் எந்திரங்கள், மற்றும் செய்கலன்களுக்காக நாம் விடாது செய்ய வேண்டிய இயக்கப் பேணல் (operating maintenance), மற்றும் பழுது (fault) வரும் போது அதை ஒக்கிடுவதற்காக (repair) ஆகும் செலவு;

ஏழாவது, பொதுவான இயக்க அளிப்புகள் (general operating supplies);

எட்டாவது, நாம் மானுறுத்தும் செயலாக்கத்தை முதலில் கண்டுபிடித்தவருக்கு சில போது கொடுக்கும் அரையங்கள்(royalties), அல்லது கண்டுபிடித்தவர் ஏதாவது காப்புரிமங்கள் (patents) வைத்திருந்தால் அதில் உரிமை பெருவதற்காக நமக்கு ஆகும் செலவு;

ஆக எட்டுவகையான செலவுகள் இதில் அடங்கும். இந்த நேரடி மானுறுத்தக் கொளூதகையை இன்னொரு வகையாய் பெருமிய கொளுதகை (primary cost) என்றும் சிலர் சொல்லுவது உண்டு. அதாவது இந்தக் கொளுதகை இல்லாமல் எந்த மானுறுத்தமும் நடைபெற முடியாது என்ற பொருளில் பெருமிய கொளுதகை என்ற சொல் ஆளப் படுகிறது.

இனி நேரிலா மானுறுத்தக் கொளுதகை என்பதைப் பார்க்கலாம். இது புதுக்க இயக்கத்தோடு நேரடித் தொடர்பு இல்லாததைக் குறிக்கும்.

இந்த இனத்தில் மானுறுத்தலோடு நேரடித் தொடர்பில்லாமல் ஆனால் பொதினம் நடத்துவதற்குத் தேவையான ஆட்களுக்காகக் கொடுக்கும் மேலிருப்புச் சம்பளம்(payroll overhead);

புதுக்குகள் (products), இயற்பொருட்கள் (raw materials), வினையாக்கத்தின் (reaction) இடையில் செய்கலன்களில் பெறப்படும் இடைப்பொருள்கள் (intermediates) ஆகியவற்றின் செறிவு (concentration), வினைக் கட்டுகள் (operating conditions), தரம் (quality) போன்றவற்றைச் சோதிப்பதற்கான கட்டுறல் சோதனைச்சாலை(control laboratory);

பொதுத் திணைக்கள மேலிருப்பு (general plant overhead),

புதுக்குகளை வாடிக்கையாளர்களிடம் கொண்டு சேர்க்கும்வரை அவற்றைப் பொத்தி (மூடி) அனுப்புவதற்கான பொத்தகை(package)ச் செலவு;

மற்றும் இயற்பொருட்கள், புதுக்குகள், செய்கலன்/இயந்திரங்களின் உதிரிப் பாகங்கள் அல்லது புணைகள் (spare parts or components) ஆகியவற்றைச் சேர்த்துவைத்து தேவைப்படும்போது பயன்படுத்துவதற்கு ஏந்தாய் (facilities) தொழிற்சாலைக்குள் ஏற்படுத்தும் திணைக்களத் தொழுவை ஏந்துகள் (plant storage facilities; தொழுதி = தொகுதி; தொழுவம் = ஆடுமாடுகளைச் சேர்த்து அடைத்துவைக்கும் இடம். தொழுவை = storage; உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார்; மற்றெல்லாம் தொழுதுண்டு பின் செல்பவர்; இங்கே தொழுதுண்டு என்ற சொல்லாட்சிக்குத் தொகுதியுற்றுக் கூட்டமாய்ப் பின் செல்பவர் என்றே பொருள்; கும்பிட்டுப் பின் செல்பவர் என்ற பொருளாய்த் தவறாய்ப் புரிந்து கொள்ளுகிறோம். தொழுதுறுதல் = கூட்டமாய்ச் சேருதல்) பற்றிய செலவு;

என இன்னும் பலவற்றைச் சேர்க்க வேண்டும்.

இன்னும் இந்தச் செலவுகளோடு சேர்க்கப் படவேண்டியவை நிலைத்த முதலீட்டைப் (fixed capital) பொறுத்தவை. காட்டாகச்

சொத்துவரி (property taxes),
வாடகைப் பணம் (rent),
காப்புறுதி (insurance)

போன்றவை இப்படி நேரிலா மானுறுத்தக் கொளுதகையைச் சேரும். நேரிலா மானுறுத்தக் கொளுதகையை இன்னொரு விதமாய் மானுறுத்த மேலிருப்புக் கொளுதகை (manufacturing overhead cost) என்றும் சொல்லுவது உண்டு.

பொதுவாக கணக்காளர்கள் (accountants) எல்லாக் கொளுதகை(cost)களையும் நிலைத்த கொளுதகைகள் (fixed costs), வேறுபடு கொளுதகைகள் (variable costs) என்று பிரிப்பார்கள்.

அந்த வழியில், மானுறுத்தலோடு தொடர்பில்லாத பொதுச் செலவையும், ஆண்டின் நிலைத்த பொதுச் செலவு என்றும், ஆண்டின் வேறுபடு பொதுச் செலவு என்றும் பிரித்துப் பார்க்கலாம். இதே போல ஆண்டின் மானுறுத்தச் செலவையும் ஆண்டின் நிலைத்த மானுறுத்தச் செலவு, ஆண்டின் வேறுபடு மானுறுத்தச் செலவு என்று பிரித்துப் பார்க்கலாம்.

அடுத்த அதிகாரத்தில் கூட்டளிப்பு (contribution) என்பதைப் பார்ப்போம்.

அன்புடன்,
இராம.கி.

In TSCII:

þó¾ «¾¢¸¡Ãò¾¢ø Á¡ÛÚò¾¢Â ÒÐ츢üÌ ¬Ìõ ¦¸¡Ù¾¨¸¨Â (cost of a manufatured product) ±ôÀÊì ¸½ì¸¢ÎÅÐ ±ýÚ À¡÷ô§À¡õ.

Á¡ÛÚò¾õ ±ýÚ ¦º¡øÖõ §À¡Ð, "º¢Ä ¦À¡Õû¸û §¿ÃÊ¡¸ Á¡ÛÚò¾ò¾¢ø ¯û§Ç §ºÕ¸¢ýÈÉ, º¢Ä ¦À¡Õû¸û §¿ÃÊ¡¸î §ºÕž¢ø¨Ä" ±ýÚ ¿¡õ «È¢§Å¡õ. þ¾É¡ø µÃ¡ñÊý Á¡ÛÚò¾ì ¦¸¡Ù¾¨¸¨Â (manufacturing cost) «øÄÐ ¦ºÄ¨Å ¬ñÊü¸¡É §¿ÃÊ Á¡ÛÚò¾ì ¦¸¡Ù¾¨¸ (annual direct manufacturing cost), §¿Ã¢Ä¡ Á¡ÛÈò¾ì ¦¸¡Ù¾¨¸ (annual indirect manufacturing cost) ±É þÃñÎ ¦¸¡Ù¾¨¸¸Ç¢ý ÜðÎò ¦¾¡¨¸Â¡ö À¡÷ì¸ §ÅñÎõ.

¬ñÊý §¿ÃÊ Á¡ÛÚò¾ì ¦¸¡Ù¾¨¸ ±ýÀÐ ¦À¡Õû¸¨Ç ¯ÕÅ¡ìÌõ ÒÐì¸ þÂì¸ò¾¢ø (production operation) §¿ÃÊ¡ö ¿¼ìÌõ ¦ºÄ×. ºÃ¢, þ¾¢ø ²¦¾øÄ¡õ «¼íÌõ? þó¾î ºÃÅ⨺ ¦¸¡ïºõ ¿£ÇÁ¡ÉÐ. ¸£§Æ ÅÕŨ¾ô ÀÊìÌÓý ºüÚ ãô À¢ÊòÐì ¦¸¡ûÙí¸û.

ӾĢø ÅÕÅÐ, ¿õ ÅÇ¡¸ò¾¢üÌû ¦¸¡ñΧº÷ìÌõ Ũâø ¬Ìõ §À¡ìÌÅÃòÐ ÁüÚõ þ¾Ã ¦ºÄ׸û §º÷ó¾ þÂü¦À¡Õð¸Ùì¸¡É ¦ºÄ× (expenses on raw materials till delivery);

þÃñ¼¡ÅÐ, Å¢¨É¡ì¸õ (reaction) ¿¨¼¦ÀÚõ §À¡Ð ÀÂÉ¡Ìõ Å¢¨Éä츢¸û (catalysts) ÁüÚõ ¸¨ÃÁí¸û (solvents) ¬¸¢ÂÅüÈ¢ü¸¡É ¦ºÄ×;

ãýÈ¡ÅÐ, Á¡ÛÚò¾Öì¸¡É þÂì¸ ¯¨ÆôÒ (operating labour) þÕ츢ȧ¾, «¾ü¸¡Ìõ ¦ºÄ×;

¿¡Ä¡ÅÐ, ±ó¾ þÂì¸ò¨¾Ôõ §ÁüÀ¡÷ìÌõ þÂì¸ §ÁüÀ¡÷¨Åì¸¡É (operating supervision) ¦ºÄ×;

³ó¾¡ÅÐ, ¦ºÂÄ¡ì¸ò¾¢ø (process) ÀÂýÀÎõ °Î¨Æ¸Ùì¸¡É (utilities) ¦ºÄ×;

¬È¡ÅÐ, þÂì¸ò¾¢ý §À¡Ð ÀÂýÀÎòÐõ ±ó¾¢Ãí¸û, ÁüÚõ ¦ºö¸Äý¸Ù측¸ ¿¡õ Å¢¼¡Ð ¦ºö §ÅñÊ þÂì¸ô §À½ø (operating maintenance), ÁüÚõ ÀØÐ (fault) ÅÕõ §À¡Ð «¨¾ ´ì¸¢Îžü¸¡¸ (repair) ¬Ìõ ¦ºÄ×;

²Æ¡ÅÐ, ¦À¡ÐÅ¡É þÂì¸ «Ç¢ôÒ¸û (general operating supplies);

±ð¼¡ÅÐ, ¿¡õ Á¡ÛÚòÐõ ¦ºÂÄ¡ì¸ò¨¾ ӾĢø ¸ñÎÀ¢Êò¾ÅÕìÌ º¢Ä §À¡Ð ¦¸¡ÎìÌõ «¨ÃÂí¸û(royalties), «øÄÐ ¸ñÎÀ¢Êò¾Å÷ ²¾¡ÅÐ ¸¡ôÒâÁí¸û (patents) ¨Åò¾¢Õó¾¡ø «¾¢ø ¯Ã¢¨Á ¦ÀÕžü¸¡¸ ¿ÁìÌ ¬Ìõ ¦ºÄ×;

¬¸ ±ðÎŨ¸Â¡É ¦ºÄ׸û þ¾¢ø «¼íÌõ. þó¾ §¿ÃÊ Á¡ÛÚò¾ì ¦¸¡é¾¨¸¨Â þý¦É¡Õ Ũ¸Â¡ö ¦ÀÕÁ¢Â ¦¸¡Ù¾¨¸ (primary cost) ±ýÚõ º¢Ä÷ ¦º¡øÖÅÐ ¯ñÎ. «¾¡ÅÐ þó¾ì ¦¸¡Ù¾¨¸ þøÄ¡Áø ±ó¾ Á¡ÛÚò¾Óõ ¿¨¼¦ÀÈ ÓÊ¡Р±ýÈ ¦À¡ÕÇ¢ø ¦ÀÕÁ¢Â ¦¸¡Ù¾¨¸ ±ýÈ ¦º¡ø ¬Çô Àθ¢ÈÐ.

þÉ¢ §¿Ã¢Ä¡ Á¡ÛÚò¾ì ¦¸¡Ù¾¨¸ ±ýÀ¨¾ô À¡÷ì¸Ä¡õ. þÐ ÒÐì¸ þÂì¸ò§¾¡Î §¿ÃÊò ¦¾¡¼÷Ò þøÄ¡¾¨¾ì ÌÈ¢ìÌõ.

þó¾ þÉò¾¢ø Á¡ÛÚò¾§Ä¡Î §¿ÃÊò ¦¾¡¼÷À¢øÄ¡Áø ¬É¡ø ¦À¡¾¢Éõ ¿¼òОüÌò §¾¨ÅÂ¡É ¬ð¸Ù측¸ì ¦¸¡ÎìÌõ §ÁÄ¢ÕôÒî ºõÀÇõ(payroll overhead);

ÒÐì̸û (products), þÂü¦À¡Õð¸û (raw materials), Å¢¨É¡ì¸ò¾¢ý (reaction) þ¨¼Â¢ø ¦ºö¸Äý¸Ç¢ø ¦ÀÈôÀÎõ þ¨¼ô¦À¡Õû¸û (intermediates) ¬¸¢ÂÅüÈ¢ý ¦ºÈ¢× (concentration), Å¢¨Éì ¸ðθû (operating conditions), ¾Ãõ (quality) §À¡ýÈÅü¨Èî §º¡¾¢ôÀ¾ü¸¡É ¸ðÎÈø §º¡¾¨É¨Ä(control laboratory);

¦À¡Ðò ¾¢¨½ì¸Ç §ÁÄ¢ÕôÒ (general plant overhead),

ÒÐì̸¨Ç Å¡Ê쨸¡Ç÷¸Ç¢¼õ ¦¸¡ñÎ §º÷ìÌõŨà «Åü¨Èô ¦À¡ò¾¢ (ãÊ) «ÛôÒžü¸¡É ¦À¡ò¾¨¸(package)î ¦ºÄ×;

ÁüÚõ þÂü¦À¡Õð¸û, ÒÐì̸û, ¦ºö¸Äý/þÂó¾¢Ãí¸Ç¢ý ¯¾¢Ã¢ô À¡¸í¸û «øÄÐ Ò¨½¸û (spare parts or components) ¬¸¢ÂÅü¨Èî §º÷òШÅòÐ §¾¨ÅôÀÎõ§À¡Ð ÀÂýÀÎòОüÌ ²ó¾¡ö (facilities) ¦¾¡Æ¢üº¡¨ÄìÌû ²üÀÎòÐõ ¾¢¨½ì¸Çò ¦¾¡Ø¨Å ²óиû (plant storage facilities; ¦¾¡Ø¾¢ = ¦¾¡Ì¾¢; ¦¾¡ØÅõ = ¬ÎÁ¡Î¸¨Çî §º÷òÐ «¨¼òШÅìÌõ þ¼õ. ¦¾¡Ø¨Å = storage; ¯ØÐñÎ Å¡úÅ¡§Ã Å¡úÅ¡÷; Áü¦ÈøÄ¡õ ¦¾¡ØÐñÎ À¢ý ¦ºøÀÅ÷; þí§¸ ¦¾¡ØÐñÎ ±ýÈ ¦º¡øÄ¡ðº¢ìÌò ¦¾¡Ì¾¢ÔüÚì Üð¼Á¡öô À¢ý ¦ºøÀÅ÷ ±ý§È ¦À¡Õû; ÌõÀ¢ðÎô À¢ý ¦ºøÀÅ÷ ±ýÈ ¦À¡ÕÇ¡öò ¾ÅÈ¡öô ÒâóÐ ¦¸¡ûÙ¸¢§È¡õ. ¦¾¡ØÐÚ¾ø = Üð¼Á¡öî §ºÕ¾ø) ÀüȢ ¦ºÄ×;

±É þýÛõ ÀÄÅü¨Èî §º÷ì¸ §ÅñÎõ.

þýÛõ þó¾î ¦ºÄ׸§Ç¡Î §º÷ì¸ô À¼§ÅñʨŠ¿¢¨Äò¾ Ӿģð¨¼ô (fixed capital) ¦À¡Úò¾¨Å. ¸¡ð¼¡¸î

¦º¡òÐÅâ (property taxes),
Å¡¼¨¸ô À½õ (rent),
¸¡ôÒÚ¾¢ (insurance)

§À¡ýȨŠþôÀÊ §¿Ã¢Ä¡ Á¡ÛÚò¾ì ¦¸¡Ù¾¨¸¨Âî §ºÕõ. §¿Ã¢Ä¡ Á¡ÛÚò¾ì ¦¸¡Ù¾¨¸¨Â þý¦É¡Õ Å¢¾Á¡ö Á¡ÛÚò¾ §ÁÄ¢ÕôÒì ¦¸¡Ù¾¨¸ (manufacturing overhead cost) ±ýÚõ ¦º¡øÖÅÐ ¯ñÎ.

¦À¡ÐÅ¡¸ ¸½ì¸¡Ç÷¸û (accountants) ±øÄ¡ì ¦¸¡Ù¾¨¸(cost)¸¨ÇÔõ ¿¢¨Äò¾ ¦¸¡Ù¾¨¸¸û (fixed costs), §ÅÚÀÎ ¦¸¡Ù¾¨¸¸û (variable costs) ±ýÚ À¢Ã¢ôÀ¡÷¸û.

«ó¾ ÅƢ¢ø, Á¡ÛÚò¾§Ä¡Î ¦¾¡¼÷À¢øÄ¡¾ ¦À¡Ðî ¦ºÄ¨ÅÔõ, ¬ñÊý ¿¢¨Äò¾ ¦À¡Ðî ¦ºÄ× ±ýÚõ, ¬ñÊý §ÅÚÀÎ ¦À¡Ðî ¦ºÄ× ±ýÚõ À¢Ã¢òÐô À¡÷ì¸Ä¡õ. þ§¾ §À¡Ä ¬ñÊý Á¡ÛÚò¾î ¦ºÄ¨ÅÔõ ¬ñÊý ¿¢¨Äò¾ Á¡ÛÚò¾î ¦ºÄ×, ¬ñÊý §ÅÚÀÎ Á¡ÛÚò¾î ¦ºÄ× ±ýÚ À¢Ã¢òÐô À¡÷ì¸Ä¡õ.

«Îò¾ «¾¢¸¡Ãò¾¢ø Üð¼Ç¢ôÒ (contribution) ±ýÀ¨¾ô À¡÷ô§À¡õ.

«ýÒ¼ý,
þáÁ.¸¢.

No comments: