Wednesday, April 27, 2005

பூதியல் (Physics) - 3

இப்பொழுது, பூதம் என்ற பொதுமைப் பொருளுக்கு முன், விதப்பான பொருளாக எது இருந்திருக்க முடியும் என்று பார்ப்போம். நான் அறிந்த வரையில், முதலில் புவி என்னும் நிலம் மட்டுமே முதன்முதலில் பூதம்; பின் விதப்பான அந்தச் சொல் பொதுமையாகி மற்ற பூதங்களையும் குறித்திருக்கிறது. ஏன் இப்படிச் சொல்கிறேன் என்றால் காட்சியில் பார்க்கும் பருப் பொருள்களுக்கு, நிலம் என்னும் பூதம் போல் மற்றவையும் அடிப்படையாகத் தோற்றம் அளித்தன. புவிக்கு இருக்கும் சில குணக்கூறுகள் மற்றவைக்கும் பொருந்தி வரக் கண்டு, அவற்றையும் பூதம் என்று நம் தமிழர் அழைக்கத் தொடங்கினார்கள். இதற்கு ஒரு சான்று, பூதவாதத்தின் விளக்கம் காட்டும் குடபுலவியனாரின் புறநானூற்றுப் பாட்டு

"நீரின்று அமையா யாக்கைக் கெல்லாம்
உண்டி கொடுத்தார் உயிர்கொடுத் தோரே
உண்டி முதற்றே உணவின் பிண்டம்
உணவெனப் படுவது நிலத்தொடு நீரே
நீரும் நிலனும் புணரியோர் ஈண்டு
உடம்பும் உயிரும் படைத்திசி னோரே"

மேலே உள்ள பாடலுக்கு "நீரின்று அமையாத உடம்பிற்கு எல்லாம், உணவு கொடுத்தவர்கள் உயிரைக் கொடுத்தார் ஆவர்; உணவை முதலாக உடைத்தது, அவ்வுணவால் உளதாகிய உடம்பு; ஆதலால் உணவென்று சொல்லப்படுவது நிலத்தொடு கூடிய நீர்; அந்நீரையும் நிலத்தையும் ஒருவழிக் கூட்டினவர்கள் இவ்வுலகத்து உடம்பையும் உயிரையும் படைத்தவர் ஆவர்" என அவ்வை துரைசாமியார் பொருள் கூறி விளக்குவார். நம்முடைய ஆன்மீகச் சிந்தனையை நுழைக்காமல், மீண்டும் மேலே உள்ள பாடலை நேரடியாகப் படித்துப் பாருங்கள்.

நிலனும் நீரும் சேர்ந்த பொருள் உணவு. இந்த உணவால் ஆனது உடம்பு. உணவைக் கொடுத்தால் ஓர் உடம்பிற்கு உயிரும் கொடுத்ததாக நாம் அருத்தம் பண்ணிக் கொள்ளுகிறோம். எனவே உடம்பு என்பதற்குள் நீர் என்பது ஒருபகுதி. (சித்த மருத்துவத்தில் உடம்பு என்பது ஐம்பூதங்களால் ஆனது என்றே கூறப்படும்.) மேலே உள்ள பாடலில் நிலன் என்ற பூதமும், நீர் என்ற பூதமும் ஒருங்கே வைத்து எண்ணப்படுகிறது. இதே போலத்தான் மற்ற பூதங்களும் நிலன் என்னும் பூதத்தோடு ஒருங்கு வைத்து எண்ணப் படுகின்றன.

இனி பேய், பூதம் என்ற இரு சொற்களைப் பற்றிப் பார்ப்போம்.

"இரு திணைப் பொருள்களும் இயற்கையாகவும் செயற்கையாகவும் பிறப்பிக்கும் ஒலிகளைப் போன்ற ஒலிக் குறிப்புக்களும், அவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்ட சொற்களும் ஒப்பொலிச் சொற்கள்" என்பார் பாவாணர். அப்படி எழும் ஒப்பொலிச் சொற்களில் அச்சத்தைக் குறிக்கும் "பே" என்னுஞ் சொல்லும் ஒன்று.

பே>பேம் = அச்சம் "பே, நாம், உரும் என வரூஉம் கிளவி ஆமுறை மூன்றும் அச்சப் பொருள" என்பது தொல்காப்பியம் உரியியல் 67.
பே>பேதல் = அஞ்சுதல், பே>பேய் = அஞ்சப்படும் ஆவி அல்லது தோற்றம்; 'பேயப் பேய விழிக்கிறான்' என்பது உலக வழக்கு.
பேய்>பேயன், பேயாடி, பேய் ஆழ்வார்
பே>பேது<஧ீநா. ஧ீ>பேக்கு
பேது>பேதம்>ப்ரேதம் (=பிணம்; வழக்கம் போல் ரகர ஒலியைச் சொல்லின் ஊடே கொண்டு வந்து திரித்துக் கொண்டு, வடமொழி இந்தச் சொல்லைத் தன்வயப் படுத்திக் கொள்ளும்.' இன்றும் கூடச் சிறுவரும், சில அகவைகூடியோரும் பிணத்தைப் பார்த்து அஞ்சுவது உண்டு.)
பேதுறுதல் = மயங்குதல்
பேது>பேத்து = அஞ்சி உளறு
பேத்து>பீத்து = உளறுதல்
பீத்து>பித்து= மயக்கம்
பித்து>பிதற்று = உளறுதல். (அச்சமே ஒருவனை உளற வைக்கும்.)

பெரிய பருமனான பொருள்களும் பேய் என்ற அடைமொழியைப் பெருகின்றன. பேய்க் காற்று, பேய்க்கரும்பு, பேயன்வாழை, பேய்ச்சுரை, பேய்த்தண்ணீர், பேய்த்தும்பை, பேய்ப்பசலை, பேய்ப்பீர்க்கு, பேய்ப்புல், பேய்ப்புடல், பேய் ஆமணக்கு எனப் பல சொற்களைக் கவனியுங்கள். பருமனுக்கும் அச்சத்திற்கும் உள்ள நெருக்கத்தை கீழே சொல்லியிருக்கிறேன்.

பேய்>பேய்சு>பியாசு>பிசாசு, இதுவும் அச்சப் பொருளில் வரும் ஒரு சொல்லே.

அரக்கு>அரக்கன்>அரக்கதன்>ராக்கதன்>இராக்கதன் என்ற ஒரு சொல்லும் பருத்தவன், அச்சம் ஊட்டுபவன் என்ற பொருளில் வருவதைப் பாருங்கள்.
அரக்கு>அரக்கத்தி>அரக்கச்சி<௃஡௬ஸ௮஺஢>ராக்க்ஷசி>ராக்சஷி>இராட்சசி
அரக்கு>அரக்காயி>ராக்காயி
அரக்கு>அரக்கி
அரட்டு = அச்சமுறுத்து

"பே" என்னுஞ் சொல்லைப் போலவே, "பூ" என்ற சொல்லும் தமிழில் அச்சப் பொருளில் வரும். இந்தப் "பூ" என்னும் ஒரொழுத்து ஒருமொழி, தனித்து ஏற்பட்ட ஓரெழுத்து ஒருமொழியா, இல்லை பே - யில் இருந்து கிளைத்து வந்ததா என்று நம்மால் தீர்மானமாகக் கூற இயலவில்லை. ஆதிமாந்தனுக்கு அச்சம் என்பது ஓர் அடிப்படை உணர்வு. இன்றுங் கூடச் சிறுவர்கள் ஒளிந்து விளையாடும் ஆட்டத்தில் திடீரென்று "பூ" என்றோ" பே" என்றோ ஒலியெழுப்பி, மற்றொரு விளையாட்டுக்காரனைப் பயமுறுத்துவதைப் பார்க்கலாம். இந்த அச்ச உணர்வு, நம்மைக் காட்டிலும் பெரிய அல்லது பருத்த உருவம் அல்லது தோற்றத்தைப் பார்த்தால் நமக்கு இயற்கையாக எழுகிறது. நம்மிலும் பெருத்தவனைப் பூதாகாரமாய் இருக்கிறான் என்று சொல்லுவோம். பல இடங்களில் அச்சமும் பருமனும் பிரிக்கவொண்ணாத வகையில் கலந்தே இருக்கின்றன. கோழி முன்னதா, முட்டை முன்னதா என்பது போல எந்தப் பொருள் முந்தியது என்று உறுதியாகக் கூற இயலாது.

"தே" என்ற ஓரெழுத்து ஒருமொழி கூட அச்சப் பொருளில் தான் வந்தது. அதுவே தெய்வம் என்ற கருத்துக்கும், தீ என்ற கருத்துக்கும், பின்புலனாக அமைந்தது. தீயே முதலில் நம்மவரால் தெய்வமாய் வணங்கப் பட்டது. அச்சமே தெய்வத்தின் தொடக்கம். (இப்படிச் சொல்லுவதால் என்னுடைய வாழ்வுநெறியில் இருந்து விலகியவனாய் நான் ஆகமாட்டேன்.) நாளடைவில் அச்சப்பொருளை மீறி நாகரிகம் உயர, உயர அன்பு, பரிவு, அருள் எனக் கொஞ்சங் கொஞ்சமாய் இறைவனை உணர்வதில் உயர்கிறோம். அணங்கு என்ற சொல் கூட முதலில் அச்சத்தைத் தரும் தெய்வத்தையே குறித்தது. பின்னால், நாளடைவில் இரக்கம் உள்ள, அருள் உள்ள, அழகு உள்ள தேவதை என்ற பொருள் பிறக்கிறது. காதலியைக் கூட "அணங்கு கொல், ஆய்மயில் கொல், கணங்குழை மாதர்கொல், மாலும் என் நெஞ்சு" என்று தானே வள்ளுவன் சொன்னான்? இன்றைக்கு வைரமுத்து கூட "அழகான ராட்சசியே" எனத் திரைப்பாடல் எழுதுகிறாரே? எப்படிக் கருத்துமுரண் என்பது நாளாவட்டத்தில் நம்மால் ஏற்றுக் கொள்ளப்படுகிறது பாருங்கள்.

பூ>பூது = பெரியது.[ (இரும்பூது)>இறும்பூது = மிகப்பெரியது; எனவே, வியப்பானது]
பூது>பூதம் = பெரியது, பெரும்பேய்
பூதாண்டி>பூச்சாண்டி = குழந்தைகளுக்கு அச்சமுண்டாக்கும் உருவம்
பூதல்>பூசல் = இன்னொருவரைத் திகைக்க வைக்கும் பேரொலி - ஆரவாரம், பலரறிகை, கூப்பீடு, போர்
பூசல்>பூசலிடுதல் = முறையிடுதல், பேரொலிபடக் கதறுதல்
பூது>பூச்சு>பூச்சி= சிற்றுயிர், குடற்புழு, குழந்தைகளை அச்சுறுத்தற்கேனும் சிரிப்பதற்கேனும் சொல்லும் சொல். (பூச்சியைக் கண்டுப் பயப்படுவது அடிப்படை அச்ச உணர்வைக் குறிக்கிறது. சில இடங்களில் தேள், பூரான்,பாம்பு போன்றவற்றை பூச்சி என்று சிறுபிள்ளைகளிடத்தில் மறைக்குமாப் போலப் பாட்டிமார் சொல்லுவதை எண்ணிப் பாருங்கள்)
பூதம்>பூதக் கண்ணாடி = சிறியதைப் பெரியதாகக் காட்டும் கண்ணாடி வகை
பூதம்>பூத கணம் = பூதங்களின் கூட்டம். (சுடலையை இருப்பிடமாகக் கொண்ட சிவனின் கணங்கள் என்று தொன்மங்களில் கூறப்படுவது)
பூதம்>பூதவுடல் = உயிரற்றுக் கிடக்கும் உடல் (அதே நேரத்தில் தொட்டு உணரக் கூடிய பரூவுடல்; ஆன்மீக வாதம் பூத உடலை ஆன்மாவில் இருந்து பிரித்துப் பார்க்கும். அதன் விளைவாக பூதம் என்பதை உயிர் என்றும் மாற்றிப் பொருள் கொள்ளும்; [காட்டு: பூதத்தயவு (இது இரு பிறப்பிச் சொல்)= உயிர்களிடம் காட்டும் அன்பு]
பூதம்>பூதநாடி = பேய் பிடித்தவர்களிடம் காணப்படும் நாடித்துடிப்பு வகை
பூதம்>பூதநாதன் = பூதங்களுக்குத் தலைவனான சிவன்
பூதம்>பூதசதுக்கம் = காவிரிப்பூம்பட்டினத்தில் பூதம் நின்று காவல் காத்த வந்த நாற்சந்தி.

[வரலாற்று ஆசிரியர் திரு. நா.சுப்பிரமணியன், இந்தச் சதுக்க பூதம் பற்றி தன்னுடைய நூலில் ஓர் அருமையான ஊகத்தைக் கூறுவார்: (See his "Sangam Polity", Ennes Publications, Udmalpet 642128, Third ed 1996.) "It is true that 'Ganesa' is not particularly mentioned either by that name or any of its modern equivalents in the Sangam Literature; but it seems quite proper to trace him back to Perum Chadukka bhUtham which punished all offenders and had a pAsam or rope in its hand; it gave 'Vigna' to those who offended and protected from ' Vigna' those who behaved; so it had 'pAsahasta' and 'Vignaraja'; it was the demon on the cross-road distinguished from the gods who were housed in temples. Vignesvara, too, punished the offenders and protected the good; he has a pAsam in His hands and He is generally on the cross-road. The Demon on the cross-road was ;'BhUta nAtan', a literal equivalent of 'Bhuta' or 'GaNa' nAtan or 'Ganapati'. The elephant face in fact indicates a South Indian origin, and the pot-belly suggests an ancestry traceable back to Demons." இந்தச் சுவையான வாதத்தைப் பற்றித் தனித்தே எழுதலாம். இப்பொழுது அதைத் தவிர்க்கிறேன்.]

பூது>பூதர் = பதினெண் கணத்துள் ஒருவரான மாந்தர்
பூது>பூதரம் = மலை; இமயம், மேரு
பூது>பூதரன் = அரசன், திருமால்
பூதரம்>பூதலம் = பூமி (இங்குதான் நான் அடிப்படையாகச் சொல்லவந்த கருத்து இருக்கிறது. குறிஞ்சியில் வாழும் மனிதனுக்கு, மலையும் மேடும், பள்ளமும், வட்டமுமாகத் தான் தன்னைச் சுற்றி உள்ள பூமி தெரியும். பருத்து உயர்ந்து உள்ள மலை பூதரம். அதுவே அவன் வாழும் இடம். அதாவது பூமி. ரகரம் லகரமாக மாறுவது பல சொற்களில் உண்டு.)
பூது>பூதவம் = ஆலமரம், மருதமரம். (இந்த மரங்களின் அகண்டதன்மை இப்படிச் சொல்லை உருவாக்கியிருக்கிறது. அதே ஆலத்தில் இருந்து ஞாலம் என்ற சொல் உருவாகியதை மேலே சொல்லியிருக்கிறேன்.)
பூதம்>பூதவாதம் = "பூதங்களின் சேர்க்கையால் தான் ஆன்மா உண்டானது, அது தனியே இல்லை" என்று கூறும் வாதம். இதுதான் உலகாய்தம் அல்லது பூதவியல்.
பூதம்>பூதவீடு = ஐவகைப் பூதங்கள் ஆகிய உடம்பு.
பூதம்>பூதவேள்வி = பூதம் (=உடல்) பலியிடப்படும் வேள்வி (அவி சொரிந்து ஆயிரம் வேட்டலின் என்ற குறளை நினைவு கூருங்கள்.)
பூதம்>பூதன் = ஆன்மா (உலகாய்தத்தின் தாக்கத்தால் ஆன்மீக வாதம் தன்வயப்படுத்திக் கொண்ட மாற்றுக் கருத்து. இப்படி மாறுவது இயற்கை. விலங்குகளை வேள்வியில் பலியிட்ட வேதியம், பின் புத்தம், சமணம் என்ற நெறிகள் எழுந்தபின் தன்னையே மாற்றிக் கொண்டது அல்லவா? கிறித்துவம் கொண்டாடப் படுவதற்கு முன் மத்தியக் கிழக்கு, மற்றும் எகிப்தில் சூரியனுக்குப் பிறந்த நாள் கொண்டாடும் நேரத்தையே கிறித்து பிறந்த நாளாகக் கொண்டு வந்து காட்டி, முன் உள்ள இறையுணர்வை கிறித்துவ நெறி தன் வயப்படுத்திக் கொண்டது தெரிந்தது தானே! நாம் கூட பொங்கல் கொண்டாடுவது இந்தக் காலம் ஒட்டியே; ஆனால் கொஞ்சம் பஞ்சாங்கம் மாறிக் கொண்டாடுகிறோம். அதை அலச இன்னொரு கட்டுரை வேண்டும். விடுக்கிறேன்.)
பூதம்>பூதன் = பூதத்து ஆழ்வார், கடுக்காய், தூயன்
பூதம்>பூதாகாரம் = மிகப்பருத்தது
பூதம்>பூத அண்டம் = பெருத்த அண்டம்
பூது>பூதாரம் = பூமியைப் பிளப்பதாகிய பன்றி; வராக அவதாரம்
பூது>பூதி = திரு நீறு, சாம்பல், சல்வம், பொன், புழுதி, சேறு, பூமி, ஊண், உடம்பு இன்னும் பல. இது புழுதி>பூழ்தி>பூதி என்றும் சொல்லுவது உண்டு. பூழுதல் = நொறுக்குதல்; பொடிசெய்தல்
பூதி>பூதிகந்தம் = தீநாற்றம். இங்கு பூதி என்பதே தீ என்னும் பூதத்திற்குப் பயன்படுவதைக் காணுங்கள்.
பூதி>பூதிகம் = பூமி, உடம்பு (இந்த இரண்டு பொருளும் அருகருகில் பயன்படுவது ஒன்றே பூதம் என்ற சொல்லின் சொற்பிறப்பைக் காட்டிக் கொடுக்கும்.
பூதிகம்>பூதியம் = உடல், பூமி, ஐம்பூதம். (முக்கியமான மூன்று பொருளும் இங்கு வருகிறது.)

பூ>பூமி = நிலம், இடம், நாடு இன்னும் பல. (இங்கே தோன்றுவது, உருவாவது என்ற பொருளில் வடமொழியைப் போலச் சட்டென்று கொள்ள முடியாது. ஏனெனில், பூமி மாந்தனுக்கு முற்பட்டது. பூமி என்ற ஒரு பொருள், மாந்தனுக்கு அதன் ஒரு கூறாலே தான் தோற்றமளிக்க முடியும்.)

மாந்தனுக்கு முன்னே இயற்கையின் காட்சி தோன்றும்; கண்ணுக்குப் புலப்படும் பொருள் தோன்றும்; அப்படிப் பார்த்தால் மலை தோன்றும், மடு தோன்றும், ஆறு தோன்றும், மனிதர்கள், விலங்குகள் தோன்றுவார்கள்; மொத்தத்தில் ஒரு விதுமை தோன்றும்; பொதுமை தோன்றாது. விதப்பான பெயரே பூமிக்குப் பெயராக இடப்படும். ஆழ்ந்து யோசியுங்கள். பூ என்ற ஓரெழுத்து ஒருமொழி எப்படி வந்திருக்க முடியும்? பூத்தது என்ற கருத்துக்கும் முன் அதற்கென வேரொன்று இருந்திருக்க வேண்டும் அல்லவா? இங்கே மலையின் சொற்களே தொடக்கமாக இருக்கவேண்டும் என்று நான் நம்புகிறேன்.

புடைத்து நிற்பது புடவி = நிலம், மலை
குவித்து உயர்ந்து நிற்பது குவடு = மலை.
அது போல புவித்து (= புடைத்து வெளிப்பட்டு, குவிந்து) நிற்பதும் மலை, இடம், பூமி
புடைத்து வெளிவந்தது தான் பூ. இப்படி வெளிவருவதைத் தான் புவ்வுதல் என்று சொல்லுகிறோம். புவ்வுதல் என்ற வினைச்சொல்லில் இருந்த வந்த பெயர்தான் பூ = மலர்; காட்டு: புவ்வத் தாமரை = திருமாலின் கொப்பூழில் இருந்து எழுந்த தாமரை. (நாட்டுப்புறத்தார் பூ என்று நிறுத்தமாட்டார்கள்; அவர்கள் பூவு என்றே சொல்லுவது கூடச் சொற்பிறப்பியலின் ஓர் ஆழமான குறிப்பை நமக்குத் தருகிறது.)
புவு>பூ. இந்த மாற்றம் தமிழில் ஓர் இயற்கையான மாற்றம். இந்தப் புடைப்பில் இருந்து தான் தோன்றுதல், உருவாதல் என்ற பொருள்கள் வரமுடியும். பருத்துப் புடைத்து, பின் வெளிவருவது, நம்மைப் போல் பார்த்துக் கொண்டிருப்பவருக்குத் உருவாவது (becoming) போல் தோற்றமளிக்கும். becoming என்ற பொருள் ஏற்பட்டது இப்படித்தான் இருக்கமுடியும்.
புவு>புவி; புடைத்து எழுந்த இடம்.
புவு>புவனம் = பூமி, உலகம், இடம், மாந்த இனம், நீர் (இங்கு இன்னொரு பூதம்)
புவு>புவனி = பூமி
புவம் = வானம்; (இங்கு இன்னுமொரு பூதம்)

பூ என்ற மலர் எழுந்து நிறைப்பதால், பூவில் இருந்து முழுமை, நிறைவு என்ற பொருள்களில் சொற்கள் பிறக்கின்றன. ஏனெனில் நிறைந்தது பருத்துக் கிடக்கும். பூரணம், பூருதல், பூரித்தல், என இன்னும் பல சொற்களைப்பாருங்கள். மேலும்,

பூதி>புதி>பொதி = மூட்டை, நிறைவு, பருமன், உடல், அரும்பு, (பொத்து, பொத்தென்று விழுந்தான் என்றால் பருத்த அளவில் விழுந்தான் என்று பொருள்)
பொதிதல் = நிறைதல், சேமித்தல்
பொதிமாடு = மூட்டை சுமக்கும் எருது.
பொதி>பொதியில் = பருத்துக் கிடந்த மலை. (இப்பொழுது பூதம் என்ற சொல்லுக்கும் மலைக்கும் உள்ள தொடர்பைக் கவனியுங்கள். இதுவா தமிழில்லை? பொதியில் என்ற சொல் தமிழென்றால் பூதம் என்ற சொல்லும் தமிழ்தான் அய்யா!)
பொதியில் = நிறைந்து கிடக்கும் இடம், அம்பலம்.
பொதிர்தல் = வீங்குதல், பருத்தல்
பொது = நிறைந்து கூடியது
பொதுளுதல் = நிறைதல்

பூ>பூம்>பொம்; பொம்மென்று கிடத்தல், பருமனாகிக் கிடத்தல் (பொம் என்னும் கூற்று திகைப்பு, அச்சவுணர்வை எழுப்புவதை நோக்குங்கள். ஆங்கிலக்காரன் பொம் என்ற சொல்லை அச்சவுணர்வு குறித்தே குண்டு என்ற பொருளில் பயன்படுத்துகிறான்.) பூமி என்ற சொல் கூட பொம்மிக் கிடக்காமல் வேறு என்ன செய்யும்? அது எழுந்த வரலாறு புரிகிறதா?

பொம்>பொம்மை = பருமனாகி மொழுக்கென்று கிடக்கும் மரப்பாச்சி, தஞ்சாவூர்ப் பொம்மை போல மண்ணால் செய்த உருவம், பாவை
பொம்மல் = பொலிவு, பருமன், கூட்டம்,
பொம்மலி = பருத்தவள்.

மேலே, வானம், நீர், தீ என்ற பூதங்களும் நிலனோடு பொருந்திக் கூறியதைப் பார்த்தீர்கள் அல்லவா? அதே போலக் காற்றிற்கும் இருக்க வேண்டும். நான் இன்னும் தேடிக் கொண்டு இருக்கிறேன்.

ஆனால் ஓர் ஊகம். பள்ளி>ஹள்ளி; பாலு>ஹாலு என்பது போல், பகரம் தொலையும் ஒரு மொழிப்பழக்கம் கன்னடத்தில் உள்ளது போல் பழந்தமிழிலும் இருந்திருக்க வேண்டும் என்ற பல சொற்கள் காட்டுகின்றன. காட்டு: படி>அடி, படுக்கம்>அடுக்கம், பிணை>இணை, பாழி>ஆழி = கடல், புதித்தல்>உதித்தல்; பூசணம் பிடித்தது ஊசிப் போகிறது. இதே போல பூது>ஊது>ஊதை = காற்று. இதை ஏன் சொல்லுகிறேன் என்றால், வாயிதழைக் குவித்து "பூ" என்று சொல்லும் போது ஊதத்தானே செய்கிறோம்? "அவன் பூவென்று ஊதிவிடுவான்" என்ற சொல்லாட்சியையும் கவனியுங்கள்.

மேலே உள்ள வாதங்கள் எல்லாம் "பூதம் என்ற சொல் தமிழ்ச்சொல் தான்" என்று நிறுவப் போதும் என்று எண்ணுகிறேன். பூதம் தமிழ் இல்லையென்றால் மேலே உள்ள பல சொற்களும் தமிழ் இல்லை என்று ஆகிப் போகும். அப்படித் தமிழில்லை என்று சொல்லுவது சரியென்று என் அறிவுக்குத் தென்படவில்லை

மேலே உள்ளதைச் சுருக்கமாகக் கூறினால்:

1.பூதம் என்ற சொல்லை நம்மில் ஒருசாரார் பலுக்கும் முறையாலேயே அதை வடமொழிச் சொல் என்று கூறவியலாது. வடமொழியாளர் பல தமிழ்ச் சொற்களைத் திரிபு முறையாலும், ஒலிப்பு முறையாலும் தமதாக்கிக் கொண்டுள்ளனர்.
2. பூதவாதம் தமிழ்நாட்டில் இருந்து எழுந்த கொள்கை. பூதவாதம், ஏதுசாற்றம், அய்ந்திரம், தருக்கம், ஏரணம், அளவையியல் போன்ற கொள்கைகள் எல்லாமே தெற்கே சிறந்திருந்ததால் தான் இதைக் கற்க வடவர் தமிழ் நாட்டிற்கே வந்தனர். எனவே இவற்றிற்கான சொற்களும் உத்திகளும் தமிழில் இருந்து தான் எழும்ப முடியும்.
3. கி.மு.700- ல் உருவான தொல்காப்பியத்திலேயும், சங்க இலக்கியத்தில் மிகப் பழமையான பாட்டிலும் இந்தச் சொல் ஆளப்பட்டிருக்கிறது. கபிலர், பக்குடுக்கை நன்கணியார் ஆகியோரின் தென்னகத் தோற்றங்களும் இந்தக் கருத்தை உறுதி செய்கின்றன.
4. "விதப்பில் (special concept) இருந்து, பொதுமை (generic concept)" என்ற சொற்பிறப்புக் கோட்பாட்டிற்கு ஏற்ப, பூதம் முதலில் பூமியைக் குறித்துப் பின் மற்ற நான்கையும் குறித்தது. அதே போல ஐம்புலன் சொற்களில் இருந்தே கருத்துமுதற் சொற்கள் தோன்ற முடியும் என்ற கொள்கையின் படி பார்த்தாலும் நான் சொல்லுவது உகந்ததாய்த் தோன்றும். பூதம் என்பது தமிழ் முறைப்படி ஐம்புலன் சொல்லே; அது கருத்துமுதல் சொல் அல்ல. வடமொழி முறையில் அது கருத்து முதல் ஆக்கமாக "to grow" என்ற பொருளில் காட்டப் படுகிறது. அப்படிக் கொள்வது பகுத்தறிவுக்கு உகந்ததாக இல்லை.
5.பூதம் என்ற சொல் அச்சப் பொருளிலும், பருமன் என்ற பொருளிலுமே தமிழில் ஆளப்பட்டிருக்கிரது. அதுவே அடிப்படையில் பொருந்துகிறது. இதை போன்ற சொற்களான பேய், பிசாசு, அரக்கன் போன்ற சொற்களுமே இந்தப் பொருள்களில் எழுந்துள்ளன. இந்த அச்சப் பொருள் விளக்கம் வடமொழியில் கிடையாது. (Please Check Monier Williams). தோன்றுவது, உருவாவது, போன்ற கருத்துக்கள் இந்த இடத்தில் பின்னெழுந்த கருத்துக்கள்; முன்னெழுந்தன அல்ல.
6. பூதி, புவனம், புவம் போன்ற சொற்கள் பூமியையும் குறித்து முறையே தீ, நீர், வானம் என்ற மற்ற பூதங்களையும் குறிப்பது சிந்தனைக்கு உரியது. இதே போல பூது என்ற சொல்லும் பழந்தமிழில் ஊதை/காற்று என்பதையும் குறிக்க இயலும்.
7. புடைத்துப் பருத்து உள்ளிருந்து வெளிப்படுவது பூதம் என்றால் "பொருள்களின் உள்ளே இருப்பது பூதம்" என்ற இயற்கையான கோட்பாடு எழுவது இயற்கையே. குடபுலவியனார் பாட்டு, இந்தக் கோட்பாட்டின் புழக்கத்தை நமக்கு எடுத்துக் காட்டுகிறது.

இனி, மணிவண்ணன் கூறியது: "அப்படியே பூதம் என்ற சொல் தமிழ்ச் சொல்லாய் இருப்பினும், ஐம்பூதங்கள் அடங்கியது மட்டுமே இயற்கை என்ற வாதம் இன்றைய அறிவியல் நோக்கில் ஒவ்வாதவொன்று."

இங்கே அன்றையப் புரிதலுக்கு நான் சப்பைக் கட்டிப் பேச வரவில்லை. அதே பொழுது, இன்றைய அறிவியலின் அடிப்படை பல முகம் கொண்டது என்று எடுத்துச் சொல்ல விழைகிறேன்.

இன்றைய அறிவியலின் அடிப்படை அணுவியல் கோட்பாடு என்றால், அதைப் பூதவியல் ஒதுக்கவில்லை என்று சொல்லத்தான் வேண்டும். அதே போல அந்தக் கால பூதவியலின் வெளிப்பாடான ஆசீவகம் அணுக்கோட்பாட்டை ஒதுக்கவில்லை. தவிர அணு என்பதே பூதவியலின் அடிப்படை என்று முற்றிலும் சொல்ல முடியாது. மேலை நாட்டு அறிவியலில் விளைந்த அல்+துமம் = அதுமம் (atom) = துமிக்க முடியாதது, எனவே பிரிக்க முடியாதது என்ற பகுத்தாய்வுக் (anaytic) கருத்துக்கும், அணு = செறிந்த சிறிய பகுதி என்ற தொகுப்பாய்வுக் (synthetic) கருத்துக்கும் உள்ள உறவைப் பற்றி முன்பு ஒருமுறை தமிழ் இணையத்தில் எழுதியிருந்தேன். அணுவைப் பிளக்க முடியும் என்றே அன்றையத் தமிழரின் புரிதல் இருந்தது. (அணுவினைச் சதகூறிட்ட கோணினும் உளன் - கம்பன்; ஆனால் அந்த அணு என்பது என்ன என்பது இன்னொரு புலனம்).

தவிரவும், பூதிகத்தின் பிரிவுகளான கணுத்துவ எந்திரவியல் (continuum mechanics), தெறுமத் தினவியல் (thermodynamics) போன்றவை அணுக் கொள்கையின் பாற்பட்டன அல்ல. அதே போல இன்றையக் காயவியலின் (cosmology) அடிப்படையான மின்னித் தினவியல்(electrodynamics) அந்தக் காலத்து ether கொள்கையை வைத்துத்தான் எழுந்தது. இன்றுங் கூட கற்றைப் பூதியலின் (quantum physics) அடிப்படையும், உறழ்வுப் பூதியலின் (relativist physics) அடிப்படையும் வெவ்வேறுதான். அணுக் கொள்கையிலே கூட அதை வைத்துக் கொண்டு நீரக மாதிரி (hydrogen model) ஒன்றுதான் முற்றிலும் முழுதும் அறியப்பட்ட ஒன்று. எல்லியம் (Helium) பற்றிக் கூட இந்தக் காலத்து அணுக் கொள்கையால் முழுதும் படித்து உணர முடியவில்லை. அப்புறம் அல்லவா மற்ற எளிமங்கள் (elements) பற்றிய புரிதல்கள்? அதே போல 2 பொதிப் புதிரி (2-body problem) மட்டுமே பூதியலில் முற்றிலும் தீர்க்கப் பட்ட ஒன்று. எங்கோ ஓரிடத்தில் படித்தேன்: "In physics, three is too many" முப்பொதிச் சிக்கலையே பூதிகத்தால் தீர்க்க முடியவில்லை. அப்புறம் ஏதோ, பூதிகம் என்ற இயல், அணுக் கொள்கை மூலமாய் எல்லாச் சிக்கலையும் தீர்த்துவிட்ட ஓர் அறிவியல் என்று நாம் எண்ணிக் கொண்டிருக்கிறோம். உண்மையில் எல்லாமே ஒரு பக்கமடைவு (approximate) தான். அதாவது ஒரு மாதிரி (model).

"Chemistry and Complementarity" என்ற தலைப்பில் H.Primas, Laboratorium fur Physikalische Chemie, ETH - Zentrum, CH - 8092 Zurich, என்பவர் Chemia 36 (1982) Nr7/8 pp 293-300 -ல், அருமையான, படிக்கவேண்டிய கட்டுரை ஒன்றை வரைந்திருந்தார். அதில் அவர் சொல்லுவது:

"Contemporary Chemistry tends to treat chemical substances as broken into molecules which are considered to exist in their own right. In some cases this molecular view does not work very well. For example, liquid water is supposed to be a pure chemical substance but to this day nobody has been able to advance a sound molecular arguement in support of this claim.
----------------
After more than a 100 years of research in statistical mechanics and over 50 years of inttensive efforts in quantum mechanics, we still do not yet understand why there are just three states of aggregation.
-----------------
Our vision of the world will be severely limited if we restrict ourselves to the molecular view. Molecular theories describe some aspects of matter correctly but it is not wise to think that they give us a description of reality "as it is". If we approach matter from a molecular point of view we will get molecular answers and our molecular theories will be confirmed. But different viewpoints are feasible. Questions of a different kind can be asked, nature will respond in a new language.

A widespread category mistake in chemistry is the confusion of thermodymanics with statistical mechanics, of chemical kinetics with collision theory, and taking the concept of chemical substances as being on equal footing with molecules. Substances are either gaseous, liquid or solid - molecules are not. Substances have a temperature, molecules do not."

மேலே சொன்னது பூதிக இயலைக் குறைத்துச் சொல்வதற்கு அல்ல. பூதிகம் என்பதை அரிசுடாட்டில் காலத்தில் இயற்கை, பூதங்கள் என்றே மாந்தர் அறிந்தனர். பின் மேலும் மேலும் அடிப்படைத் துகள்கள் எது என்று காணப் போய் அணு, கரு, முன்னி(proton), மின்னி (electron), நொதுமி (neutron) என வளர்ந்து இன்று குவார்க்கு எனப் பூதாகரமாகப் பெருகி, 11 பரிமானங்கள் இருந்தால் எதையும் விளக்கி விடலாம் என்று திருங்குக் (string) கொள்கையை ஆய்வு செய்து கொண்டு இருக்கிறது. இவ்வளவு மாறியும் அடிப்படைச் சொல்லான physics என்னும் அரிசுடாட்டில் காலத்துப் பெயர் தான், அந்தப் பாடத்திற்கு இருக்கிறது. அதற்கு ஈடாகத் தமிழில் பூதிக இயல்>பூதியியல்>பூதியல் என்று பெயர் வைப்பதில் என்ன குறை?

பூதிகம் என்ற தமிழ்ச் சொல்லின் திரிபான வடமொழிச் சொல் 1870 களில் இருந்து 1967 வரையும் 100 ஆண்டுகளுக்குப் பௌதிகம் என்று இருந்தே வந்தது. அதை 1967- ல் வடமொழி என்று எண்ணிக் கொண்டு, அதை மாற்றவேண்டும் என்று கருதி, அன்றைக்கு இருந்த புரிதலில், கோவை நுட்பியற் கல்லூரியில் (coimbatore Institute of technology கோ.நு.க ) இருந்த சிலர் (அடியேனும் அதில் உண்டு) சேர்ந்து, அங்குள்ள முத்தமிழ் மன்றம் வெளியிட்டு வந்த "தொழில் நுட்பம்" என்ற ஆண்டு மலரில் "இயல்பியல்" என்று மாற்றினோம். (தமிழகத்தில் சிலர் இதை விளங்கியல் என்று கூட எழுதினார்கள்.) கூடவே ரசாயனம் என்பதை இயைபியல் என்றும் கோ.நு.க. வில் மாற்றினோம். (இயைபியல் என்ற சொல் எடுபடாமல் வேதியல் என்பதே நாடெங்கிலும் பெரிதும் வழக்கமாகிப் போனது.) நாளாவட்டத்தில் இயல்பியல் என்பது இயற்பியல் என்று எங்கோ பிறழ்ந்து மாறிக் கொண்டு புழக்கத்திற்கு வந்தது. இயல்பியல் என்ற சொல் புழங்க, உறுதுணையாக இருந்த நானே, இன்று மாறிப் பூதிகத்தை, பூதியலை முன் மொழிகிறேன். ஏன் என்று கேட்டால், காரணத்தோடு தான்.

In TSCII:

â¾¢Âø (Physics) - 3
â¾¢Âø (Physics) - 3

þô¦À¡ØÐ, â¾õ ±ýÈ ¦À¡Ð¨Áô ¦À¡ÕÙìÌ Óý, Å¢¾ôÀ¡É ¦À¡ÕÇ¡¸ ±Ð þÕó¾¢Õì¸ ÓÊÔõ ±ýÚ À¡÷ô§À¡õ. ¿¡ý «È¢ó¾ Ũâø, ӾĢø ÒÅ¢ ±ýÛõ ¿¢Äõ ÁðΧÁ Ó¾ýӾĢø â¾õ; À¢ý Å¢¾ôÀ¡É «ó¾î ¦º¡ø ¦À¡Ð¨Á¡¸¢ ÁüÈ â¾í¸¨ÇÔõ ÌÈ¢ò¾¢Õ츢ÈÐ. ²ý þôÀÊî ¦º¡ø¸¢§Èý ±ýÈ¡ø ¸¡ðº¢Â¢ø À¡÷ìÌõ ÀÕô ¦À¡Õû¸ÙìÌ, ¿¢Äõ ±ýÛõ â¾õ §À¡ø ÁüȨÅÔõ «ÊôÀ¨¼Â¡¸ò §¾¡üÈõ «Ç¢ò¾É. ÒÅ¢ìÌ þÕìÌõ º¢Ä ̽ìÜÚ¸û ÁüȨÅìÌõ ¦À¡Õó¾¢ ÅÃì ¸ñÎ, «Åü¨ÈÔõ â¾õ ±ýÚ ¿õ ¾Á¢Æ÷ «¨Æì¸ò ¦¾¡¼í¸¢É¡÷¸û. þ¾üÌ ´Õ º¡ýÚ, â¾Å¡¾ò¾¢ý Å¢Çì¸õ ¸¡ðÎõ ̼ÒÄÅ¢Âɡâý ÒÈ¿¡ëüÚô À¡ðÎ

"¿£Ã¢ýÚ «¨Á¡ Â¡ì¨¸ì ¦¸øÄ¡õ
¯ñÊ ¦¸¡Îò¾¡÷ ¯Â¢÷¦¸¡Îò §¾¡§Ã
¯ñÊ Ó¾ü§È ¯½Å¢ý À¢ñ¼õ
¯½¦ÅÉô ÀÎÅÐ ¿¢Äò¦¾¡Î ¿£§Ã
¿£Õõ ¿¢ÄÛõ ҽâ§Â¡÷ ®ñÎ
¯¼õÒõ ¯Â¢Õõ À¨¼ò¾¢º¢ §É¡§Ã"

§Á§Ä ¯ûÇ À¡¼ÖìÌ "¿£Ã¢ýÚ «¨Á¡¾ ¯¼õÀ¢üÌ ±øÄ¡õ, ¯½× ¦¸¡Îò¾Å÷¸û ¯Â¢¨Ãì ¦¸¡Îò¾¡÷ ¬Å÷; ¯½¨Å Ӿġ¸ ¯¨¼ò¾Ð, «ù׽šø ¯Ç¾¡¸¢Â ¯¼õÒ; ¬¾Ä¡ø ¯½¦ÅýÚ ¦º¡øÄôÀÎÅÐ ¿¢Äò¦¾¡Î ÜÊ ¿£÷; «ó¿£¨ÃÔõ ¿¢Äò¨¾Ôõ ´ÕÅÆ¢ì ÜðÊÉÅ÷¸û þù×ĸòÐ ¯¼õ¨ÀÔõ ¯Â¢¨ÃÔõ À¨¼ò¾Å÷ ¬Å÷" ±É «ù¨Å Шú¡Á¢Â¡÷ ¦À¡Õû ÜÈ¢ Å¢ÇìÌÅ¡÷. ¿õÓ¨¼Â ¬ýÁ£¸î º¢ó¾¨É¨Â ѨÆ측Áø, Á£ñÎõ §Á§Ä ¯ûÇ À¡¼¨Ä §¿ÃÊ¡¸ô ÀÊòÐô À¡Õí¸û.

¿¢ÄÛõ ¿£Õõ §º÷ó¾ ¦À¡Õû ¯½×. þó¾ ¯½Å¡ø ¬ÉÐ ¯¼õÒ. ¯½¨Åì ¦¸¡Îò¾¡ø µ÷ ¯¼õÀ¢üÌ ¯Â¢Õõ ¦¸¡Îò¾¾¡¸ ¿¡õ «Õò¾õ Àñ½¢ì ¦¸¡ûÙ¸¢§È¡õ. ±É§Å ¯¼õÒ ±ýÀ¾üÌû ¿£÷ ±ýÀÐ ´ÕÀ̾¢. (º¢ò¾ ÁÕòÐÅò¾¢ø ¯¼õÒ ±ýÀÐ ³õâ¾í¸Ç¡ø ¬ÉÐ ±ý§È ÜÈôÀÎõ.) §Á§Ä ¯ûÇ À¡¼Ä¢ø ¿¢Äý ±ýÈ â¾Óõ, ¿£÷ ±ýÈ â¾Óõ ´Õí§¸ ¨ÅòÐ ±ñ½ôÀθ¢ÈÐ. þ§¾ §À¡Äò¾¡ý ÁüÈ â¾í¸Ùõ ¿¢Äý ±ýÛõ â¾ò§¾¡Î ´ÕíÌ ¨ÅòÐ ±ñ½ô Àθ¢ýÈÉ.

þÉ¢ §Àö, â¾õ ±ýÈ þÕ ¦º¡ü¸¨Çô ÀüÈ¢ô À¡÷ô§À¡õ.

"þÕ ¾¢¨½ô ¦À¡Õû¸Ùõ þÂü¨¸Â¡¸×õ ¦ºÂü¨¸Â¡¸×õ À¢ÈôÀ¢ìÌõ ´Ä¢¸¨Çô §À¡ýÈ ´Ä¢ì ÌÈ¢ôÒì¸Ùõ, «Åü¨È «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñ¼ ¦º¡ü¸Ùõ ´ô¦À¡Ä¢î ¦º¡ü¸û" ±ýÀ¡÷ À¡Å¡½÷. «ôÀÊ ±Øõ ´ô¦À¡Ä¢î ¦º¡ü¸Ç¢ø «îºò¨¾ì ÌÈ¢ìÌõ "§À" ±ýÛï ¦º¡øÖõ ´ýÚ.

§À>§Àõ = «îºõ "§À, ¿¡õ, ¯Õõ ±É Åå¯õ ¸¢ÇÅ¢ ¬Ó¨È ãýÚõ «îºô ¦À¡ÕÇ" ±ýÀÐ ¦¾¡ø¸¡ôÀ¢Âõ ¯Ã¢Â¢Âø 67.
§À>§À¾ø = «ï;ø, §À>§Àö = «ïºôÀÎõ ¬Å¢ «øÄÐ §¾¡üÈõ; '§ÀÂô §À ŢƢ츢ȡý' ±ýÀÐ ¯Ä¸ ÅÆìÌ.
§Àö>§ÀÂý, §À¡Ê, §Àö ¬úÅ¡÷
§À>§ÀÐ<§À¨¾. §À>§ÀìÌ
§ÀÐ>§À¾õ>ô§Ã¾õ (=À¢½õ; ÅÆì¸õ §À¡ø øà ´Ä¢¨Âî ¦º¡øÄ¢ý °§¼ ¦¸¡ñÎ ÅóÐ ¾¢Ã¢òÐì ¦¸¡ñÎ, ż¦Á¡Æ¢ þó¾î ¦º¡ø¨Äò ¾ýÅÂô ÀÎò¾¢ì ¦¸¡ûÙõ.' þýÚõ Ü¼î º¢ÚÅÕõ, º¢Ä «¸¨ÅÜʧ¡Õõ À¢½ò¨¾ô À¡÷òÐ «ïÍÅÐ ¯ñÎ.)
§ÀÐÚ¾ø = ÁÂí̾ø
§ÀÐ>§ÀòÐ = «ïº¢ ¯ÇÚ
§ÀòÐ>À£òÐ = ¯ÇÚ¾ø
À£òÐ>À¢òÐ= ÁÂì¸õ
À¢òÐ>À¢¾üÚ = ¯ÇÚ¾ø. («îº§Á ´ÕÅ¨É ¯ÇÈ ¨ÅìÌõ.)

¦Àâ ÀÕÁÉ¡É ¦À¡Õû¸Ùõ §Àö ±ýÈ «¨¼¦Á¡Æ¢¨Âô ¦ÀÕ¸¢ýÈÉ. §Àöì ¸¡üÚ, §Àöì¸ÕõÒ, §ÀÂýÅ¡¨Æ, §ÀöîͨÃ, §Àöò¾ñ½£÷, §ÀöòÐõ¨À, §ÀöôÀº¨Ä, §ÀöôÀ£÷ìÌ, §ÀöôÒø, §ÀöôÒ¼ø, §Àö ¬Á½ìÌ ±Éô ÀÄ ¦º¡ü¸¨Çì ¸ÅÉ¢Ôí¸û. ÀÕÁÛìÌõ «îºò¾¢üÌõ ¯ûÇ ¦¿Õì¸ò¨¾ ¸£§Æ ¦º¡øĢ¢Õ츢§Èý.

§Àö>§ÀöÍ>À¢Â¡Í>À¢º¡Í, þÐ×õ «îºô ¦À¡ÕÇ¢ø ÅÕõ ´Õ ¦º¡ø§Ä.

«ÃìÌ>«Ãì¸ý>«Ã츾ý>á츾ý>þá츾ý ±ýÈ ´Õ ¦º¡øÖõ ÀÕò¾Åý, «îºõ °ðÎÀÅý ±ýÈ ¦À¡ÕÇ¢ø ÅÕŨ¾ô À¡Õí¸û.
«ÃìÌ>«Ãì¸ò¾¢>«Ãì¸îº¢<áì¸îº¢>á쇺¢>á캄¢>þá𺺢
«ÃìÌ>«Ã측¢>á측¢
«ÃìÌ>«Ã츢
«ÃðÎ = «îºÓÚòÐ

"§À" ±ýÛï ¦º¡ø¨Äô §À¡Ä§Å, "â" ±ýÈ ¦º¡øÖõ ¾Á¢Æ¢ø «îºô ¦À¡ÕÇ¢ø ÅÕõ. þó¾ô "â" ±ýÛõ ´¦Ã¡ØòÐ ´Õ¦Á¡Æ¢, ¾É¢òÐ ²üÀð¼ µ¦ÃØòÐ ´Õ¦Á¡Æ¢Â¡, þø¨Ä §À - ¢ø þÕóÐ ¸¢¨ÇòÐ Å󾾡 ±ýÚ ¿õÁ¡ø ¾£÷Á¡ÉÁ¡¸ì ÜÈ þÂÄÅ¢ø¨Ä. ¬¾¢Á¡ó¾ÛìÌ «îºõ ±ýÀÐ µ÷ «ÊôÀ¨¼ ¯½÷×. þýÚí Ü¼î º¢ÚÅ÷¸û ´Ç¢óРŢ¨Ç¡Îõ ¬ð¼ò¾¢ø ¾¢Ë¦ÃýÚ "â" ±ý§È¡" §À" ±ý§È¡ ´Ä¢¦ÂØôÀ¢, Áü¦È¡Õ Å¢¨Ç¡ðÎ측èÉô ÀÂÓÚòÐŨ¾ô À¡÷ì¸Ä¡õ. þó¾ «îº ¯½÷×, ¿õ¨Áì ¸¡ðÊÖõ ¦Àâ «øÄÐ ÀÕò¾ ¯ÕÅõ «øÄÐ §¾¡üÈò¨¾ô À¡÷ò¾¡ø ¿ÁìÌ þÂü¨¸Â¡¸ ±Ø¸¢ÈÐ. ¿õÁ¢Öõ ¦ÀÕò¾Å¨Éô ⾡¸¡ÃÁ¡ö þÕ츢ȡý ±ýÚ ¦º¡ø֧šõ. ÀÄ þ¼í¸Ç¢ø «îºÓõ ÀÕÁÛõ À¢Ã¢ì¸¦Å¡ñ½¡¾ Ũ¸Â¢ø ¸Äó§¾ þÕ츢ýÈÉ. §¸¡Æ¢ Óýɾ¡, Ó𨼠Óýɾ¡ ±ýÀÐ §À¡Ä ±ó¾ô ¦À¡Õû Óó¾¢ÂÐ ±ýÚ ¯Ú¾¢Â¡¸ì ÜÈ þÂÄ¡Ð.

"§¾" ±ýÈ µ¦ÃØòÐ ´Õ¦Á¡Æ¢ ܼ «îºô ¦À¡ÕÇ¢ø ¾¡ý Åó¾Ð. «Ð§Å ¦¾öÅõ ±ýÈ ¸ÕòÐìÌõ, ¾£ ±ýÈ ¸ÕòÐìÌõ, À¢ýÒÄÉ¡¸ «¨Áó¾Ð. ¾£§Â ӾĢø ¿õÁÅáø ¦¾öÅÁ¡ö Ží¸ô Àð¼Ð. «îº§Á ¦¾öÅò¾¢ý ¦¾¡¼ì¸õ. (þôÀÊî ¦º¡øÖž¡ø ±ýÛ¨¼Â Å¡úצ¿È¢Â¢ø þÕóРŢĸ¢ÂÅÉ¡ö ¿¡ý ¬¸Á¡ð§¼ý.) ¿¡Ç¨¼Å¢ø «îºô¦À¡Õ¨Ç Á£È¢ ¿¡¸Ã¢¸õ ¯ÂÃ, ¯Âà «ýÒ, Àâ×, «Õû ±Éì ¦¸¡ïºí ¦¸¡ïºÁ¡ö þ¨ÈÅ¨É ¯½÷ž¢ø ¯Â÷¸¢§È¡õ. «½íÌ ±ýÈ ¦º¡ø ܼ ӾĢø «îºò¨¾ò ¾Õõ ¦¾öÅò¨¾§Â ÌÈ¢ò¾Ð. À¢ýÉ¡ø, ¿¡Ç¨¼Å¢ø þÃì¸õ ¯ûÇ, «Õû ¯ûÇ, «ÆÌ ¯ûÇ §¾Å¨¾ ±ýÈ ¦À¡Õû À¢È츢ÈÐ. ¸¡¾Ä¢¨Âì ܼ "«½íÌ ¦¸¡ø, ¬öÁ¢ø ¦¸¡ø, ¸½íÌ¨Æ Á¡¾÷¦¸¡ø, Á¡Öõ ±ý ¦¿ïÍ" ±ýÚ ¾¡§É ÅûÙÅý ¦º¡ýÉ¡ý? þý¨ÈìÌ ¨ÅÃÓòРܼ "«Æ¸¡É á𺺢§Â" ±Éò ¾¢¨ÃôÀ¡¼ø ±Øи¢È¡§Ã? ±ôÀÊì ¸ÕòÐÓÃñ ±ýÀÐ ¿¡Ç¡Åð¼ò¾¢ø ¿õÁ¡ø ²üÚì ¦¸¡ûÇôÀθ¢ÈÐ À¡Õí¸û.

â>âÐ = ¦ÀâÂÐ.[ (þÕõâÐ)>þÚõâÐ = Á¢¸ô¦ÀâÂÐ; ±É§Å, Å¢ÂôÀ¡ÉÐ]
âÐ>â¾õ = ¦ÀâÂÐ, ¦ÀÕõ§Àö
⾡ñÊ>âñÊ = ÌÆ󨾸ÙìÌ «îºÓñ¼¡ìÌõ ¯ÕÅõ
â¾ø>âºø = þý¦É¡ÕŨÃò ¾¢¨¸ì¸ ¨ÅìÌõ §À¦Ã¡Ä¢ - ¬ÃÅ¡Ãõ, ÀÄÃÈ¢¨¸, ÜôÀ£Î, §À¡÷
âºø>âºÄ¢Î¾ø = ӨȢξø, §À¦Ã¡Ä¢À¼ì ¸¾Ú¾ø
âÐ>âîÍ>â= º¢üÚ¢÷, ̼üÒØ, ÌÆ󨾸¨Ç «îÍÚò¾ü§¸Ûõ º¢Ã¢ôÀ¾ü§¸Ûõ ¦º¡øÖõ ¦º¡ø. (â¨Âì ¸ñÎô ÀÂôÀÎÅÐ «ÊôÀ¨¼ «îº ¯½÷¨Åì ÌȢ츢ÈÐ. º¢Ä þ¼í¸Ç¢ø §¾û, âáý,À¡õÒ §À¡ýÈÅü¨È â ±ýÚ º¢ÚÀ¢û¨Ç¸Ç¢¼ò¾¢ø Á¨ÈìÌÁ¡ô §À¡Äô À¡ðÊÁ¡÷ ¦º¡øÖŨ¾ ±ñ½¢ô À¡Õí¸û)
â¾õ>â¾ì ¸ñ½¡Ê = º¢È¢Â¨¾ô ¦À⾡¸ì ¸¡ðÎõ ¸ñ½¡Ê Ũ¸
â¾õ>â¾ ¸½õ = â¾í¸Ç¢ý Üð¼õ. (ͼ¨Ä¨Â þÕôÀ¢¼Á¡¸ì ¦¸¡ñ¼ º¢ÅÉ¢ý ¸½í¸û ±ýÚ ¦¾¡ýÁí¸Ç¢ø ÜÈôÀÎÅÐ)
â¾õ>â¾×¼ø = ¯Â¢ÃüÚì ¸¢¼ìÌõ ¯¼ø («§¾ §¿Ãò¾¢ø ¦¾¡ðÎ ¯½Ãì ÜÊ Àå×¼ø; ¬ýÁ£¸ Å¡¾õ â¾ ¯¼¨Ä ¬ýÁ¡Å¢ø þÕóÐ À¢Ã¢òÐô À¡÷ìÌõ. «¾ý Å¢¨ÇÅ¡¸ â¾õ ±ýÀ¨¾ ¯Â¢÷ ±ýÚõ Á¡üÈ¢ô ¦À¡Õû ¦¸¡ûÙõ; [¸¡ðÎ: â¾ò¾Â× (þÐ þÕ À¢ÈôÀ¢î ¦º¡ø)= ¯Â¢÷¸Ç¢¼õ ¸¡ðÎõ «ýÒ]
â¾õ>⾿¡Ê = §Àö À¢Êò¾Å÷¸Ç¢¼õ ¸¡½ôÀÎõ ¿¡ÊòÐÊôÒ Å¨¸
â¾õ>⾿¡¾ý = â¾í¸ÙìÌò ¾¨ÄÅÉ¡É º¢Åý
â¾õ>⾺Ðì¸õ = ¸¡Å¢Ã¢ôâõÀðÊÉò¾¢ø â¾õ ¿¢ýÚ ¸¡Åø ¸¡ò¾ Åó¾ ¿¡üºó¾¢.

[ÅÃÄ¡üÚ ¬º¢Ã¢Â÷ ¾¢Õ. ¿¡.ÍôÀ¢ÃÁ½¢Âý, þó¾î ºÐì¸ â¾õ ÀüÈ¢ ¾ýÛ¨¼Â áÄ¢ø µ÷ «Õ¨ÁÂ¡É °¸ò¨¾ì ÜÚÅ¡÷: (See his "Sangam Polity", Ennes Publications, Udmalpet 642128, Third ed 1996.) "It is true that 'Ganesa' is not particularly mentioned either by that name or any of its modern equivalents in the Sangam Literature; but it seems quite proper to trace him back to Perum Chadukka bhUtham which punished all offenders and had a pAsam or rope in its hand; it gave 'Vigna' to those who offended and protected from ' Vigna' those who behaved; so it had 'pAsahasta' and 'Vignaraja'; it was the demon on the cross-road distinguished from the gods who were housed in temples. Vignesvara, too, punished the offenders and protected the good; he has a pAsam in His hands and He is generally on the cross-road. The Demon on the cross-road was ;'BhUta nAtan', a literal equivalent of 'Bhuta' or 'GaNa' nAtan or 'Ganapati'. The elephant face in fact indicates a South Indian origin, and the pot-belly suggests an ancestry traceable back to Demons." þó¾î ͨÅÂ¡É Å¡¾ò¨¾ô ÀüÈ¢ò ¾É¢ò§¾ ±Ø¾Ä¡õ. þô¦À¡ØÐ «¨¾ò ¾Å¢÷츢§Èý.]

âÐ>â¾÷ = À¾¢¦Éñ ¸½òÐû ´ÕÅÃ¡É Á¡ó¾÷
âÐ>â¾Ãõ = Á¨Ä; þÁÂõ, §ÁÕ
âÐ>â¾Ãý = «Ãºý, ¾¢ÕÁ¡ø
â¾Ãõ>â¾Äõ = âÁ¢ (þí̾¡ý ¿¡ý «ÊôÀ¨¼Â¡¸î ¦º¡øÄÅó¾ ¸ÕòÐ þÕ츢ÈÐ. ÌȢﺢ¢ø Å¡Øõ ÁÉ¢¾ÛìÌ, Á¨ÄÔõ §ÁÎõ, ÀûÇÓõ, Åð¼ÓÁ¡¸ò ¾¡ý ¾ý¨Éî ÍüÈ¢ ¯ûÇ âÁ¢ ¦¾Ã¢Ôõ. ÀÕòÐ ¯Â÷óÐ ¯ûÇ Á¨Ä â¾Ãõ. «Ð§Å «Åý Å¡Øõ þ¼õ. «¾¡ÅÐ âÁ¢. øÃõ ĸÃÁ¡¸ Á¡ÚÅÐ ÀÄ ¦º¡ü¸Ç¢ø ¯ñÎ.)
âÐ>â¾Åõ = ¬ÄÁÃõ, ÁÕ¾ÁÃõ. (þó¾ ÁÃí¸Ç¢ý «¸ñ¼¾ý¨Á þôÀÊî ¦º¡ø¨Ä ¯Õš츢¢Õ츢ÈÐ. «§¾ ¬Äò¾¢ø þÕóÐ »¡Äõ ±ýÈ ¦º¡ø ¯ÕÅ¡¸¢Â¨¾ §Á§Ä ¦º¡øĢ¢Õ츢§Èý.)
â¾õ>â¾Å¡¾õ = "â¾í¸Ç¢ý §º÷쨸¡ø ¾¡ý ¬ýÁ¡ ¯ñ¼¡ÉÐ, «Ð ¾É¢§Â þø¨Ä" ±ýÚ ÜÚõ Å¡¾õ. þо¡ý ¯Ä¸¡ö¾õ «øÄÐ â¾Å¢Âø.
â¾õ>â¾Å£Î = ³Å¨¸ô â¾í¸û ¬¸¢Â ¯¼õÒ.
â¾õ>⾧ÅûÅ¢ = â¾õ (=¯¼ø) ÀĢ¢¼ôÀÎõ §ÅûÅ¢ («Å¢ ¦º¡Ã¢óÐ ¬Â¢Ãõ §Åð¼Ä¢ý ±ýÈ Ì鬂 ¿¢¨É× ÜÕí¸û.)
â¾õ>â¾ý = ¬ýÁ¡ (¯Ä¸¡ö¾ò¾¢ý ¾¡ì¸ò¾¡ø ¬ýÁ£¸ Å¡¾õ ¾ýÅÂôÀÎò¾¢ì ¦¸¡ñ¼ Á¡üÚì ¸ÕòÐ. þôÀÊ Á¡ÚÅÐ þÂü¨¸. Å¢Äí̸¨Ç §ÅûŢ¢ø ÀĢ¢𼠧ž¢Âõ, À¢ý Òò¾õ, ºÁ½õ ±ýÈ ¦¿È¢¸û ±Øó¾À¢ý ¾ý¨É§Â Á¡üÈ¢ì ¦¸¡ñ¼Ð «øÄÅ¡? ¸¢È¢òÐÅõ ¦¸¡ñ¼¡¼ô ÀΞüÌ Óý Áò¾¢Âì ¸¢ÆìÌ, ÁüÚõ ±¸¢ô¾¢ø ÝâÂÛìÌô À¢Èó¾ ¿¡û ¦¸¡ñ¼¡Îõ §¿Ãò¨¾§Â ¸¢È¢òÐ À¢Èó¾ ¿¡Ç¡¸ì ¦¸¡ñÎ ÅóÐ ¸¡ðÊ, Óý ¯ûÇ þ¨ÈÔ½÷¨Å ¸¢È¢òÐÅ ¦¿È¢ ¾ý ÅÂôÀÎò¾¢ì ¦¸¡ñ¼Ð ¦¾Ã¢ó¾Ð ¾¡§É! ¿¡õ ܼ ¦À¡í¸ø ¦¸¡ñ¼¡ÎÅÐ þó¾ì ¸¡Äõ ´ðʧÂ; ¬É¡ø ¦¸¡ïºõ Àﺡí¸õ Á¡È¢ì ¦¸¡ñ¼¡Î¸¢§È¡õ. «¨¾ «Äº þý¦É¡Õ ¸ðΨà §ÅñÎõ. Å¢Î츢§Èý.)
â¾õ>â¾ý = â¾òÐ ¬úÅ¡÷, ¸Î측ö, àÂý
â¾õ>⾡¸¡Ãõ = Á¢¸ôÀÕò¾Ð
â¾õ>â¾ «ñ¼õ = ¦ÀÕò¾ «ñ¼õ
âÐ>⾡Ãõ = âÁ¢¨Âô À¢ÇôÀ¾¡¸¢Â ÀýÈ¢; ÅḠ«Å¾¡Ãõ
âÐ>â¾¢ = ¾¢Õ ¿£Ú, º¡õÀø, ºøÅõ, ¦À¡ý, Òؾ¢, §ºÚ, âÁ¢, °ñ, ¯¼õÒ þýÛõ ÀÄ. þÐ Òؾ¢>âú¾¢>â¾¢ ±ýÚõ ¦º¡øÖÅÐ ¯ñÎ. âؾø = ¦¿¡Úì̾ø; ¦À¡Ê¦ºö¾ø
â¾¢>â¾¢¸ó¾õ = ¾£¿¡üÈõ. þíÌ â¾¢ ±ýÀ§¾ ¾£ ±ýÛõ â¾ò¾¢üÌô ÀÂýÀÎŨ¾ì ¸¡Ïí¸û.
â¾¢>â¾¢¸õ = âÁ¢, ¯¼õÒ (þó¾ þÃñÎ ¦À¡ÕÙõ «Õ¸Õ¸¢ø ÀÂýÀÎÅÐ ´ý§È â¾õ ±ýÈ ¦º¡øÄ¢ý ¦º¡üÀ¢Èô¨Àì ¸¡ðÊì ¦¸¡ÎìÌõ.
â¾¢¸õ>â¾¢Âõ = ¯¼ø, âÁ¢, ³õâ¾õ. (Ó츢ÂÁ¡É ãýÚ ¦À¡ÕÙõ þíÌ ÅÕ¸¢ÈÐ.)

â>âÁ¢ = ¿¢Äõ, þ¼õ, ¿¡Î þýÛõ ÀÄ. (þí§¸ §¾¡ýÚÅÐ, ¯ÕÅ¡ÅÐ ±ýÈ ¦À¡ÕÇ¢ø ż¦Á¡Æ¢¨Âô §À¡Äî ºð¦¼ýÚ ¦¸¡ûÇ ÓÊ¡Ð. ²¦ÉÉ¢ø, âÁ¢ Á¡ó¾ÛìÌ ÓüÀð¼Ð. âÁ¢ ±ýÈ ´Õ ¦À¡Õû, Á¡ó¾ÛìÌ «¾ý ´Õ ÜÈ¡§Ä ¾¡ý §¾¡üÈÁÇ¢ì¸ ÓÊÔõ.)

Á¡ó¾ÛìÌ Óý§É þÂü¨¸Â¢ý ¸¡ðº¢ §¾¡ýÚõ; ¸ñÏìÌô ÒÄôÀÎõ ¦À¡Õû §¾¡ýÚõ; «ôÀÊô À¡÷ò¾¡ø Á¨Ä §¾¡ýÚõ, ÁÎ §¾¡ýÚõ, ¬Ú §¾¡ýÚõ, ÁÉ¢¾÷¸û, Å¢Äí̸û §¾¡ýÚÅ¡÷¸û; ¦Á¡ò¾ò¾¢ø ´Õ ŢШÁ §¾¡ýÚõ; ¦À¡Ð¨Á §¾¡ýÈ¡Ð. Å¢¾ôÀ¡É ¦À§à âÁ¢ìÌô ¦ÀÂḠþ¼ôÀÎõ. ¬úóÐ §Â¡º¢Ôí¸û. â ±ýÈ µ¦ÃØòÐ ´Õ¦Á¡Æ¢ ±ôÀÊ Åó¾¢Õì¸ ÓÊÔõ? âò¾Ð ±ýÈ ¸ÕòÐìÌõ Óý «¾ü¦¸É §Å¦Ã¡ýÚ þÕó¾¢Õì¸ §ÅñÎõ «øÄÅ¡? þí§¸ Á¨Ä¢ý ¦º¡ü¸§Ç ¦¾¡¼ì¸Á¡¸ þÕ츧ÅñÎõ ±ýÚ ¿¡ý ¿õÒ¸¢§Èý.

Ò¨¼òÐ ¿¢üÀРҼŢ = ¿¢Äõ, Á¨Ä
ÌÅ¢òÐ ¯Â÷óÐ ¿¢üÀÐ ÌÅÎ = Á¨Ä.
«Ð §À¡Ä ÒÅ¢òÐ (= Ò¨¼òÐ ¦ÅÇ¢ôÀðÎ, ÌÅ¢óÐ) ¿¢üÀÐõ Á¨Ä, þ¼õ, âÁ¢
Ò¨¼òÐ ¦ÅÇ¢Åó¾Ð ¾¡ý â. þôÀÊ ¦ÅÇ¢ÅÕŨ¾ò ¾¡ý Òù×¾ø ±ýÚ ¦º¡øÖ¸¢§È¡õ. Òù×¾ø ±ýÈ Å¢¨É¡øÄ¢ø þÕó¾ Åó¾ ¦ÀÂ÷¾¡ý â = ÁÄ÷; ¸¡ðÎ: ÒùÅò ¾¡Á¨Ã = ¾¢ÕÁ¡Ä¢ý ¦¸¡ôâÆ¢ø þÕóÐ ±Øó¾ ¾¡Á¨Ã. (¿¡ðÎôÒÈò¾¡÷ â ±ýÚ ¿¢Úò¾Á¡ð¼¡÷¸û; «Å÷¸û â× ±ý§È ¦º¡øÖÅÐ Ü¼î ¦º¡üÀ¢ÈôÀ¢ÂÄ¢ý µ÷ ¬ÆÁ¡É ÌÈ¢ô¨À ¿ÁìÌò ¾Õ¸¢ÈÐ.)
Ò×>â. þó¾ Á¡üÈõ ¾Á¢Æ¢ø µ÷ þÂü¨¸Â¡É Á¡üÈõ. þó¾ô Ò¨¼ôÀ¢ø þÕóÐ ¾¡ý §¾¡ýÚ¾ø, ¯ÕÅ¡¾ø ±ýÈ ¦À¡Õû¸û ÅÃÓÊÔõ. ÀÕòÐô Ò¨¼òÐ, À¢ý ¦ÅÇ¢ÅÕÅÐ, ¿õ¨Áô §À¡ø À¡÷òÐì ¦¸¡ñÊÕôÀÅÕìÌò ¯ÕÅ¡ÅÐ (becoming) §À¡ø §¾¡üÈÁÇ¢ìÌõ. becoming ±ýÈ ¦À¡Õû ²üÀð¼Ð þôÀÊò¾¡ý þÕì¸ÓÊÔõ.
Ò×>ÒÅ¢; Ò¨¼òÐ ±Øó¾ þ¼õ.
Ò×>ÒÅÉõ = âÁ¢, ¯Ä¸õ, þ¼õ, Á¡ó¾ þÉõ, ¿£÷ (þíÌ þý¦É¡Õ â¾õ)
Ò×>ÒÅÉ¢ = âÁ¢
ÒÅõ = Å¡Éõ; (þíÌ þýÛ¦Á¡Õ â¾õ)

â ±ýÈ ÁÄ÷ ±ØóÐ ¿¢¨ÈôÀ¾¡ø, âÅ¢ø þÕóÐ ÓبÁ, ¿¢¨È× ±ýÈ ¦À¡Õû¸Ç¢ø ¦º¡ü¸û À¢È츢ýÈÉ. ²¦ÉÉ¢ø ¿¢¨Èó¾Ð ÀÕòÐì ¸¢¼ìÌõ. âýõ, âÕ¾ø, ââò¾ø, ±É þýÛõ ÀÄ ¦º¡ü¸¨ÇôÀ¡Õí¸û. §ÁÖõ,

â¾¢>Ò¾¢>¦À¡¾¢ = ãð¨¼, ¿¢¨È×, ÀÕÁý, ¯¼ø, «ÕõÒ, (¦À¡òÐ, ¦À¡ò¦¾ýÚ Å¢Øó¾¡ý ±ýÈ¡ø ÀÕò¾ «ÇÅ¢ø Å¢Øó¾¡ý ±ýÚ ¦À¡Õû)
¦À¡¾¢¾ø = ¿¢¨È¾ø, §ºÁ¢ò¾ø
¦À¡¾¢Á¡Î = ã𨼠ÍÁìÌõ ±ÕÐ.
¦À¡¾¢>¦À¡¾¢Â¢ø = ÀÕòÐì ¸¢¼ó¾ Á¨Ä. (þô¦À¡ØÐ â¾õ ±ýÈ ¦º¡øÖìÌõ Á¨ÄìÌõ ¯ûÇ ¦¾¡¼÷¨Àì ¸ÅÉ¢Ôí¸û. þÐÅ¡ ¾Á¢Æ¢ø¨Ä? ¦À¡¾¢Â¢ø ±ýÈ ¦º¡ø ¾Á¢¦ÆýÈ¡ø â¾õ ±ýÈ ¦º¡øÖõ ¾Á¢ú¾¡ý «ö¡!)
¦À¡¾¢Â¢ø = ¿¢¨ÈóÐ ¸¢¼ìÌõ þ¼õ, «õÀÄõ.
¦À¡¾¢÷¾ø = Å£í̾ø, ÀÕò¾ø
¦À¡Ð = ¿¢¨ÈóÐ ÜÊÂÐ
¦À¡ÐÙ¾ø = ¿¢¨È¾ø

â>âõ>¦À¡õ; ¦À¡õ¦ÁýÚ ¸¢¼ò¾ø, ÀÕÁÉ¡¸¢ì ¸¢¼ò¾ø (¦À¡õ ±ýÛõ ÜüÚ ¾¢¨¸ôÒ, «îº×½÷¨Å ±ØôÒŨ¾ §¿¡ìÌí¸û. ¬í¸¢Ä측Ãý ¦À¡õ ±ýÈ ¦º¡ø¨Ä «îº×½÷× ÌÈ¢ò§¾ ÌñÎ ±ýÈ ¦À¡ÕÇ¢ø ÀÂýÀÎòи¢È¡ý.) âÁ¢ ±ýÈ ¦º¡ø ܼ ¦À¡õÁ¢ì ¸¢¼ì¸¡Áø §ÅÚ ±ýÉ ¦ºöÔõ? «Ð ±Øó¾ ÅÃÄ¡Ú Ò⸢Ⱦ¡?

¦À¡õ>¦À¡õ¨Á = ÀÕÁÉ¡¸¢ ¦Á¡Ø즸ýÚ ¸¢¼ìÌõ ÁÃôÀ¡îº¢, ¾ïº¡ç÷ô ¦À¡õ¨Á §À¡Ä Áñ½¡ø ¦ºö¾ ¯ÕÅõ, À¡¨Å
¦À¡õÁø = ¦À¡Ä¢×, ÀÕÁý, Üð¼õ,
¦À¡õÁÄ¢ = ÀÕò¾Åû.

§Á§Ä, Å¡Éõ, ¿£÷, ¾£ ±ýÈ â¾í¸Ùõ ¿¢Ä§É¡Î ¦À¡Õó¾¢ì ÜȢ¨¾ô À¡÷ò¾£÷¸û «øÄÅ¡? «§¾ §À¡Äì ¸¡üÈ¢üÌõ þÕì¸ §ÅñÎõ. ¿¡ý þýÛõ §¾Êì ¦¸¡ñÎ þÕ츢§Èý.

¬É¡ø µ÷ °¸õ. ÀûÇ¢>†ûÇ¢; À¡Ö>†¡Ö ±ýÀÐ §À¡ø, À¸Ãõ ¦¾¡¨ÄÔõ ´Õ ¦Á¡Æ¢ôÀÆì¸õ ¸ýɼò¾¢ø ¯ûÇÐ §À¡ø ÀÆó¾Á¢Æ¢Öõ þÕó¾¢Õì¸ §ÅñÎõ ±ýÈ ÀÄ ¦º¡ü¸û ¸¡ðθ¢ýÈÉ. ¸¡ðÎ: ÀÊ>«Ê, ÀÎì¸õ>«Îì¸õ, À¢¨½>þ¨½, À¡Æ¢>¬Æ¢ = ¸¼ø, Ò¾¢ò¾ø>¯¾¢ò¾ø; ⺽õ À¢Êò¾Ð °º¢ô §À¡¸¢ÈÐ. þ§¾ §À¡Ä âÐ>°Ð>°¨¾ = ¸¡üÚ. þ¨¾ ²ý ¦º¡øÖ¸¢§Èý ±ýÈ¡ø, š¢¾¨Æì ÌÅ¢òÐ "â" ±ýÚ ¦º¡øÖõ §À¡Ð °¾ò¾¡§É ¦ºö¸¢§È¡õ? "«Åý â¦ÅýÚ °¾¢Å¢ÎÅ¡ý" ±ýÈ ¦º¡øġ𺢨ÂÔõ ¸ÅÉ¢Ôí¸û.

§Á§Ä ¯ûÇ Å¡¾í¸û ±øÄ¡õ "â¾õ ±ýÈ ¦º¡ø ¾Á¢ú¡ø ¾¡ý" ±ýÚ ¿¢ÚÅô §À¡Ðõ ±ýÚ ±ñϸ¢§Èý. â¾õ ¾Á¢ú þø¨Ä¦ÂýÈ¡ø §Á§Ä ¯ûÇ ÀÄ ¦º¡ü¸Ùõ ¾Á¢ú þø¨Ä ±ýÚ ¬¸¢ô §À¡Ìõ. «ôÀÊò ¾Á¢Æ¢ø¨Ä ±ýÚ ¦º¡øÖÅÐ ºÃ¢¦ÂýÚ ±ý «È¢×ìÌò ¦¾ýÀ¼Å¢ø¨Ä

§Á§Ä ¯ûǨ¾î ÍÕì¸Á¡¸ì ÜȢɡø:

1.â¾õ ±ýÈ ¦º¡ø¨Ä ¿õÁ¢ø ´Õº¡Ã¡÷ ÀÖìÌõ Өȡ§Ä§Â «¨¾ ż¦Á¡Æ¢î ¦º¡ø ±ýÚ ÜÈÅ¢ÂÄ¡Ð. ż¦Á¡Æ¢Â¡Ç÷ ÀÄ ¾Á¢úî ¦º¡ü¸¨Çò ¾¢Ã¢Ò ӨȡÖõ, ´Ä¢ôÒ Ó¨È¡Öõ ¾Á¾¡ì¸¢ì ¦¸¡ñÎûÇÉ÷.
2. â¾Å¡¾õ ¾Á¢ú¿¡ðÊø þÕóÐ ±Øó¾ ¦¸¡û¨¸. â¾Å¡¾õ, ²Ðº¡üÈõ, «öó¾¢Ãõ, ¾Õì¸õ, ²Ã½õ, «Ç¨Å¢Âø §À¡ýÈ ¦¸¡û¨¸¸û ±øÄ¡§Á ¦¾ü§¸ º¢Èó¾¢Õ󾾡ø ¾¡ý þ¨¾ì ¸ü¸ żÅ÷ ¾Á¢ú ¿¡ðÊü§¸ Åó¾É÷. ±É§Å þÅüÈ¢ü¸¡É ¦º¡ü¸Ùõ ¯ò¾¢¸Ùõ ¾Á¢Æ¢ø þÕóÐ ¾¡ý ±ØõÀ ÓÊÔõ.
3. ¸¢.Ó.700- ø ¯ÕÅ¡É ¦¾¡ø¸¡ôÀ¢Âò¾¢§ÄÔõ, ºí¸ þÄ츢Âò¾¢ø Á¢¸ô ÀƨÁÂ¡É À¡ðÊÖõ þó¾î ¦º¡ø ¬ÇôÀðÊÕ츢ÈÐ. ¸À¢Ä÷, ÀìÌÎ쨸 ¿ý¸½¢Â¡÷ ¬¸¢§Â¡Ã¢ý ¦¾ýɸò §¾¡üÈí¸Ùõ þó¾ì ¸Õò¨¾ ¯Ú¾¢ ¦ºö¸¢ýÈÉ.
4. "Å¢¾ôÀ¢ø (special concept) þÕóÐ, ¦À¡Ð¨Á (generic concept)" ±ýÈ ¦º¡üÀ¢ÈôÒì §¸¡ðÀ¡ðÊüÌ ²üÀ, â¾õ ӾĢø âÁ¢¨Âì ÌÈ¢òÐô À¢ý ÁüÈ ¿¡ý¨¸Ôõ ÌÈ¢ò¾Ð. «§¾ §À¡Ä ³õÒÄý ¦º¡ü¸Ç¢ø þÕó§¾ ¸ÕòÐÓ¾ü ¦º¡ü¸û §¾¡ýÈ ÓÊÔõ ±ýÈ ¦¸¡û¨¸Â¢ý ÀÊ À¡÷ò¾¡Öõ ¿¡ý ¦º¡øÖÅÐ ¯¸ó¾¾¡öò §¾¡ýÚõ. â¾õ ±ýÀÐ ¾Á¢ú Ó¨ÈôÀÊ ³õÒÄý ¦º¡ø§Ä; «Ð ¸ÕòÐÓ¾ø ¦º¡ø «øÄ. ż¦Á¡Æ¢ ӨȢø «Ð ¸ÕòÐ Ó¾ø ¬ì¸Á¡¸ "to grow" ±ýÈ ¦À¡ÕÇ¢ø ¸¡ð¼ô Àθ¢ÈÐ. «ôÀÊì ¦¸¡ûÅÐ ÀÌò¾È¢×ìÌ ¯¸ó¾¾¡¸ þø¨Ä.
5.â¾õ ±ýÈ ¦º¡ø «îºô ¦À¡ÕÇ¢Öõ, ÀÕÁý ±ýÈ ¦À¡ÕÇ¢Ö§Á ¾Á¢Æ¢ø ¬ÇôÀðÊÕ츢ÃÐ. «Ð§Å «ÊôÀ¨¼Â¢ø ¦À¡Õóи¢ÈÐ. þ¨¾ §À¡ýÈ ¦º¡ü¸Ç¡É §Àö, À¢º¡Í, «Ãì¸ý §À¡ýÈ ¦º¡ü¸Ù§Á þó¾ô ¦À¡Õû¸Ç¢ø ±ØóÐûÇÉ. þó¾ «îºô ¦À¡Õû Å¢Çì¸õ ż¦Á¡Æ¢Â¢ø ¸¢¨¼Â¡Ð. (Please Check Monier Williams). §¾¡ýÚÅÐ, ¯ÕÅ¡ÅÐ, §À¡ýÈ ¸ÕòÐì¸û þó¾ þ¼ò¾¢ø À¢ý¦ÉØó¾ ¸ÕòÐì¸û; Óý¦ÉØó¾É «øÄ.
6. â¾¢, ÒÅÉõ, ÒÅõ §À¡ýÈ ¦º¡ü¸û âÁ¢¨ÂÔõ ÌÈ¢òРӨȧ ¾£, ¿£÷, Å¡Éõ ±ýÈ ÁüÈ â¾í¸¨ÇÔõ ÌÈ¢ôÀÐ º¢ó¾¨ÉìÌ ¯Ã¢ÂÐ. þ§¾ §À¡Ä âÐ ±ýÈ ¦º¡øÖõ ÀÆó¾Á¢Æ¢ø °¨¾/¸¡üÚ ±ýÀ¨¾Ôõ ÌÈ¢ì¸ þÂÖõ.
7. Ò¨¼òÐô ÀÕòÐ ¯ûÇ¢ÕóÐ ¦ÅÇ¢ôÀÎÅÐ â¾õ ±ýÈ¡ø "¦À¡Õû¸Ç¢ý ¯û§Ç þÕôÀÐ â¾õ" ±ýÈ þÂü¨¸Â¡É §¸¡ðÀ¡Î ±ØÅÐ þÂü¨¸§Â. ̼ÒÄÅ¢ÂÉ¡÷ À¡ðÎ, þó¾ì §¸¡ðÀ¡ðÊý ÒÆì¸ò¨¾ ¿ÁìÌ ±ÎòÐì ¸¡ðθ¢ÈÐ.

þÉ¢, Á½¢Åñ½ý ÜÈ¢ÂÐ: "«ôÀʧ â¾õ ±ýÈ ¦º¡ø ¾Á¢úî ¦º¡øÄ¡ö þÕôÀ¢Ûõ, ³õâ¾í¸û «¼í¸¢ÂÐ ÁðΧÁ þÂü¨¸ ±ýÈ Å¡¾õ þý¨È «È¢Å¢Âø §¿¡ì¸¢ø ´ùÅ¡¾¦Å¡ýÚ."

þí§¸ «ý¨ÈÂô Òâ¾ÖìÌ ¿¡ý ºô¨Àì ¸ðÊô §Àº ÅÃÅ¢ø¨Ä. «§¾ ¦À¡ØÐ, þý¨È «È¢Å¢ÂÄ¢ý «ÊôÀ¨¼ ÀÄ Ó¸õ ¦¸¡ñ¼Ð ±ýÚ ±ÎòÐî ¦º¡øÄ Å¢¨Æ¸¢§Èý.

þý¨È «È¢Å¢ÂÄ¢ý «ÊôÀ¨¼ «ÏÅ¢Âø §¸¡ðÀ¡Î ±ýÈ¡ø, «¨¾ô â¾Å¢Âø ´Ðì¸Å¢ø¨Ä ±ýÚ ¦º¡øÄò¾¡ý §ÅñÎõ. «§¾ §À¡Ä «ó¾ì ¸¡Ä â¾Å¢ÂÄ¢ý ¦ÅÇ¢ôÀ¡¼¡É ¬º£Å¸õ «Ï째¡ðÀ¡ð¨¼ ´Ðì¸Å¢ø¨Ä. ¾Å¢Ã «Ï ±ýÀ§¾ â¾Å¢ÂÄ¢ý «ÊôÀ¨¼ ±ýÚ ÓüÈ¢Öõ ¦º¡øÄ ÓÊ¡Ð. §Á¨Ä ¿¡ðÎ «È¢Å¢ÂÄ¢ø Å¢¨Çó¾ «ø+ÐÁõ = «ÐÁõ (atom) = ÐÁ¢ì¸ ÓÊ¡¾Ð, ±É§Å À¢Ã¢ì¸ ÓÊ¡¾Ð ±ýÈ ÀÌò¾¡ö×ì (anaytic) ¸ÕòÐìÌõ, «Ï = ¦ºÈ¢ó¾ º¢È¢Â À̾¢ ±ýÈ ¦¾¡ÌôÀ¡ö×ì (synthetic) ¸ÕòÐìÌõ ¯ûÇ ¯È¨Åô ÀüÈ¢ ÓýÒ ´ÕÓ¨È ¾Á¢ú þ¨½Âò¾¢ø ±Ø¾¢Â¢Õó§¾ý. «Ï¨Åô À¢Çì¸ ÓÊÔõ ±ý§È «ý¨ÈÂò ¾Á¢Æâý Òâ¾ø þÕó¾Ð. («ÏÅ¢¨Éî º¾ÜȢ𼠧¸¡½¢Ûõ ¯Çý - ¸õÀý; ¬É¡ø «ó¾ «Ï ±ýÀÐ ±ýÉ ±ýÀÐ þý¦É¡Õ ÒÄÉõ).

¾Å¢Ã×õ, â¾¢¸ò¾¢ý À¢Ã¢×¸Ç¡É ¸ÏòÐÅ ±ó¾¢ÃÅ¢Âø (continuum mechanics), ¦¾ÚÁò ¾¢ÉÅ¢Âø (thermodynamics) §À¡ýȨŠ«Ïì ¦¸¡û¨¸Â¢ý À¡üÀð¼É «øÄ. «§¾ §À¡Ä þý¨ÈÂì ¸¡ÂÅ¢ÂÄ¢ý (cosmology) «ÊôÀ¨¼Â¡É Á¢ýÉ¢ò ¾¢ÉÅ¢Âø(electrodynamics) «ó¾ì ¸¡ÄòÐ ether ¦¸¡û¨¸¨Â ¨ÅòÐò¾¡ý ±Øó¾Ð. þýÚí ܼ ¸ü¨Èô â¾¢ÂÄ¢ý (quantum physics) «ÊôÀ¨¼Ôõ, ¯Èú×ô â¾¢ÂÄ¢ý (relativist physics) «ÊôÀ¨¼Ôõ ¦Åù§ÅÚ¾¡ý. «Ïì ¦¸¡û¨¸Â¢§Ä ܼ «¨¾ ¨ÅòÐì ¦¸¡ñÎ ¿£Ã¸ Á¡¾¢Ã¢ (hydrogen model) ´ýÚ¾¡ý ÓüÈ¢Öõ ÓØÐõ «È¢ÂôÀð¼ ´ýÚ. ±øÄ¢Âõ (Helium) ÀüÈ¢ì ܼ þó¾ì ¸¡ÄòÐ «Ïì ¦¸¡û¨¸Â¡ø ÓØÐõ ÀÊòÐ ¯½Ã ÓÊÂÅ¢ø¨Ä. «ôÒÈõ «øÄÅ¡ ÁüÈ ±Ç¢Áí¸û (elements) ÀüȢ Òâ¾ø¸û? «§¾ §À¡Ä 2 ¦À¡¾¢ô Ò¾¢Ã¢ (2-body problem) ÁðΧÁ â¾¢ÂÄ¢ø ÓüÈ¢Öõ ¾£÷ì¸ô Àð¼ ´ýÚ. ±í§¸¡ µÃ¢¼ò¾¢ø ÀÊò§¾ý: "In physics, three is too many" Óô¦À¡¾¢î º¢ì¸¨Ä§Â â¾¢¸ò¾¡ø ¾£÷ì¸ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä. «ôÒÈõ ²§¾¡, â¾¢¸õ ±ýÈ þÂø, «Ïì ¦¸¡û¨¸ ãÄÁ¡ö ±øÄ¡î º¢ì¸¨ÄÔõ ¾£÷òÐŢ𼠵÷ «È¢Å¢Âø ±ýÚ ¿¡õ ±ñ½¢ì ¦¸¡ñÊÕ츢§È¡õ. ¯ñ¨Á¢ø ±øÄ¡§Á ´Õ Àì¸Á¨¼× (approximate) ¾¡ý. «¾¡ÅÐ ´Õ Á¡¾¢Ã¢ (model).

"Chemistry and Complementarity" ±ýÈ ¾¨ÄôÀ¢ø H.Primas, Laboratorium fur Physikalische Chemie, ETH - Zentrum, CH - 8092 Zurich, ±ýÀÅ÷ Chemia 36 (1982) Nr7/8 pp 293-300 -ø, «Õ¨Á¡É, ÀÊ츧ÅñÊ ¸ðΨà ´ý¨È ŨÃó¾¢Õó¾¡÷. «¾¢ø «Å÷ ¦º¡øÖÅÐ:

"Contemporary Chemistry tends to treat chemical substances as broken into molecules which are considered to exist in their own right. In some cases this molecular view does not work very well. For example, liquid water is supposed to be a pure chemical substance but to this day nobody has been able to advance a sound molecular arguement in support of this claim.
----------------
After more than a 100 years of research in statistical mechanics and over 50 years of inttensive efforts in quantum mechanics, we still do not yet understand why there are just three states of aggregation.
-----------------
Our vision of the world will be severely limited if we restrict ourselves to the molecular view. Molecular theories describe some aspects of matter correctly but it is not wise to think that they give us a description of reality "as it is". If we approach matter from a molecular point of view we will get molecular answers and our molecular theories will be confirmed. But different viewpoints are feasible. Questions of a different kind can be asked, nature will respond in a new language.

A widespread category mistake in chemistry is the confusion of thermodymanics with statistical mechanics, of chemical kinetics with collision theory, and taking the concept of chemical substances as being on equal footing with molecules. Substances are either gaseous, liquid or solid - molecules are not. Substances have a temperature, molecules do not."

§Á§Ä ¦º¡ýÉÐ â¾¢¸ þ¨Äì ̨ÈòÐî ¦º¡øžüÌ «øÄ. â¾¢¸õ ±ýÀ¨¾ «Ã¢Í¼¡ðÊø ¸¡Äò¾¢ø þÂü¨¸, â¾í¸û ±ý§È Á¡ó¾÷ «È¢ó¾É÷. À¢ý §ÁÖõ §ÁÖõ «ÊôÀ¨¼ò иû¸û ±Ð ±ýÚ ¸¡½ô §À¡ö «Ï, ¸Õ, ÓýÉ¢(proton), Á¢ýÉ¢ (electron), ¦¿¡ÐÁ¢ (neutron) ±É ÅÇ÷óÐ þýÚ ÌÅ¡÷ìÌ ±Éô ⾡¸ÃÁ¡¸ô ¦ÀÕ¸¢, 11 ÀâÁ¡Éí¸û þÕó¾¡ø ±¨¾Ôõ Å¢Ç츢 Å¢¼Ä¡õ ±ýÚ ¾¢ÕíÌì (string) ¦¸¡û¨¸¨Â ¬ö× ¦ºöÐ ¦¸¡ñÎ þÕ츢ÈÐ. þùÅÇ× Á¡È¢Ôõ «ÊôÀ¨¼î ¦º¡øÄ¡É physics ±ýÛõ «Ã¢Í¼¡ðÊø ¸¡ÄòÐô ¦ÀÂ÷ ¾¡ý, «ó¾ô À¡¼ò¾¢üÌ þÕ츢ÈÐ. «¾üÌ ®¼¡¸ò ¾Á¢Æ¢ø â¾¢¸ þÂø>⾢¢Âø>â¾¢Âø ±ýÚ ¦ÀÂ÷ ¨ÅôÀ¾¢ø ±ýÉ Ì¨È?

â¾¢¸õ ±ýÈ ¾Á¢úî ¦º¡øÄ¢ý ¾¢Ã¢À¡É ż¦Á¡Æ¢î ¦º¡ø 1870 ¸Ç¢ø þÕóÐ 1967 ŨÃÔõ 100 ¬ñθÙìÌô ¦Àª¾¢¸õ ±ýÚ þÕó§¾ Åó¾Ð. «¨¾ 1967- ø ż¦Á¡Æ¢ ±ýÚ ±ñ½¢ì ¦¸¡ñÎ, «¨¾ Á¡üȧÅñÎõ ±ýÚ ¸Õ¾¢, «ý¨ÈìÌ þÕó¾ Òâ¾Ä¢ø, §¸¡¨Å ÑðÀ¢Âü ¸øæâ¢ø (coimbatore Institute of technology §¸¡.Ñ.¸ ) þÕó¾ º¢Ä÷ («Ê§ÂÛõ «¾¢ø ¯ñÎ) §º÷óÐ, «íÌûÇ Óò¾Á¢ú ÁýÈõ ¦ÅǢ¢ðÎ Åó¾ "¦¾¡Æ¢ø ÑðÀõ" ±ýÈ ¬ñÎ ÁÄâø "þÂøÀ¢Âø" ±ýÚ Á¡üÈ¢§É¡õ. (¾Á¢Æ¸ò¾¢ø º¢Ä÷ þ¨¾ Å¢Çí¸¢Âø ±ýÚ Ü¼ ±Ø¾¢É¡÷¸û.) ܼ§Å ú¡ÂÉõ ±ýÀ¨¾ þ¨ÂÀ¢Âø ±ýÚõ §¸¡.Ñ.¸. Å¢ø Á¡üÈ¢§É¡õ. (þ¨ÂÀ¢Âø ±ýÈ ¦º¡ø ±ÎÀ¼¡Áø §Å¾¢Âø ±ýÀ§¾ ¿¡¦¼í¸¢Öõ ¦ÀâÐõ ÅÆì¸Á¡¸¢ô §À¡ÉÐ.) ¿¡Ç¡Åð¼ò¾¢ø þÂøÀ¢Âø ±ýÀÐ þÂüÀ¢Âø ±ýÚ ±í§¸¡ À¢ÈúóÐ Á¡È¢ì ¦¸¡ñÎ ÒÆì¸ò¾¢üÌ Åó¾Ð. þÂøÀ¢Âø ±ýÈ ¦º¡ø ÒÆí¸, ¯ÚШ½Â¡¸ þÕó¾ ¿¡§É, þýÚ Á¡È¢ô â¾¢¸ò¨¾, â¾¢Â¨Ä Óý ¦Á¡Æ¢¸¢§Èý. ²ý ±ýÚ §¸ð¼¡ø, ¸¡Ã½ò§¾¡Î ¾¡ý.

þô¦À¡ØÐ, â¾õ ±ýÈ ¦À¡Ð¨Áô ¦À¡ÕÙìÌ Óý, Å¢¾ôÀ¡É ¦À¡ÕÇ¡¸ ±Ð þÕó¾¢Õì¸ ÓÊÔõ ±ýÚ À¡÷ô§À¡õ. ¿¡ý «È¢ó¾ Ũâø, ӾĢø ÒÅ¢ ±ýÛõ ¿¢Äõ ÁðΧÁ Ó¾ýӾĢø â¾õ; À¢ý Å¢¾ôÀ¡É «ó¾î ¦º¡ø ¦À¡Ð¨Á¡¸¢ ÁüÈ â¾í¸¨ÇÔõ ÌÈ¢ò¾¢Õ츢ÈÐ. ²ý þôÀÊî ¦º¡ø¸¢§Èý ±ýÈ¡ø ¸¡ðº¢Â¢ø À¡÷ìÌõ ÀÕô ¦À¡Õû¸ÙìÌ, ¿¢Äõ ±ýÛõ â¾õ §À¡ø ÁüȨÅÔõ «ÊôÀ¨¼Â¡¸ò §¾¡üÈõ «Ç¢ò¾É. ÒÅ¢ìÌ þÕìÌõ º¢Ä ̽ìÜÚ¸û ÁüȨÅìÌõ ¦À¡Õó¾¢ ÅÃì ¸ñÎ, «Åü¨ÈÔõ â¾õ ±ýÚ ¿õ ¾Á¢Æ÷ «¨Æì¸ò ¦¾¡¼í¸¢É¡÷¸û. þ¾üÌ ´Õ º¡ýÚ, â¾Å¡¾ò¾¢ý Å¢Çì¸õ ¸¡ðÎõ ̼ÒÄÅ¢Âɡâý ÒÈ¿¡ëüÚô À¡ðÎ

"¿£Ã¢ýÚ «¨Á¡ Â¡ì¨¸ì ¦¸øÄ¡õ
¯ñÊ ¦¸¡Îò¾¡÷ ¯Â¢÷¦¸¡Îò §¾¡§Ã
¯ñÊ Ó¾ü§È ¯½Å¢ý À¢ñ¼õ
¯½¦ÅÉô ÀÎÅÐ ¿¢Äò¦¾¡Î ¿£§Ã
¿£Õõ ¿¢ÄÛõ ҽâ§Â¡÷ ®ñÎ
¯¼õÒõ ¯Â¢Õõ À¨¼ò¾¢º¢ §É¡§Ã"

§Á§Ä ¯ûÇ À¡¼ÖìÌ "¿£Ã¢ýÚ «¨Á¡¾ ¯¼õÀ¢üÌ ±øÄ¡õ, ¯½× ¦¸¡Îò¾Å÷¸û ¯Â¢¨Ãì ¦¸¡Îò¾¡÷ ¬Å÷; ¯½¨Å Ӿġ¸ ¯¨¼ò¾Ð, «ù׽šø ¯Ç¾¡¸¢Â ¯¼õÒ; ¬¾Ä¡ø ¯½¦ÅýÚ ¦º¡øÄôÀÎÅÐ ¿¢Äò¦¾¡Î ÜÊ ¿£÷; «ó¿£¨ÃÔõ ¿¢Äò¨¾Ôõ ´ÕÅÆ¢ì ÜðÊÉÅ÷¸û þù×ĸòÐ ¯¼õ¨ÀÔõ ¯Â¢¨ÃÔõ À¨¼ò¾Å÷ ¬Å÷" ±É «ù¨Å Шú¡Á¢Â¡÷ ¦À¡Õû ÜÈ¢ Å¢ÇìÌÅ¡÷. ¿õÓ¨¼Â ¬ýÁ£¸î º¢ó¾¨É¨Â ѨÆ측Áø, Á£ñÎõ §Á§Ä ¯ûÇ À¡¼¨Ä §¿ÃÊ¡¸ô ÀÊòÐô À¡Õí¸û.

¿¢ÄÛõ ¿£Õõ §º÷ó¾ ¦À¡Õû ¯½×. þó¾ ¯½Å¡ø ¬ÉÐ ¯¼õÒ. ¯½¨Åì ¦¸¡Îò¾¡ø µ÷ ¯¼õÀ¢üÌ ¯Â¢Õõ ¦¸¡Îò¾¾¡¸ ¿¡õ «Õò¾õ Àñ½¢ì ¦¸¡ûÙ¸¢§È¡õ. ±É§Å ¯¼õÒ ±ýÀ¾üÌû ¿£÷ ±ýÀÐ ´ÕÀ̾¢. (º¢ò¾ ÁÕòÐÅò¾¢ø ¯¼õÒ ±ýÀÐ ³õâ¾í¸Ç¡ø ¬ÉÐ ±ý§È ÜÈôÀÎõ.) §Á§Ä ¯ûÇ À¡¼Ä¢ø ¿¢Äý ±ýÈ â¾Óõ, ¿£÷ ±ýÈ â¾Óõ ´Õí§¸ ¨ÅòÐ ±ñ½ôÀθ¢ÈÐ. þ§¾ §À¡Äò¾¡ý ÁüÈ â¾í¸Ùõ ¿¢Äý ±ýÛõ â¾ò§¾¡Î ´ÕíÌ ¨ÅòÐ ±ñ½ô Àθ¢ýÈÉ.

þÉ¢ §Àö, â¾õ ±ýÈ þÕ ¦º¡ü¸¨Çô ÀüÈ¢ô À¡÷ô§À¡õ.

"þÕ ¾¢¨½ô ¦À¡Õû¸Ùõ þÂü¨¸Â¡¸×õ ¦ºÂü¨¸Â¡¸×õ À¢ÈôÀ¢ìÌõ ´Ä¢¸¨Çô §À¡ýÈ ´Ä¢ì ÌÈ¢ôÒì¸Ùõ, «Åü¨È «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñ¼ ¦º¡ü¸Ùõ ´ô¦À¡Ä¢î ¦º¡ü¸û" ±ýÀ¡÷ À¡Å¡½÷. «ôÀÊ ±Øõ ´ô¦À¡Ä¢î ¦º¡ü¸Ç¢ø «îºò¨¾ì ÌÈ¢ìÌõ "§À" ±ýÛï ¦º¡øÖõ ´ýÚ.

§À>§Àõ = «îºõ "§À, ¿¡õ, ¯Õõ ±É Åå¯õ ¸¢ÇÅ¢ ¬Ó¨È ãýÚõ «îºô ¦À¡ÕÇ" ±ýÀÐ ¦¾¡ø¸¡ôÀ¢Âõ ¯Ã¢Â¢Âø 67.
§À>§À¾ø = «ï;ø, §À>§Àö = «ïºôÀÎõ ¬Å¢ «øÄÐ §¾¡üÈõ; '§ÀÂô §À ŢƢ츢ȡý' ±ýÀÐ ¯Ä¸ ÅÆìÌ.
§Àö>§ÀÂý, §À¡Ê, §Àö ¬úÅ¡÷
§À>§ÀÐ<§À¨¾. §À>§ÀìÌ
§ÀÐ>§À¾õ>ô§Ã¾õ (=À¢½õ; ÅÆì¸õ §À¡ø øà ´Ä¢¨Âî ¦º¡øÄ¢ý °§¼ ¦¸¡ñÎ ÅóÐ ¾¢Ã¢òÐì ¦¸¡ñÎ, ż¦Á¡Æ¢ þó¾î ¦º¡ø¨Äò ¾ýÅÂô ÀÎò¾¢ì ¦¸¡ûÙõ.' þýÚõ Ü¼î º¢ÚÅÕõ, º¢Ä «¸¨ÅÜʧ¡Õõ À¢½ò¨¾ô À¡÷òÐ «ïÍÅÐ ¯ñÎ.)
§ÀÐÚ¾ø = ÁÂí̾ø
§ÀÐ>§ÀòÐ = «ïº¢ ¯ÇÚ
§ÀòÐ>À£òÐ = ¯ÇÚ¾ø
À£òÐ>À¢òÐ= ÁÂì¸õ
À¢òÐ>À¢¾üÚ = ¯ÇÚ¾ø. («îº§Á ´ÕÅ¨É ¯ÇÈ ¨ÅìÌõ.)

¦Àâ ÀÕÁÉ¡É ¦À¡Õû¸Ùõ §Àö ±ýÈ «¨¼¦Á¡Æ¢¨Âô ¦ÀÕ¸¢ýÈÉ. §Àöì ¸¡üÚ, §Àöì¸ÕõÒ, §ÀÂýÅ¡¨Æ, §ÀöîͨÃ, §Àöò¾ñ½£÷, §ÀöòÐõ¨À, §ÀöôÀº¨Ä, §ÀöôÀ£÷ìÌ, §ÀöôÒø, §ÀöôÒ¼ø, §Àö ¬Á½ìÌ ±Éô ÀÄ ¦º¡ü¸¨Çì ¸ÅÉ¢Ôí¸û. ÀÕÁÛìÌõ «îºò¾¢üÌõ ¯ûÇ ¦¿Õì¸ò¨¾ ¸£§Æ ¦º¡øĢ¢Õ츢§Èý.

§Àö>§ÀöÍ>À¢Â¡Í>À¢º¡Í, þÐ×õ «îºô ¦À¡ÕÇ¢ø ÅÕõ ´Õ ¦º¡ø§Ä.

«ÃìÌ>«Ãì¸ý>«Ã츾ý>á츾ý>þá츾ý ±ýÈ ´Õ ¦º¡øÖõ ÀÕò¾Åý, «îºõ °ðÎÀÅý ±ýÈ ¦À¡ÕÇ¢ø ÅÕŨ¾ô À¡Õí¸û.
«ÃìÌ>«Ãì¸ò¾¢>«Ãì¸îº¢<áì¸îº¢>á쇺¢>á캄¢>þá𺺢
«ÃìÌ>«Ã측¢>á측¢
«ÃìÌ>«Ã츢
«ÃðÎ = «îºÓÚòÐ

"§À" ±ýÛï ¦º¡ø¨Äô §À¡Ä§Å, "â" ±ýÈ ¦º¡øÖõ ¾Á¢Æ¢ø «îºô ¦À¡ÕÇ¢ø ÅÕõ. þó¾ô "â" ±ýÛõ ´¦Ã¡ØòÐ ´Õ¦Á¡Æ¢, ¾É¢òÐ ²üÀð¼ µ¦ÃØòÐ ´Õ¦Á¡Æ¢Â¡, þø¨Ä §À - ¢ø þÕóÐ ¸¢¨ÇòÐ Å󾾡 ±ýÚ ¿õÁ¡ø ¾£÷Á¡ÉÁ¡¸ì ÜÈ þÂÄÅ¢ø¨Ä. ¬¾¢Á¡ó¾ÛìÌ «îºõ ±ýÀÐ µ÷ «ÊôÀ¨¼ ¯½÷×. þýÚí Ü¼î º¢ÚÅ÷¸û ´Ç¢óРŢ¨Ç¡Îõ ¬ð¼ò¾¢ø ¾¢Ë¦ÃýÚ "â" ±ý§È¡" §À" ±ý§È¡ ´Ä¢¦ÂØôÀ¢, Áü¦È¡Õ Å¢¨Ç¡ðÎ측èÉô ÀÂÓÚòÐŨ¾ô À¡÷ì¸Ä¡õ. þó¾ «îº ¯½÷×, ¿õ¨Áì ¸¡ðÊÖõ ¦Àâ «øÄÐ ÀÕò¾ ¯ÕÅõ «øÄÐ §¾¡üÈò¨¾ô À¡÷ò¾¡ø ¿ÁìÌ þÂü¨¸Â¡¸ ±Ø¸¢ÈÐ. ¿õÁ¢Öõ ¦ÀÕò¾Å¨Éô ⾡¸¡ÃÁ¡ö þÕ츢ȡý ±ýÚ ¦º¡ø֧šõ. ÀÄ þ¼í¸Ç¢ø «îºÓõ ÀÕÁÛõ À¢Ã¢ì¸¦Å¡ñ½¡¾ Ũ¸Â¢ø ¸Äó§¾ þÕ츢ýÈÉ. §¸¡Æ¢ Óýɾ¡, Ó𨼠Óýɾ¡ ±ýÀÐ §À¡Ä ±ó¾ô ¦À¡Õû Óó¾¢ÂÐ ±ýÚ ¯Ú¾¢Â¡¸ì ÜÈ þÂÄ¡Ð.

"§¾" ±ýÈ µ¦ÃØòÐ ´Õ¦Á¡Æ¢ ܼ «îºô ¦À¡ÕÇ¢ø ¾¡ý Åó¾Ð. «Ð§Å ¦¾öÅõ ±ýÈ ¸ÕòÐìÌõ, ¾£ ±ýÈ ¸ÕòÐìÌõ, À¢ýÒÄÉ¡¸ «¨Áó¾Ð. ¾£§Â ӾĢø ¿õÁÅáø ¦¾öÅÁ¡ö Ží¸ô Àð¼Ð. «îº§Á ¦¾öÅò¾¢ý ¦¾¡¼ì¸õ. (þôÀÊî ¦º¡øÖž¡ø ±ýÛ¨¼Â Å¡úצ¿È¢Â¢ø þÕóРŢĸ¢ÂÅÉ¡ö ¿¡ý ¬¸Á¡ð§¼ý.) ¿¡Ç¨¼Å¢ø «îºô¦À¡Õ¨Ç Á£È¢ ¿¡¸Ã¢¸õ ¯ÂÃ, ¯Âà «ýÒ, Àâ×, «Õû ±Éì ¦¸¡ïºí ¦¸¡ïºÁ¡ö þ¨ÈÅ¨É ¯½÷ž¢ø ¯Â÷¸¢§È¡õ. «½íÌ ±ýÈ ¦º¡ø ܼ ӾĢø «îºò¨¾ò ¾Õõ ¦¾öÅò¨¾§Â ÌÈ¢ò¾Ð. À¢ýÉ¡ø, ¿¡Ç¨¼Å¢ø þÃì¸õ ¯ûÇ, «Õû ¯ûÇ, «ÆÌ ¯ûÇ §¾Å¨¾ ±ýÈ ¦À¡Õû À¢È츢ÈÐ. ¸¡¾Ä¢¨Âì ܼ "«½íÌ ¦¸¡ø, ¬öÁ¢ø ¦¸¡ø, ¸½íÌ¨Æ Á¡¾÷¦¸¡ø, Á¡Öõ ±ý ¦¿ïÍ" ±ýÚ ¾¡§É ÅûÙÅý ¦º¡ýÉ¡ý? þý¨ÈìÌ ¨ÅÃÓòРܼ "«Æ¸¡É á𺺢§Â" ±Éò ¾¢¨ÃôÀ¡¼ø ±Øи¢È¡§Ã? ±ôÀÊì ¸ÕòÐÓÃñ ±ýÀÐ ¿¡Ç¡Åð¼ò¾¢ø ¿õÁ¡ø ²üÚì ¦¸¡ûÇôÀθ¢ÈÐ À¡Õí¸û.

â>âÐ = ¦ÀâÂÐ.[ (þÕõâÐ)>þÚõâÐ = Á¢¸ô¦ÀâÂÐ; ±É§Å, Å¢ÂôÀ¡ÉÐ]
âÐ>â¾õ = ¦ÀâÂÐ, ¦ÀÕõ§Àö
⾡ñÊ>âñÊ = ÌÆ󨾸ÙìÌ «îºÓñ¼¡ìÌõ ¯ÕÅõ
â¾ø>âºø = þý¦É¡ÕŨÃò ¾¢¨¸ì¸ ¨ÅìÌõ §À¦Ã¡Ä¢ - ¬ÃÅ¡Ãõ, ÀÄÃÈ¢¨¸, ÜôÀ£Î, §À¡÷
âºø>âºÄ¢Î¾ø = ӨȢξø, §À¦Ã¡Ä¢À¼ì ¸¾Ú¾ø
âÐ>âîÍ>â= º¢üÚ¢÷, ̼üÒØ, ÌÆ󨾸¨Ç «îÍÚò¾ü§¸Ûõ º¢Ã¢ôÀ¾ü§¸Ûõ ¦º¡øÖõ ¦º¡ø. (â¨Âì ¸ñÎô ÀÂôÀÎÅÐ «ÊôÀ¨¼ «îº ¯½÷¨Åì ÌȢ츢ÈÐ. º¢Ä þ¼í¸Ç¢ø §¾û, âáý,À¡õÒ §À¡ýÈÅü¨È â ±ýÚ º¢ÚÀ¢û¨Ç¸Ç¢¼ò¾¢ø Á¨ÈìÌÁ¡ô §À¡Äô À¡ðÊÁ¡÷ ¦º¡øÖŨ¾ ±ñ½¢ô À¡Õí¸û)
â¾õ>â¾ì ¸ñ½¡Ê = º¢È¢Â¨¾ô ¦À⾡¸ì ¸¡ðÎõ ¸ñ½¡Ê Ũ¸
â¾õ>â¾ ¸½õ = â¾í¸Ç¢ý Üð¼õ. (ͼ¨Ä¨Â þÕôÀ¢¼Á¡¸ì ¦¸¡ñ¼ º¢ÅÉ¢ý ¸½í¸û ±ýÚ ¦¾¡ýÁí¸Ç¢ø ÜÈôÀÎÅÐ)
â¾õ>â¾×¼ø = ¯Â¢ÃüÚì ¸¢¼ìÌõ ¯¼ø («§¾ §¿Ãò¾¢ø ¦¾¡ðÎ ¯½Ãì ÜÊ Àå×¼ø; ¬ýÁ£¸ Å¡¾õ â¾ ¯¼¨Ä ¬ýÁ¡Å¢ø þÕóÐ À¢Ã¢òÐô À¡÷ìÌõ. «¾ý Å¢¨ÇÅ¡¸ â¾õ ±ýÀ¨¾ ¯Â¢÷ ±ýÚõ Á¡üÈ¢ô ¦À¡Õû ¦¸¡ûÙõ; [¸¡ðÎ: â¾ò¾Â× (þÐ þÕ À¢ÈôÀ¢î ¦º¡ø)= ¯Â¢÷¸Ç¢¼õ ¸¡ðÎõ «ýÒ]
â¾õ>⾿¡Ê = §Àö À¢Êò¾Å÷¸Ç¢¼õ ¸¡½ôÀÎõ ¿¡ÊòÐÊôÒ Å¨¸
â¾õ>⾿¡¾ý = â¾í¸ÙìÌò ¾¨ÄÅÉ¡É º¢Åý
â¾õ>⾺Ðì¸õ = ¸¡Å¢Ã¢ôâõÀðÊÉò¾¢ø â¾õ ¿¢ýÚ ¸¡Åø ¸¡ò¾ Åó¾ ¿¡üºó¾¢.

[ÅÃÄ¡üÚ ¬º¢Ã¢Â÷ ¾¢Õ. ¿¡.ÍôÀ¢ÃÁ½¢Âý, þó¾î ºÐì¸ â¾õ ÀüÈ¢ ¾ýÛ¨¼Â áÄ¢ø µ÷ «Õ¨ÁÂ¡É °¸ò¨¾ì ÜÚÅ¡÷: (See his "Sangam Polity", Ennes Publications, Udmalpet 642128, Third ed 1996.) "It is true that 'Ganesa' is not particularly mentioned either by that name or any of its modern equivalents in the Sangam Literature; but it seems quite proper to trace him back to Perum Chadukka bhUtham which punished all offenders and had a pAsam or rope in its hand; it gave 'Vigna' to those who offended and protected from ' Vigna' those who behaved; so it had 'pAsahasta' and 'Vignaraja'; it was the demon on the cross-road distinguished from the gods who were housed in temples. Vignesvara, too, punished the offenders and protected the good; he has a pAsam in His hands and He is generally on the cross-road. The Demon on the cross-road was ;'BhUta nAtan', a literal equivalent of 'Bhuta' or 'GaNa' nAtan or 'Ganapati'. The elephant face in fact indicates a South Indian origin, and the pot-belly suggests an ancestry traceable back to Demons." þó¾î ͨÅÂ¡É Å¡¾ò¨¾ô ÀüÈ¢ò ¾É¢ò§¾ ±Ø¾Ä¡õ. þô¦À¡ØÐ «¨¾ò ¾Å¢÷츢§Èý.]

âÐ>â¾÷ = À¾¢¦Éñ ¸½òÐû ´ÕÅÃ¡É Á¡ó¾÷
âÐ>â¾Ãõ = Á¨Ä; þÁÂõ, §ÁÕ
âÐ>â¾Ãý = «Ãºý, ¾¢ÕÁ¡ø
â¾Ãõ>â¾Äõ = âÁ¢ (þí̾¡ý ¿¡ý «ÊôÀ¨¼Â¡¸î ¦º¡øÄÅó¾ ¸ÕòÐ þÕ츢ÈÐ. ÌȢﺢ¢ø Å¡Øõ ÁÉ¢¾ÛìÌ, Á¨ÄÔõ §ÁÎõ, ÀûÇÓõ, Åð¼ÓÁ¡¸ò ¾¡ý ¾ý¨Éî ÍüÈ¢ ¯ûÇ âÁ¢ ¦¾Ã¢Ôõ. ÀÕòÐ ¯Â÷óÐ ¯ûÇ Á¨Ä â¾Ãõ. «Ð§Å «Åý Å¡Øõ þ¼õ. «¾¡ÅÐ âÁ¢. øÃõ ĸÃÁ¡¸ Á¡ÚÅÐ ÀÄ ¦º¡ü¸Ç¢ø ¯ñÎ.)
âÐ>â¾Åõ = ¬ÄÁÃõ, ÁÕ¾ÁÃõ. (þó¾ ÁÃí¸Ç¢ý «¸ñ¼¾ý¨Á þôÀÊî ¦º¡ø¨Ä ¯Õš츢¢Õ츢ÈÐ. «§¾ ¬Äò¾¢ø þÕóÐ »¡Äõ ±ýÈ ¦º¡ø ¯ÕÅ¡¸¢Â¨¾ §Á§Ä ¦º¡øĢ¢Õ츢§Èý.)
â¾õ>â¾Å¡¾õ = "â¾í¸Ç¢ý §º÷쨸¡ø ¾¡ý ¬ýÁ¡ ¯ñ¼¡ÉÐ, «Ð ¾É¢§Â þø¨Ä" ±ýÚ ÜÚõ Å¡¾õ. þо¡ý ¯Ä¸¡ö¾õ «øÄÐ â¾Å¢Âø.
â¾õ>â¾Å£Î = ³Å¨¸ô â¾í¸û ¬¸¢Â ¯¼õÒ.
â¾õ>⾧ÅûÅ¢ = â¾õ (=¯¼ø) ÀĢ¢¼ôÀÎõ §ÅûÅ¢ («Å¢ ¦º¡Ã¢óÐ ¬Â¢Ãõ §Åð¼Ä¢ý ±ýÈ Ì鬂 ¿¢¨É× ÜÕí¸û.)
â¾õ>â¾ý = ¬ýÁ¡ (¯Ä¸¡ö¾ò¾¢ý ¾¡ì¸ò¾¡ø ¬ýÁ£¸ Å¡¾õ ¾ýÅÂôÀÎò¾¢ì ¦¸¡ñ¼ Á¡üÚì ¸ÕòÐ. þôÀÊ Á¡ÚÅÐ þÂü¨¸. Å¢Äí̸¨Ç §ÅûŢ¢ø ÀĢ¢𼠧ž¢Âõ, À¢ý Òò¾õ, ºÁ½õ ±ýÈ ¦¿È¢¸û ±Øó¾À¢ý ¾ý¨É§Â Á¡üÈ¢ì ¦¸¡ñ¼Ð «øÄÅ¡? ¸¢È¢òÐÅõ ¦¸¡ñ¼¡¼ô ÀΞüÌ Óý Áò¾¢Âì ¸¢ÆìÌ, ÁüÚõ ±¸¢ô¾¢ø ÝâÂÛìÌô À¢Èó¾ ¿¡û ¦¸¡ñ¼¡Îõ §¿Ãò¨¾§Â ¸¢È¢òÐ À¢Èó¾ ¿¡Ç¡¸ì ¦¸¡ñÎ ÅóÐ ¸¡ðÊ, Óý ¯ûÇ þ¨ÈÔ½÷¨Å ¸¢È¢òÐÅ ¦¿È¢ ¾ý ÅÂôÀÎò¾¢ì ¦¸¡ñ¼Ð ¦¾Ã¢ó¾Ð ¾¡§É! ¿¡õ ܼ ¦À¡í¸ø ¦¸¡ñ¼¡ÎÅÐ þó¾ì ¸¡Äõ ´ðʧÂ; ¬É¡ø ¦¸¡ïºõ Àﺡí¸õ Á¡È¢ì ¦¸¡ñ¼¡Î¸¢§È¡õ. «¨¾ «Äº þý¦É¡Õ ¸ðΨà §ÅñÎõ. Å¢Î츢§Èý.)
â¾õ>â¾ý = â¾òÐ ¬úÅ¡÷, ¸Î측ö, àÂý
â¾õ>⾡¸¡Ãõ = Á¢¸ôÀÕò¾Ð
â¾õ>â¾ «ñ¼õ = ¦ÀÕò¾ «ñ¼õ
âÐ>⾡Ãõ = âÁ¢¨Âô À¢ÇôÀ¾¡¸¢Â ÀýÈ¢; ÅḠ«Å¾¡Ãõ
âÐ>â¾¢ = ¾¢Õ ¿£Ú, º¡õÀø, ºøÅõ, ¦À¡ý, Òؾ¢, §ºÚ, âÁ¢, °ñ, ¯¼õÒ þýÛõ ÀÄ. þÐ Òؾ¢>âú¾¢>â¾¢ ±ýÚõ ¦º¡øÖÅÐ ¯ñÎ. âؾø = ¦¿¡Úì̾ø; ¦À¡Ê¦ºö¾ø
â¾¢>â¾¢¸ó¾õ = ¾£¿¡üÈõ. þíÌ â¾¢ ±ýÀ§¾ ¾£ ±ýÛõ â¾ò¾¢üÌô ÀÂýÀÎŨ¾ì ¸¡Ïí¸û.
â¾¢>â¾¢¸õ = âÁ¢, ¯¼õÒ (þó¾ þÃñÎ ¦À¡ÕÙõ «Õ¸Õ¸¢ø ÀÂýÀÎÅÐ ´ý§È â¾õ ±ýÈ ¦º¡øÄ¢ý ¦º¡üÀ¢Èô¨Àì ¸¡ðÊì ¦¸¡ÎìÌõ.
â¾¢¸õ>â¾¢Âõ = ¯¼ø, âÁ¢, ³õâ¾õ. (Ó츢ÂÁ¡É ãýÚ ¦À¡ÕÙõ þíÌ ÅÕ¸¢ÈÐ.)

â>âÁ¢ = ¿¢Äõ, þ¼õ, ¿¡Î þýÛõ ÀÄ. (þí§¸ §¾¡ýÚÅÐ, ¯ÕÅ¡ÅÐ ±ýÈ ¦À¡ÕÇ¢ø ż¦Á¡Æ¢¨Âô §À¡Äî ºð¦¼ýÚ ¦¸¡ûÇ ÓÊ¡Ð. ²¦ÉÉ¢ø, âÁ¢ Á¡ó¾ÛìÌ ÓüÀð¼Ð. âÁ¢ ±ýÈ ´Õ ¦À¡Õû, Á¡ó¾ÛìÌ «¾ý ´Õ ÜÈ¡§Ä ¾¡ý §¾¡üÈÁÇ¢ì¸ ÓÊÔõ.)

Á¡ó¾ÛìÌ Óý§É þÂü¨¸Â¢ý ¸¡ðº¢ §¾¡ýÚõ; ¸ñÏìÌô ÒÄôÀÎõ ¦À¡Õû §¾¡ýÚõ; «ôÀÊô À¡÷ò¾¡ø Á¨Ä §¾¡ýÚõ, ÁÎ §¾¡ýÚõ, ¬Ú §¾¡ýÚõ, ÁÉ¢¾÷¸û, Å¢Äí̸û §¾¡ýÚÅ¡÷¸û; ¦Á¡ò¾ò¾¢ø ´Õ ŢШÁ §¾¡ýÚõ; ¦À¡Ð¨Á §¾¡ýÈ¡Ð. Å¢¾ôÀ¡É ¦À§à âÁ¢ìÌô ¦ÀÂḠþ¼ôÀÎõ. ¬úóÐ §Â¡º¢Ôí¸û. â ±ýÈ µ¦ÃØòÐ ´Õ¦Á¡Æ¢ ±ôÀÊ Åó¾¢Õì¸ ÓÊÔõ? âò¾Ð ±ýÈ ¸ÕòÐìÌõ Óý «¾ü¦¸É §Å¦Ã¡ýÚ þÕó¾¢Õì¸ §ÅñÎõ «øÄÅ¡? þí§¸ Á¨Ä¢ý ¦º¡ü¸§Ç ¦¾¡¼ì¸Á¡¸ þÕ츧ÅñÎõ ±ýÚ ¿¡ý ¿õÒ¸¢§Èý.

Ò¨¼òÐ ¿¢üÀРҼŢ = ¿¢Äõ, Á¨Ä
ÌÅ¢òÐ ¯Â÷óÐ ¿¢üÀÐ ÌÅÎ = Á¨Ä.
«Ð §À¡Ä ÒÅ¢òÐ (= Ò¨¼òÐ ¦ÅÇ¢ôÀðÎ, ÌÅ¢óÐ) ¿¢üÀÐõ Á¨Ä, þ¼õ, âÁ¢
Ò¨¼òÐ ¦ÅÇ¢Åó¾Ð ¾¡ý â. þôÀÊ ¦ÅÇ¢ÅÕŨ¾ò ¾¡ý Òù×¾ø ±ýÚ ¦º¡øÖ¸¢§È¡õ. Òù×¾ø ±ýÈ Å¢¨É¡øÄ¢ø þÕó¾ Åó¾ ¦ÀÂ÷¾¡ý â = ÁÄ÷; ¸¡ðÎ: ÒùÅò ¾¡Á¨Ã = ¾¢ÕÁ¡Ä¢ý ¦¸¡ôâÆ¢ø þÕóÐ ±Øó¾ ¾¡Á¨Ã. (¿¡ðÎôÒÈò¾¡÷ â ±ýÚ ¿¢Úò¾Á¡ð¼¡÷¸û; «Å÷¸û â× ±ý§È ¦º¡øÖÅÐ Ü¼î ¦º¡üÀ¢ÈôÀ¢ÂÄ¢ý µ÷ ¬ÆÁ¡É ÌÈ¢ô¨À ¿ÁìÌò ¾Õ¸¢ÈÐ.)
Ò×>â. þó¾ Á¡üÈõ ¾Á¢Æ¢ø µ÷ þÂü¨¸Â¡É Á¡üÈõ. þó¾ô Ò¨¼ôÀ¢ø þÕóÐ ¾¡ý §¾¡ýÚ¾ø, ¯ÕÅ¡¾ø ±ýÈ ¦À¡Õû¸û ÅÃÓÊÔõ. ÀÕòÐô Ò¨¼òÐ, À¢ý ¦ÅÇ¢ÅÕÅÐ, ¿õ¨Áô §À¡ø À¡÷òÐì ¦¸¡ñÊÕôÀÅÕìÌò ¯ÕÅ¡ÅÐ (becoming) §À¡ø §¾¡üÈÁÇ¢ìÌõ. becoming ±ýÈ ¦À¡Õû ²üÀð¼Ð þôÀÊò¾¡ý þÕì¸ÓÊÔõ.
Ò×>ÒÅ¢; Ò¨¼òÐ ±Øó¾ þ¼õ.
Ò×>ÒÅÉõ = âÁ¢, ¯Ä¸õ, þ¼õ, Á¡ó¾ þÉõ, ¿£÷ (þíÌ þý¦É¡Õ â¾õ)
Ò×>ÒÅÉ¢ = âÁ¢
ÒÅõ = Å¡Éõ; (þíÌ þýÛ¦Á¡Õ â¾õ)

â ±ýÈ ÁÄ÷ ±ØóÐ ¿¢¨ÈôÀ¾¡ø, âÅ¢ø þÕóÐ ÓبÁ, ¿¢¨È× ±ýÈ ¦À¡Õû¸Ç¢ø ¦º¡ü¸û À¢È츢ýÈÉ. ²¦ÉÉ¢ø ¿¢¨Èó¾Ð ÀÕòÐì ¸¢¼ìÌõ. âýõ, âÕ¾ø, ââò¾ø, ±É þýÛõ ÀÄ ¦º¡ü¸¨ÇôÀ¡Õí¸û. §ÁÖõ,

â¾¢>Ò¾¢>¦À¡¾¢ = ãð¨¼, ¿¢¨È×, ÀÕÁý, ¯¼ø, «ÕõÒ, (¦À¡òÐ, ¦À¡ò¦¾ýÚ Å¢Øó¾¡ý ±ýÈ¡ø ÀÕò¾ «ÇÅ¢ø Å¢Øó¾¡ý ±ýÚ ¦À¡Õû)
¦À¡¾¢¾ø = ¿¢¨È¾ø, §ºÁ¢ò¾ø
¦À¡¾¢Á¡Î = ã𨼠ÍÁìÌõ ±ÕÐ.
¦À¡¾¢>¦À¡¾¢Â¢ø = ÀÕòÐì ¸¢¼ó¾ Á¨Ä. (þô¦À¡ØÐ â¾õ ±ýÈ ¦º¡øÖìÌõ Á¨ÄìÌõ ¯ûÇ ¦¾¡¼÷¨Àì ¸ÅÉ¢Ôí¸û. þÐÅ¡ ¾Á¢Æ¢ø¨Ä? ¦À¡¾¢Â¢ø ±ýÈ ¦º¡ø ¾Á¢¦ÆýÈ¡ø â¾õ ±ýÈ ¦º¡øÖõ ¾Á¢ú¾¡ý «ö¡!)
¦À¡¾¢Â¢ø = ¿¢¨ÈóÐ ¸¢¼ìÌõ þ¼õ, «õÀÄõ.
¦À¡¾¢÷¾ø = Å£í̾ø, ÀÕò¾ø
¦À¡Ð = ¿¢¨ÈóÐ ÜÊÂÐ
¦À¡ÐÙ¾ø = ¿¢¨È¾ø

â>âõ>¦À¡õ; ¦À¡õ¦ÁýÚ ¸¢¼ò¾ø, ÀÕÁÉ¡¸¢ì ¸¢¼ò¾ø (¦À¡õ ±ýÛõ ÜüÚ ¾¢¨¸ôÒ, «îº×½÷¨Å ±ØôÒŨ¾ §¿¡ìÌí¸û. ¬í¸¢Ä측Ãý ¦À¡õ ±ýÈ ¦º¡ø¨Ä «îº×½÷× ÌÈ¢ò§¾ ÌñÎ ±ýÈ ¦À¡ÕÇ¢ø ÀÂýÀÎòи¢È¡ý.) âÁ¢ ±ýÈ ¦º¡ø ܼ ¦À¡õÁ¢ì ¸¢¼ì¸¡Áø §ÅÚ ±ýÉ ¦ºöÔõ? «Ð ±Øó¾ ÅÃÄ¡Ú Ò⸢Ⱦ¡?

¦À¡õ>¦À¡õ¨Á = ÀÕÁÉ¡¸¢ ¦Á¡Ø즸ýÚ ¸¢¼ìÌõ ÁÃôÀ¡îº¢, ¾ïº¡ç÷ô ¦À¡õ¨Á §À¡Ä Áñ½¡ø ¦ºö¾ ¯ÕÅõ, À¡¨Å
¦À¡õÁø = ¦À¡Ä¢×, ÀÕÁý, Üð¼õ,
¦À¡õÁÄ¢ = ÀÕò¾Åû.

§Á§Ä, Å¡Éõ, ¿£÷, ¾£ ±ýÈ â¾í¸Ùõ ¿¢Ä§É¡Î ¦À¡Õó¾¢ì ÜȢ¨¾ô À¡÷ò¾£÷¸û «øÄÅ¡? «§¾ §À¡Äì ¸¡üÈ¢üÌõ þÕì¸ §ÅñÎõ. ¿¡ý þýÛõ §¾Êì ¦¸¡ñÎ þÕ츢§Èý.

¬É¡ø µ÷ °¸õ. ÀûÇ¢>†ûÇ¢; À¡Ö>†¡Ö ±ýÀÐ §À¡ø, À¸Ãõ ¦¾¡¨ÄÔõ ´Õ ¦Á¡Æ¢ôÀÆì¸õ ¸ýɼò¾¢ø ¯ûÇÐ §À¡ø ÀÆó¾Á¢Æ¢Öõ þÕó¾¢Õì¸ §ÅñÎõ ±ýÈ ÀÄ ¦º¡ü¸û ¸¡ðθ¢ýÈÉ. ¸¡ðÎ: ÀÊ>«Ê, ÀÎì¸õ>«Îì¸õ, À¢¨½>þ¨½, À¡Æ¢>¬Æ¢ = ¸¼ø, Ò¾¢ò¾ø>¯¾¢ò¾ø; ⺽õ À¢Êò¾Ð °º¢ô §À¡¸¢ÈÐ. þ§¾ §À¡Ä âÐ>°Ð>°¨¾ = ¸¡üÚ. þ¨¾ ²ý ¦º¡øÖ¸¢§Èý ±ýÈ¡ø, š¢¾¨Æì ÌÅ¢òÐ "â" ±ýÚ ¦º¡øÖõ §À¡Ð °¾ò¾¡§É ¦ºö¸¢§È¡õ? "«Åý â¦ÅýÚ °¾¢Å¢ÎÅ¡ý" ±ýÈ ¦º¡øġ𺢨ÂÔõ ¸ÅÉ¢Ôí¸û.

§Á§Ä ¯ûÇ Å¡¾í¸û ±øÄ¡õ "â¾õ ±ýÈ ¦º¡ø ¾Á¢ú¡ø ¾¡ý" ±ýÚ ¿¢ÚÅô §À¡Ðõ ±ýÚ ±ñϸ¢§Èý. â¾õ ¾Á¢ú þø¨Ä¦ÂýÈ¡ø §Á§Ä ¯ûÇ ÀÄ ¦º¡ü¸Ùõ ¾Á¢ú þø¨Ä ±ýÚ ¬¸¢ô §À¡Ìõ. «ôÀÊò ¾Á¢Æ¢ø¨Ä ±ýÚ ¦º¡øÖÅÐ ºÃ¢¦ÂýÚ ±ý «È¢×ìÌò ¦¾ýÀ¼Å¢ø¨Ä

§Á§Ä ¯ûǨ¾î ÍÕì¸Á¡¸ì ÜȢɡø:

1.â¾õ ±ýÈ ¦º¡ø¨Ä ¿õÁ¢ø ´Õº¡Ã¡÷ ÀÖìÌõ Өȡ§Ä§Â «¨¾ ż¦Á¡Æ¢î ¦º¡ø ±ýÚ ÜÈÅ¢ÂÄ¡Ð. ż¦Á¡Æ¢Â¡Ç÷ ÀÄ ¾Á¢úî ¦º¡ü¸¨Çò ¾¢Ã¢Ò ӨȡÖõ, ´Ä¢ôÒ Ó¨È¡Öõ ¾Á¾¡ì¸¢ì ¦¸¡ñÎûÇÉ÷.
2. â¾Å¡¾õ ¾Á¢ú¿¡ðÊø þÕóÐ ±Øó¾ ¦¸¡û¨¸. â¾Å¡¾õ, ²Ðº¡üÈõ, «öó¾¢Ãõ, ¾Õì¸õ, ²Ã½õ, «Ç¨Å¢Âø §À¡ýÈ ¦¸¡û¨¸¸û ±øÄ¡§Á ¦¾ü§¸ º¢Èó¾¢Õ󾾡ø ¾¡ý þ¨¾ì ¸ü¸ żÅ÷ ¾Á¢ú ¿¡ðÊü§¸ Åó¾É÷. ±É§Å þÅüÈ¢ü¸¡É ¦º¡ü¸Ùõ ¯ò¾¢¸Ùõ ¾Á¢Æ¢ø þÕóÐ ¾¡ý ±ØõÀ ÓÊÔõ.
3. ¸¢.Ó.700- ø ¯ÕÅ¡É ¦¾¡ø¸¡ôÀ¢Âò¾¢§ÄÔõ, ºí¸ þÄ츢Âò¾¢ø Á¢¸ô ÀƨÁÂ¡É À¡ðÊÖõ þó¾î ¦º¡ø ¬ÇôÀðÊÕ츢ÈÐ. ¸À¢Ä÷, ÀìÌÎ쨸 ¿ý¸½¢Â¡÷ ¬¸¢§Â¡Ã¢ý ¦¾ýɸò §¾¡üÈí¸Ùõ þó¾ì ¸Õò¨¾ ¯Ú¾¢ ¦ºö¸¢ýÈÉ.
4. "Å¢¾ôÀ¢ø (special concept) þÕóÐ, ¦À¡Ð¨Á (generic concept)" ±ýÈ ¦º¡üÀ¢ÈôÒì §¸¡ðÀ¡ðÊüÌ ²üÀ, â¾õ ӾĢø âÁ¢¨Âì ÌÈ¢òÐô À¢ý ÁüÈ ¿¡ý¨¸Ôõ ÌÈ¢ò¾Ð. «§¾ §À¡Ä ³õÒÄý ¦º¡ü¸Ç¢ø þÕó§¾ ¸ÕòÐÓ¾ü ¦º¡ü¸û §¾¡ýÈ ÓÊÔõ ±ýÈ ¦¸¡û¨¸Â¢ý ÀÊ À¡÷ò¾¡Öõ ¿¡ý ¦º¡øÖÅÐ ¯¸ó¾¾¡öò §¾¡ýÚõ. â¾õ ±ýÀÐ ¾Á¢ú Ó¨ÈôÀÊ ³õÒÄý ¦º¡ø§Ä; «Ð ¸ÕòÐÓ¾ø ¦º¡ø «øÄ. ż¦Á¡Æ¢ ӨȢø «Ð ¸ÕòÐ Ó¾ø ¬ì¸Á¡¸ "to grow" ±ýÈ ¦À¡ÕÇ¢ø ¸¡ð¼ô Àθ¢ÈÐ. «ôÀÊì ¦¸¡ûÅÐ ÀÌò¾È¢×ìÌ ¯¸ó¾¾¡¸ þø¨Ä.
5.â¾õ ±ýÈ ¦º¡ø «îºô ¦À¡ÕÇ¢Öõ, ÀÕÁý ±ýÈ ¦À¡ÕÇ¢Ö§Á ¾Á¢Æ¢ø ¬ÇôÀðÊÕ츢ÃÐ. «Ð§Å «ÊôÀ¨¼Â¢ø ¦À¡Õóи¢ÈÐ. þ¨¾ §À¡ýÈ ¦º¡ü¸Ç¡É §Àö, À¢º¡Í, «Ãì¸ý §À¡ýÈ ¦º¡ü¸Ù§Á þó¾ô ¦À¡Õû¸Ç¢ø ±ØóÐûÇÉ. þó¾ «îºô ¦À¡Õû Å¢Çì¸õ ż¦Á¡Æ¢Â¢ø ¸¢¨¼Â¡Ð. (Please Check Monier Williams). §¾¡ýÚÅÐ, ¯ÕÅ¡ÅÐ, §À¡ýÈ ¸ÕòÐì¸û þó¾ þ¼ò¾¢ø À¢ý¦ÉØó¾ ¸ÕòÐì¸û; Óý¦ÉØó¾É «øÄ.
6. â¾¢, ÒÅÉõ, ÒÅõ §À¡ýÈ ¦º¡ü¸û âÁ¢¨ÂÔõ ÌÈ¢òРӨȧ ¾£, ¿£÷, Å¡Éõ ±ýÈ ÁüÈ â¾í¸¨ÇÔõ ÌÈ¢ôÀÐ º¢ó¾¨ÉìÌ ¯Ã¢ÂÐ. þ§¾ §À¡Ä âÐ ±ýÈ ¦º¡øÖõ ÀÆó¾Á¢Æ¢ø °¨¾/¸¡üÚ ±ýÀ¨¾Ôõ ÌÈ¢ì¸ þÂÖõ.
7. Ò¨¼òÐô ÀÕòÐ ¯ûÇ¢ÕóÐ ¦ÅÇ¢ôÀÎÅÐ â¾õ ±ýÈ¡ø "¦À¡Õû¸Ç¢ý ¯û§Ç þÕôÀÐ â¾õ" ±ýÈ þÂü¨¸Â¡É §¸¡ðÀ¡Î ±ØÅÐ þÂü¨¸§Â. ̼ÒÄÅ¢ÂÉ¡÷ À¡ðÎ, þó¾ì §¸¡ðÀ¡ðÊý ÒÆì¸ò¨¾ ¿ÁìÌ ±ÎòÐì ¸¡ðθ¢ÈÐ.

þÉ¢, Á½¢Åñ½ý ÜÈ¢ÂÐ: "«ôÀʧ â¾õ ±ýÈ ¦º¡ø ¾Á¢úî ¦º¡øÄ¡ö þÕôÀ¢Ûõ, ³õâ¾í¸û «¼í¸¢ÂÐ ÁðΧÁ þÂü¨¸ ±ýÈ Å¡¾õ þý¨È «È¢Å¢Âø §¿¡ì¸¢ø ´ùÅ¡¾¦Å¡ýÚ."

þí§¸ «ý¨ÈÂô Òâ¾ÖìÌ ¿¡ý ºô¨Àì ¸ðÊô §Àº ÅÃÅ¢ø¨Ä. «§¾ ¦À¡ØÐ, þý¨È «È¢Å¢ÂÄ¢ý «ÊôÀ¨¼ ÀÄ Ó¸õ ¦¸¡ñ¼Ð ±ýÚ ±ÎòÐî ¦º¡øÄ Å¢¨Æ¸¢§Èý.

þý¨È «È¢Å¢ÂÄ¢ý «ÊôÀ¨¼ «ÏÅ¢Âø §¸¡ðÀ¡Î ±ýÈ¡ø, «¨¾ô â¾Å¢Âø ´Ðì¸Å¢ø¨Ä ±ýÚ ¦º¡øÄò¾¡ý §ÅñÎõ. «§¾ §À¡Ä «ó¾ì ¸¡Ä â¾Å¢ÂÄ¢ý ¦ÅÇ¢ôÀ¡¼¡É ¬º£Å¸õ «Ï째¡ðÀ¡ð¨¼ ´Ðì¸Å¢ø¨Ä. ¾Å¢Ã «Ï ±ýÀ§¾ â¾Å¢ÂÄ¢ý «ÊôÀ¨¼ ±ýÚ ÓüÈ¢Öõ ¦º¡øÄ ÓÊ¡Ð. §Á¨Ä ¿¡ðÎ «È¢Å¢ÂÄ¢ø Å¢¨Çó¾ «ø+ÐÁõ = «ÐÁõ (atom) = ÐÁ¢ì¸ ÓÊ¡¾Ð, ±É§Å À¢Ã¢ì¸ ÓÊ¡¾Ð ±ýÈ ÀÌò¾¡ö×ì (anaytic) ¸ÕòÐìÌõ, «Ï = ¦ºÈ¢ó¾ º¢È¢Â À̾¢ ±ýÈ ¦¾¡ÌôÀ¡ö×ì (synthetic) ¸ÕòÐìÌõ ¯ûÇ ¯È¨Åô ÀüÈ¢ ÓýÒ ´ÕÓ¨È ¾Á¢ú þ¨½Âò¾¢ø ±Ø¾¢Â¢Õó§¾ý. «Ï¨Åô À¢Çì¸ ÓÊÔõ ±ý§È «ý¨ÈÂò ¾Á¢Æâý Òâ¾ø þÕó¾Ð. («ÏÅ¢¨Éî º¾ÜȢ𼠧¸¡½¢Ûõ ¯Çý - ¸õÀý; ¬É¡ø «ó¾ «Ï ±ýÀÐ ±ýÉ ±ýÀÐ þý¦É¡Õ ÒÄÉõ).

¾Å¢Ã×õ, â¾¢¸ò¾¢ý À¢Ã¢×¸Ç¡É ¸ÏòÐÅ ±ó¾¢ÃÅ¢Âø (continuum mechanics), ¦¾ÚÁò ¾¢ÉÅ¢Âø (thermodynamics) §À¡ýȨŠ«Ïì ¦¸¡û¨¸Â¢ý À¡üÀð¼É «øÄ. «§¾ §À¡Ä þý¨ÈÂì ¸¡ÂÅ¢ÂÄ¢ý (cosmology) «ÊôÀ¨¼Â¡É Á¢ýÉ¢ò ¾¢ÉÅ¢Âø(electrodynamics) «ó¾ì ¸¡ÄòÐ ether ¦¸¡û¨¸¨Â ¨ÅòÐò¾¡ý ±Øó¾Ð. þýÚí ܼ ¸ü¨Èô â¾¢ÂÄ¢ý (quantum physics) «ÊôÀ¨¼Ôõ, ¯Èú×ô â¾¢ÂÄ¢ý (relativist physics) «ÊôÀ¨¼Ôõ ¦Åù§ÅÚ¾¡ý. «Ïì ¦¸¡û¨¸Â¢§Ä ܼ «¨¾ ¨ÅòÐì ¦¸¡ñÎ ¿£Ã¸ Á¡¾¢Ã¢ (hydrogen model) ´ýÚ¾¡ý ÓüÈ¢Öõ ÓØÐõ «È¢ÂôÀð¼ ´ýÚ. ±øÄ¢Âõ (Helium) ÀüÈ¢ì ܼ þó¾ì ¸¡ÄòÐ «Ïì ¦¸¡û¨¸Â¡ø ÓØÐõ ÀÊòÐ ¯½Ã ÓÊÂÅ¢ø¨Ä. «ôÒÈõ «øÄÅ¡ ÁüÈ ±Ç¢Áí¸û (elements) ÀüȢ Òâ¾ø¸û? «§¾ §À¡Ä 2 ¦À¡¾¢ô Ò¾¢Ã¢ (2-body problem) ÁðΧÁ â¾¢ÂÄ¢ø ÓüÈ¢Öõ ¾£÷ì¸ô Àð¼ ´ýÚ. ±í§¸¡ µÃ¢¼ò¾¢ø ÀÊò§¾ý: "In physics, three is too many" Óô¦À¡¾¢î º¢ì¸¨Ä§Â â¾¢¸ò¾¡ø ¾£÷ì¸ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä. «ôÒÈõ ²§¾¡, â¾¢¸õ ±ýÈ þÂø, «Ïì ¦¸¡û¨¸ ãÄÁ¡ö ±øÄ¡î º¢ì¸¨ÄÔõ ¾£÷òÐŢ𼠵÷ «È¢Å¢Âø ±ýÚ ¿¡õ ±ñ½¢ì ¦¸¡ñÊÕ츢§È¡õ. ¯ñ¨Á¢ø ±øÄ¡§Á ´Õ Àì¸Á¨¼× (approximate) ¾¡ý. «¾¡ÅÐ ´Õ Á¡¾¢Ã¢ (model).

"Chemistry and Complementarity" ±ýÈ ¾¨ÄôÀ¢ø H.Primas, Laboratorium fur Physikalische Chemie, ETH - Zentrum, CH - 8092 Zurich, ±ýÀÅ÷ Chemia 36 (1982) Nr7/8 pp 293-300 -ø, «Õ¨Á¡É, ÀÊ츧ÅñÊ ¸ðΨà ´ý¨È ŨÃó¾¢Õó¾¡÷. «¾¢ø «Å÷ ¦º¡øÖÅÐ:

"Contemporary Chemistry tends to treat chemical substances as broken into molecules which are considered to exist in their own right. In some cases this molecular view does not work very well. For example, liquid water is supposed to be a pure chemical substance but to this day nobody has been able to advance a sound molecular arguement in support of this claim.
----------------
After more than a 100 years of research in statistical mechanics and over 50 years of inttensive efforts in quantum mechanics, we still do not yet understand why there are just three states of aggregation.
-----------------
Our vision of the world will be severely limited if we restrict ourselves to the molecular view. Molecular theories describe some aspects of matter correctly but it is not wise to think that they give us a description of reality "as it is". If we approach matter from a molecular point of view we will get molecular answers and our molecular theories will be confirmed. But different viewpoints are feasible. Questions of a different kind can be asked, nature will respond in a new language.

A widespread category mistake in chemistry is the confusion of thermodymanics with statistical mechanics, of chemical kinetics with collision theory, and taking the concept of chemical substances as being on equal footing with molecules. Substances are either gaseous, liquid or solid - molecules are not. Substances have a temperature, molecules do not."

§Á§Ä ¦º¡ýÉÐ â¾¢¸ þ¨Äì ̨ÈòÐî ¦º¡øžüÌ «øÄ. â¾¢¸õ ±ýÀ¨¾ «Ã¢Í¼¡ðÊø ¸¡Äò¾¢ø þÂü¨¸, â¾í¸û ±ý§È Á¡ó¾÷ «È¢ó¾É÷. À¢ý §ÁÖõ §ÁÖõ «ÊôÀ¨¼ò иû¸û ±Ð ±ýÚ ¸¡½ô §À¡ö «Ï, ¸Õ, ÓýÉ¢(proton), Á¢ýÉ¢ (electron), ¦¿¡ÐÁ¢ (neutron) ±É ÅÇ÷óÐ þýÚ ÌÅ¡÷ìÌ ±Éô ⾡¸ÃÁ¡¸ô ¦ÀÕ¸¢, 11 ÀâÁ¡Éí¸û þÕó¾¡ø ±¨¾Ôõ Å¢Ç츢 Å¢¼Ä¡õ ±ýÚ ¾¢ÕíÌì (string) ¦¸¡û¨¸¨Â ¬ö× ¦ºöÐ ¦¸¡ñÎ þÕ츢ÈÐ. þùÅÇ× Á¡È¢Ôõ «ÊôÀ¨¼î ¦º¡øÄ¡É physics ±ýÛõ «Ã¢Í¼¡ðÊø ¸¡ÄòÐô ¦ÀÂ÷ ¾¡ý, «ó¾ô À¡¼ò¾¢üÌ þÕ츢ÈÐ. «¾üÌ ®¼¡¸ò ¾Á¢Æ¢ø â¾¢¸ þÂø>⾢¢Âø>â¾¢Âø ±ýÚ ¦ÀÂ÷ ¨ÅôÀ¾¢ø ±ýÉ Ì¨È?

â¾¢¸õ ±ýÈ ¾Á¢úî ¦º¡øÄ¢ý ¾¢Ã¢À¡É ż¦Á¡Æ¢î ¦º¡ø 1870 ¸Ç¢ø þÕóÐ 1967 ŨÃÔõ 100 ¬ñθÙìÌô ¦Àª¾¢¸õ ±ýÚ þÕó§¾ Åó¾Ð. «¨¾ 1967- ø ż¦Á¡Æ¢ ±ýÚ ±ñ½¢ì ¦¸¡ñÎ, «¨¾ Á¡üȧÅñÎõ ±ýÚ ¸Õ¾¢, «ý¨ÈìÌ þÕó¾ Òâ¾Ä¢ø, §¸¡¨Å ÑðÀ¢Âü ¸øæâ¢ø (coimbatore Institute of technology §¸¡.Ñ.¸ ) þÕó¾ º¢Ä÷ («Ê§ÂÛõ «¾¢ø ¯ñÎ) §º÷óÐ, «íÌûÇ Óò¾Á¢ú ÁýÈõ ¦ÅǢ¢ðÎ Åó¾ "¦¾¡Æ¢ø ÑðÀõ" ±ýÈ ¬ñÎ ÁÄâø "þÂøÀ¢Âø" ±ýÚ Á¡üÈ¢§É¡õ. (¾Á¢Æ¸ò¾¢ø º¢Ä÷ þ¨¾ Å¢Çí¸¢Âø ±ýÚ Ü¼ ±Ø¾¢É¡÷¸û.) ܼ§Å ú¡ÂÉõ ±ýÀ¨¾ þ¨ÂÀ¢Âø ±ýÚõ §¸¡.Ñ.¸. Å¢ø Á¡üÈ¢§É¡õ. (þ¨ÂÀ¢Âø ±ýÈ ¦º¡ø ±ÎÀ¼¡Áø §Å¾¢Âø ±ýÀ§¾ ¿¡¦¼í¸¢Öõ ¦ÀâÐõ ÅÆì¸Á¡¸¢ô §À¡ÉÐ.) ¿¡Ç¡Åð¼ò¾¢ø þÂøÀ¢Âø ±ýÀÐ þÂüÀ¢Âø ±ýÚ ±í§¸¡ À¢ÈúóÐ Á¡È¢ì ¦¸¡ñÎ ÒÆì¸ò¾¢üÌ Åó¾Ð. þÂøÀ¢Âø ±ýÈ ¦º¡ø ÒÆí¸, ¯ÚШ½Â¡¸ þÕó¾ ¿¡§É, þýÚ Á¡È¢ô â¾¢¸ò¨¾, â¾¢Â¨Ä Óý ¦Á¡Æ¢¸¢§Èý. ²ý ±ýÚ §¸ð¼¡ø, ¸¡Ã½ò§¾¡Î ¾¡ý.

1 comment:

நவீன தமிழ் அருஞ்சொற்பொருள் said...

தமிழ் வேதியியல் அருஞ்சொற்பொருள்/TAMIL CHEMISTRY GLOSSARY
www.geocities.com/tamildictionary/chemistry/