Wednesday, October 14, 2020

சதயம்

நண்பர் ஒருவர் சதயத்தின் பொருள் கேட்டிருந்தார். ஒருவேளை அந்த நாட்காட்டில் (நட்சத்திரத்தில்) அவர் பிறந்தாரோ, என்னவோ? (இப்படிப் பலரும் கேட்கிறார். எனக்குத் தான் விளக்கம் சொல்லப் பொழுதில்லை. ஒவ்வொரு விளக்கத்திற்கும் நான் அலையவேண்டியுள்ளது. வழக்கம் போல் தமிழ், சங்கதம் என இருவகையிலும் அலையவேண்டும்.) இனிச் சதயம் பார்ப்போம்.  27 விண்மீன் கூடங்களில் இது 24 ஆவது. இதை சங்கதத்தில்   Shatabhishak அல்லது Shatataraka என்பார். தமிழில் இதைச் சுருக்கிச் சதயம் என்பார். சதம் = நூறு  bhishak = பண்டுவர்.  Śatabhiṣak means “comprising a hundred physicians.” 

உடையக்கூடிய (கல் போன்ற) ஏதோவொன்றைக் கீழே போடுகையில் ஒன்று பலதாவதுபோல், வலிந்து கீழிட்டு நுறுக்கும்> நொறுக்கும் போது நூறாகிறது. பொடிப்பொடியாகிறது. நூறெனும் சொல்லிற்கு சங்க இலக்கியங்களில் இப்பொருள் நெடுகவுள்ளது. நூறு>நீறு=பொடி. நுறுக்குவதற்கு இன்னொரு சொல் சதைத்தல்> சதாய்த்தல். “போட்டு சதாய்ச்சிட்டான்பா” என இன்றுஞ் சொல்வோம். சதைத்தலின் இன்னொரு வடிவம் சாத்துதல். சதைத்தலிலெழுந்த வடசொல் சதம். சங்க காலத்தில் தமிழருக்கு வடக்கே (இற்றை மராட்டியக் கோதாவரிக் கரையில் ஔரங்காபாது அருகில்) படித்தானத்தைத் (Paithan) தலைநகராய்க் கொண்ட நூற்றுவர் கன்னர் (பாகதத்தில் சதகர்ணி) ஆண்டார். தமிழகத்தையும் மகதத்தையும் வணிகத்தால், இடையாற்றங்களால், இணைத்தவர் இவரே. எதிரிகளை நூறும் அடைப்பெயரை இவர் பெற்றார். கன்னர் (= கருநர்) என்பது சேரர்/சோழர்//பாண்டியர் போல் ஓர் இனக்குழு அடையாளம். 

தமிழிய, வடவிந்திய மொழிகளிடையே எண்களில் இணைச்சிந்தனை நிலவியது நெடுகவும் உண்மை. அவை தனித்தனியே தேர்ந்துகொண்ட சொற்கள் தாம் வேறு. மேலைச்சொல்லும் நூறுதல். சதைத்தல் போலவே அமையும்..100 க்கான மேலைச்சொற்கள் கொத்தற் கருத்தில் எழுந்தவை. ஆங்கிலச் சொற்பிறப்பியல் அகரமுதலி பொருள்கூறாது வெறுமே சொல் இணைகளை மட்டுங் காட்டும். Old English hundred "the number of 100, a counting of 100," from Proto-Germanic *hundratha- (source also of Old Frisian hundred, Old Saxon hunderod, Old Norse hundrað, German hundert); first element is Proto-Germanic *hundam "hundred" (cognate with Gothic hund, Old High German hunt), from PIE *km-tom "hundred," reduced from *dkm-tom- (source also of Sanskrit satam, Avestan satem, Greek hekaton, Latin centum, Lithuanian simtas, Old Church Slavonic suto, Old Irish cet, Breton kant "hundred"), suffixed form of root *dekm- "ten. கொத்தலும் சாத்தலும் ஒருபொருள் கொண்டன. சகரமும் ககரமும், ஹகரமும் மேலைமொழிகளில் போலிகள். ஒரு பக்கம் ககரம் சகரமாக, இன்னொரு பக்கம் ககரம் ஹகரமாகும். பொருள் ஏதோ ஒன்றுதான்.

அடுத்து bhishak என்பதை Bhiṣaj என்னும் சங்கதச் சொல்லில் இருந்து எடுப்பர். இதன் விளக்கம் கீழே.

Bhiṣaj (भिषज्) refers to a “physican” or “doctor”, as defined in the 13th-century Raj Nighantu or Rājanighaṇṭu (an Ayurvedic encyclopedia). Accordingly, “A physician (bhiṣaj) capable of diagnosing a disease, after consulting this treatise (Rājanighaṇṭu), analysijng the various signs, symptoms, examinations etc., can select an appropraite drug (auṣadha) of choice for his patient. As, now, he is in a position to know all about the drugs and their characteristics. ‘Hence this Nighaṇṭu-Rāj is superior to all’. [...] A physician (bhiṣaj) coming across with the names of the drugs , having multiple meanings such as Śiva, Śyāmā, Samaṅgā etc. should decide about an appropriate drug on the basis of reference, action, rasa, vīrya, its use in a particular recipe et.c Above all,m a physician is also advised to use his common sense for accepting a particular drug by its particular synonym”.

Source: Shodhganga: The Caraka Saṃhitā and the Suśruta Saṃhitā

Bhiṣak (भिषक्) or Bhiṣaj.—In the Caraka and the Suśruta Saṃhitās, the physician is addressed as bhiṣak, vaidya or cikitsak and these terms are used interchangeably. However, the term bhiṣak is of relatively more frequent occurrence. The term vaidya, which is derived from “vidya” or knowledge, is generally used for the learned. It also implies one who is a follower of the Vedas or well-versed in them. The physician increasingly came to be known as vaidya from the time of the Epics. A.L. Basham points out that since the word is related to Veda, the term vaidya has religious overtones which the term bhiṣaj lacks.

Bhiṣaj  என்பதை (ab)bhi - saj என்று உடைத்துப் பிரித்து (ab)bhi என்பதில் வலிந்து (ab) ஐச் சேர்த்து ”மேல்” என்ற பொருளைச் சொல்வர். saj என்பதற்குக் ”பூசு” என்று பொருள் சொல்வார். அதாவது ஏதேனும் காயம் ஏற்பட்டால் புண்ணின் மேல் மருந்து பூசி, பச்சிலை வைத்துக் கட்டுபவரைக் குறிக்கும் என்று சுற்றி வளைத்துப் பொருள் சொல்வார். இச்சொல் இருக்கு வேதத்தில் பயின்று வருகிறது என்றும் சொல்வார். இப்படிச் சொல்லை மூன்றாய் உடைத்துப் பொருள் சொல்வது நமக்குச் சுற்றிவளைத்து மூக்கைத் தொடுவது போல் இருக்கிறது. இதற்கும் தமிழ் ஆதாரமோ என்ற எண்ணம் வந்துவிடுகிறது. பேசாமல் ”பூசகர்” எனும் தமிழ்ச் சொல்லைச் சொல்லிப் போகலாம். மூன்று விதப் பூசகர் நடைமுறையில் உண்டு. முதலில் வருபவர் கோயிலில் இறைவன் திருமேனிக்கு நெய், (ஒரு காலத்தில் அரத்தம், கொழுப்பு), எண்ணெய். சந்தனம் போன்ற பூசைப் பொருள்களைப் பூசுபவர். திருமேனியைக் குளிப்பாட்டி அழகு செய்பவர். பூவுஞ் சூடுபவர். பூசித்தல், பூசை, பூசாரி போன்ற சொற்களைச் சங்கதத்தில் தேடுவது வீண்வேலை. ஆகுதியிட்டு வேள்வி நடத்தும் அவருக்கு, பூசை கிடையாது, அதைத் தென்னிந்தியாவில் தான் கற்றார். அடுத்தவர் ஒப்பனைப் பொருள் பூசுபவர், ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் செய்பவர்,. இன்று திருமணங்களுக்கு முன்னால் ஒப்பனை வேலை கனக்க நடக்கிறது. மூன்றாமவர் மருந்துப் பொருள்களைப் பூசி பச்சிலை காட்டுபவர். பூசகர்>பிசாரகர் ஆவார். (பூசலார் நாயனார் எந்தவகை என்று தேடவேண்டும்.) தமிழ்நாட்டில் பண்டுவரின் ஒரு வேலையாய்ச் சொல்லப்படும்.

மருந்துப் பூசகர் வித்தகருக்குச் (வைத்தியருக்குச் (https://valavu.blogspot.com/2020/07/blog-post_13.html) சற்று கீழானவர் என்றே குமுக நடைமுறை உள்ளது.. மலையாள ஆயுர்வேதத்தில் பிஷாரடி என்று சொல்வர். கொடிவழியாய் வருங்கலை. குமரிமாவட்டத்திலும் உண்டு. 

Shatabhishak = நூறு பூசகர். நூறுபூசக நாட்காட்டில் (சதய நட்சத்திரத்தில்) இராசராசன் பிறந்தானாம். அதனால் தஞ்சைப் பெரியகோயிலில் சதயத் திருவிழா நடைபெறும்.  

நூறு பூசகர் குழுமியதுபோல் கொசகொச என்று இருந்ததால் இந்த வீண்மீன் கூட்டத்திற்கு இப்படிப் பெயர் வைத்தார் போலும். வானியலார் தான் விடை சொல்லவேண்டும். இதன் படம் ஆங்கில விக்கிப்பீடியாவில் உள்ளது.  Tuesday, October 13, 2020

சில பட்டங்கள் (degrees)

”இவைபோன்ற பட்டங்களை தமிழில் எப்படி எழுதுவது? “ என்று ஒரு பட்டியலைக் கொடுத்து நண்பர் Ingersol Selvaraj கேட்டார். அதில் கொடுத்த பல பட்டங்கள் தமிழில் ஏற்கனவே அறியப்பட்டவை தாம்.  இருப்பினும் பலவும் தவறாய் மொழியாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளன. துல்லியம் கருதி வேறுசில சொற்களை நான் பயன்படுத்துவேன். என் பார்வையில் இப்பட்டங்களின் தமிழாக்கத்தைக் கீழே தந்துள்ளேன். இவற்றை ஏற்பதும் ஏற்காததும் அவரவர் உகப்பு. 

Bachelor of Arts = B.A  இளங் கலையியல் (இதில் மொழி, பொருளியல், வரலாறு போன்றவை வந்து சேரும்.)

Bachelor of Business Administration = BBA இளம் பொதின அமைத்தியல்

தமிழில் business என்பதைப் பலரும் வணிகம், வியாபாரம், பிசினெசு, நிர்வாகம் என்றெலாம் எழுதுவர், அப்படி எழுதுவது நம்மைப் பெரிதும்  வளர்க்காது, business என்பதற்கு ஒரு தனிச்சொல் தேடாது, வேறு சொற்களை வைத்து நாம் நெடுங்காலம் ஒப்பேற்றி வருகிறோம். 20 ஆண்டுகளுக்கு மேல், ஒரு தனிச்சொல்லை இதற்காக நான் புழங்கி வருகிறேன். இதுவரை எந்தச் சிக்கலும் நான் அதில் காணவில்லை. என் கட்டுரைகள் படித்தவருக்கு அது தெரியும். அதே பொழுது பரவலாய் இச்சொல் புழங்கவில்லை தான். இனி விளக்கத்திற்கு வருவோம்..   

ஆங்கிலத்தில் business (n.) Old English bisignes (Northumbrian) "care, anxiety, occupation," from bisig "careful, anxious, busy, occupied, diligent" (see busy (adj.)) + -ness. The original sense is obsolete, as is the Middle English sense of "state of being much occupied or engaged" (mid-14c.), the latter replaced by busyness. Johnson's dictionary also has busiless "At leisure; without business; unemployed." Modern two-syllable pronunciation is 17c.

Sense of "a person's work, occupation, that which one does for a livelihood" is first recorded late 14c. (in late Old English bisig (adj.) appears as a noun with the sense "occupation, state of employment"). Sense of "that which is undertaken as a duty" is from late 14c. Meaning "what one is about at the moment" is from 1590s. Sense of "trade, commercial engagements, mercantile pursuits collectively" is first attested 1727, on the notion of "matters which occupy one's time and attention." In 17c. business also could mean "sexual intercourse."

என்று சொல்வார். busy (adj.) என்பதைக் கீழக்கண்டவாறு வரையறுப்பார்.Old English bisig "careful, anxious," later "continually employed or occupied, in constant or energetic action" cognate with Old Dutch bezich, Low German besig, but having no known connection with any other Germanic or Indo-European language. Still pronounced as in Middle English, but for some unclear reason the spelling shifted to -u- in 15c.

busy என்பதில் sense of occupied என்பதே முகன்மை. தமிழில் ஒரு குறிப்பிட்ட  விதயத்தில் பொதிந்து கிடப்பதாய்ச் சொல்வது occupation தான். பொதிதல் = நிறைதல், சேமித்தல், உள்ளடக்குதல், மறைத்தல், பிணித்தல். கடைப்பிடித்தல், to occupy என்று பொருள்கொள்ளும்.. பூரித்தல் என்பதும் கூட நிறைந்து கிடத்தலே. பொதிநம் என்பது பொதிந்து கிடக்கும் நிலை, (கொங்குநாட்டில் பேச்சுவழக்கில் முசுவாய் இருப்பதாய்ச் சொல்லுவர்.  முழுதிக் கிடப்பது முழுது>முழுசு>முய்சு>முசு. சிவகங்கைப் பக்கம் மும்முரமாய் இருப்பதாய்ச் சொல்லுவர். முழுகிக் கிடப்பது மும்முரம் ) ஒரு business இல், (அது நிறுவனம், சிறு வணிகம், செய்யும் வேலை என எதுவாய் இருந்தாலும்) வேலை செய்வோர் அவரவர் கருமமே கண்ணாய் இருப்பார். நிறுவனம் என்பது சட்டதிட்டங்களால் நகர்கிறது. அவரவர் பொதிந்து கிடப்பதால் இது நடக்கிறது. பொதிநம் என்ற பெயர்ச்சொல் தொழிலையும், நிறுவனத்தையும் குறிக்கும் . பலநேரம் நகர ஓசையை, னகர ஓசையாய் மாற்றி ஒலிப்போம்.  அதன்படி, இங்கு பொதிநம்> பொதினம் ஆயிற்று.

 அதேபோல் administration என்பதைப் பலரும் நிர்வாகம் என்றே சொல்லிவருவர், அது நிறுவாகத்தின் மறு வழக்கு. to institute என்பதே அதன் பொருள். அதன் பொருளை மாற்றி நிர்வாகம் என்று இப்போது பயில்கிறார். அதுவும் தவறான சொல். administration இற்கெனத் தமிழ்ச்சொல் ஏற்கனவே தமிழில் உண்டு. அதை மீண்டும் புழங்கலாம். 2000 ஆண்டுகள் முன், அமைச்சர் என்ற சொல் இக்கால இந்திய ஆட்சிப்பணி அலுவலர்/அதிகாரிகள் (IAS) போன்றோரையுங் கூடக் குறிக்கும். இதே சொல் பாகதம்/பாலியில் அமாத்ய என்றழைக்கப் படும். 

மேலை மொழிகளில் வரும் administer என்ற சொல்லும் அமாத்ய என்பதோடு தொடர்புள்ளதே. அசோகன் ஆட்சியில் 2000 க்கும் மேற்பட்டு அமாத்யர்கள் இருந்தாராம். இற்றைத் தமிழில் அமைச்சர் என்றதன் பொருளைக் குறுக்கி மந்திரியென்றே புரிந்து கொள்கிறோம். அரசு இயந்தரத்தைக் கட்டி அமர்த்தப் பட்டவர் (அமைத்தியவர்) அமைத்தர்>அமைச்சர். இன்னொரு வகையில் அமைத்த>அமாத்ய. அமர்த்தல் = இருத்தல். அமை>அவை>சவை.>சபை எல்லாம் இவற்றோடு தொடர்புடைய சொற்கள். தமிழ் ஏதோ தனித்தது; ”பாகதம்/பாலி/சங்கதத்திலிருந்து இது கடன் வாங்கியது” என்று கொள்ளாது, மேற்கூறிய சொற்களோடு ஒருங்கே பார்த்தால் நான்சொல்லும் தொடர்புகள் புரியும்.  அமைத்தம் = administration. 

Bachelor of Science = B.Sc இளம் அறிவியல்

Bachelor of Commerce = B.com. இளம் மாறுகையியல். இது தொடர்பாய் marketing பற்றி ஒரு இடுகையிட்டேன்.  https://valavu.blogspot.com/2019/02/marketing.html. அதைப் படித்தால் commerce இற்கான சொல் கிடைக்கும். எல்லாவற்றையும் வணிகம் என்பது சரிவராது.

Bachelor of Computer Applications - BCA = இளம் கணிப் படியாற்றவியல்

”இப்படிச் செய், அப்படிச் செய்” என்பதில் வரும்படி என்பது செய்முறையைக் குறிக்கும். படி ஆற்றுதல் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட செய்முறையைத் திருப்பி ஆற்றுவது. apply, application என்பனவாகும். to apply = படியாற்று, application = படியாற்றம். app = படியம். இதைச் செயலி என்று சொல்லுவது IT துறையில் சரியாகலாம். பொதுவாகச் சரியாகாது.

Bachelor of Fine Arts - BFA = இளம் நுண்கலையியல்

Bachelor of Laws - LLB = இளம் அளவையியல் 

“இதற்கு இது அளவு” எனும் போது எல்லைகள்பற்றிப் பேசுகிறோம். ஆங்கிலத்தில் limit / boundary என இதைச்சொல்வர். law என்பது அளவுகளோடு (limit / boundary) தொடர்புடையது. இன்னின்ன செயல்களுக்கு இது எல்லை; இவ் வெல்லை மீறினால் இன்ன தண்டனை என்பது law வின் பகுதிகள். இதற்கு அளவை, விதி என்ற சொல்லை பழந்தமிழர் பயன்படுத்தினர். விதியை pre-determined என்பதற்கு ஈடாகப் பயன்படுத்தும் நாம் அளவையை மறந்தே விட்டோம். அளவையோடு தொடர்புற்றது அளகை = logic. இதற்கு ஏரணம் என்ற மற்றொரு சொல்லுண்டு. law விற்கும் logic -ற்கும் நிறையக் கணுக்கம் (connection) உண்டு. அளவையர் = lawyer. வழக்கறிஞர் என்ற சொல் நான் கேள்விப் பட்டதில்லை. advocate என்பதற்கு வழக்குரைஞரே போதுமானது.

Bachelor of Technology - B.Tech = இளம் நுட்பியல்

Bachelor of Education - B.Ed = இளம் அறிவுயர்த்தியல். https://valavu.blogspot.com/2007/02/1.html என்ற இடுகையைப் படியுங்கள். 

Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery - MBBS இளம் மருத்துவயியல், இளம் பண்டுவயியல். https://valavu.blogspot.com/2020/07/blog-post_13.html படியுங்கள்.

Bachelor of Architecture - B.Arch = இளம் கட்டிடவியல்

Master of Arts  - M.A. முதுக் கலையியல்

Master of Social Work  - MSW = முதுக் குமுகப் பணியியல்

Master of Business Administration  - M.B.A. முதுப் பொதின அடுமுனையியல் 

Master of Computer Applications  - M.C.A. = முதுக் கணிப் படியாற்றவியல்

Master of Engineering  - M.Eng. = முதுப் பொறியியல் 

Master of Philosophy  - M.Phil. = முது மெய்யியல்

Master of Science  - M.Sc. = முது அறிவியல்

Master of Technology  - M.Tech. = முது நுட்பியல்

Master of Statistics  - M.Stat. = முதுப் புள்ளியியல்

Master of Laws  - LL.M. = முது அளவையியல்

Master of Commerce  - M.Com. = முது மாறுகையியல்

Master of Architecture  - M.Arch. = முதுக் கட்டிடவியல்

Master of Veterinary Science  - MVSc = முது  பழகுவிலங்கு அறிவியல்

veterinarian (n.) "animal doctor, one who practices the art of treating disease and injuries in domestic animals," 1640s, from Latin veterinarius "of or having to do with beasts of burden," also, as a noun, "cattle doctor," from veterinum "beast of burden," perhaps from vetus (genitive veteris) "old" (see veteran), possibly from the notion of "experienced," or of "one year old" (hence strong enough to draw burdens). Another theory connects it to Latin vehere "to draw," on notion of "used as a draft animal." Replaced native dog-leech (1520s).

domestic animals = பழகு விலங்குகள்  உடன்வதி(யும்) விலங்குகள்

Master of Philosophy - M.Phil = முது மெய்யியல்

Doctor of Philosophy - Ph.D = மெய்யியல் முனைவர்.