Wednesday, April 01, 2020

Fuel and Combustion

fuel என்பதற்கு இந்தனமென்ற சொல்லைச் சிலர் பரிந்துரைத்தார். இது புதுச்சொல் அன்று. விறகிற்கு இந்தனம், முருடு, கட்டை, கறல், சமிதை, காட்டம், ஞெகிழி, முளரி என்ற சொற்களை பல்வேறு நிகண்டுகள் காட்டும். இதில் எதை வேண்டுமெனினும் பயனுறுத்தலாம். அதைவிட எரியை யொட்டிய எரிகி என்ற சொல்லை நான் பயனுறுத்துவேன். எரிதல் என்பது தன்வினை வழிவந்த தொழிற்பெயர். எரித்தல் = பிறவினை வழிவந்த தொழிற்பெயர். எரிவு/எரிகு என்பது தன்வினை வழிவந்த பெயர்ச்சொல் எரிப்பு என்பது பிறவினை வழிவந்த பெயர்ச்சொல். எரிவு. எரிப்பு என்ற இரண்டும் செய்முறையைக் குறிக்கும். இவற்றின் பொதுமையாய் எரிகை என்பது வரும். எரிகுதல் என்பது எரிதலின் நீட்சி. எரிவி/எரிகி என்பது எரிபொருளைக் குறிக்கும். அதாவது எரியெனும் நெருப்பிற்கு அடிப்படை எரிவி/எரிகி. இதை fuel என்று சொல்லாது வேறு எப்படிச் சொல்வோம்?

fuel (n.)
c. 1200, feuel, feul "fuel, material for burning," also figurative, from Old French foaille "fuel for heating," from Medieval Latin legal term focalia "right to demand material for making fire, right of cutting fuel," from classical Latin focalia "brushwood for fuel," from neuter plural of Latin focalis "pertaining to a hearth," from focus "hearth, fireplace" (see focus (n.)). Figurative use from 1570s. Of food, as fuel for the body, 1876. As "combustible liquid for an internal combustion engine" from 1886. A French derivative is fouailler "woodyard." Fuel-oil is from 1882.

”எரிபொருள்” என்பது சொல்லமைப்பில் ”கணிப்பொறி” போன்றது பொறி தொலைத்துக் கணினி என நாம் சொல்லவில்லையா? (இன்னும் அதிகம் போய் ”னி”யையும் தொலைத்துக் “கணி” என்றே சொல்வேன். வினையும் பெயரும் ஒன்றாய்ப் பல சொற்கள் தமிழிலுண்டு.) அதுபோல் எரிபொருளில் வரும் பொருளைத் தொலைத்து எரிவி/எரிகி என்று சொல்லலாம். நான் புரிந்துகொண்டவரை தவறே யில்லை. fuel இலின் சொற்பிறப்பும் அதோடு தொடர்புறும் தமிழ்ச்சொல் பிறப்பும் சொன்னால் என்னை ஏற்க மறுப்போரே மிகுதி. இப்படி மறுப்பு வருவது என் தலைவிதி. இந்தையிரோப்பியத்தையும் தமிழியத்தையும் நான் தொடர்புறுத்தினால் பல தமிழர்க்கும் பிடிப்பதில்லை. ஏதோ செய்யக்கூடாதது செய்வதுபோல் உணர்கிறார். எனவே தவிர்க்கிறேன்.

எரி என்பது பெயர்ச் சொல்லாகாது. எரிகி என அது மாறத்தான் வேண்டும். கொஞ்சம் கூர்ந்துகவனியுங்கள் எரிதலென்பது ஒரு செலுத்தம் (process). அச் செலுத்தத்தின் செய்பொருள் அல்லது கருத்தா (doer கருமத்தைச் செய்பவர்) வேறேதோ ஆகலாம் (பொறி-spark, வேதி-chemical, ஆள்-person என ஏதோ ஒன்று). செலுத்தத்தின் செயப்படு பொருளை (thing on which the process is done) என்பதை எரிகி (fuel) என்கிறோம். எரிதல்/எரித்தல் என்ற 2 வினைகளுக்கும் வினையடி எரி தான். வினைத்தொகையில் இது முன்னொட்டு ஆகும். நாம் செய்யும் கணித்தலில் கணினி செய்பொருள் ஆனதால், ”கணினி” ”கணி”யாயிற்று  (செய்பொருளும் செய்தலும் மயங்கலாம். செயப்படு பொருளும் செய்தலும் மயங்கக் கூடாது.)

இனி combustion க்கு வருவோம். இதை "action or process of burning," early 15c., from Old French combustion (13c.) and directly from Latin combustionem (nominative combustio) "a burning," noun of action from past participle stem of Latin comburere "to burn up, consume," from com-, here probably an intensive prefix (see com-), + *burere, based on a faulty separation of amburere "to burn around," which is properly ambi-urere, from urere "to burn, singe," from PIE root *heus- "to burn" (see ember) என்று www.etymonline.com இல் சொல்வார்.

இதன்பொருள் பற்றி>பத்தி யெரிதல், வெறும் எரிதலல்ல. சுருக்கமாய்ப் பேச்சு வழக்கில் ”பத்திக்கிச்சு” என்கிறோம். நான் இனிச் சொல்வதைப் பலரும் வழக்கம்போல் ஏற்கமாட்டார் பற்றம் என்பதற்கும் bustion என்பதற்கும் தொடர்புள்ளதோ என ஐயப்படுகிறேன். ஏனெனில் burst/bust என்பதையும் ”படாரென வெடித்தது” என்கிறோமே? அந்தப் ”படபட” ஒலிக்குறிப்பு ஏன் வருகிறது? அது வெறும் ஒலி தானா? அல்லது பற்றல் வினையும் அதனுள் இருக்கிறதா? பற்றியெரித்தலையே  தமிழ் இலக்கணப்படி நாம் எரித்தல்/எரிப்பு என்கிறோம். எனவே combustion க்கு இணையாக எரிதல் என்ற தன் வினை வாராது. எரித்தல் என்ற பிறவினையே வரும். உள்ளக எரிப்பு எந்திரத்தில் (internal combustion engine) பொறி (spark) எரிகியை (fuel) எரிக்கிறது.

combust = எரி-த்தல்
combustible = எரிபடக்கூடியது

fracking

fracking long with frack (v.), by 2000 in engineering jargon, short for hydraulic fracturing and with a -k- to keep the -c- hard என்பதற்குத் தமிழாக்கத்தை ஒரு நண்பர் கேட்டிருந்தார். இதுதான் பழைய தஞ்சை சார்ந்த நாலைந்து மாவட்டங்களில் இருக்கும் பாறைநெய் (petroleum), எரிவளி (fuel gas) போன்றவற்றை எடுப்பதற்காக பயன்படுத்தப் படவிருந்த முறையாகும். இம்முறை பயன்பட்டிருந்தால், அம்மாவட்டங்களில் இருந்த எல்லா நிலத்தடி நீரையும் உறிஞ்சி பின் வேதிக் கரைசலை அதிக அழுத்தத்துடன் மண்ணுக்குக் கீழ் அனுப்பி அங்குள்ள பாறைகளை உடைத்து எரிவளி, பாறைநெய் எடுக்கமுயன்றிருப்பார். இந்த மாவட்டங்கள் 10 ஏ ஆண்டுகளில் பாலைவனமாய் மாறியிருக்கும். நல்ல வேளையாய் இப்போது தமிழக அரசு இம்முயற்சியை நிறுத்திக் கொள்வதாய் அறிவித்துவிட்டது மீண்டும் நடுவணரசின் அழுத்தத்தில் மாறிப்போகலாம். நம்மை சின்னாப் பின்னாக்கப் பயன்பட இருந்த முறையின் பெயர் தான்   fracking. அதன் தமிழாக்கத்தைத் தான் இங்கு தருகிறேன்.   

.

பொதுவாகத் தமிழாக்கம் செய்யும்போது வெறுமே ஓர் ஒற்றைச்சொல்லை மட்டும் பார்ப்பது சரியில்லை. (ஒற்றைச் சொல்லை மட்டுமே பார்த்துத் தமிழாக்கஞ் செய்வதால் பல பொதுச் சொற்கள் அந்தந்த விதப்புத் துறைக்குள் தனியே பாத்தி கட்டப்பட்டுப் பொதுமையின்றிப் போயின. வருத்தப்படத் தக்க இச்சிக்கலைச் சொல்லாக்கர் உணரவேண்டும்.) தொடர்புள்ள எல்லாச் சொற்களையும் ஒருங்கே பட்டியலிட்டு அதனுள் பொதிந்திருக்கும் வினை வேர்ச்சொல்லை தேடவேண்டும். (தமிழிற் பெரும்பாலும் வினைச்சொற்களே பெயர்ச்சொற்களுக்கு அடிப்படை. பெயர்ச்சொல்லிலிருந்து வினைச்சொல் அமைவது மிகவுங் குறைவே.) அதைப் பிடித்த பின்னால், தொடர்புள்ள எல்லாச் சொற்களுக்கும் கருவி, கருத்தா, கருமப் பொருள், கருமம் ஆகியவற்றைப் பார்த்துச் சொல்லாக்கம் முயலலாம். தமிழில் தன்வினை, பிறவினை பார்ப்பதும் தேவையான வொன்று. இச்சொற்றொகுதிக்கு வருவோம்.

fraction பாகம், (இதைப் பின்னமென்றுங் குறிப்பார். பில்>பில்நம்> பின்னம்.) பகுதல் தன்வினை. அதன் பிறவினை பகுத்தல். (கால்பாகம், அரைப் பாகம் எனும்போது பாகத்தின் வழி fraction என்றே பொருள் கொள்கிறோம். நம் பாகமும் மேலையரின் fraction உம் தொடர்பு கொண்டவை. இப்படியெலாம் தொடர்பு காட்டுவதாலேயே இராம.கி.க்குப் பொல்லாப்பு.) இதற்கு மாற்றுச் சொற்களாய், நுணுகிய வேறுபாடுகளோடு வகுத்தல், (to divide), பிளத்தல் (to part), உடைத்தல் (to break), பிரித்தல் (to separate), வெட்டுதல் (to cut), தெறித்தல் (to break suddenly), பொளித்தல் (to break by piercing, போழ்தல் (to pierce), பிதிர்த்தல் (to break by plucking), விள்ளுதல் (to break by pinching) என்று பல சொற்களுண்டு. துல்லியங் கருதிப் பகுத்தலை இங்கு கையாள்கிறேன். 

fractional பாகமான, fractionally பாகமாய், fractious பகுபடும் , fracture பகுப்பு, fracturing பகுமுறை, fragile பகுந்துவிடும் , fragment பகுமம், fragmentary பகுமுறு, fragmentation பகும முறை, fractal பகுவல் [2004 இல் "இன்னுங் கொஞ்சமாய் எனமனக் கசகில்” என்ற பாவை திண்ணையில் வெளியிட்டேன். அதில் இந்தச் சொல்லை ஆக்கிப் பயின்றேன். http://www.thinnai.com/index.php?module=displaystory&story_id=304011512&edition_id=20040115&format=html. பத்தாண்டுகள் கழித்து என் வளவு வலைத்தளத்திலும் சேமிக்கும் முகத்தான் இட்டு வைத்தேன்.. http://valavu.blogspot.in/2014/09/blog-post.html)

பகுவலின் விளக்கம்:
"never-ending pattern," 1975, from French fractal, from Latin fractus "interrupted, irregular," literally "broken," past participle of frangere "to break" (see fraction). Coined by French mathematician Benoit Mandelbrot (1924-2010) in "Les Objets Fractals." Many important spatial patterns of Nature are either irregular or fragmented to such an extreme degree that ... classical geometry ... is hardly of any help in describing their form. ... I hope to show that it is possible in many cases to remedy this absence of geometric representation by using a family of shapes I propose to call fractals -- or fractal sets. [Mandelbrot, "Fractals," 1977]

(hydraulic) fracking = (நீர்ப்பாய்ச்சுப்) பகுமுறை இன்னுங் கொஞ்சம் அழுத்தங் கொடுக்க வேண்டுமென்றால் (நீர்ப்பாய்ச்சுப்) பகுவெடிப்பு என்றுஞ் சொல்லலாம்.

அன்புடன்,
இராம.கி.

Pteris/fern

ஒருமுறை pteris என்பதும் fern என்பதும் ஒரே சொற்பிறப்புக் கொண்டனவா  என்று கேட்கப்பட்டது. அவற்றில் நுணுகிய வேறுபாடுண்டு. ஆங்கிலச் சொற் பிறப்பியல் அகரமுதலிகள் வெறுமே இந்தையிரோப்பிய மொழிகளை மட்டும் பார்த்து, வேரின் ஆழங் காணாததால் தடுமாறுகிறார். முதலில் fern ஐப் பார்ப்போம்.

www.etymonline.com வலைத்தளத்தில் fern (n.) என்பதற்கு Old English fearn "fern," from Proto-Germanic *farno- (source also of Old Saxon farn, Middle Dutch vaern, Dutch varen, Old High German farn, German Farn). Watkins and other sources propose an etymology on the notion of "having feathery fronds" from a possible PIE *por-no- "feather, wing" (source also of Sanskrit parnam "feather, leaf;" Lithuanian papartis "fern;" Russian paporot'; Greek pteris "fern"), a proposed suffixed form of the root *per- (2) "to lead, pass over," on the notion of "that which carries a bird in flight." என்று போட்டிருப்பார்.

அடுத்த கேள்வியாய் இவற்றை எப்படித் தமிழிற் சொல்வது? என்ற கேள்வியும் எழும். fern உம் pteris உம் நம்மோடு தொடர்பு உள்ளவையே. கோடைக்கானல் போம் வழியில் சாலையின் இரு மருங்கும் மீவுயரமான இடங்களில் fern காட்சியளிக்கும்.நம் கண்ணைக் கட்டிப்போட்டிருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட மாயத்திரையை எடுத்துவிட்டு ஓர்ந்துபார்த்தால், இதன் தமிழ்ச் சொற்கள் புரிந்துவிடும். ஆனால் நாம் தான் நம்மைக் கட்டிப் போட்டிருக்கும் கண் திரையைக் கழட்ட மறுக்கிறோமே?

பல், பல்லாக இருக்குமிலை, தமிழில் பன் எனப்படும். கூர்ந்த பல்கொண்ட விலங்கு பன்றி. பன்னம் = கீற்று, இலை, இதைப் பன்னகமென்றுஞ் சொல்வர். தென்னங்கீற்று நினைவிற்கு வருகிறதா? அது ஒரு பன்னம். பனை, ஈச்ச ஓலைகளுங் கூடப் பன்னவகை சேர்ந்தவை தான். பன்ன கண்டம் = ஓலைக் கீற்றுகள் இலைகளாயுள்ள பனை, ஈச்சம், தென்னை போன்ற மரங்கள். பன்னகந்தி = கருவேம்பு; வேம்பின் இலையோரம் பல் பல்லாக இருப்பதால் வந்த பெயர். fern = பன்னம் இக் கேள்வியில் விதப்புப் பொருள் கொள்ள வேண்டும். ”மரகதப் பன்னத் தாம்பல்” என்பது கல்லாடம் 53,28. இலையெனும் பொதுப் பொருளில் இது வந்தது. இதே பொருளில் பன்னகாசனன் என்ற இரு பிறப்பிச் சொல் பிறக்கும். ஆலிலை மேல் படுத்துக்கிடக்கும் திருமாலை அச் சொல் குறிக்கும்.

நம்மூரில் வெற்றிலையையும் பன்னமென்பர். வெற்றிலைக் கொடி ஒரு கீற்றுப் போலவும், அதிலுள்ள இலைகள் கீற்றில் தொங்கும் இழைகள் போலவும் தோற்றங் காட்டுவதால் இப்பெயர் வந்தது. பன்னச் சத்தகம் = ஓலை பின்னுவோரின் கையரிவாள்; பன்னரி வாள் = கருக்கரி வாள். பன்னம் என்ற சொல்லின் பொருள் நீட்சியுற்று ஓலை முடைதலும் பன்னத் தொழில் எனப் பட்டது. பன்னக சாலை = கீற்றால் முடையப்பட்ட குடில். காட்டில் முனிவர் வாழ்தற்கும் இது பயன்பட்டது. இதைப் பர்ண சாலை என்று சங்கதம் பெருமிதமாய்ச் சொல்லிக் கொள்ளும். (மேலுள்ள etymonline வரையறையைத் திரும்பப் படியுங்கள்.) நம்மூர் பன்னம் தான் சங்கதத்தில் பர்ணமானது. (பர்ணத்துள் அடங்கியுள்ள பல்லின் தோற்றங் காண, வேரைக் காண, இந்தையிரோப்பிய மொழிகளுள் தேட வேண்டும்.)

இனி pterisக்கு வருவோம். இச்சொல்வளர்ச்சி சற்று வேறுபட்டது. சங்கதத்தில் பத்ர எனப்படும். பர்ணவோடு தொடர்பில்லாதது. பத்ரவிற்குத் தொடர்புடைய தமிழ்ச்சொல் என்ன? நம் கண்ணைத் திறந்து பார்த்தால் இதுவும் எளிது. முப்பரிமான உயரம் மீக் குறைந்து இரு பரிமான நீளமும், அகலமும் கொண்ட வற்றை தட்டை, பட்டை, மட்டை என்றழைக்கிறோம். (இவை தள், பள், மள் போன்ற வேர்களில் உருவான சொற்கள்.) இவை எல்லாவற்றிலும் மூன்றாம் பரிமானம் இல்லாதது போலவே நடைமுறையில் கொள்வர். பரப்பு இவற்றிற்கு முகன்மை யானது.

தள்+து என்பது தட்டாகும். ’தட்டு’ நீண்டு இகர ஈற்றைக் கூட்டித் தட்டியாகும். தட்டிற் பெரியது தட்டம் = தட்டையான ’பாத்திரம்’. (சாப்பிடும் தட்டு, தட்டம்) தள்கியது தகடாகும். ஒரு தட்டை நெட்டங்குத்தாக வைக்கும்பொழுது தடுத்தலை உணர்வோம். தடுப்பது தடை. ’தடு’விலிருந்து தடுக்கு என்ற சொல் உருவாகும். நெட்டங்குத்தில் இது தடை, கிடைமட்டத்தில் சிறு தட்டி போன்ற பாய். (சிவகங்கைப் பக்கம் கீழே உட்காரத் தடுக்குப் போடுவார்.) ’தள்’ திரிந்து தட்டைப் பொருளில் தழு* என்பது உருவாகும். தழு*>தழை. ’இலை தழை’ என்கிறோமே, நினைவிற்கு வருகிறதா? நீளங் கூடிய அதே பொழுது அகலங் குறைந்த இரு பரிமான இலை தழையாகும். தழையின் நீட்சி தாழை. நெய்தல் நிலத்துத் தாவரம். தாழை மடல் நீளமாய், பட்டையாய், படுத்தாற்போல் இருக்கும். பட்டை மடல்கள் பல தாவரங்களுக்கு உண்டு. தள் நீண்டு தாள் என்று அமையும். நெல்லின் தாள், புல்லின் தாள், கரும்பின் தாள் என்று பல்வேறு தாவரங்களில் தாளுண்டு. எல்லாமே தட்டைப் பொருள் தான். (இவ்விழையில் மட்டம், மடல் போன்ற மகரச் சொற்களை நான் பேசவில்லை.)

இதே போல் பள் எனும் வேரில், பள்+து = பட்டு>பட்டம் = பட்டையான தகடு என்ற சொல் எழும். (பட்டு>படு>படி = அடியில் தாங்குதல். இதிலெழுந்த சொற்கள் பல. அவற்றை இங்கு பேச வில்லை.) பட்டை = அகலங் குறைந்து இரு பரிமானமாய் இருக்கும் பொருள், வாழைப் பட்டை, மரப் பட்டை, பொற் சரிகைப் பட்டை, கழுத்துப் பட்டை, பனைப் பட்டை போன்றவற்றை நினைவு கொள்ளலாம். வண்டிச்சக்கரத்தின் மேற்பொருத்தும் வண்டிப்பட்டையும் இதைச் சேர்ந்ததுதான். இரும்பைச் சூடாக்கி சுத்தியலால் அடித்துப் பட்டை யாக்குமிடம் பட்டடை/ பட்டறை. பட்டிப் படிய வைத்தது பட்டயம். மாழை ஏடு, தகடு, செப்பேடு போன்றவை பட்டயங்களாகும். பட்டம் நீண்டு பாட்டமும் ஆகும், (பாட்டம் சங்கதத்தில் பாத்ரமாகும்.) பாடான அரம் பாடரம் (தட்டை யரம்). பாடவரை என்ற சொல் வாளவரையைக் குறிக்கும். (”பாடவரங்காய் பறிக்க வாரோம்” என்றோர் நாட்டுப்புறப்பாடல் எழும்.) பட்டிகை என்பது தாழைக்கு இன்னொரு பெயர். தவிர, ஏடு, அரையில் பட்டையாய்க் கட்டும் கச்சை, மேகலை, முலைக் கச்சு, அரச பத்திரம், தோளில் போட்டுக் கொள்ளும் ஓகப் பட்டி (இக்காலத்தில் மடித்துப் பட்டையாய்த் தோளிற் போட்டுக் கொள்ளும் துண்டு) போன்றவற்றையும் இச்சொல் குறிக்கும். ஊர்ப் பெரியமனிதன் எனில் பட்டிகை போடாது இருக்கார்.

பட்டோலை= பட்டையாய் இருக்கும் ஒலை; எழுத்தாணியால் கீறிச் சுவடியில் சேர்க்கும் ஆவணம். டகரம் ஊடுவரும் தமிழ்ச்சொற்கள் ஒலிமாறி றகரமோ, தகரமோ எடுப்பது பல சொற்களில் உண்டு,. இச்சொல்லிலும் அது நடந்துள்ளது. பட்டை> பற்றை> பத்தை = தட்டையானது. பட்டம்> பத்தம்> பத்ரம் என்றாவது சங்கத இயல்பு. பத்ரம் சங்கதத்தில் விதப்புப் பொருள் கொள்ளாது பொதுமைப் பொருளே கொள்ளும். தமிழிலோ பட்டிகை, விதப்பாக நெய்தல் தாழையைக் குறிக்கும். எம்மொழியிலும் விதப்புப் பயன்பாட்டிலிருந்தே பொதுப்பயன்பாட்டிற்கு சொற்கள் வரும். (நெய் முதலில் விதப்புப் பயன்பாடு, பின் அது பொதுப் பொருளுக்கு வந்தது. எள்நெய்>எண்ணெய் என்பது விதப்புப் பயன்பாடு கடலை எண்ணையில் வரும் எண்ணெய் பொதுப் பயன்பாடு.) எம்மொழியில் விதப்பும் பொதுமையும் உண்டோ, அதுவே பெரும்பாலும் சொல் தோற்றுவித்ததாய் அமையும். பத்ரம் என்பதற்குச் சங்கதத்தில் தாழைப்பொருள் கிடையாது. 

பட்டத்தில் எழுதப் படுவது படம். பட்டம்>படம் = பட்டையான, பரந்த, தாள், ஓலை, மடல், துணியில் எழுதப்படும் ஓவியம். படாம் = துணி, துணிக்கச்சு, யானையின் முகப்படாம்; படாத்தின் நீட்சி படாகை>பதாகை = பெருங்கொடி. இதிலும் ஓவியம் வரைந்திருக்கும். இன்றைக்குப் பல்வேறு போராட்டங்களில் பதாகைகள் வைக்கப் படுகின்றன. படம்>படகம் = திரைச்சீலை, படமாடம். தட்டையான பொருள் படர்ந்து பரவும். படல் = தாள். அடைப்பு வகை, மறைப்புத் தட்டி, பூந்தடுக்கு, நெல்தாள் என்பதே வைக்கோல் எனப்படுகிறது. படல்+பு = படப்பு = வைக்கோற் போர். படப்பை = வைக்கோற் போர் உள்ள தோட்டப் பகுதி. படல்தல்>படர்தல் = பரவல். படல்>படலம்>பரப்பு = இயலினும் பரந்த நூற்பகுதி, திரைபோற் கண்ணிற் படரும் சதை.

படல்>படலம் = மறைப்புத் தட்டி, அடைப்பு. படல்>படலி = வீட்டின் மேற்கூரை (தாள்களால் மேற்கூரை வேய்வது நாட்டுப்புற வழக்கம்.) தடுப்பிற்கும் தாள்களைப் பயன்படுத்திப் பின்னுவது உண்டு. அதைப் படலை>பதலை என்றழைப்பர். படலை = படர்கை, பரந்த இடம், தாழை, பூவும் தழையும் விரவித் தொடுத்த மாலை. (குறித்துக் கொள்ளுங்கள் தாழைக்குப் படலை என்ற சொல்லும் உண்டு.) பதலை என்பது பின்னாளில் இரு பரிமானமாய்த் தோற்றும் தோலுக்கும் ஆனது. பதலையைக் கட்டி வாயகன்ற பறை உருவாக்கப்பட்டது. பதலையின் metathesis தபலை. இதன் வளர்ச்சி வட புலத்தில் தபலா என்றாகும்.

இத்தனை செய்திகளையும் நாம் ஏதோ கற்பனையில் சொல்ல வில்லை. தமிழென்றால் கற்பனை என்பதே பலருக்கு வழக்கமாய் உள்ளது. fern உம் pteris உம் நம்மோடு தொடர்பு உள்ளவை தான். கோடைக்கானல் போம் வழியில் சாலையின் இருமருங்கும் மீவுயர இடங்களில் fern காட்சியளிக்கும். சட்டென்று பார்த்தால் pteris என்பதற்கு பட்டம் என்ற சொல்லை இணையாய்ச் சொல்ல முடியும் தான். ஆனால், விவரந் தெரியாதோர் உடனே பத்ரமே பட்டமாகியது என்று தலைகீழாய்ச் சொல்லிவிடுவர். இதைச் சரிசெய்ய அப்புறம் மீண்டும் ஒரு நீண்ட கட்டுரை எழுத வேண்டியது ஆகிவிடும். எனவே நான் பரிந்துரைப்பது படலை. glossapteris என்பதற்கு நாவுப்படலை என்று சொல்வேன்..

முடிவாக ஒன்று. தமிழிய மொழிகளுக்கும், இந்தையிரோப்பிய மொழிகளுக்கும் உறுதியாக முந்தையத் தொடர்புண்டு. விடாது நானிதைச் சொன்னாலும் கேட்பதற்கு யாரையுங் காணோம். (மறுபடியும் ஆங்கில ஒலிப்பிற்குத் தக்கச் சொற்களைப் படைக்கிறாரென இராம.கியை இளக்காரம் பேசுவோர்,. கூடவே கல்லாட ஆசிரியரையும், நம்மூர் வேளாண் காரரையும் இளக்காரம் பேசுங்கள்.) இவ்வுறவைப் பேசாத ஜோன்சும், மாக்சு முல்லருமே பலருக்குப் பெரிதாய்த் தெரிகிறார். ”இது போன்ற மேலையர் சொல்வதே வேதவாக்கு. இந்தாலஜியே பெரியது?!  தமிழாலஜி சிறியது; இந்தையிரோப்பிய மொழிகளுக்கு இணையாகத் தமிழை நிறுத்துவதா? Nostratic பற்றிப் பேசுவதா? எனன அவச்சாரம், மடத் தனம்? தள்ளு, தள்ளு, ஐருகண்டி, ஜருகண்டி!!!” என்று கண்ணை மூடிக் கொள்பவரை நான் என்ன செய்யமுடியும்?

அன்புடன்,
இராம.கி.
   exoskeleton = புறக்காழ்

ஒருமுறை நண்பர் Harinarayanan Janakiraman, exoskeleton க்கு இணையான தமிழ்ச் சொல்லை முகநூலிற் கேட்டிருந்தார். ஆங்கிலத்தில் skeleton (n.) என்பதற்கு

1570s, from Modern Latin sceleton "bones, bony framework of the body," from Greek skeleton soma "dried-up body, mummy, skeleton," from neuter of skeletos "dried-up" (also, as a noun, "dried body, mummy"), from skellein "dry up, make dry, parch," from PIE root *skele- "to parch, wither" (see sclero-). Skelton was an early variant form. The noun use of Greek skeletos passed into Late Latin (sceletus), hence French squelette and rare English skelet (1560s), Spanish esqueleto, Italian scheletro. The meaning "bare outline" is first recorded c. 1600; hence skeleton crew (1778), skeleton key, etc. Phrase skeleton in the closet "source of secret shame to a person or family" is from 1812 (the image is perhaps from the Bluebeard fable).

என்று சொற்பிறப்பியலில் விளக்கம் தருவார்.

விலங்கின் உடலை, அது இறந்தபின் சின்னாட்கள் போட்டுவைத்தால், சதை, தோல், அரத்தம் போன்றவை சிதைந்து காய்ந்து முடிவில் எலும்பு மட்டுமே மிஞ்சும். காய்த்தது>காழ்த்தது காழ் எனப் படும். (மேலேயுள்ள skele என்ற PIE சொல்லைப் பாருங்கள். காழ்த்தல் வினையையே அது குறிக்கிறது. தமிழிய இந்தையிரோப்பிய மொழிகளின் பழைய உறவைச் சொன்னால் வறட்டுத் தனமாய் தற்போது ஏற்காதவரே அதிகம். எல்லாம் வில்லியம் சோன்சின் (William jones) என்ற மேலையரின் கொள்கை படுத்தும் பாடு. அதிலிருந்து வெளிவரப் பலரும் தயங்குகிறார். இந்தையிரோப்பியம் தனி, தமிழியம் தனியென்பார். ஆனால் nostratic சிந்தனையுள்ளோர், ஆயிரக்கணக்கில் ஒப்புமைகளைப் பார்த்தபின்  அப்படி மேம்போக்காய் ஒதுக்கார். துணிந்து புதிதாய்க் காணும் ஒற்றுமைகளை விளக்க முயல்வார்.)

தமிழில் விலங்குக் காழின் நிறங்கருதி அதை எலும்பென்று சொல்கிறோம். இந்த எலும்பே ஓருடம்பிற்கு திண்மை (solidity) யையும், குலையாத் தன்மையையுங் கொடுக்கிறது. நாளா வட்டத்தில் காழ் என்னுஞ் சொல்லை நாம் மறந்து விலங்குகளுக்கு எலும்பை மட்டும் அடிச்சொல்லாய்ப் புழங்குகிறோம். ஆனால் திண்மை கருதிக் காழ் என்றுஞ் சொல்லலாம். காழின் பயன்பாடு புதலியலில் விதப்பாக உண்டு. ஓரறிவுயிரான மரங்கள், புல்களின் திண்மைக்கும் காழ் என்ற சொல்லாட்சியுண்டு.

புறக்காழ் எனவே புல் என மொழிப
அகக்காழ் எனவே மரம் என மொழிப

என்று தொல்காப்பியம் மரபியல் 86 ஆம் நூற்பாவில் வரும். கத்திரிச் செடித் தண்டின் அகக்காழே செடிக்குத் திண்மையைக் கொடுக்கிறது. தண்டின் வெளிப்புறம் மென்மையாய் இருக்கும். அதேபொழுது புற்களின் (காட்டு பனைமரம்) வெளிப்புறம் .காழ்த்தும், அகத்தில் மென்மையாயும் காட்சி யளிக்கும். தமிழில் அகக்காழ்/புறக்காழ் என்பதை அறிந்தோர் வெறுமே புதலியலில் மட்டுமே அதைப் பயன்படுத்துவர். என்னைக் கேட்டால் அதன் பொருளை நீட்டி, விலங்கியலிலும் பயில்விக்கலாம்.

அதாவது, காழ், இருவகையில் அமையும். ஒன்று உடலின் உள் இருக்கும் காழ். இதை அகக் காழ் (endo skeleton) எனலாம். இன்னொன்று உடலுக்கு வெளியில் அமையும் காழ். காட்டாக கோழி முட்டையில் வெளிப் பட இருக்கும் ஓடு புறக் காழ் [exoskeleton. An exoskeleton (from Greek έξω, éxō "outer" and σκελετός, skeletos "skeleton") is the external skeleton that supports and protects an animal's body, in contrast to the internal skeleton (endoskeleton) of, for example, a human. In usage, some of the larger kinds of exoskeletons are known as shells"] ஓடு என்பதை shell என்றும் அழைக்கிறோம்.

exoskeleton = புறக்காழ்
endoskeleton = அகக்காழ்.   

முட்டை பொரிக்குமுன், கோழிக் குஞ்சிற்கு அகக்காழ், புறக்காழ் என இரண்டும் அமைகிறது. பொரிக்கும் போது புறக்காழ் தொலைந்து அகக்காழ் மட்டுமே எஞ்சுகிறது.
 
அன்புடன்,
இராம.கி.

டுபாக்கூர் = இரட்டுறவு

ஒருமுறை டுபாக்கூர் என்ற சொல்லைக் கொடுத்து அது உருதுச்சொல் என்றும், ஆங்கிலவழி இந்துஸ்தானிச் சொல் என்றும் விதம் விதமாய்ச் சொன்னார். இதுபோற் சொற்கள் பலவற்றையும் ஏன் உருதுவுக்குக் கொண்டு போகவேண்டுமென்று எனக்குப் புரிவதில்லை. அடியிலுள்ள இத்தளத்திற்குப் போய்ப்பார்த்தால் https://en.wikipedia.org/wiki/Madras_Bashai. துபாக்கூர்> டுபாக்கூர் என்ற கொச்சைச் சொல்லின் தொடக்கம் புரியும். Dūbaakoor (டுபாக்கூர்) : Fraudster. From the English word dubash which, itself, is a derivative of the Hindusthani word "Do bhasha", usually, used to refer to interpreters and middlemen who worked for the British East India Company. As in the early 19th century, dubashes such as Avadhanum Paupiah were notorious for their corrupt practices, the term "dubash" gradually got to mean "fraud" இதற்கான தமிழ் விக்கிப்பீடியாப் பக்கத்தில், “ராண்டார் கை (June 15, 2003). "Inspiration from Madras". தி இந்து” என எழுத்துச் சான்றும் கொடுத்திருப்பார். .

ஊடே வரும் தமிழ் இங்கு காணாமல் போயிருக்கிறது. நான் இங்கு எழுதுவது அந்தத் தமிழ்ப்பங்கை எடுத்துக் காட்டுவதற்குத் தான். ஆங்கிலேயர் இங்கு இருந்த நாட்களில் துபாசிகள் செய்த குளறுபடிகள் ஏராளம். நம் நாட்டை அடிமைப் படுத்தியதற்கும் பின்னால் நாட்டிற்கு விடுதலை பெற்றுத் தந்ததிற்கும் துபாசிகளே பெரிதும் காரணராய் இருந்தார். ஒரு பக்கம் ஒரு மொழி பேசி, இன்னொரு பக்கம் இன்னொரு மொழியிற் பேசி இரு வேறு இடங்களிலும் இரண்டு பட இயங்கியுள்ளார். நாளாவட்டத்தில் இவரின் இரண்டகம் பலருக்கும் விளங்கியது .எனவே ஒரே மொழி பேசினும், இரண்டு பட அருத்தம் கொள்ள வைப்பது  ஏமாற்றாய்ப் புரிந்து கொள்ளப் பட்டது.

பேச்சு என்ற சொல் தமிழிற் பெய்தலில் தான் உருவானது. பெய்>பேய்>பேயு> பேசு>பேச்சு என்றானது. (சொற்பொழிவு என்று கூறுகிறோமே அந்தப் பொழிவும் ஒருவகைப் பெய்தல் தான். பேச்சுவழக்கில் பேசுகிறான் என்பது ”ரொம்பத் தான் பெய்கிறான்” என்றும் சொல்லப்படும். இதே பேச்சுத்தான் சங்கதம், பாகதத்தில் பாஷாவாகவும், செருமானிய மொழிகளில் (English - speech german - sprache dutch - spraak) என்றும் பல்வேறு விதங்களாய்த் திரிந்தன.

இதேபோல வெட்டுப்பொருள் கொண்ட நம்மூர்த் ”துமி” சங்கதம், பாகதத்தில் ”துவி, தோ” என்றும் செருமானிய மொழிகளில் தூ, zwei, துவே என்றும் திரியும். துமியின் திரிவு பற்றித் (தமிழுக்கும் இந்தையிரோப்பிய மொழிகளுக்குமான உறவு பற்றி நீண்ட ஆய்வை நிகழ்த்திய) சென்னைக் கிறித்தவக் கல்லூரியிலிருந்து ஓய்வுபெற்ற பேரா. அரசேந்திரன் கட்டுரைகள் வெளியிட்டிருக்கிறார்.  தவிர, University of Pennsylvania University ஐச் சேர்ந்த Stephan Hilyer Levitt என்பாரும், தமிழுக்கும் இந்தையிரோப்பிய மொழிகளுக்குமான உறவைப் பெரிதாக எண்ணுகிறார். இப்பொழுது தான் மேலை ஆய்வுலகம் கொஞ்சங் கொஞ்சமாய்த் தமிழை நுணுகக் கவனிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. அருத்தம் புரியாது தமிழைக் கேலி செய்வதும் தவறு. வெறுமே folk etymology சொல்லிக்கொண்டிருப்பதும் தவறு. பதர்களுக்கு நடுவே மணிகளைப் பொறுக்கித் திரட்டினாற் பயன் கிடைக்கும்.

இரண்டு பேச்சுப் பேசுவோர் ஏமாற்றுக்காரர் என்ற வரலாற்றுப் பொருள் துபாசு வேலைக்கு ஏற்பட்டதால், இரு பேச்சுக்காரர் என்ற பொருளில் துபெய்க் காரார்>துபேக்கர்>துபாக்கர்> துபாக்கூர் என்று கொஞ்சங் கொஞ்சமாய் உயிர் தரிப்பதில் திரிந்திருக்கிறது. து>டு என்றானது ஒருவிதமான கேலி. இன்று தமிழ்த் தேசியரைக் கேலிசெய்ய முற்படும் பலரும் தமிழர்கள் என்று சொல்லமாட்டார் . டுமிலன்ஸ் என்பார். இங்கு என்ன உளப்பாங்கு வேலை செய்கிறதோ அதுதான் அக்காலத்திலும் வேலைசெய்து துபாக்கூரை, டுபாக்கூர் ஆக்கியது. ஆழ்ந்த வெறுப்பு இப்படியெல்லாம் ஒரு சொல்லைத் திரிக்க வைக்கும். சரி, நல்ல தமிழில் இதற்குச் சொல்லுண்டோ? - என்றாலுண்டு. கொஞ்சம் மெனக்கிட வேண்டும்.

இதைத் தமிழில் இரட்டுற மொழிதல் என்றுஞ் சொல்வர். இரு பொருள்படக் கூறுமோர் உத்தி என்று நன்னூல் 14 ஆம் நூற்பா கூறும். இதேபோல இரட்டுறக் காண்டல் என்பது ஐயக் காட்சி என்று பொருள்படும். “திரியக் காண்டலும், இரட்டுறக் காண்டலும் தெளியக் காண்டலும் எனக் காட்சி மூவகைப்படும்” என்பது மெய்கண்ட சாத்திரம் சிவஞான போத பாடியம் .9, பக் 190, சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம் சென்னை 1936. இரட்டுறல் - இருபொருள் படக் கூறுதல் மாறனலங்காரம் மதுரைத்தமிழ்ச்சங்க வெளியீடு 1929. இரட்டுறுதல் = இரு பொருள் படுதல், ஐயுறுதல் (இரட்டுற வெண்ணலிர் (சேதுபு.ராணம். பலதீ. 14), மாறுபடுதல் “தானத்து மணியுந் தானும் இரட்டுறத் தோன்றினானே’ (சீவக சிந்தாமணி 387).

இரட்டுறவு என்பது இதன் பெயர்ச் சொல். குறைந்தது 1300 வருசத்துச் சொல். வஞ்சகம் என்பதை இரண்டகம் என்றும் சொல்கிறோம் இல்லையா? எனவே துபாக்கூர் வேலை = இரட்டுறவு வேலை. துபாக்கூரின் இன்னொரு பயன்பாடு: துபாய்க்கிறான்>டபாய்க்கிறான் = இரட்டுறவாகிறான்.. தமிழின் இழப்பைக் கொஞ்சங் கொஞ்சமாய்த் தேடிக் கண்டுபிடிப்போம்.

தமிழ்பற்றிய முன்முடிவுகளைத் தூக்கிவைத்துத் திறந்த மனத்தோடு பார்த்தால் எல்லாவற்றிற்கும் தீர்வு கிடைக்கும்.

அன்புடன்,
இராம.கி.

Dinosaur

ஆங்கிலத்தில் dinosaur (n.) என்பதற்கு one of the Dinosauria, a class of extinct Mesozoic reptiles often of enormous size, 1841, coined in Modern Latin by Sir Richard Owen, from Greek deinos "terrible" (see dire) + sauros "lizard" (see -saurus) என்று வரையறுப்பர்.

இதில்   terrible என்பதைக் குறிப்பதற்குத் ”துணுக்” என்னும் ஒலிக்குறிப்புண்டு. இதை ”திடுக்” என்றுஞ் சொல்வோம். துணுக்கெனல் என்பதுமுண்டு. துணுக்குற்றான்/ திடுக்குற்றான் எனில் அச்சமுற்றான் என்று பொருள். இது துணுக் எனபதை அடுத்துவரும் வல்லொலிக்கு ஏற்ப துணுச், துணுப் என்று மாற்றிக்கொள்ளலாம். அந்த மெய்மயக்கம் தமிழில் உண்டு.

துணுக்கம் = நடுக்கம். trembling, palpitation of the heart through fear. ”அறிவனுந் துணுக்கங் கொண்டான்” - கம்பரா. ஊர்தேடு.57.2 அச்சம் fear. 3 நெஞ்சு படபடப்பு palpitation of the heart. துணுக்கிடுதல் திடுக்கிடுதல் to be startled.

அடுத்துச் சூர் என்ற சொல்லுக்கும் அச்சம், கொடுமை, துன்பம் என்ற பொருள்கள் உண்டு. சூர்த்தல் = அச்சுறுத்தல்; சூர்ப்பு/சூரம் = அச்சம்; சூரன் = சூரபன்மன் (அச்சம் தருபவன்); சூரிக்கத்தி = கூர்மையான கத்திவகை. (சில dinosaur வகைகள் கூர்நகம் கொண்டவை.)

அடுத்து சுள்>சள்>சரு>சருவு = சாய்; சரு>சார் = சாய்தல். என்ற வளர்ச்சியில் சார்தலென்ற தொழிற்பெயர் எழும். சார்தல்= அடுத்தல், அணுகல், பொருந்தி யிருத்தல்  சார்தலும் பற்றுதலும் கூட ஒரே பொருள் கொண்டவை தான். சார்பு/சார்வு = பற்று. சாரச் செய்தல் = சேரச் செய்தல், நெருங்கச் செய்தல். சாரம் = அருகு, அண்மை,  ஒரு கட்டடம் கட்டுகையில் சாரங் கட்டுகிறோமே? அதில், முதலில் சுவருக்குச் சாரம் ஆதரவு. பின் சாரத்திற்குச் சுவர் ஆதரவு. சாள்>சார் என்றாலே ”சுவர்” என்ற பொருள் உண்டு.  “தச்சன் அஞ்சிச் சார் அகழ் கள்வன் என்கிற தன்மையினாய்” என்று நீலகேசி 510 ஆம் பாடலின் 4 ஆம் அடி சொல்லும். இதில் ”சார் அகழ் கள்வன்” என்பது “சுவரைத் துளையிடுகிற கள்வனைக்” குறிக்கும். ஆகச் சார் = சுவர்.

பல்லி என்ற  lizard பல்லும் தொழில் செய்வதால் அப்பெயர் பெற்றது. பல்+து = பற்று. பல்லியானது ஓர் அறையின் கிடைத்தளம், குத்துச் சுவர்கள், மேற் கூரை என முப்பரிமானத்திலும் பற்றிக் கொள்ளும். dinosaur முப்பரிமானம் நகர்ந்ததாய் அறிவியல் சொல்வதில்லை. ஆனால் நடக்கும் போது புவியை நன்கு பற்றிக்கொள்ளும் என்கிறார். பல்லிக்கு கௌளி, கோகிலம் என இன்னும் இரு சங்கதவழி இருபிறப்பிச் சொற்களை சூடாமணி நிகண்டு காட்டும். கூளி>கௌளியானது. பல்லி கூளுகிறது (விந்தை ஒலி எழுப்புகிறது). அதேபோல் கூவுகிறது>கோகுகிறது. எனவே கோகிலம். 

”சாரி” என்ற சொல்லிற்கு  ”நடை” என்றும் பொருளுண்டு. பல்லி தரையிலும், சாரிலும், கூரையிலும் நடப்பதால் அதைச் ”சாரை” எனலாம்.  தவறில்லை இது இராம.கி.யின் புத்தாக்கச் சொல் தான். இற்றை அகரமுதலிகள் இப் பொருளைக் காட்டாது.  ”ஆங்கில ஒலியமைப்புக் கருதி இராம.கி சொல் படைக்கிறான்” என்பது வழக்கமான உளுத்துப்போன குற்றச்சாட்டை நண்பர்களிடங் கேட்டுக்கேட்டுப் புளித்துப் போயிற்று. அதற்கு நான் மறு மொழி சொல்லிப் பல காலமாயிற்று. மீண்டும் மீண்டும் கீற்று விழுந்த இசைத்தட்டுப் போல் அதைச் சொல்வதன் பொருள் எனக்குப் புரிவதில்லை. என்னை இனங்காட்டி ஒதுக்குங் குறியீடா, இது? நான் சொல்லாய்வை ஒட்டி வாய் மூடி இருக்கவேண்டுமா? என்ன செய்யவேண்டும்? சொல்லுங்கள். நான் நாசுதிராட்டிக் கொள்கையாளன் என்பதும், தமிழிய மொழிகளுக்கும் இந்தை யிரோப்பியத்திற்கும் உறவுள்ளதென உறுதியாய் நான் எண்ணுவது பலருக்கும் தெரியுமே? நானொன்றும் என் கருத்தை ஏற்கவேண்டுமென யாரையுங் கட்டாயப் படுத்தவில்லையே? என் கருத்தை ஏரணங் கருதி ஏற்பவர் ஏற்கட்டுமே?.

extinct Mesozoic reptiles என்றே மேலுள்ள வரையறை குறிப்பதால், சொல்லலாம் என்றே நினைக்கிறேன்.  தமிழில் சரசர என்று வேகமாய்ப் போகும் பாம்பைச் சாரைப்  பாம்பு என்கிறோம். பல்லியும் சரசர என வேகமாய்ப் போகும்.  dinosaur உம் அதன் எடையைப் பார்க்கையில் வேகநடை கொள்ளும் என்றே அறிவியலார் மதிப்பிட்டிருக்கிறார். தவிர, சாரை = நீளமான கோடு என்ற பொருளும் தமிழிலுண்டு.

எனவே ”துணுச்சாரையை” dinosaur க்கும் ”சாரையை” வெவ்வேறு  saurகளின் முடிவுப் பகுதிக்கும் 20 ஆண்டுகளுக்கு முன் ”tamil.net இல் அதன் நிறுவனர் பாலாப்பிள்ளை கேட்டதற்காகப் பரிந்துரைத்தேன். இன்று அதை யாரிடமோ நீங்கள் கேள்வியுற்று என்னை இப்போது வினவியதற்கு மகிழ்ச்சி. 20 ஆண்டு காலத்தின் பின்னும் என் பரிந்துரை எங்கேணும் உங்களுக்குப் பயன்பட்டால் சரி. இச்சொல்லைக் காண்பது பெற்ற பிள்ளையைக் காண்பது போன்ற மகிழ்ச்சி.

நான் தொன்மா, மீமா என்றெல்லாம் dinosaurக்கு இணையாய்ச் சொல்வது இல்லை. தொன்மா என்பது தொன்மையான விலங்கு என்று பொதுப்பொருள் கொள்ளும். பல்வேறு -saur களை விதப்பாகச் சொல்ல இச்சொல் பயன்படாது என்பது என் புரிதல்.  தொன்மா என்பது பொதுவிளக்கம். ஒரு குறிப்பிட்ட விதப்பான இனப்பெயராக அது அமைய வாய்ப்பில்லை. துணுச்சாரைகள் மட்டுமல்ல, ஆயிரக்கணக்கான மற்ற, அழிந்துபோன விலங்கு இனங்களும் கூடத் தொன்மாக்கள் தாம். அப்புறம் நான் என்ன சொல்ல? அவரவருக்கு அவரவர் பார்வை

Monday, March 30, 2020

Bullet

Bullet train ஐத் தமிழில் சொல்லவேண்டி, ”bullet ற்குத் தோட்டாவா, ரவையா?” என்று சட்டெனக் கேட்டால் என் சொல்வது? இதுவென்ன காயா, பழமா விளையாட்டா? (சோழியைத் தூக்கிப்போட்டு, மல்லாக்க விழுந்தால் பழம், குப்புற விழுந்தால் காயென ஆடும் சிறுபிள்ளையாட்டம். பரமபதத் தாயக் கட்டத்தில் 2 பகடைகளுக்குப் பகரியாய்ப் 12 சோழிகளைக் கொண்டு விளை யாடுவது இதன்நீட்சி.) எதிலும் பொறுமையின்றி. சொற்பிறப்பியலையே எள்ளல் பேசி, அதேபொழுது சொற்பிறப்பியல் வழி சொல்லாய்வு செய்வதாய் விளக்கஞ் சொல்வதும் ”சொல்லல்ல, கருத்து வேண்டும்” என்று தன் அளவில் சூடிகை காட்டிக் கொள்வதும் நம்மையெங்குங் கொண்டு சேர்க்காது. சொல்லாய்வு என்பது ஒரு தேடல். சில போது எளிதில் நடக்கும். சில போது இனம்புரியாக் காட்டுள் கொண்டு சேர்க்கும். சரியான சொல்தேடத் தமிழ்ச் சொற்பொருள் வளத்தில் நம்பிக்கை வேண்டும். சூ, மந்திரக்காளி என்று சொல்லி எந்தச் சொல் மரத்திலும் காய்க்குலைகள் தொங்குவதில்லை. சற்று பாடுபடவேண்டும்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழக அகரமுதலியில் பார்த்தால், தோட்டா, ரவை, குண்டென மூன்றைத் தவிர வேறொன்றுந் தென்படாது. முன்னது இரண்டும் கடன். பின்னது பீரங்கிக் குண்டையுங் குறிப்பிடலாம். துவக்குக் குண்டையுங் குறிப்பிடலாம். அடிப்படையில் குண்டு என்பது கோளத்தைக் குறிப்பிடுகிறது. குண்டை என்றாலும் அதே பொருளே. குண்டை>கொண்டை என்ற சொல் கொண்டைக் கடலையில் பயன்படும். இதே போற் கொட்டையென்ற சொல் கோள வடிவிலுள்ள பழ விதைகளைக் குறிக்கும். குன்றி என்ற சொல் சிறு மணியைக் குறித்தது. குன்றி மணி (Molucca bean) என்றவொன்று கருப்புஞ் சிவப்பும் சேர்ந்தாற்போல் இருக்கும். விளையாட்டுப் பொருளாயும், பொன் ஆசாரிகளிடம் எடையளவாகவும் பயன்படும். சோழர் கல்வெட்டுக்களில் பெரிதும் புழங்குஞ் சொல் அது. தங்கத்தைக் குன்றி மணி நுணுக்கத்தில் நிறுப்பது வழக்கம். குன்றி மணி என்பது குண்டு மணி, குந்து மணி என்றும் திரித்துச் சொல்லப்பெறும். 

’கோலி’ என்பது சிறுகுண்டைக் குறிக்கும். பீங்கானுக்கும், கிளருக்கும் (glass) சொல்லிப் பழகியதால், அதன் பொருள்நீட்சிக்கு மனம் இடங்கொடுக்க மறுக்கிறது. (ஆயினும் இந்தியில் துவக்கு ரவையைக் குறிக்குமாப் போல இந்தப் பொருள் நீட்சி உண்டென்ற மெல்லிய நினைவெழுகிறது.) இதுவரை நடந்த 4 ஈழப்போர்கள் bullet க்கான தமிழ்ச்சொல் இல்லாமலா நடந்தன? புலிகளின் படைக் கருவிக் பெயர்களைக் கையாண்ட பட்டறிவு கொண்டோர் சற்று வெளிப்பட்டால் நாம் கற்றுக் கொள்ளலாம். (புலிகள் ”கோலி”யைப் பயன்படுத்தினாரா? தெரியாது. ஒரு முகமூடி நண்பர் என் வலைப் பதிவில் இதுபற்றிச் சில ஆண்டுகள் முன் கேட்டது நினைவிற்கு வருகிறது. அன்று இதற்காக நேரஞ் செலவழிக்காது விட்டது என் தவறு.) சரி. இப்போது சொற் பிறப்பியலுக்கு வருவோம். நாம் தேடுஞ் சொல் சிறு பருமையையும், விரைவையுங் குறிப்பிடவேண்டும். இத்தேடல் bullet train இக்கு மட்டுமன்றி, bullet க்குஞ் சேர்த்து அமையவேண்டும்..

புல்>பொல் எனும் வேர்ச்சொல் பருமைகுறித்து எழுந்தது. பருத்தது உருண்டும் (spherical), நீளுருண்டும் (cylindrical) வெளிப்படும். நுணுகிய கருவொன்றைப் புல்லிக் கலந்தததால் புற்கலமென்ற சொல் எழுந்தது. புற்கலம்>புக்கலம்> புத்கலம்>புத்கரம் என்ற வளர்ச்சியில் பேரண்டமெங்கும் (Universe) விரவிக் கிடக்கும் matter ஐப் பாகதம் குறிக்கும். புல்லிக் கலந்தது உடம்பென்றும் பொருள் கொள்ளும். (அற்றுவிகம்/ஆசீவிகம், செயினம், புத்தமெனும்) 3 சமண நெறிகளுமே புற்கலத்தை வெவ்வேறு கலைச்சொற்கள் வழி முதற் பொருளாய்க் கொள்ளும். இற்றை அறிவியலும் பொருளென்ற சொல்லை முதற் காரணமாய்க் கொள்கிறது. Matter can neither be created nor destroyed. (matter, meaning என இருவேறு கருத்துகள் ’பொருள்’ என்னுஞ் சொல்லிற்குண்டு.) புல்>பொல்>பொர்>பொரு>பொருள் என்றே இச்சொல் வளரும். இருவேறு எதிர்கள் ஒன்றிற்குளொன்று பொருதியமைவது பொருளென்று மார்க்சிய இயங்கியல் (Marxian Dialectics) வழி பொருள்சொல்வர் (Unity and struggle of opposites)

உட்கருவைச் சுற்றிப் 360 பாகையில் புல்லிக் கிடக்கும் பொருளுணர்த்தும் சொற்களாய் (ஐயனாரைப் புல்லிக் கிடக்கும்) பூரணை, புற்கலை> பொற்கலை என்னும் தேவிப்பெயர்கள் தென்தமிழகம் எங்கும் ஊருக்கு ஊர் விரவி கிடக்கும். (சொல்லவருங் கருத்தை மீறுவதால் இதன் விளக்கந் தவிர்க்கிறேன்.) புல்>புள்>புட்டம்/புட்டி என்பது அரைக் கோளமாய் முழு வளர்ச்சியடைந்த உடம்பின் பின் பகுதியைக் குறிக்கும். புடையென்பது வீங்கு, பெருகு போன்ற வினைச்சொற்களையுங் குறிக்கும். புரு>புரைமை போன்ற சொற்கள் பருமையைக் குறிக்கும். புரு>புரைமை = பெருமை. பருப்பொருள் என்றாலே முப்பரிமானங் குறிக்கும். புருத்தது பருத்து பூரிக்கவுஞ் செய்யும். பூரித்தல், பூலித்தலென்றும் பலுக்கப்படும். புல்லெனும் அடிவேரை விட பொல்லெனும் துணை வேர் ஏராளம் பருமைச் சொற்களைத் தமிழில் தோற்றுவிக்கும்.

புல்>பொல்>பொல்லு= தடி, பருமன். ஒவ்வொரு நெல், தானிய மணியும் பொல்லெனப்பட்டது. முதலில் மணி குறித்து, பின் பொருள் விரிவில் நிறங்குறித்து முடிவில் பொல்>பொன், பொல்>பொலம் என்ற சொற்கள் மாழையையுங் குறித்தன. பொல் கொழித்துவிழைந்ததால் பொலித்து விளைந்ததாய்ச் சொல்லப்பட்டது. பொலிதல்= பெருகுதல். பொலிவு= பருமை. பொலி= தூற்றாத நெற்குவியல். அறுவடையின் போது, “பொலியோ பொலி” என இயல்பான கூச்சல் நெற்களத்தில் வெளிப்படும். இன்றும் போற்றுதல் என்று சொல்கிறோமே? அதுவும் பொலியோ பொலியில் கிளைத்தது தான். பொல்>போல்>போல்+து = போற்று. பொலிப்பாட்டு= அறுவடைப் பாட்டு. பொல்லெனும் விளைச்சல் அதிகமாவதைப் பொலித்தலென்றதால், பொலி என்பது இட்டுமுதலுக்கும் (input) கண்டுமுதலுக்குமான (output) சொல்லானது. பொல்லில் விளைந்தது பொலுவு எனும் profit. பொலிசை எனும் வட்டி (interest). 2 சொற்களும் கல்வெட்டுக்களிலுண்டு. (தமிழில் இவற்றிற்குச் சொற்கள் இல்லை என்று சிலர் தேடுவார்.) .

பொல்லில் விளையும் இன்னொரு சொல் பொருக்கு. அதன் நீட்சி பொருக்கை. (>பருக்கை). அரிசி, சோளப் பொருக்கென ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு மணி. வரகு, பனிவரகு, தினை, சாமை, கேழ்வரகு, குதிரைவாலி என விதவிதமான தானிய/கூல மணியைப் பருக்கை என்போம். பொருக்கு வெடித்தலைப் பொரித்தலென்பார். சோளப்பொருக்கிற் கிடைத்தது சோளப்பொரி. பொரித்தது பூத்தது போல் தெரியும். பொரிதல்= பூத்தல், பொருக்கு வெடித்தல். பொருமலென்பதும் பூரித்ததாகும். (மலர்ந்து காணுதல்). தடித்தவள் பொருமலி என்றும் அழைக்கப்படுவாள். பொல்>பொல்+து= பொற்று>பொத்து= அடைப்பு, பொந்தினுள் உள்ளது பொத்து. பொந்தென்ற சொல் ஒரு பக்கம் துளையும், இன்னொரு பக்கம் பருமையுங் குறிக்கும். ஆங்கிலத்திலும் bull (n.2) என்பதற்கு "papal edict, highest authoritative document issued by or in the name of a pope," c. 1300, from Medieval Latin bulla "sealed document" (source of Old French bulle, Italian bulla), originally the word for the seal itself, from Latin bulla "round swelling, knob," said ultimately to be from Gaulish, from PIE *beu-, a root supposed to have formed words associated with swelling (source also of Lithuanian bule "buttocks," Middle Dutch puyl "bag," also possibly Latin bucca "cheek") என்று பொருள்சொல்வர். இலத்தீன், PIE பொருட் பாடுகளைக் கவனியுங்கள்.

பொந்து>பொந்தி எனினும் பருமையைக் குறிக்கும். வீங்கியகால் பொந்திய காலாகும். பொற்று+ஐ= பொற்றை>பொறை என்றசொல் சுமை, கனமென்ற பொருட்களைக் குறிக்கும். இயற்கையாகவே எடைப் பொருள் பெருத்தலுக்கு வரும். எடையையும் பருமனையும் பிரித்தறிய அறிவியலே வழி. பொத்தை= பருமை. சிறுதூறு; பொத்தைக்கால்= பருமைக்கால், யானைக்கால்; பொத்தையன்= தடித்தவன். பொதி = பருமன். பொத்தி என்ற சொல் சோளக் கதிர், தானியக்கதிர் போன்ற மணிவகைகளைக் குறிக்கிறது. பொத்திரம் என்ற சொல் எறியாயுதத்தைக் குறிக்கிறது. பொதுக்கு= மறைப்பு. பொகுட்டு என்ற சொல் தாமரை அல்லது கோங்குப் பூவின் கொட்டையைக் குறிக்கும். பொகுத்தல் ஓட்டை செய்தலையுங் குறிக்கும். பொகில்= அரும்பு. பொட்டு= வட்டக்குறி, இதைத் துளி, துகள். பொடுகு என்றுஞ் சொல்வர். பொல்+ ம் = பொம்; பொம்மிக் கிடப்பது பருமிக்கிடப்பது. பொம்மல்= பருமன், படிமை; பொம்மலாட்டம், பொம்மலில் கிளர்ந்தது.

பொல்லில் சிறுமைப்பொருளுங் கிளர்ந்தது. பொடிசு= சிறியது, பொடி பொட்டு= சிறியது. பொடியன்= சிறுவன், புல்லன், அற்பன்; பொடுகன்= சிற்றுருவமுள்ளவன்; பொடுகு= சிறுமை. பொருக்கென்றாலும் சிறுமைப் பொருளுண்டு. பொருக்கின் இடைக்குறையாய் பொக்கென்றுஞ் சொல்வர். பொக்கு என்பதைப் pixel க்கு இணையாய்ப் பயன்படுத்தி வருகிறேன். பொல்வழி விரைவுக்குறிப்பாய், புலபுலெனல், பொக்குப்பொக்கெனல், பொட்ட, பொட்டெனல், பொடுபொடுத்தல், பொடுபொடெனல், பொரி பொரியெனல், பொருக்க, பொருக்கெனல், பொரேரெனல் என்று பல சொற்களுண்டு.

மேலே பொல்லிற் கிளர்ந்த சொற்கள் இத்தனையையும் பட்டியலிட்டோம். இனி bullet (n.) என்ற சொல்லிற்கு ஆங்கில சொற்பிறப்பியலில் 1550s, "cannonball" (a sense now obsolete), from Middle French boulette "cannonball, small ball," diminutive of boule "a ball" (13c.), from Latin bulla "round thing, knob" (see bull (n.2)). Meaning "small ball," specifically a metal projectile meant to be discharged from a firearm, is from 1570s. Earliest version of the figurative phrase bite the bullet is from 1891, probably with a sense of giving someone a soft lead bullet to clench in the teeth during a painful operation என்ற வரையறை பார்த்தபின், பொல் வழி bullet ஐ எப்படிச் சொல்லலாம்? இத்தனை சொற்களோடு பொருத்திப் பார்த்தால் பொல்லு (=சிறுதடி) என்பதே என் பரிந்துரை.

(வேண்டுமெனில் பொற்று, பொத்து எனத் திரித்துங் கொள்ளலாம். கதவுகளின் தாழ்ப்பாள் போடுமிடத்தில் இருக்குங் குண்டுப் பகுதியைப் பொத்துக்குண்டு எனப் பேச்சு வழக்கிற் சொல்கிறோமே?) ஏற்கனவே train க்குப் பலரும் ஏற்றுக்கொண்ட தொடரி என்ற சொல் இருப்பதால் bullet train = பொல்லுத் தொடரி.

அன்புடன்,
இராம.கி.. 

browser

browser என்ற நிரலியைத் தமிழில் உலாவி அல்லது மேலோடி என்றழைப்பது (https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%89%E0%AE%B2%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%BF) பலருக்கும் பழகியிருக்கலாம். ஆங்கிலத்தில் browse (v.) என்ற சொல்லிற்கு mid-15c., brousen, "feed on buds, eat leaves or twigs from" trees or bushes, from Old French broster "to sprout, bud," from brost "young shoot, twig, green food fit for cattle or deer," probably from Proto-Germanic *brust- "bud, shoot," from PIE *bhreus- "to swell, sprout" (see breast (n.)). It lost its -t in English perhaps on the mistaken notion that the letter was a past participle inflection. Figurative extension to "peruse" (books) is 1870s, American English” என்று வரையறை சொல்வர். 

வரையறையைப் படித்தால் தமிழில் நாம்பயிலும் ”உலாவி” அவ்வளவு பொருத்தமாய்த் தெரியவில்லை. ஒரு தோட்டத்தின் வெவ்வேறு செடிகள், மரங்கள், கொடிகள் ஆகியவற்றின் தேனைத் தேடிப்போய் வெவ்வேறு மலர்களின் மேலமர்ந்து உறிஞ்சிய தேனீ, தேனடையில் கொண்டுவந்து தேன் சேர்ப்பதுபோல் இச் செயல்நிரலி வேலை செய்கிறது. ஒப்புமையின் முழுமையைச் சற்று ஓர்ந்து பாருங்கள். செயல்நிரலி, தேனீக்கு ஒப்புமை. நாம் தேடும் உள்ளுருமம் (information),  தேனுக்கு ஒப்புமை உள்ளுருமம் கிடைக்கும் இடங்கள் ”செடி, மரங்கள், கொடிகளிற் பொலிந்து இருக்கும்” மலர்களுக்கு ஒப்புமை. மலர்கள், மட்டுமின்றி, மொட்டுகள், இலைகள், கொட்டைகள் என பலவற்றிற்கும் பொதுவான தமிழ்ப்பெயர் ”பொலிவுகள்” என்பதாகும். 

browser நிரலிக்கு இணையாக, வெறுமே உலாவி அல்லது மேலோடி என்பது  தட்டையாக இருப்பதாய் எனக்குத் தென்படுகிறது. உலாவி எனும் பதத்தில்  ”தேன்சேகரிப்பு ஒப்புமை” கிடைக்கவில்லை. ஆங்கிலச் சொல்லிற்கு இணையாய் ஆழ்பொருள் வேண்டுமெனில் நம்மூரின் பயிரியலுக்குள் போகவேண்டும். .புல்>பொல்>பொலி. பொலிதல் = செழித்தல். பெருகல், மிகுதல், விளங்கல், வயலில் விளைந்த கிடக்கும் பயிர்மணிகளைப் பொலி என்பது நம் ஊரார் வழக்கம். இயற்கையில் விளைந்தோ, செயற்கை நுட்பங்களை இயற்கையோடு சேர்த்து விளைவிக்கப் பட்டோ கிடைக்கும் பொருள்கள் எல்லாம் நமக்குப் ”பொலிவுகளே”. ”விளைவுகள்” என்ற சொல்லின் இன்னொரு வடிவம் இது.

பொலிவு = மலர்ச்சி, அழகு, செழிப்பு, பருமை, மிகுதி. அறுவடையன்று அறுத்த கூலமணிகளை அம்பாரமாய்க் குவித்து வைத்து அளந்துபோடும் போது ”பொலியோ பொலி” எனக் கூக்குரல் இடுவர். தூற்றாத நெற்குவியல் பொலி எனப்படும். விளைவின் அளவும் பொலி எனப்படும். கீழே வரும் இலக்கியக் காட்டுகளையும் பாருங்கள். 

”பொலியு மால்வரை” - தேவார 236.8
”கழுநீர் பொலிந்த கண்ணகன் பொய்கை” - மதுரைக்காஞ்சி 171
மார்பில் ....... பொலிந்த சாந்தமொடு - பதிற்றுப்பத்து, 88, 30
“பொலிந்த வருந்தவத்தோற்கே” புறநானூறு. 1
”பொலிக, பொலிக, பொலிக” திவ். திருவாய். 5,2,1
வழிவழி சிறந்து பொலிமின் தொல் பொ.422.
”பொலிந்த தாமினிபோரென லோடும்” - கம்பரா. தானை. காண் 2 

புணர்ச்சிச் சினைக்குப் பயன்படும் பெருத்த காளை/எருது/கடா, பொலி காளை/ பொலியெருது/  பொலிகடா எனப்படும்.  பொலிவுகளில் இருந்து தேன் ஈர்ப்பதால், இழுப்பதால், உறிஞ்சுவதால், தேன்சேகரிப்பைப் பொலியீர்ப்பு எனலாம். அது அப்படியே browse இற்குப் பொருத்தமாகுமென எண்ணுகிறேன்.  பல்வேறு browser நிரலிகளை பொலியீர்ப்பி நிரலிகள் அல்லது பொலியீர்ப்பிகள் எனலாம். எல்லா இடங்களிலும்  பொருளோடு பயன்படுத்த முடியும். ”உலாவி”, சிறிது தான். ஆனால் ”அது என்ன செய்கிறது?” என்பதை வலிந்து பொருள்கொள்ள வேண்டும். பொலியீர்ப்பி எனும்போது பொருள் சட்டென விளங்கிப் போகும். இக் கூட்டுச்சொல் அவ்வளவு பெரிதும் இல்லை.

என் பரிந்துரை உங்கள் சிந்தனைக்கு.

அன்புடன்,
இராம.கி. 
    ,

Brand = பொரிம்பு

2010 இல்  ”Brand என்பதை தமிழில் எப்படி சொல்லலாம். Branding, Brand Equity, Branded Products என்றெல்லாம் வரும்போது பயன்படுத்த முடிவதாக ஒரு சொல்லை வழங்கினீர்கள் என்றால் மகிழ்வேன்” என்று நண்பர் செந்தில் நாதன் கேட்டிருந்தார். வெகுநாளைக்கு முன்னால் பொரிம்பு என்ற சொல்லை brand என்ற சொல்லிற்கு இணையாகப் பரிந்துரைத்திருந்தேன். அதற்கான சிந்தனையைக் கீழே கொடுத்துள்ளேன்.

ஆங்கிலச் சொற்பிறப்பியல் அகரமுதலியில் brand என்பதற்குக் கீழ்வருமாறு போட்டிருப்பார்கள்.

O.E. brand, brond "fire, flame; firebrand, piece of burning wood, torch," and (poetic) "sword," from P.Gmc. *brandaz (cf. O.N. brandr, O.H.G. brant, O.Fris. brond "firebrand, blade of a sword," Ger. brand "fire"), from base *bran-/*bren- (see burn). Meaning of "identifying mark made by a hot iron" (1550s) broadened 1827 to "a particular make of goods." Brand name is from 1922. As a verb, brand is attested from c.1400. Related: Branded; branding.

நெருப்பில் பொரிந்து போய்விட்டது (பொரிஞ்சு போயிருச்சு) என்று தமிழில் சொல்லும்போது to burn என்பதைத் தான் குறிக்கிறது. to be parched, baked என்னும் பொருளில் ’செந்தீயினிடைப் பொரிந்து தெறித்த பொரி போல’ என்பது பிரபுலிங். பிரபுதே. 54 இல் வரும் ஒரு கூற்று. மேலும், தீய்தல் என்ற பொருளில் to be blacked by fire, singed, scorched or burnt by the sun 'பொரிந்தன கலவைகள்’ என்று கம்பரா. மிதிலைக் காட். 50 இல் வரும். வாணப்பொரி மிகுந்து சொரிதல் என்ற பொருளில் to throw out sparks as Roman candle or a whirling firebrand என்ற பொருளில் ‘பொரிந்தோடின...... கருங் கோளரிக் கிளையான் விடு சரமே’ என்று கம்பரா. நிகும்பலைய. 12 இல் வரும். [இன்றுங் கூட இந்தக் கடைசிப் பொருளில் தீபாவளியின் போது ’வாணவேடிக்கை/புசுவாணம் பொரிப்பொரியாகத் தெறித்தது’ என்று சொல்லுகிறோம்.)

பொரிதலின் செயப்பாட்டு வினையான பொரித்தல் = பொரியச் செய்தல் என்ற பொருளில் to fry 'நெய்யுறப் பொரிந்த’ என்ற படி புறம் 397 இல் வரும். ”கத்திரிக்காய்ப் பொரியல்” என்று நாம் சொல்லும் போது to fry a vegetable என்று பொருள் கொள்ளுகிறோம். பொரி, பொரிக் கஞ்சி, பொரிக்குழைப் பிண்டி, பொரிகடலை, பொரிகறி, பொரிகாரம், பொரி விளங்காய்  என்ற பல சொற்கள் (30 ற்கும் மேற்பட்டவை) தமிழில் இருக்கின்றன. 

இதே பொருளில் பொரியின் திரிவான பொறியும் உண்டு. (தீச்சுடர் சிதறுதல்).

நான் பொரி என்ற சொல்வடிவையே தேர்ந்தெடுத்து பொரியுதல் என்ற வினையை to brand என்பதற்கு இணையாகக் கொள்கிறேன். அதன் பெயர்ச் சொல் பொரிம்பு என்றாகும். மற்ற சொற்களைக் கீழே கொடுத்திருக்கிறேன்.

Brand = பொரிம்பு (பொரிந்து போன குறியீடு, பொரிக்கப் பட்ட குறியீடு என்று பொருள். உடம்பிற் பொரிந்து போன தழும்பு என்கிறோம் அல்லவா? பொரி தழும்பு என்ற நீள்சொல் இங்கு பொரிம்பென்று சுருக்கிச்சொல்லப் படுகிறது. பொரிம்பு என்ற சொல்லை இச் சிந்தனையில் தான் உருவாக்கினேன்.)
Branding = பொரியுதல் (செயப்பாட்டுவினை இங்கு சட்டெனப் புரிய வேண்டும்.)
Brand equity = பொரிம்புப் பங்கு (கூட்டுச் சொல்)
Branded products = பொரிம்புப் புதுக்குகள் (கூட்டுச் சொல்)

(product என்பதற்கு புதுக்கு, விளைப்பு என்ற இரண்டையுமே பயன்படுத்தி வருகிறேன். ஆங்கிலத்திலும் அந்தச் சொற்கள் வேளாண்மையில் கிடைக்கும் பொருட்கள், கைவினையாற் புதியதாய் அமைபவை என்றே தொடக்கப் பொருள் உண்டு.)

அன்புடன்,
இராம.கி.

Certain Biotech Words

அகுதோபர் 2015 இல் முனைவர் கோபால் பாண்டி என்பார் தமிழ் உலகம் மடற்குழு வழியே ஒரு தமிழாக்க உதவி கேட்டார். மதுரைக் காமராசர் பல்கலைக்கழக உயிர்நுட்பியற் பள்ளியின் தாவர உயிர்நுட்பியற் துறையில் இருந்து (Department of Plant Biotechnology) இப்படியொரு உதவிகேட்டது மகிழ்ச்சி அளித்தது. (plant - ஐ நிலத்திணையென ஒருசாராரும், தாவரமெனும் பழஞ் சொல்லைப் பயிலலாமென வேறாரும் சொல்கிறார்.)அவர் கேட்ட சொற்கள் உயிர்நுட்பியலுள் ஆழமானவை. பொதுப்போக்கிற் சொல்ல முடியாது. ஓரளவு உயிர்வேதி நுட்பியல் (biochemical technology) படித்தததால் என்னாற் புரிந்து கொள்ளமுடிந்தது. அவர் கேட்ட சொற்களுக்கு வருவோம்.

1. ஒருவரோடு இன்னொருவருக்கு ஒட்டிக்கொள்ளும் நோய் வெருவியைத் (virus) தொற்றென்கிறோம் அல்லவா? ஆங்கில விளக்கமாய், epidemic (adj.) c. 1600, "common to or affecting a whole people," originally and usually, though not etymologically, in reference to diseases, from French épidémique, from épidemié "an epidemic disease," from Medieval Latin epidemia, from Greek epidemia "a stay in a place; prevalence of an epidemic disease" (especially the plague), from epi "among, upon" (see epi-) + demos "people, district" (see demotic) என்றுசொல்வர்.

epidemic - ஐ நாளிதழ்களும், தாளிகைகளும் தொற்றுநோயென்றே சொல்கின்றன. இதில் தொற்று என்பது பெயரடை முன்னொட்டாகவும் நோய் என்பது பெயராகவும் ஆகிறது. நோய் பற்றிப் பேசுகையில், தொற்று முன்னொட்டாவது சரி. ஆனால் பல்வேறு நோய்கள் தொற்றுவதால், தொற்றின் மாகனியம் (mechanism) பற்றிப் பேசும்போது தொற்றைப் பெயராக்கி, நோயைப் பெயரடையாக்க வேண்டாமோ? இப்புரிதலோடு, epidemiology (n.) என்பதை "study of epidemics, science of epidemic diseases," 1850, from Greek epidemios, literally "among the people, of one's countrymen at home" (see epidemic) + -logy என்று பார்ப்போம். தொற்றுப்பொதுமை பேசுவதால், நோய்த் தொற்றியலே Epidemiology க்குச் சரியாகும்.

2. அடுத்தது Genomics. தமிழில் chromosome என்பதைச் குருமியமென்றே நான் எழுதிவந்திருக்கிறேன். நம் ”குருமமும்” கிரேக்கரின் chroma வும் ஒரே நிறப் பொருளைச் சுட்டிவந்தன. தவிர ஈனை gene க்கும் ஈனியலை genetics க்கும் இணையாய்ப் பயன்படுத்தியிருக்கிறேன். குருமியத்தின் ஈற்றை ஈனோடு சேர்த்து genome-ஐ ஈனியமென்று சுருங்கக் குறிக்கலாம். [பலருஞ் சொல்லும் மரபணு, மரபணுவியல் போன்ற சொற்களில் எனக்கு உடன்பாடில்லை. (நுட்பத்தோடு தேவையற்ற தொழிலைச் சேர்ப்பதுபோல்) ஊடுவந்து பொருள் திரிக்கும் அணுவென்ற இடைச்சொல் தேவையா? கண்டதற்கு எல்லாம் அணுவென்பது நம்மூரில் மரபாகவே ஆகிவிட்டது.

gene க்கு இணையாக மரபென்று மொட்டையாய்ச் சொல்வதிலும் எனக்கு ஒருப்பாடில்லை. தொல்காப்பியத்தில் மரபியலென்று வருகிறது. அது genomics - ஐயா குறிக்கிறது? ஓர்ந்து பாருங்கள். மரபென்பது வெறும் பழக்கத்தால் வருவது. ஒன்றைத் திருப்பித்திருப்பிச் செய்துகொண்டிருந்தால் அது நம் மரபாகிவிடும். மரபென்று சொல் மருவுதல் (=தழுவுதல்) வினையில் எழுந்தது.. மருவு>மருபு>மரபு என்றாகும். அதற்கும் உயிரூட்டங் கொடுக்கும் genetics வழிக்கும் தொடர்பேயில்லை. gen என்றுதொடங்கும் ஆங்கிலச்சொற்களுக்கு இணையாக ஈனை வைத்துத் தமிழ்ச்சொற்களை ஆக்கமுடியும். மரபால் இது முடியாது.] இப்பொழுது Genomics என்பதை ஈனியவியல் என்று சுருக்கமாய்ச் சொல்லலாம்.

3. protein என்பதை புரதமென எழுத்துப் பெயர்த்தே இது வரை பயின்றோம். அப்படி நாம் தொடர்ந்திருக்கத் தேவையில்லை. proto என்ற முன்னொட்டின் அடிப்படையில் முதன்மைப் பொருளிற்றான் protein என ஆங்கிலத்திற் பெயர் இட்டார். ”பெரியது” என்பதற்கு big-ஓடு முதன்மைப் பொருளும் தமிழிலுண்டு. ”இவர் பெரியவர்” என்றால் ”முதன்மை ஆனவர், மூத்தவர்” எனப் புரிந்து கொள்கிறோம். எனவே புரதமென்பதைப் பெருதமென்றே நல்லதமிழிற் சொல்லலாம். அது முதன்மைப் பொருளோடு தமிழ்ச் சொல்லாகவும் இருக்கும்.

அடுத்தது proteome என்ற தொகுதிச்சொல். இதை The proteome is the entire set of proteins expressed by a genome, cell, tissue or organism at a certain time. More specifically, it is the set of expressed proteins in a given type of cell or organism, at a given time, under defined conditions. The term is a blend of proteins and genome என்று ஆங்கிலத்தில் விளக்குவர். பெருதத்திலிருந்து இதைப் பெருதியமென்று சொல்லலாம். அப்பொழுது ”Proteomics is the large-scale study of proteins, particularly their structures and functions” என்ற வரையறையில், Proteomics பெருதியவியல் ஆகும்.

4. தமிழிற் சில்லெனிற் சிறியது, நுணுகியது. உயிரிலா நுண்பொருளையும் சில்லென்பதால் உயிர்ச் சில் bilogical cell ஐச் சிறப்பாகக்குறிக்கும். (ஈன்களைப் படியெடுத்துக் குருமியங்கள் இரட்டையாகிச் சில் பெருகும் முன்), ஊட்டுப் பொருள்களை (feed materials) உள்ளிழுத்துச் செரித்து (digest) கழிவுகளை சுவர் வழி பொழிவித்து உயிர்ச்சில் தள்ளும். பொழிவித்தல் = வெளித்தள்ளல். [மழை பொழிகிறது = அடைமழை பெய்கிறது.] (செரிப்)பொழிதைகள் என்பவை உள்ளேகும் ஊட்டுப்பொருட்கள் செரிந்தபின், சில்லுக்குள் உருவாகிச் சுவர்வழி பொழிந்து வெளியேறும் பொருள்களாகும். இவற்றை metabolites என்பார். சுருக்கம் வேண்டுமெனில் செரியெனும் முன்னொட்டை விட்டுவிடலாம்.

செரித்துப்பொழிக்கும் வினையை ஆங்கிலத்தில் metabolism (n.) in physiology sense, 1878, from French métabolisme, from Greek metabole "a change," from metaballein "to change," from meta- "over" (see meta-) + ballein "to throw" (see ballistics) என்று சொல்வர். தமிழிற் செரிப்பொழிவு எனலாம். அடுத்து “Metabolomics is the scientific study of chemical processes involving metabolites. Specifically, metabolomics is the "systematic study of the unique chemical fingerprints that specific cellular processes leave behind", the study of their small-molecule metabolite profiles" என்று ஆங்கிலத்திற் சொல்வர். தமிழில் Metabolomics செரிப் பொழிவியல் எனலாம்.

5. அடுத்தது Epigenomics. இதற்குமுன் Epigenetics என்பதையும், epi என்ற முன்னொட்டையும் புரிந்துகொள்ளவேண்டும். epi- before vowels reduced to ep-, before aspirated vowels eph-, word-forming element meaning "on, upon, above," also "in addition to; toward, among," from Greek epi "upon, at, close upon (in space or time), on the occasion of, in addition," from PIE *epi, *opi "near, at, against" (cognates: Sanskrit api "also, besides;" Avestan aipi "also, to, toward;" Armenian ev "also, and;" Latin ob "toward, against, in the way of;" Oscan op, Greek opi- "behind;" Hittite appizzis "younger;" Lithuanian ap- "about, near;" Old Church Slavonic ob "on"). A productive prefix in Greek; also used in modern scientific compounds (such as epicenter).இம்முன்னொட்டு மேலென்று தமிழிலுமிருக்கிறது.

தவிர, epi என்ற சொல்லோடு தொடர்புடைய உம்பர் என்பதுமுண்டு. தமிழில் பெரும்பாலும் பின்னொட்டுக்களே பயிலும். (post-modernism என்பதைப் பின் நவீனத்துவம் என்று பல எழுத்தாளர் பயில்வர். அதை நான் ஏற்பவன் இல்லை நவீனத்தின் நல்ல தமிழை வைத்து ”முகனப்பின்னியல்” என்றே நான் சொல்வது வழக்கம்.) இங்கே ஈனுக்கும் மேல் என்  பொருள் வரும்படி epigenetics என்பதை ஈனுக்கு மேலியல் என்று சொல்லலாம். ”க்கு என்பது தொகையாக விளங்கும்படி வைத்து ஈன்மேலியல் என்றும் சொல்லலாம்.

Epigenetics is the study, in the field of genetics, of cellular and physiological phenotypic trait variations that are caused by external or environmental factors that switch genes on and off and affect how cells read genes instead of being caused by changes in the DNA sequence. இனி Epigenomics என்பதை ஈனிய மேலியல் என்று சொல்லலாம்.

Epigenomics is the study of the complete set of epigenetic modifications on the genetic material of a cell, known as the epigenome. The field is analogous to genomics and proteomics, which are the study of the genome and proteome of a cell (Russell 2010 p. 217 & 230).

எனவே என் பரிந்துரை:

1)       Epidemiology = நோய்த்தொற்றியல்
2)       Genomics = ஈனியவியல்
3)       Proteomics = பெரிதியiவியல்
4)       Metabolomics = செரிப்பொழிவியல்
5)       Epigenomics = ஈனியமேலியல்

என்பவையாகும். இவற்றை ஏற்பதும் ஏற்காததும் உங்கள் உகப்பு.

அன்புடன்,
இராம..கி.

biodegradable

biodegradable  என்பது பற்றி ஒருமுறை 2017 மே- இல் முகநூலில் ஒருவர் கேட்டிருந்தார். ஆங்கிலச் சொற்பிறப்பு அகரமுதலியில் bio- என்பதற்கு, word-forming element, from Greek bios "one's life, course or way of living, lifetime" (as opposed to zoe "animal life, organic life"), from PIE root *gwei- "to live." The correct usage is that in biography, but in modern science it has been extended to mean "organic life" என்று போட்டிருப்பர்.

தமிழில் உய்தல் என்பது உயிரோடிருந்தலைக் குறிக்கும். உயிர் என்பது உய்யும் நிலை/இயக்கம்/பொருள். நாம்கொள்ளும் மெய்ம்ம (=தத்துவ) நிலைக்குத் தக்க இதன் பொருளைப் புரிந்துகொள்கிறோம். ஆன்ம வாதம் பேசுகிறவர் உயிர் உடலிலிருந்து வேறுபட்ட தனிப்பொருள் என்பார். உடலை உயிர்/ஆன்மா இயக்குகிறது என்பது அவர் வாதம். ஆன்ம வாதத்தை மறுப்பவரெனில் உடலின் இயக்கமே உயிராகும், அது தனிப்பொருளல்ல என்பார். இரண்டிற்கும் பொதுவாகச் சொன்னால் உயிரென்பது ஒரு நிலை என்றுஞ் சொல்லலாம். மூக்காலும் வாயாலும் காற்றை உள்ளிழுத்து வெளிவிடுகிறோமே அவ்வினைக்கு உய்தலென்று பெயர். அந்த உய்வு வினை நின்றுவிட்டால் உயிர் போய்விட்டதென்று பொருள்.

உயிருள்ள பொருட்களை உயிரி என்றுஞ் சொல்கிறோம். bio என்பதற்கு உய் என்பதே போதும் ஆயினும் பலரும் உயிரென்று சொல்லிப் பழகி விட்டார். biologyக்கு உயிரியல் என்றே எழுதுகிறார். (பழக்கத்தின் காரணமாய் நானும் உயிரியலென்று எழுதியிருக்கிறேன்.) ஆனால் கருத்தா/கருவி/கருமம் என்று ஏரணம் பார்த்தால் உய்யியல் என்பதே சரி. பொதுவாக உய்/உய்வு/உயிர் என்ற மூன்று சொற்களையும் இடத்திற்கேற்றாற்போல் bio-விற்கு இணையாய்ப் பயன்படுத்தலாம் தான்.

biochemical = உயிர்வேதியல், (உய்வேதியலில் வரும் ய்வே சொல்லக் கடினமாய் உள்ளது.)
biocide = உய்வெடுப்பி (இதை உயிர்க்கொல்லி என்பாருமுண்டு,) (உய்வு = life)
biodiversity = உய்வுவேற்றுமை
biogenesis = உய்யீனல், (உய் ஈனல்)
biography = உய்வரை (உய்க்கிறுவு என்றுகூடச் சொல்லுவேன்.)
biohazard = உய்யேதம், (உய் ஏதம்)
biomechanics = உயிர்மாகனம்,
bionics = உய்மின்னியியல்,
biosphere = உய்வுக்கோளம்,
biotechnology = உயிர்நுட்பியல்,
biotic = உய்யீடு     .

அடுத்தது degrade. இதைச் சிதைவு என்றே பலருங் குறிப்பர். ஆனால் இங்கே செரித்தலை விரும்பக் காரணம். செரிக்கின்ற உயிரி தன் உய்வைத் தொடர்வது தான். சிதைவு என்பது பல்ல்வேறு விசைகளாலும், இயக்கங்களாலும் சிதையலாம். அதில் ஓர் உயிரி பொருந்தியிருப்பதாய்க் குறிப்பிட்டுச் சொல்லமுடியாது. மட்குதல்>மக்குதல் என்பது உயிரிகளாலும், வேதிவினைகளாலும் நடக்கலாம். கிட்டத்தட்டச் சிதைவு போலத்தான். ஒரேயொரு வேறுவேடு. மட்குவது மண்ணோடு மண்ணாகிப் போகும். இங்கு என்னுடைய பரிந்துரை செரித்தலே,

அடுத்தது able (adj.) என்பது பற்றியாகும்.

"having sufficient power or means," early 14c., from Old French (h)able "capable; fitting, suitable; agile, nimble" (14c.), from Latin habilem, habilis "easily handled, apt," verbal adjective from habere "to hold" (see habit (n.)). "Easy to be held," hence "fit for a purpose." The silent h- was dropped in English and resisted academic attempts to restore it 16c.-17c. (see H), but some derivatives (such as habiliment, habilitate) acquired it via French. Able seaman, one able to do any sort of work required on a ship, may be the origin of this:

இதைத் தமிழில் கொள்ளுதல், கூடுதல் என்றே சொல்லமுடியும். நம்முடைய கொள்ளிற்கும் இந்தையிரோப்பிய have, hold என்பதற்கும் தொடர்புண்டு.

உய்ச்செரிக்கக் கூடிய/கூடியது = biodegradable. (உச்சரித்தலோடு குழம்பலாம். பலுக்கையில் சற்று கவனம் வேண்டும்.)

அன்புடன்,
இராம.கி.

Berry = பழம்

ஒருமுறை ”இன்றொரு தமிழ்ச்சொல்” வரிசையில் திரு. Harinarayanan Janakiraman "குருதிநெல்லி" என்ற சொல்லைக் cranberry க்கு இணையாய்த் தெரிவித்தார்.  உடனே செ.இரா. செல்வக்குமார், ”These kinds of neologism ought to be tested, debated for a short while before being more widely recognized as suitable. In Tamil people have very interestingly named plants. The கீழாநெல்லி is a very short plant but they have correctly called நெல்லி and in modern science it is indeed classified in Phyllanthus family and its name is Phyllanthus niruri. Phyllanthus is gooseberry family (நெல்லி மர வகைக் குடும்பம்).

If the people who coined wanted to point to the red colour, they could simply say செந்நெல்லி (but my objection is to call it நெல்லி). It belongs to Vaccinium family. Several eatable berries like e cranberry, blueberry, bilberry or whortleberry, lingonberry or cowberry, and huckleberry belong to this. The family name seems to be obscure. //derived from the Latin bacca, berry, although its ultimate derivation is obscure.[// We need a new word meaning something like berry and then we can add a word for red. We can even create words like குறுளி and call it செங்குறுளி. I am not saying that it should be this word குறுளி.” என்று அதற்கொரு முன்னிகை தெரிவித்தார்.

berry என்ற சொல் செருமானிய மொழிகளில் bayberry, blackberry, blueberry, cranberry, dingleberry, gooseberry, strawberry, teaberry போன்ற பழப் பெயர்களின் ஈற்றுச் சொல்லாகப் பயன்படுகிறது.  ஆங்கிலச் சொற்பிறப்பியலில் berry (n.) Old English berie "berry, ," from Proto-Germanic *basjom (source also of Old Norse ber, Middle Dutch bere, German Beere "berry;" Old Saxon winberi, Gothic weinabasi "grape"), which is of unknown origin. This and apple are the only native fruit names என்று சொல்வர்.

13/14 ஆம் நூற்றாண்டு வரலாற்றுப்போக்கில் இரோப்பிய நாடுகள் பிரெஞ்சுத் தாக்கத்திற்கு ஆட்பட்டன. berry க்கு மாறாய் grape என்ற பிரெஞ்சுச் சொல் புழங்கினால் தாங்கள் உயர்ந்தவராய்க் கருதப்படுவோம் என்ற போலிப் பெருமிதத்தில் grape எனும் பிரஞ்சுச் சொல்லையே berryக்கு இணையாய்ப் பயன்படுத்தத் தொடங்கினார். (இது போன்ற போலிப் பெருமிதம் 14/15 - 20 நூற்றாண்டுக்காலத்தில் நம்மூரிலுமிருந்தது. தமிழ்ச் சொல்லிற்கு மாறாய்ச் சங்கதம் புழங்கினால் நம்மை உயர்ந்தவராய் மதிப்பாரென நம்மிற் பலரும் நினைத்தார். இப்பொழுது முகிழ்த்து வரும் தனித்தமிழ் உணர்வால் இப்பனி சற்றே விலகுகிறது. ஆனாலும் போலிப் பெருமிதம் வேண்டுவோரிடம் சங்கதத்தோடு ஆங்கிலஞ் சேர்ந்து கொள்கிறது. ’என் மகள் ”டாடி” என்று சொல்லிவிட்டாள்’ என்று குதிக்கும் தமிழர் எத்தனையோ பேர்.). 

grape என்ற சொல்லிற்கான விளக்கத்திலும் mid-13c., "a grape, a berry of the vine," also collective singular, from Old French grape "bunch of grapes, grape" (12c.), probably a back-formation from graper "steal; grasp; catch with a hook; pick (grapes)," from a Frankish or other Germanic word, from Proto-Germanic *krappon "hook," from a group of Germanic words meaning "bent, crooked, hooked" (cognates: Middle Dutch crappe, Old High German krapfo "hook;" also see cramp (n.2)). The original notion thus perhaps was "vine hook for grape-picking." The vine is not native to England. The word replaced Old English winberige "wine berry." Spanish grapa, Italian grappa also are from Germanic என்று சொல்வர்..இதன் தொடர்பாய் cramp, grapefruit, grapeshot, grapevine, grapnel, grappa என்ற சொற்களும் எழும்.

berry என்பதை எப்படித் தமிழிற் சொல்வது? - எனப் பார்த்துக்கொண்டிருந்த போது, வியக்கத்தக்க இன்னோர் ஒப்புமை புலப்பட்டது. தமிழில் பழமென்ற சொல் முதிர்ச்சியைக் குறிக்கும். பழுத்தது பழம் (பழு+அம்=பழம். அம் ஈறு பேரளவைக் குறிக்கும்.). பழுத்தலின் வினைப் பகுதி பழு. இதுபோன்ற வினைப் பகுதிகள் தமிழிற் பெயராகவும் பயன்பட்டுள்ளன. காய் முதிர்ந்து பழுவாகிறது/கனியாகிறது. கூடுதல், பருத்தல்>பெருத்தல் கருத்தில் முதிர்ச்சி சொல்லப்பட்டது. கன்னுதலும் பருத்தல்>பெருத்தல் தான். கன்னோடு இகர ஈறு சேர்ந்து கன்னி>கனியாகியது. பழைய காலமென நாம் சொல்கிறோமே அது முதிர்ந்த காலத்தைக் குறிக்கிறது. பல்குதலும் பருத்தல், மிகுத்தலைக் குறிக்கும். இந்தி போன்ற வடமொழிகளில் பல் என்பதே பழத்தைக் குறிக்கும். பல்>பழு என்பது பரு என்றும் பலுக்கப்படலாம். நம் சோழ மண்டலம் வடக்கே coramandal ஆயிற்றே? பல்>பரு>பெரு என்பது இந்தையிரோப்பிய செருமானிய மொழிகளில் உலவும்  பெரி>berry என்பதற்கு இணையாய்த் தெரிகிறது. இரண்டின் பொருளும் ஒன்று தான். unknown orgin என்பது இப்படி வந்திருக்கலாம். 

bayberry = பழுப்புப் பழம்

bayberry (n.)
"fruit of the bay tree," 1570s, from bay (n.4) + berry. In Jamaica, the name given to a type of myrtle (Pimenta acris), 1680s, from which bay-rum (1832) is made.

bay (adj.)

"reddish-brown," usually of horses, mid-14c., from Anglo-French bai (13c.), Old French bai, from Latin badius "chestnut-brown" (used only of horses), from PIE root *badyo- "yellow, brown" (source also of Old Irish buide "yellow"). As a noun, elliptical for a horse of this color.

bay (n.4)

laurel shrub (Laurus nobilis, source of the bay-leaf), late 14c., but meaning originally only the berry, from Old French baie (12c.) "berry, seed," from Latin baca, bacca "berry, fruit of a tree or shrub, nut" (source also of Spanish baya, Old Spanish bacca, Italian bacca "a berry"), a word of uncertain origin. De Vaan writes that connection with Greek Bakhos "Bacchus" is difficult, as the Greek word probably was borrowed from an Asian language. Some linguists compare Berber *bqa "blackberry, mulberry," and suggest a common borrowing from a lost Mediterranean language.

blackberry = கரும் பழம்
blueberry = நீலப் பழம்
cranberry = குருகம் பழம்

cranberry (n.)
name of the fruit of several species of a swamp-growing shrub, 1640s, apparently an American English adaptation of Low German kraanbere, from kraan "crane" (see crane (n.)) + Middle Low German bere "berry" (see berry). The reason for the name is not known; perhaps they were so called from fancied resemblance between the plants' stamens and the beaks of cranes.

dingleberry = தொங்கல் பழம்

dingleberry (n.)
by 1973, perhaps with suggestions of dangle and berry. Attested from late 19c. through 1930s as a humorous-sounding surname in comedic writing.

gooseberry = கொழுதைப்  பழம் (கொழுதை = golden நிறம்)

gooseberry (n.)
type of thorny shrub with hairy fruit, cultivated in northern Europe, 1530s, with berry, but the first part is of uncertain origin; no part of the plant seems to suggest a goose. Watkins points to Old French grosele "gooseberry," which is from Germanic. Or perhaps from German Krausebeere or Kräuselbeere, related to Middle Dutch croesel "gooseberry," and to German kraus "crispy, curly" [Klein, etc.]. By either path it could be related to the Germanic group of words in kr-/cr- and meaning "to bend, curl; bent, crooked; rounded mass." Under this theory, gooseberry would be folk etymology. But OED editors find no reason to prefer this to a literal reading, because "the grounds on which plants and fruits have received names associating them with animals are so commonly inexplicable, that the want of appropriateness in the meaning affords no sufficient ground for assuming that the word is an etymological corruption."

strawberry = வித்துவெளிப் பழம் 

strawberry (n.)
Old English streawberige, streaberie; see straw + berry. There is no corresponding compound in other Germanic languages; the reason for the name is uncertain, but perhaps it is in reference to the tiny chaff-like external seeds which cover the fruit. A cognate Old English name was eorðberge "earth-berry" (compare Modern German Erdbeere). As a color adjective from 1670s. Strawberry blonde is attested from 1884. Strawberry mark (1847) so called for its resemblance.
Related entries & more

straw (n.)
Old English streaw (rare) "stems or stalks of certain species of grains," apparently literally "that which is scattered or strewn," related to streowian (see strew), from Proto-Germanic *straw- "that which is scattered" (source also of Old Norse stra, Danish straa, Swedish strå, Old Saxon stro, Old Frisian stre, Old Dutch, Old High German stro, Dutch stroo, German Stroh "straw"), from PIE root *stere- "to spread." The notion perhaps is of dried grain stalks strewn on a floor as carpeting or bedding.

teaberry = தேப் பழம்   

teaberry (n.)
also tea-berry, American wintergreen, 1818, from tea + berry; so called because the dried berries were used as a substitute for tea.

பரதநாட்டியம்

பரதநாட்டியம் பரதமுனிவர் உருவாக்கியது என்று திருமிகு. பத்மா சுப்பிரமணியம் வெகுகாலம் சொல்லிகொண்டிருந்தார். பரத முனிவருக்கு மணிமண்டபம் கட்டவேண்டும் என்றும் அவர்  முழங்கினார்.  பரதம்> பரத முனி>பரதசாத்திரம் என்பன கட்டுக்கதை நிறைந்தவை. இந்தக்காலத்தில் பரத சாத்திரம் எனப்படும் நூல் சிலம்பிற்குப் பல நூற்றாண்டுகள் கழித்து ஏற்பட்டது. மணிமண்டபம் ஒன்று எழுப்ப வேண்டுமெனில், இளங்கோவிற்கும் சிலம்பிற்குமே ஏற்படவேண்டும். பத்மா சுப்பிரமணியத்தின் நாட்டியம் சிறப்புத் தான். ஆனால் அவர் கூற்று, பிழை. நானறியச் சிலப்பதிகாரத்தில் ”பரதம்” கிடையாது.

சொல்லாய்வு அறிஞர் ப,அருளி பரத்தில் (பரம்= மேல், மேடை) ஆடும் ஆட்டம் பரத்து நாட்டியம் என்பார். பேச்சுவழக்கில் இது பரத்த நாட்டியம்> பரத நாட்டியம் ஆகும். பரத்தின் நீட்சியான பரதத்திற்கும் ”மேலான இடம், மேடை” என்றே தமிழில் பொருளுண்டு. இதனோடு தொடர்புடைய சொற்களைப் பாருங்கள். பரமன் = மேலானவன். விதப்பாய்ச் சிவன். பரம ஈசன் என்ற தமிழ்ச்சொல் வடக்கே கடனிற் போய் வடமொழிப் புணர்ச்சியில் பரமேசன் ஆகும். அதை மேலுந் திருத்தி பரமேஸ்வரன் என்பார். இதுவும் சிவனையே குறிக்கும். பரவல்/பரவுதல் = போற்றுதல், வழிபடுதல். நிலவு>நிலா என்பது போல், பரவு>பரா என்றாகும். பரவுதல்> பராதல்> பராவுதல்= புகழ்தல் ”தற்பராய் நின்று” என்று பு.வெ.10,15 இன் உரையில் வரும். பராதலுக்கு உரியவன் பராதி. இங்கு சங்கத வழக்கும் ஊடு வருகிறது. இது metathesis முறையில் பாரதியாகும். சிவபெருமானை சிவ ப்ரான் >சிவபிரான் என்று சங்கதத்தில் சொல்வார். மொத்தத்தில் பரதத்தில் உள்ளவன் பாரதி ஆவது வியப்பில்லை. இனிச் சிலப்பதிகாரம் கடலாடு காதையில் 38-43 ஆம் வரிகளில்

சீரியல் பொலிய நீரல நீங்கப்
பாரதி யாடிய பாரதி அரங்கத்துத்
திரிபுர மெரியத் தேவர் வேண்ட
எரிமுகப் பேரம்பு ஏவல் கேட்ப
உமையவள் ஒருதிறன் ஆக வோங்கிய
இமையவன் ஆடிய கொடுகொட்டி ஆடலும்

என்று வரும். இங்குவரும் பாரதியைப் பைரவி என்று வேங்கடசாமி நாட்டார் பொருள்சொல்வார். இதை உறுதி செய்யுமாப்போல் வேறெங்கும் வழக்குக் கிடைக்கவில்லை. நாட்டார் எப்படியிதைக் காளிக்குச் சொன்னார் என்று தெரியவில்லை. ஆனால் அவர் கூற்றை வைத்து, அகரமுதலிகளில் ஏற்றி விட்டார். நான் அறிந்தவரை, ”திரிபுரத்தை எரிக்கும்படித் தேவர் வேண்ட, எரிமுகங் கொண்ட பேரம்பின் ஏவலைக் கேட்க, உமையவள் ஒரு பக்கம் நிற்க, சிவனாடும் சிவனரங்கத்தில், ஓங்கிய இமையவன், தாளவியல்பு பொலிய, அவையல்லாதன நீங்க, ஆடிய கொடுகொட்டி ஆடலும்” என்பதே மேலுள்ள அடிகளின் பொருள். கொடுகொட்டி ஆடல் கயிலாயத்தில் நடந்தது ஆகவே தொன்மமுண்டு. உடுக்கையின் தாளத்திற்கேற்ப நடந்த கூத்து. கொடுகொட்டி பற்றி நிறையக் கூறலாம். ஆனால் இங்கு தவிர்க்கிறேன். அடுத்து அதே காதை 44-45 ஆம் வரிகளில்

தேர்முன் நின்ற திசைமுகன் காணப்
பாரதி ஆடிய வியன்பாண் டரங்கமும்

என்று சொல்லப்படும். மேலுள்ள 39-43 ஆம் வரிகளில் பாரதியை பைரவி என்ற வேங்கடசாமி நாட்டார், இதில் பாரதியைச் சிவன் என்றே சொல்வார். இது முன்னுக்குப்பின் முரணாகவே தெரிகிறது. இங்கே பாண்டரங்கம் என்பது சுடுகாட்டில் நடப்பது. பாண்டல் = சாம்பல். பாண்டரங்கம் = சாம்பல் மேவிய அரங்கம். இது தேரின்முன் நின்ற நான்முகன் காணப் பரமன் ஆடிய விரிந்த பாண்டரங்கக் கூத்து சொல்லப்படுகிறது.

எப்படிப் பார்த்தாலும் பரத்து நாட்டியம் தமிழர் நாட்டியம். அதைப் “பரத நாட்டியம்” என்பது திரிபு வேலை.

Sunday, March 29, 2020

இந்தியா என்ற சிந்து நாட்டின் பொருள்

 உடன் இணைத்துள்ள படத்தில், இந்தியாவின் பெயர் ”சிந்துநாடு” என்று சொல்லப்படும்.

சிந்து என்பது ஆற்றின் பெயர் தான். ஆனால் சிந்தின் பொருளென்ன? - என்று இவ்விடத்தில் கேட்பது நல்லது.  முன்னால், “குளிர்ச்சொற்கள்” என்ற இடுகையில் (https://valavu.blogspot.com/2009/09/blog-post.html) சிந்தின் சொற் பிறப்பைச் சொல்லியிருந்தேன் இந்த இடுகையில் மற்ற குளிர்ச்சொற்களை விடுத்து, சிந்து தொடர்பானவற்றை மட்டும் வெட்டியொட்டுகிறேன். இடுகையின் முடிவில் வருவதைப் பார்த்து வியந்துபோவீர்கள். முடிவில் இந்தியா என்ற நாட்டின் பொருள் இதுதானா என்று அசந்து போவீர்கள். சுவையாரமான இடுகை.
    .     
”நீர்ப்பரப்பு கூடக்கூட நீர்ச்சூடு குறையும்” என்பதால் சிறுத்தலை, சூட்டுக் குறைவோடு பொருத்துவார்கள். சில்>சிலிர்>சிலிர்தல். பிறவினையில் இது சிலிர்த்தல் ஆகும். [இப் பிறவினைச் சொல்லால் நடுக்கம், திகைப்பு போன்ற உணர்வுகளைக் குறிப்பர். அவையும் குளிர்ச்சிப் பொருளின் நீட்சி உணர்வுகளே.] சில்-இடுதல் சில்லீடு (chill) எனும் பெயர்ச்சொல் உருவாக்கும். chill: O.E.ciele, cele "cold," from P.Gmc. *kal- "to be cold," from PIE base *gel- "cold."

சில்லிட்ட நீரையே ஆண்டின் பல மாதங்கள் வடபுலத்தார் பயனுறுத்துவதால் சில்>சல்>சலம்>ஜலம் என்று திரிவில் நீர்ப்பொருளைச் சங்கதம் சுட்டும். [சலசல என்ற ஒலிப்பொருளில் ”சலம்” பிறந்ததாய்ச் சொல்வது இன்னொரு விளக்கம்.] ஜலத்திலிருந்து ஜலீலம் என்ற சங்கத நீட்சி ஏற்படும். மேலை நாடுகளில் சிலபோது நீரும் பனிக்கல்லும் சேர்ந்து காற்றோடு பெய்யும் மழை வருவதுண்டு. இதை sleet என்பார். சில்லின் நீட்சியாய் பனிக்கல்லைச் சில்லுக்கல் எனலாம். [sleet ஐ சில்லுக்கல் மழை என்று தமிழில் எளிதாய்ச் சொல்லலாம். கல்லை ஒதுக்கிச் சிலிதை என்றுஞ் சொல்லலாம்.]

சில்லின் நெருங்கியதிரிவில் சல்>சல்நம்>சன்னம் ஆகி thin - சிறுமை காட்டுவது போல, மெய் சில்லிட்ட நிலையை சல்நி>சன்னி எனும் சொல் அடையாளம் காட்டும். சில்>சின்னி என்பதும் அதே நிலை காட்ட முடியும். ஒரு நீர்ப்பொதி சில்லுறும் போது, சிலும்பும் (சில்>சிலு> சிலும்பு), சில்கும், சீகும், சீகுறும். (சீகரம் இப்படி எழும்.) சிதறும் (சில்தல்>சிதல்> சிதர்> சிதரு>சிதறு. சிதர், சிதரம் = மழைத்துளி ). பின் சில்ந்தியும் போகும் (>சிந்தும். சிந்தல்= சொரிதல்). சிந்திய பொருளின் சூடும் குறையும்.

சிந்து என்பது துளி, நீர், ஆறு, கடல் என்பதோடு வெள்ளை நிறத்தையும் குறித்தது இங்கு கவனிக்கத் தக்கதாகும். பனியும் வெள்ளை தானே? சுல் என்னும் வேர் வெள்ளையைக் குறிக்கும். சுல்>சுல்லு>சுள்ளி என்பது வெள்ளியைக் குறிக்கும். சுல்லு>சுல்லம்>சுல்வம் என்பது சங்கதத்தில் வெள்ளியைக் குறிக்கும் (ஆங்கில silver). வெள்ளை நிறத்து ஆண் விந்து சுல்>சுல்க்கு> சுக்கு>சுக்கிலம் எனப்படும். வெள்ளை நிறத்து வெள்ளிக் கோள் சுல்>சுல்க்கு>சுக்கு>சுக்ர என்ற திரிவில் சங்கதப் பெயர் கொள்ளும். சுல்>சுவ்>சுவேது எனும் வடமொழி வளர்ச்சியும் வெள்ளை குறிக்கும். சுவேதாம்பரர், வெள்ளையாடைச் செயினரைக் குறிக்கும் சொல். இன்றைக்கு கேரளத்தின் பெரிய ஆறான பெரியாறு சுள்ளியம் பேராறு என்றே சங்க இலக்கியத்தில் பேசப்படும். நீரக அயனிச் செறிவு (hydrogen ion concentration) கூடிப்போய் களரி அரங்கில் (alkali range) வருமாகில் ஆறு பால் நிறம் காட்டும். பால் நிறம் வெள்ளி நிறம் தானே?

வெள்ளைப் புள்ளிகளையுடைய ஆடு, மாடுகளைச் சிந்துவகை என்று குறித்துள்ளார். வெள்ளை நிற இருவாட்சி (Tuscan jasmine) சிந்து என்று சொல்லப் படும். செல், சி(ந்)தல், சிதலை என்ற சொற்கள் வெண்ணிறக் கறையானைக் (termite) குறிக்கும். சிந்தின் சகரத்தைப் போக்கி இந்தெனும் பழக்கம் நமக்கு  உண்டு. சிந்து எனும் சொல் இகர/அகரப் போலியில் சந்து என்றும் திரியும். சந்த்ர என்றும் வடவர் சொல்லியிருக்கிறார்கள். இந்த ஒலி வேறுபாடுகளோடு

இந்துகமலம், சந்த்ர காம்பியம், சித அம்புஜம் = வெண்டாமரை,
இந்த்ர புஷ்பம் = வெண்தோன்றி,
இந்த்ரபம் = வெட்பாலை

என்னும் சில சித்த மருத்துவப் பெயர்களைப் பார்த்தால், ”இந்து, சிந்து, சந்து, சந்த்ர” என்ற சொற்களுக்கும் வெண்மைக்கும் ஒரு தொடர்பு இருந்திருக்க வேண்டும் என்பது புலனாகிறது.

சிந்தாற்றின் உயர்பகுதிகளில் கரைகளை ஒட்டிய பாறைகளில் படிவமாய்க் கிடைக்கும் உப்பு சிந்துப்பு எனப்பெறும். [சகரம் தவிர்த்து இந்துப்பு என்றும் இதைச் சொல்வர்.] வடக்கே இந்தி மொழியில் ”சந்தா நமக், சிந்தா நமக்” என்றும் இதைச் சொல்வார். நம் சித்த மருத்துவ அகராதிகளில் ”சந்திர லவணம், சிந்து, சிந்துசாரம்” என்றும் இது சொல்லப்படுகிறது.

இந்த உப்பின் கதையைச் சற்று விரிவாய்ப் பார்ப்போம். கோடிக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன், கோண்டுவானாவில் இருந்து பிரிந்த தென்னிந்தியா வடகிழக்கே நகர்ந்து ஆசியாவை முட்டியது என்பார். இரண்டிற்கும் இடைப் பட்ட டெதிசுக் கடல் கொஞ்சங் கொஞ்சமாய்க் குறைந்து ஆவியாகிப் போனதாம். இதனால், பழங்கடலின் உப்பு செறிந்து, படிகமாகிப் பல மாத்திரிகள் (meters) உயரத்திற்குப் பள்ளங்களை நிறைத்து, பாறையானதாம். மேலும் மேலும் ஆசியாவோடு மோதியதால், உப்புப் பாறைகளுக்கும் மேல் வண்டலும் மண்ணும் படிந்து, கூடவே நில மடிப்பு விழுந்து, உயர்ந்து, குன்றுகள், மலைகள் ஏற்பட்டனவாம். இம்மலைகளின் தொடரே இமய மலைத் தொடராகும். காலம் செல்லச்செல்ல, இமயமலை மேல் பனிப் பாறைகள் உருவாகி, வெப்பம் கூடும் காலத்தில், பனியுருகி மேற்கே வழிந்து வளைந்து, சிந்தாறு ஏற்பட்டுத் தென்மேற்கில் ஓடியதாம். அப்பொழுது, அது வண்டல்களை வாரிக் கொள்வதோடு அன்றி, பனிப்பாறைகள் ஆற்றின் இருபுறத்தும் மூடிநிற்க வழி ஏற்படுத்திப் போனது. பனிப்பாறைகளின் கீழே பனியுருகி நிலப்பாறைகளின் புரைகள் (pores) வழி ஊடுறுவிக் கசிந்து, அங்கிருந்த உப்பைக் கரைத்து கீழ்ப்புரைகள் வழியாய் வெளிப்பட்டு, சில இடங்களில் தொடர்துளிகளாய் ஆண்டு முழுக்கச் சொரிந்திருக்கிறது. செறிந்த உப்புக் கரைசலில் இருந்து ஒவ்வோர் ஆண்டும் நீர் ஆவியாகும் போது நிலப் பாறையோரங்களில் புரைகளுக்கு அடுத்து சரஞ்சரமாய் உப்பு மீண்டும் படிகமாகித் தொங்கிக் காட்சியளித்தது.

கோடிக்கணக்கான ஆண்டுகளாய் நடந்துவரும் இப் புவிச்செயல்கள் 50000  ஆண்டுக்கணக்கிலும், அதற்குப் பின்னும் படர்ந்த இந்திய முதன்மாந்தருக்கு புரியவா செய்யும்? அவர் பார்த்ததெல்லாம் பனிப் பாறைகளும், அவற்றிற்குச் சற்று கீழே சரமாய்த் தொங்கும் உப்புப் படிவங்களும் தானே? கடற்கரை இலாக் குறிஞ்சிநிலத்தாருக்கு, கடலுப்பின் பகரியாய்ச் சிந்துப்பு பயனுற்றது. அம்மாந்தரின் பார்வையில், சிந்துப்பு என்பது பாறைகளில் பனிபடர்ந்து சொரிவதால் இயல்பாய் விளையும் உப்பு. (Rock salt is formed naturally on mountains and rocks, being solidified from falling dew. It is an impure chloride of sodium.) உலகின் விந்தை விளைவுகளில் சிந்துப்பும் ஒன்று. இற்றைப் பாக்கித்தானில் உப்பு அரங்குப் (salt range) பகுதிகளில், ஆற்றிற்கும் உப்பிற்கும் உள்ள பொதுக் கரணியத்தால் இப்பெயர் ஏற்பட்டது. அப் பொதுக்கரணியம் என்ன?

சிந்து எனும்சொல் துளி, நீர், ஆறு, கடல், வெள்ளை மட்டும் குறிக்காது, மிகுந்து சில்லிட்ட நீர் அல்லது பனித்துகள் என்பதையும் குறித்திருக்கும் என்று கீழ்வரும் பல கரணியங்களால் ஊகிக்கிறோம். அக் கரணியங்களில் முதலானது, ”ந்நு, ந்து” என்ற பலுக்கற் திரிவுகள் இருந்தாலும் தமிழிய மொழிகளில் இணைச்சொற்களாகி ஒரே பொருளைச் சுட்டி அமைவதாகும்.. காட்டு: வந்நு/வந்து, பந்நு/பந்து. (நகர ஈறு னகரம் ஆவதையும் இங்கு சேர்த்து எண்ணலாம்.) சில்>சின்>சின்னு என்ற வளர்ச்சி ஏற்படுமானால் சின்னு/சிந்து என்ற திரிவும் தமிழில் அமையக் கூடாதா, என்ன?

snu என்னும் சங்கத வேர்ச்சொல்லிற்கு dripping, trickling, sprinkling என்ற பொருட் பாடுகளைச் சொல்வார். சில்>சின் எனும் தமிழ்வேரில் கிளைத்த சின்னம், சீந்தல் என்ற தமிழ்ச்சொற்கள் மழைத்தூறலைக் (drizzling) குறித்ததாய் அகராதி நிகண்டு பதிவுசெய்யும். கோவை, நீலமலை மாவட்டங்களைச் சீத நாடென்று சொல்லிக் கொடுந்தமிழ் 12 நாடுகளில் ஒன்றாய்க் காட்டுவார். சீந்து, சீந்தல், சீதம் ஆகிய தமிழ்ச் சொற்களின் முந்திய வடிவாய்ச் சிந்து என்ற சொல்லே அமைய முடியும். அதற்குப் பனிப்பொருள் (cold, chill) இருந்திருக்க பெரிதும் வாய்ப்புண்டு. தூவப்பட்ட (sprinkle) பனித்துகள், உருகி நீரானால், அது சொட்டும் (drips), துளித்து விழும் (trickles) தானே?

snu என்ற சங்கதச் சொல்லை ஒட்டிய மேலைச் சொற்கள் பலவும் உள்ளன. snow: O.E. snaw "snow," from P.Gmc. *snaiwaz (cf. O.S., O.H.G. sneo, O.Fris., M.L.G. sne, M.Du. snee,Du. sneeuw, Ger. Schnee, O.N. snjor, Goth. snaiws "snow"), from PIE *sniegwh -/*snoigwho- (cf. Gk. nipha, L. nix (gen. nivis), O.Ir. snechta, Welsh nyf, Lith. sniegas, O.Prus. snaygis, O.C.S. snegu, Rus. snieg', Slovak sneh "snow") என்று அவை அமைந்திருக்கின்றன. ஓர் ஆண்டில் ஆறேழு மாதங்கள் பனிநீரைத் தங்கள் மேனிமேற் சொரிந்து கொண்ட வடபுலத்தார் snu என்ற சொல்லோடு தொடர்புறுத்திக் குளித்தலை ”ஸ்நாயதி” என்று சொல்லி ஈரப்படுதல் என்று பொருள் கொண்டார்கள். வடக்கே குள்ளக் குளிக்க முடியாது; ஓரளவு ஈரப்படுத்திக் கொள்ளவே முடியும். [The cognate in Skt., snihyati, came to mean "he gets wet."] சுடுநீரால் தான் அவர்கள் ஆண்டின் பல மாதங்கள் குளிக்க முடியும்.

சிந்திற்கும் பனிக்கும் தொடர்பில்லையெனில், சிந்தாறு என்று கூட்டுச்சொல் ஏற்பட வாய்ப்பேயில்லை. [சிந்து எனுஞ் சொல்லை ஈச்சமரத்தோடு தொடர்பு காட்டி திரு. நா. கணேசன் பொருள் சொல்வார். அதையேற்க எனக்குப் பெருந் தயக்கமுண்டு. இன்னுஞ்சிலர் சிந்தின் சங்கதவேராக ஸித் எனும் சொல்லைக் காட்டுவர். அந்த வேர் சிந்தின் விதப்பான பொருளாகாது பொதுமையான பொருளாய் உள்ளது. எப்பொழுதும், ஆற்றின் பெயர்கள் பொதுமையில் இல்லாது விதப்பாகவே இருப்பதை நாம் காண்கிறோம். காட்டு: பொன்னி, கன்ன பெருநை, தாம்ப பெருநை, வெள்கை>வைகை]

சிந்தாற்றின் சிறப்பே, மக்கள் புழங்கும் உயர்பகுதிகளில், வடந்தைப் பருவத்தில் (வாடை, வடந்தல்> vadanther> vidanther> winther> winter) ஆற்றின் கரையோரங்கள் பெரிதும் பனி பொழிந்து பாறைகளாவது தான். பனிப்பாறை படர்ந்து கிடக்கும் சிந்தாற்றின் மேற்பகுதிகளை மிகப் பழங் காலத்தில் மாந்தர்களால் அணுக முடிந்திருக்க வேண்டும். அற்றை நிலையில், மீள மீள வெம்மை கூடும்போது பனிப்பாறை உருகி, நீராய் மாறிப் போவதையும் பின் வெம்மை குறையும்போது, நீர் உறைந்து பனிப்பாறை ஆவதையும் அவர் பட்டறிந்திருக்க வேண்டும். சிந்தியதும், உருகியதும் நீர்த்துகளே என்ற புரிதல் அவர்க்குப் பட்டறிவால் ஏற்பட்டிருக்கும். இச் சிந்தனைகளின் வழி ஓர்ந்துபார்த்தால், சிந்தாற்றின் பொருள் பனியாறு என்பதாய் இருந்திருக்க வேண்டும் என்ற முடிவிற்கு வருவோம். [கூடவே silver river - வெள்ளாறு என்ற புரிதலும் இருந்திருக்க வேண்டும் என்று ஊகிக்க முடியும். தென்னகத்திலும் நாலு வெள்ளாறுகள் வேறு காரணம் பற்றியுள்ளன. சிந்து என்பது வெள்ளைப் பனி. இவை வெறுமே வெள்ளாறுகள்.]

சிந்தாறு = பனியாறு என்ற அதே அணுகலைக் கொள்ள முடியாத அளவிற்கு, காடுகள் மிகுந்து, மலைப்பாதைகள் அமையாது, கங்கை, தொழுனையின் (யமுனை) மேற்பகுதிகள் இருந்திருக்கலாம். வடபுலத்து மாந்தர், தம் நாகரிக வளர்ச்சியில் சிந்தாற்றங்கரையில் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் இருந்த பின் தான், கங்கை, தொழுனைக் கரைக்கு மெதுவாய்ப் பெயர்ந்திருக்கிறார். எனவே பனியைச் சிந்தாற்றோடு மட்டுமே தொடர்புறுத்தியிருக்கலாம். கங்கை, தொழுனையின் நீர் மலையின் கீழ்மட்டங்களில் மட்டுமே அணுகக் கூடியதாய் இருந்ததால், பனியைக் காணாது வெறுமே சில்லிட்ட நீராய் மட்டுமே வடபுல மாந்தர் இவ்வாறுகளை உணர்ந்திருக்கலாம்.

முன்சொன்னது போல், சிந்து எனும் சொல் இகர/அகரப் போலியில் சந்து என்றும் திரியும். சந்து, சாந்தென்றும் நீளும். சந்தின் நீட்சியாய்ச் சந்தன் என்ற பெயர் குளிரும் இரவிற்குரிய, பால்வண்ணம் காட்டும், நிலவின் பெயராய் வடபுலத்தில் அமையும். சந்த>சந்த்ர என்று சங்கதத்தில்  இன்னுந் திரியும். சிந்து, சகரம் தவிர்த்து இந்தாகி மீண்டும் நிலவைக் குறிக்கும். நிலவைக் குறித்த சொல் இன்னுந் திரிந்து இந்த>இந்த்ர என்றாகி வெள்ளை நிறத் தேவர் தலைவனைக் குறிக்கும். அத்தலைவன் ஏறும் விலங்கையும் வெள்ளை யானை என்று தொன்மஞ் சொல்வார். அவன் பார்வைக் குளிர்ச்சிப் பார்வை என்றும் அவர் தொன்மங்கள் கூறும்.

குளிர்வது, நிலவிற்கு இயல்பானதால், தண்ணவன், நிலவைக் குறிக்கும். [தண் எனும் வேர் பற்றி இக்கட்டுரையில் அலசவில்லை.] இதுபோல ஒரு குறிப்பிட மரக்கட்டைகளை அரைத்துப் பெற்ற கலவை குளிர்ச்சி தருவதால், நிறம் வெள்ளையன்றி வேறாயிருந்தும், சந்து சந்தனம் என்ற சொற்களைப் பெறும். பின் அக்குளிர்ச்சி உடலைச் சார்வதால் சார்ந்து>சாந்து>சாந்தம் என்று பெயரும் வேறுவகையிற் கொள்ளும். சாரம்>ஆரம், சாரல்>ஆரல் நீட்சிகள் இன்னும் அடுத்த சொல்வளர்ச்சி நிலைகள் ஆகும்.

ஆக இந்தியா என்பது பனிநாடென அந்தக் காலத்தில் பெயரிடப் பட்டுள்ளது. பனிநாடு - சிந்துநாடு = இந்தியா. இந்தப் பொருள் தமிழால் மட்டுமே உய்த்து உணரமுடியும். தமிழின் வழியின்றி இந்தியாவைப் புரிந்துகொள்ள முடியாது.

அன்புடன்,
இராம.கி. 

apt

apt (adj.)

mid-14c., "inclined, disposed;" late 14c., "suited, fitted, adapted, possessing the necessary qualities for the purpose," from Old French ate "fitting, suitable, appropriate" (13c., Modern French apte), or directly from Latin aptus "fit, suited, proper, appropriate," adjectival use of past participle of *apere "to attach, join, tie to," from PIE root *ap- (1) "to grasp, take, reach" (source also of Sanskrit apnoti "he reaches," Latin apisci "to reach after, attain," Hittite epmi "I seize"). Elliptical sense of "becoming, appropriate" is from 1560s.

இதைச் ”சரியாக” என்றே பேச்சுவழக்கில் புரிந்துகொள்ளுகிறோம். இதன் அடிப்படைப்பொருள் ”பொருந்தும்படியாக, பொருத்தமாக” என்பதாகும். அட்டுதல் என்றசொல் பொருத்துதல், ஒட்டுதல் என்றே பொருள்கொள்ளும். கழுத்தில் பொருத்துவது அட்டிகை. அட்டித்தல்= பொருத்திவைத்தல். அடுத்தல்= சேர்த்தல், பொருத்தல், நெருங்கல். அடுத்தாள் என்பவர் நம்மோடு பொருந்தியவர். எனவே நம் assistant. அடுத்திருப்பவர் (நெருங்கியிருப்பவர்) உதவி செய்பவரும் தான். அடுத்தாள் என்ற சொல் 19 ஆம் நூற்றாண்டில் தென்கிழக்கு ஆசியா போன தமிழரிடம் பரவலாய்ப் புழங்கிய சொல். ஒவ்வொரு கடைகாரரும் தனக்கு அடுத்தவரை இப்படித்தான் சொன்னார். apt ஐ ஒட்டிப் பல சொற்கள் உண்டு. 

adapt = அடுத்தேற்று, இல்லாத ஒரு பழக்கத்தைப் பொருத்திக்கொள்வது. மகனில்லாதவர் ஒரு மகனைப் பொருத்திக்கொள்வது.
adaptation அடுத்தேற்றம் அடுத்தேற்றலின் பெயர்ச்சொல்.
adept = அட்டாக = பொருத்தமாக; அட்டை என்னும் உயிரி தான் நகரும் சுவரோடு பொருத்திக்கொள்வதால் அப்படிப் பெயர்கொண்டது.
aptitude/attitude = அடுதகை /அட்டகை. apt என்ற சொல்லையொட்டி இருவேறு சொற்கள் பிறந்தன. இரண்டும் சற்று நுணுகிய பொருள்வேறுபாடு காட்டும். ஒன்று பொருத்தமாகும் தன்மை = அடுதகை. இன்னொன்று பொருந்திய/பொருந்துகிற/பொருந்தும் தன்மை. அள்+தகை = அட்டகை. இது வினைத்தொகையால் ஆன சொல். முன்னதை aptitude க்கும் பின்னதை attitude க்கும் வைத்துக் கொள்ளலாம்.
aptly = அடுவாக = பொருத்தாக
aptness = அட்டுமை = பொருத்துமை
inapt = அடாத = பொருந்தாத
inept = அடுவிலா = பொருத்தமிலாத

அன்புடன்
இராம.கி.

appeal

பலநேரம் நாம் தொடர்புச்சொற்களை ஒருங்கே காணாது பாத்தி பாத்தியான அணுகுமுறையிற் சொல்லாக்கி விடுகிறோம். இது தவறான நடைமுறையே.  முன்னொட்டு/பின்னொட்டுப் பிணைக்கும் சொல் அமைப்பில் தமிழிய மொழிகளுக்கும், இந்தையிரோப்பிய மொழிகளுக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை உணரவேண்டும். முன்னொட்டு, பின்னொட்டுப் புரிந்து சொற்களைப் படைப்பதில் இற்றைத் தமிழ் நடைமுறையில் பலருக்கும் பெருத்த குழப்பம் இருக்கிறது.

இந்தையிரோப்பியக் குடும்பில் முன்னொட்டு என்பது பெரிதும் இயற்கை யானது. பல்வேறு முன்னொட்டுக்களை விதம் விதமாய் ஒட்டிப் பொருள் வேறுபாட்டை எளிதிற் கொணர்ந்து விடுவர். dispel, expel, impel, propel, repel என்பவை அப்படி உருவானவை தான். appeal (v.) என்பதும் இப்படி எழுந்தது தான், ஆனால், சற்று ஒலிப்பு மாற்றம் நடந்துள்ளது.

appeal (v.)
early 14c., originally in legal sense of "to call" to a higher judge or court, from Anglo-French apeler "to call upon, accuse," Old French apeler "make an appeal" (11c., Modern French appeler), from Latin appellare "to accost, address, appeal to, summon, name," iterative of appellere "to prepare," from ad "to" (see ad-) + pellere "to beat, push, drive" (from PIE root *pel- (5) "to thrust, strike, drive").

appeal (v.) ஓடு சேர்ந்து இன்னும் இரு சொற்கள் அதே பொழுது ஒலிப்பு மாறாது உண்டு,

appellant (n.)
"one who appeals from a lower to a higher court," 1610s, from Anglo-French, French appellant, noun use of present participle of French appeller "make an appeal" (Old French apeler), from Latin appellare "appeal to" (see appeal (v.)).,

appellate (adj.)
"pertaining to appeals," 1726, from Latin appellatus, past participle of appellare "appeal to" (see appeal (v.)).

மேலேயுள்ள எல்லாச் சொற்களுக்கும் அடிப்படை pellere எனும் இலத்தீன் வினையாகும். ஒரு குழாயின் வாயில் வெளியாகும் நீர்மத் தாரையைப் ”பீச்சி யடிக்கிறது” என்கிறோமே? நினைவில் வருகிறதா? இற்றைப் பேச்சுவழக்கிற் பீச்சலென்று திரித்தாலும், சங்க காலத்தில்  இது பிலிற்றல்>பிலித்தல்> பிலிச்சல்>பீச்சல் என்றே பலுக்கப்பட்டது. பிலிற்றின் மூலம் கொள்கல உள்ளடக்கத்தைப் புறந்தள்ளுவதை dispel என்ற சொல் காட்டுகிறது. இதைப் புறந் தள்ளு, ஒதுக்கித் தள்ளு என்று சொல்கிறோம். இடம், பொருள், ஏவல் புரிந்த இடத்தில் வெறுமே தள்ளு என்றுகூடச் சொல்கிறோம். பிலிறி யொதுக்கு என்பது சிறப்பாக இருக்கும். பிலிற்றின் (பீச்சின்) மூலம் கொள்கல உள்ளடக்கத்தை வெளிப்படுத்துவதைத் தான் expel என்ற ஆங்கிலச் சொல் காட்டுகிறது. இதை வெளித்தள்ளு, வெளிப்பீச்சு என்கிறோம் ஆனாலும் பிலிறித் தள்ளல்/பீச்சித் தள்ளல் என்பது சிறப்பாக இருக்கும்.

விளவக் கண்டங்களை (fluid quanta) விளவத்தின் உள்ளேயே வீசியெறிந்து அலசுவதை impel என்ற சொல் காட்டுகிறது. இதை அலசு என்றே இப்பொழுது சொல்கிறோம். இங்கும் நுட்பியல் ஒழுங்கு கருதி உட்குதல்= உள்ளே வைத்தல் என்ற பொருளால் பிலிறுட்கல் என்று சொல்லலாம். விளவக் கண்டங்களைத் தாரையாக்கி விளவக்கலனிலிருந்து பிலிற்றி, அதன்மூலம் விளவக் கலனையே எதிர்த்திசையில் உந்தவைப்பதை propel என்றசொல் காட்டுகிறது. விளவப் பிலிற்றலால் ஒருபக்கம் தள்ளுஞ் செய்கையைத் தடுத்து எதிர்ப்பதை repel என்ற சொல் காட்டுகிறது. இதை எதிர்த்தள்ளு என்றே சொல்கிறோம். (வெறுமே எதிரென்றுஞ் சொல்வதுண்டு.) இங்கும் ஒழுங்கு கருதி பிலிற்றெதிர்/ பீச்செதிர் என்று சொல்லலாம். இவற்றை வரிசைப் படுத்தினால்,

dispel = பிலிற்றொதுக்கு
expel = பிலிற்றித்தள்ளு
impel = பிலிற்றியுட்கு
propel = பிலிற்றியுந்து
repel = பிலிற்றெதிர்

என்றமையும் இதே பாணியில் தான் appeal, appellant, appellate ஆகியவற்றிற்குச் சொற்கள் அமைக்கலாம்,  (appeal க்கு எல்லோரும் சொல்லும் “மேல் முறையீடு” என்பதை நான் விளக்கமாகவே கொள்வேன். அது கலைச்சொல் அல்ல. நாம் எது கலைச்சொல், எது விளக்கம் என்பதில் தடுமாறுகிறோம்.)

appel>appeal = பிலிற்றேற்று.
appellant = பிலிற்று ஏற்றாளி
appellate court = பிலிற்று ஏற்று நயமன்றம்

முடிந்தால், http://valavu.blogspot.com/2014/02/blog-post.html என்ற இடுகையைப் படியுங்கள். ஆங்கிலம் பல்வேறு துறைகளுக்குப் பொதுவாகத்தான் தன் சொற்களைப் படைத்துக் கொள்கிறது. நாம்தான் பொறியியல் (engineering), மருத்துவம் (medicine), மானகை (management), வழக்காடல் (law practice) என வெவ்வேறு துறைகளுக்குத் தனித்தனிச் சொல்தேடிப் பாத்திகட்டிக் கொள்கிறோம். சொல்லாக்கத்தில் பல்லாண்டு இயங்கிவரும் நான் இதைச் செய்யவேண்டாம் என்று நெடுநாள் சொல்லிவருகிறேன். கேட்கும் பலரும் முன்வரத் தயங்குகிறார்.

அன்புடன்,
இராம.கி.

தும்பு (antenna)

antenna (n.)
1640s, "feeler or horn of an insect or other arthropod," from Latin antenna, antemna "sail yard," the long yard that sticks up on some sails, which is of unknown origin, perhaps from PIE root *temp- "to stretch, extend." In the entomological sense, it is a loan-translation of Aristotle's Greek keraiai "horns" (of insects). Modern use in radio, etc., for "aerial wire" is from 1902. Adjectival forms are antennal (1815), antennary (1833), antennular (1853).

temp PIE மூலம் பார்த்தால் "தும்பி" என்பதே போதுமென எண்ணுகிறேன். ஒரே தும்பி அலைவாங்கியாகவும் இருக்கலாம். அலைபரப்பியாகவும் இருக்கலாம். தனித்தனிச் சொற்கள் தேவையா? தவிர, இதுபோல் விளக்கம் கட்டுரைப் பத்திக்குள் வரவேண்டியது. நாம் கலைச்சொல்லையும் விளக்கத்தையும் குழப்பிக்கொள்கிறோம் என்பது என் நெடுநாளையக் கிடுக்கம் (criticism). 

நீர்வீழ்ச்சிதான் வேண்டும் அருவி வேண்டாம் என்போரை நான் மாற்ற முடியாது. இருந்தாலும் சொல்லவேண்டியதைச் சொல்லிவிடுகிறேன். தும்பு உள்ளது தும்பி. இது வண்டையும் தட்டானையுங் குறிக்கும். நான் பரிந்து உரைப்பது தும்பு. இதற்கு தும்பு= ஓரம், border, fringe; நரம்பு முதலியவற்றின் சிம்பு, frayed ends, as of a gut, “கொடும்புரி மயிர் தும்பு முறுக்கிவை நான்கும்” (சீவக 721 உரை); நார், fibre; வரம்பு, properiety, relevancy; கயிறு, rope, lether, ”ஆர்த்த தும்பறுத்து விடுப்ப”, (திருவாலவா. 33, 14); நெடுஞ்சி, cow thorn;  - என்ற பொருள்கள் உண்டு. இன்னொரு பொருளாக antenna என்பதைப் பரிந்துரைக்கிறேன். 

antenna = தும்பு
Dish attenna = தட்டுத் தும்பு
antenna aerial = வான் தும்பு
antenna aerial array = வான் தும்பணி
antenna array = தும்பணி
antenna coupler = தும்பிணைப்பி
antenna coupling = தும்பிணைப்பு
antenna tilt error = தும்புச்சாய்வுத் தவறு
antenna tranmit or receive = விடு/பெறு தும்பு

தமிழரும் தென்கிழக்கு ஆசியாவும்

 அங்கோர் வாட் என்பதைத் தமிழில் நகரவட்டம் என்று ஓர் இதழில் எழுதி யிருந்ததை மறவன்புலவு சச்சிதானந்தம் ஒருமுறை காட்டியிருந்தார். நகரவட்டம் என்று சொல்வதைக் காட்டிலும் நகர வாடி என்பது சிறப்பாக இருக்கும். அதற்கு ஒரு காரணமுமுண்டு. நகர என்பதில் எந்தத் தயக்கமும் வேண்டாம். அது தமிழ் தான். விக்கிப்பீடியாவினருக்கு அது சங்கதமாய்த் தெரிநதால் அது உண்மையாகிவிடாது. (நகரத்தின் தமிழ்மையை வேறோர் இடத்தில் விளக்கலாம்.) நகரம் என்பது கூடகோபுரத்திற்கும் பெரிய ஊருக்கும் சொல்லாகியிருப்பது தமிழிலுண்டு. இதுபோன்ற இயலுமையை வேறுமொழிகளிற் கண்டதில்லை. விண்நகரம் என்பது விதப்பாகப் பெருமாள் கோயில் கோபுரத்திற்கான பெயர். நாலாயிரப் பனுவலைப் படித்தவருக்குப் புரியும்.

வாட் என்பது வாடிக்குத் தொடர்பானது பற்றி விரிவாக விளக்கவேண்டும். அதற்குமுன் தென்கிழக்கு ஆசியாவில் இந்தியாவின் பங்கு என்றவுடன், பலராலும் தவறாகப் புரிந்துகொள்ளப் படும் ஒரு பொதுப் புரிதலைச் சொல்லவேண்டும். வரலாற்றில் இந்தோனேசியச் சைலேந்திரரின் கிளை மரபால் கம்போடியா வளர்ச்சி பெற்றது. இந் நாடுகளில் எல்லாம் பெரிதும் போனது தமிழ்வணிகரே. இங்கு சங்கதம் ஒருநாளும் வணிகமொழியாய் இருந்ததில்லை. தமிழ் வணிகரோடு இலக்கியம் நூல், வேதம் படித்த பெருமானர் சிலர் துணையாகப் போயிருக்கலாம். சிலர் தமிழ் அரசரின் சார்பாளராகவும் கூடப் போயிருக்கலாம். அவ்வகையில் தமிழோடு, சங்கதமும் கூடப் போயிருக்கலாம்.

அது அடிப்படையிற் துணை நுழைவே ஒழிய முதல் நுழைவு அல்ல. (ஆந்திரம் கலிங்கம் ஆகிய இடங்களிலிருந்து தென்கிழக்கு ஆசியா போன வணிகருக்கும் ”தமிழே வணிகமொழி” என்பது அங்குள்ள கல்வெட்டுக்களால் நன்றாகவே தெரிகிறது. அது சங்கதம் அல்ல. ஆந்திரர்/கலிங்கர் ஆகியவரோடு தமிழருக்கும் சேர்த்துக் கலிங் என்றே இன்றும் மலேசியாவில் பொதுப்படையான பெயருண்டு. தமிழர்க்கு விதப்பாகச் சோழியர் என்று பெயருண்டு.)

19 ஆம் நூற்றாண்டு இந்தியவியலாரின் தாக்கத்தால் குடியேற்றக்காரரோடு உள்நுழைந்த மேலையாய்வாளர் கல்கத்தாவிலிருந்து கிளம்பிய இந்தியத் தொடர்பாய் தென்கிழக்கு ஆசியாவிற் தெரியும் எல்லாவற்றையும் சங்கத மயமாய்க் காட்டி, (எழுத்து, பேச்சு எனப் பலவற்றில் சங்கதம் ஊடுறுவியதாம் :-))) தமிழ் அடித்தளத்தைக் குறைத்து வண்ணந் தீட்ட முயன்றார். இப்படி 19ஆம் நூற்ராண்டுத் தாக்கங்களை யாருமே மீளாய்வு செய்து தமிழரின் பங்களிப்பைச் சுட்டிக்காட்டவில்லை. விடுதலை பெற்ற நாளிலிருந்து இன்று வரை தமிழரும் மாற்றுப் பரப்புரையுஞ் செய்ததில்லை.

இற்றை இந்திய ஆட்சியாளர் தமிழைக் குறிப்பிடாது சங்கத உறவையே பெரிதும் அழுத்திச் சொல்வதும், தமிழக ஆட்சியாளரின் மெத்தனமுமே இந்த விட்டேறித்தனமான மூடிகப் போக்கிற்குக் காரணமாகும். தமிழகத்திற்கும் தென்கிழக்கு ஆசியாவிற்கும் இருந்த உறவை 1947 இலிருந்து தமிழக ஆட்சியாளர் எவரும் அழுத்தங் கொடுத்துப் பேசவேயில்லை. தமிழரைத் தென்னாப்பிரிக்கா, மொரிசியசு, பிஜி, மேற்கிந்தியத் தீவுகள் ஆகிய வற்றிற்குக் கொண்டுபோனதையும், அவரோடு உறவுகளைப் புதுப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதையும் எந்தத் தமிழக அரசு பேசியிருக்கிறது? நமக்கென ஒரு வெளியுறவுத் துறைத் தொடர்பு வேண்டுமென நான் பல காலஞ் சொல்லிவந்திருக்கிறேன். அதில் சேர்ந்தது தான் தென்கிழக்கு ஆசியாவிற்கும் நமக்கும் உள்ள உறவை, “நெல்லும் தமிழரும், தென்கிழக்காசியாவும்” என்ற முடிவுறாத தொடரிலும், ”Candi Borobudur- பொதியிலார் சாமிநடையும்,  வைகறையும்” என்ற தொடரிலும் பேசியுள்ளேன். இன்னும் நிறைய எழுதமுடியும்.

தமிழ்நாட்டுத் தமிழர் இதை உணர்ந்தது போல் இல்லை. இல்லையென்றால், இன்னும் சென்னைக்கும், இரங்கோன்/மாந்தளைக்கும், சென்னைக்கும், தக்குவாபாவிற்கும், சென்னைக்கும், ஃப்னோம்பெங்கிற்கும், சென்னைக்கும் சியாம்ரீப்பிற்கும், சென்னைக்கும், சைகோனுக்கும், சென்னைக்கும் சாகர்த்தாவிற்கும், சென்னைக்கும் பலெம்பாங்கிற்கும், சென்னைக்கும் அட்சயமுனைக்கும், சென்னைக்கும், ஹனோய்க்கும்  இத்தனை யாண்டுகளில் பறனைகள் (planes) விட்டிருக்க வேண்டுமே? தமிழக அரசு என்றுதான் விழிக்கும்? 73 ஆண்டுகள் வாய்மூடி மோனியாய் இருப்பதா? நமக்கும் தென்கிழக்கு ஆசியாவிற்கும் இருக்கும் உறவைப் புதுப்பிக்க ஏன் தயங்குகிறார்?

புரியவில்லை.

அன்புடன்,
இராம.கி.

அமனிறை - ammonite nautilus

முதலுயிரி (Protozoa), புரையுடலி (Porifera), குழிக்குடலி (Coelentterata), மெல்லுடலி (Mollusca), கணுக்காலி (Arthropoda), தண்டுடை (Chordata) ஆகிய பொலியங்களில் (Phylum; பொலிதல்=தோன்றி மிகுதல். கணமும் பொலியமும் ஒரே பொருளன.) மெல்லுடலி வகையில் வயிற்றால் நகரும் அகட்டுக்காலி (gastropoda; அகடு= வயிறு) வகுப்பில் ammoniteகளும், nautilusகளும் அடங்கும். பொதுவாக இவற்றைக் கடல்நத்தைகள் என்பார். நிலநத்தைகள் தம்வயிற்றையே கால் போல் பயனுறுத்தி முன்தள்ளிப்போவதால் நத்தைப்பெயர் ஏற்பட்டது. நுந்துவதென்பது தமிழில் முன்தள்ளுவதைக் குறிக்கும். நுந்து>நந்து>நத்து> நத்தை என இச்சொல் வளர்ச்சிபெறும். நிலநத்தைகளோடு ஒப்பிட்டு, இரண்டிற்கும் முதுகிற் கூடுகளிருந்ததால், மேற்சொன்ன ’கடல்நத்தைகள்’ என்ற பொருள்நீட்சி ஏற்பட்டது.

நத்தைக்கூடுகள் சிறப்பான வளர்ச்சிகொண்டவை. வடிவியலில் (geometry) 360 பாகையில் சுற்றிவரும்போது ஒரேநீள ஆரங் கொண்டிருந்தாற் கிடைக்கும் வடிவம் வட்டமாகும். இதில் வளைச்செலுத்தம் (turning process) மட்டுமே நடைபெறுகிறது. மாறாக ஒவ்வொரு பாகைக்கும் வளைச்செலுத்தத்தோடு சீரானமுறையில் ஆரத்தின் நீளமுங்கூடி வளருமானால், வளைச்செலுத்தம் + ஆரநீட்டம் ஆகிய செலுத்தங்களால் புரிச்சுருவை (spiral curve) என்ற புதுவடிவம் கிடைக்கும். அடிப்படையில் வட்டமென்பது மூடிய சுற்று (closed cycle). புரிச் சுருவையோ மூடாத சுற்று (un-closed cycle). ஒவ்வொரு சுற்றையும் புரியென்றே தமிழிற் சொல்வர். புரிகளுக்குள் நந்தைகள் பதுங்குவதும் வெளிவருவதுமாய் தங்களின் சேமத்தை (safety) நிலைநிறுத்திக் கொள்கின்றன. கூடுகள் வீடுகளாய்த் தோற்றமளிக்கும்.

நாம் பெரிதும் பயன்படுத்தும் சங்கும், கடல்நந்தைகளில் ஒன்றான [துருவலைக் (Turbinella) குடும்பஞ் சேர்ந்த] துருவலைப் புருவம் (Turbinella pyrum) எனும் கடல்நத்தையின் (sea snail with a gill and an operculum, a marine gastropod mollusk in the family Turbinellidae) முதுகுக்கூடு தான். சங்கிற்கும் நந்தென்ற பெயருண்டு. ”விளங்குகொடி நந்தின் வீங்கிசை” என்ற சிலம்பு 26:203 வரியால் நந்தென்ற சொல் சங்கிற்கு இணையாய்ப் பயன்பட்டது விளங்கும். கடல்நத்தைகளில் ஒன்றான ammoniteகள் இன்று அழிந்துபோனதாகவே பலருஞ் சொல்கிறார். nautilusகள் இன்றுமுள்ளன.

”Ammonoids are an extinct group of marine mollusc animals in the subclass Ammonoidea of the class Cephalopoda. These molluscs are more closely related to living coleoids (i.e., octopuses, squid, and cuttlefish) than they are to shelled nautiloids such as the living Nautilus species. The earliest ammonites appear during the Devonian, and the last species died out during the Cretaceous–Paleogene extinction event. The name "ammonite", from which the scientific term is derived, was inspired by the spiral shape of their fossilized shells, which somewhat resemble tightly coiled rams' horns. Pliny the Elder (d. 79 AD near Pompeii) called fossils of these animals ammonis cornua ("horns of Ammon") because the Egyptian god Ammon (Amun) was typically depicted wearing ram's horns.[1] Often the name of an ammonite genus ends in -ceras, which is Greek (κέρας) for "horn". என்று விக்கிப்பீடியாவில் சொல்லப்படும். 

அமன் என்பது எகிப்தியரின் ஆண்தெய்வம். (நம்மூர் அம்மன்களோடு இதை ஒப்பிட்டுக் குழம்பக்கூடாது.) இதன் தலையில் கொம்பு இருக்குமாம். அக் கொம்பைப் போல் ammonite கூடு இருப்பதால், இப்பெயரிட்டிருக்கிறார். கொம்பை ஆங்கிலச் சொற்பிறப்பியலில் ”Old English horn "horn of an animal; projection, pinnacle," also "wind instrument" (originally one made from animal horns), from Proto-Germanic *hurnaz (source also of German Horn, Dutch horen, Old Frisian horn, Gothic haurn), from PIE root *ker- (1) "horn; head" என்றுசொல்வர். கொம்பிற்கு கோடு, இரலை, ஆம்பல், வயிர் என்ற சொற்கள் தமிழிலுண்டு. இரு>இறு>இற என்பது வளைதலைக் குறிக்கும். (இரு>இரல்>இரலை. இதை இரளை என்றுஞ்சொல்வர்.) இறவில் பிறந்த சொற்கள் இறவு, இறால் போன்றவை. இவையும் வளைவுப் பொருளில் எழுந்தவை. இறாலும் கடல்நத்தையோடு தொடர்புள்ளதே. இறையும் வளைவைக் குறிக்கும். ammonite க்கு என் பரிந்துரை அமனிறை தான்.

பல நுல்லிய (million) ஆண்டுகளுக்கு முன், மாந்தர் இங்கு வந்துசேருவதற்கும் முன், இற்றை வடவிந்தியா ஒரு கடலாயிருந்தது. அதை டெதிசுக் கடல் (Tethys sea) என்று இற்றை அறிவியல் அழைக்கும். கோண்டுவானாக் கண்டம் உடைந்து இற்றைத் தென்னிந்திய நிலம் வடமேற்கே நகர்ந்து ஆசியக் கண்டத்தை மோதிய போது டெதிசுக் கடல் வழிந்து இமையமலைத் தொடர் உயர்ந்தது. இன்றைக்கு நாம் காணும் இமைய மலையில் பல்வேறு கடற் படிவங்கள், குறிப்பாக அமனிறைக் கற்கள், ஆற்றுப் படுகைகளில் கிடைத்த வண்ணம் உள்ளன. இமைய மலைப்பக்கம் சுற்றுலாவும் எல்லோரும் இதை உணரலாம். மணாலி, சிம்லா, நைனிடால், தார்ஜிலிங், கேங்டோக், கட்டை மண்டு (காத்மண்ட்) ஆகிய இடங்களில் அமனிறைக் கற்களை வாங்கச் சுற்றுலாப் பயணிகள் பெரிதும் விழைவர்.

திருமாலின் நூற்றெட்டுப் பதிகளில் ஒன்று திருச்சாலக் காமம் (சங்கதத்தில் சாலக்காமம்>சால க்ராமம்>சாள க்ராமம் என்று இது திரியும்). பனிமலையில் இருந்து வழிந்தோடும் கண்டகி ஆற்றங்கரையில் சால மரங்கள் நிறைந்த கம்மம் சாலக் கம்மம்>சாலக் காமம். [யால/ஆச்சா மரமே (Hardwickia binata) சாலமரமென்று சிலரும், குங்கிலிய மரமே (Shorea robusta) சாலமரமென்று வேறு சிலரும் சொல்வர். தெற்கே குங்கிலியம் வளர வாய்ப்புக் குறைவு. வடக்கில் இருந்து வணிகத்தில் வரவேண்டும்.} சாளக் கிராமம் என்றே அமனிறையைத் தமிழகத்தில் விண்ணவ நெறியாளர் (வைணவர்) சொல்வர். இது கண்டகி யாற்றில் கிடைக்கும் ஒருவிதக் கருஞ்சாயக் கல்லைக் குறிக்கும். It is blackstone containing a fossil ammonite. துல்லியங் கருதியே அமனிறை என்ற சொல்லை இங்கு நான் பரிந்துரைத்தேன்.

இனி nautilusக்கு வருவோம். இதற்குச் சொல் காண்பது எளிது. The nautilus (from the Latin form of the original Ancient Greek: ναυτίλος, 'sailor') is a pelagic marine mollusc of the cephalopod family Nautilidae, the sole extant family of the superfamily Nautilaceae and of its smaller but near equal suborder, Nautilina. நத்து, நந்து, நுகு>நகு>நாகு என்ற சொற்கள் முன் தள்ளி நகர்வதைக் குறிப்பன. நுகும் வினை, நுகு>நுகல்>நகலென விரியும். நகல்தல் நகர்தலாகி move என்பதற்கு இணையாய்ப் பயன்படுத்துகிறோம். நகலும் உயிரி நகலி. நாகு>நாவு>நாவாய் = துடுப்பால் முன் தள்ளும் கப்பல். நாகுதல்>நாவுதலை ஒட்டிப் பலசொற்கள் தமிழிலுள்ளன. அவற்றை விரிக்கின் பெருகும்.

நில நத்தைக்கான ஆங்கிலச்சொல் snail (n.) Old English snægl, from Proto-Germanic *snagila (source also of Old Saxon snegil, Old Norse snigill, Danish snegl, Swedish snigel, Middle High German snegel, dialectal German Schnegel, Old High German snecko, German Schnecke "snail"), from *snog-, variant of PIE root *sneg-"to crawl, creep; creeping thing" (see snake (n.)). The word essentially is a diminutive form of Old English snaca "snake," which literally means "creeping thing." Also formerly used of slugs. Symbolic of slowness since at least c. 1000; snail's pace is attested from c. 1400 என்றமையும். ஆங்கில snail என்பது நம்மூர் நகலியின் திரிவே. இதே முறையில் nautilus என்பதை நத்திலி என்று சொல்லலாம்.

அமனிறைகளும், நத்திலிகளும் பற்றி நமக்கு ஒன்றும் தெரியாதென எண்ண வேண்டாம். ஆழ்ந்தால் விவரங் கிடைக்கும். நம் மரபோடு பொருந்திய நல்ல சொற்களை உருவாக்க முடியும்.

அன்புடன்,
இராம.கி.   .

algorithm, formula, authentication, secure authentication, encryption

2004 இல்  algorithm, formula, authentication, secure authentication, encryption என்ற் ஆங்கிலச் சொற்களுக்கு இணையான தமிழ்ச்சொற்களை, ஆத்திரேலியா நண்பர் முகுந்தராசு ஒருமுறை கேட்டார். அவருக்கெழுதிய மறுமொழியை, இன்றும் பொருந்துமென்ற நம்பிக்கையில், மீளப் பதிவிடுகிறேன்.   
-------------------------
algorithm = அல்கொரிதம்; இது அல்கொவாரிசுமி என்ற அரேபிய அறிவியலார் பெயரால் ஏற்பட்டது. இதை அப்படியே எழுத்துப் பெயர்த்து எழுதுவது தான் சிறப்பு; அப்படி எழுதுவதால் அவருக்கு நாம் கொடுக்கும் மதிப்பு நிலைக்கிறது. இதை மாற்றுவது சரியல்ல.

form = உருவம்; format = உருவடம்; formula = உருவல்; (வாய்ப்பாடு என்று முன்னால் சொல்லியதுண்டு. ஆனால் இங்கே இணைந்துள்ள மற்ற சொற்களைத் தொகுத்துச்சொல்ல அது வகைசெய்யாக் காரணத்தால் இப்பொழுது அதைத் தவிர்க்கிறேன்.) to formulate = உருவலி, உருவலித்தல்; formulation = உருவலிப்பு; formulator =உருவலிப்பவர்

மூன்றாம் சொல்லிற்கு வருவோம். யாத்தல் = கட்டுதல்; உருவாக்குதல்; யாப்பு = கட்டுவதற்கான வழிமுறை; (procedure by which authoring takes place.) இது ஏதோ கவிதைக்கு மட்டும் என்றும் எண்ணுவது தொல்காப்பியத்தின் படி தவறு. செய்யப் படுகின்ற, கட்டப் படுகின்ற எல்லாவற்றிற்கும் உள்ள வழிமுறை யாப்பு. இதில் சட்டதிட்டங்களும் அடங்கும் தான். யாக்கம் = one which is authored; யாத்தோர் = author = உருவாக்கியவர்; கட்டுவித்தவர்; யாத்து(மை) = authorship; authority = யாத்துரி(மை) (உருவாக்கியதால் வந்து சேர்ந்த உரிமை, இந்த உரிமையை இன்னொருவருக்குக் கொடுக்கிற போது, யாத்துரிமை என்பது வழிப்படும் உரிமையும் ஆகிறது.

யாத்திகாரம்>ஆத்திகாரம்>ஆதிகாரம்>அதிகாரம் (வடமொழித் திரிவு; பின் தமிழ் அப்படியே எடுத்துக் கொண்டது. அதித்தலில் விளைந்த அதிகாரம் இதோடு சேர்ந்துகொண்டது.). ஒரு நாட்டின் கட்டமைச் சட்டம் (constitution) மக்களின் நிகராளர் (representative)களால் யாக்கப் படுகிறது. யாக்கப்பட்டதால் சில உரிமைகள் குடிமக்களுக்கும், சட்ட மன்ற உறுப்பினர்களுக்கும், வெவ்வேறு அரசப் பணியாளர்களுக்கும் கொடுக்கப் படுக்கின்றன.

அரச யாத்துரி(மை) - state authority - இப்படி வருவதே. இதேபோல குழுமங்கள், நிறுவனங்கள், குழுக்கள், இன்ன பிறவிலும் யாத்துரி(மை)கள் - authorities - வழங்கப் படுகின்றன. யாக்கம் செய்தவர் போக மற்றவருக்கும் இப்படி வழங்கப் படுவதால் யாத்துரி(மை) கிடைக்கிறது. யாத்தவர் போலவே இவர்களும் கருதப்படுகிறார்கள்; அதன் காரணமாகவே இவர்களுக்கு பொறுப்பும் ஏற்பட்டு விடுகிறது. யாத்தல் வினையை மறந்து வெறுமே அதிகாரம் என்று திரிவுபட்ட  வடமொழி வழக்கில் நாம்சொல்லத் தலைப் பட்டதால் தான் அதிகரிக்கின்ற என்ற ஆணவப் பொருள் உள்ளே வந்து விட்டது. யாக்கம் என்பது கட்டிக் கொண்டிருப்பது. கட்டி முடிந்தது

யாத்து/ஆத்து எனப்படும். அதுவே சகரம் சேர்ந்து சாத்து என்றும் சொல்லப் படும். சாற்று = சொல்லு என்ற சொல்லில் இருந்து சாற்றம்>சாத்தம்> சாத்ரம்>சாத்திரம் வந்தது போல, எழுதியதும் கூடச் சாத்தம் என்றே சொல்லப் பட்டது. சாத்தில் கையிடுவது கைச் சாத்திடுவதாயிற்று. கைச்சாத்திடுதல் = to lay signature, to sign; சாத்துக்கை>கைச்சாத்து = signature. கைச்சாத்திடுதல் என்பது யாத்தவர் தன் அடையாளங் காட்டல்; (காட்டாக சம்பந்தர் தேவாரப் பதிகத்தின் கடைசிப் பாட்டில் சம்பந்தன் என்ற பெயரை வைத்திருப்பார்; ஆழ்வார் பலரும் தம் பதிகங்களில் தம்பெயரை இடுவார்; கருநாடக இசை மேதைகள், கோபால கிருட்டிண பாரதி இன்னும்பல இசை மேதைகள் தம் பாடல்களில் அடையாளம் காட்டுவார். ஓவியங்களில் இது போல யாத்தவரின் அடையாளம் - இவர்தான் யாத்தார் என்று குறிப்பதற்கு - ஏற்ப இருக்கும்.

கைச்சாத்து உள்ள பொருள் போலியன்று, உண்மையானது, கைச்சாத்தை இன்னொருவர் எளிதாக இடமுடியாதென்று அக்காலத்தில் எண்ணினார். எனவே கைச்சாத்துக் கொண்ட பொருள் authenitic. ஆங்கிலத்தில் சொன்னால் something that is authentic is something that has the authority of its original creator. கைத்தம், கைத்தலம் என்பது உள்ளங்கை, மற்றும் விரலடையாளங்களை, அடவுகளைக் குறித்தது. கைத்தம்>ஹைஸ்தம்>ஹய்ஸ்தம்>ஹஸ்தம்>அஸ்தம் என்று வடமொழியில் திரியும். மீண்டும் அதை தமிழில்  வாங்கி அத்தம் எனத் திரிப்போம். இத்திரிவில் கூடவே metathesis - சேர்ந்து கைச்சாத்து>அச்சாத்து> அத்தாச்சி>அத்தாட்சியாகி வந்து நிற்கும்.] (கைச்)சாத்துமை = authenticity; (கைச்)சாத்திடுதல் = authenticate; (கைச்)சாத்தீடு = authentication

secure= சேமுறுதி; சேமம் என்பது safety; நல்ல நிலையில் இருப்பது. ஒரு பொருள் கெடாமல், கேடுதராமல், உள்ளது உள்ளபடியிருந்தால் சேமமாய் இருக்கிறது என்று சொல்லுவோம். பொருளைச் சேர்ப்பதையும் சேமித்தல் என்கிறோம்; ஏனெனில் கேடு வராமல் அது காக்கிறது. அந்த நல்ல நிலையை உறுதி செய்வது to secure எனப்படும். i.e to make it safe சேமத்தை உறுதி செய்தல் - சேமுறுத்தல். இதன் பெயர்ச்சொல் சேமுறுதி. சேமுறுத்தர் = security personnel.

தமிழ்போன்ற மொழியில் மூன்றசைக்கு மேற்பட்டால் சொல்லை ஆளுகின்ற எளிமை குறைந்துவிடும். கூடியமட்டும் ஈரசையில் இருப்பது நல்லது. இப்பொழுது secure authentication என்ற ஆங்கிலச்சொற்றொடர் சரவலான கூட்டுச்சொல். சேமுறுதியையும் கைச்சாத்தீட்டையும் சேர்த்தால் அவ்வளவு தான்; நம் வாய் கொள்ளாது. எனவே சேம, கை என்ற முன்னொட்டுக்களை மறைபொருளாக்க வேண்டியது தான். வேறு வழியில்லை. எனவே கீழுள்ளதைப் பரிந்துரைப்போம்.

சாத்துமை= authenticity; சாத்திடுதல் = authenticate [ஒரு நோடப் பொதுவரின் (notary public) முன் சாத்திட்டு ”இவ்வாவணம் உண்மை” என விளம்புகிறோம்.) சாத்தீடு = authentication; உறுதிச் சாத்தீடு = secure authentication [ஒரு நோடப் பொதுவரின் முன்னால் சாத்திட்டு, கூடவே நம் குழும முத்திரையும் (company seal)- இட்டு ”இவ்வாவணம் உறுதியாய் உண்மை” என அறுதியிட்டு விளம்பு கிறோம்]; சாத்தீட்டைச் சேமுறுத்தல் = to secure authentication

encryption = கரப்பீடு; உள்ளே ஒரு செய்தியைக் கரந்து வைத்துக் குறியிடுவது encryption.

அன்புடன்,
இராம.கி.