Tuesday, April 19, 2005

இடைப்பரலியும் ஓதியரும்

interpret என்ற சொல்லிற்கு, ஆங்கிலச் சொற்பிறப்பு அகரமுதலி கீழ்க்கண்டவாறு சொல்லுகிறது.

1382, from L. interpretari "explain, expound, understand," from interpres "agent, translator," from inter- + second element of uncertain origin, perhaps related to Skt. prath- "to spread abroad." Interpretation is attested from 1292 in Anglo-Fr. Interpreter "one who translates spoken languages" is from 1382. Interpretative is from 1569, properly formed from the L. pp. stem; interpretive, which means the same thing but is less correct, is from 1680.

interpret என்ற சொல்லை translate என்ற பொருளில் "மொழிபெயர்த்தல்" என்று சொல்ல முடியாது. புரியாத உரையைக் கேட்பவருக்குப் புரியும் வகையில் சொல்லுவதும் interpret தான்.

(மேலே கொடுத்துள்ள ஆங்கில விளக்கத்தில் ஊற்று எங்கே என்று தெரியவில்லை என்று போட்டுவிட்டு, பின் வலிந்து சங்கதத்தை இணைப்பது பல மேலை மொழியாரின் பழக்கம். ஊற்றுத் தெரியாததை எல்லாம் சங்கதம் என்று போட்டுவிட்டால், இவர்களுக்குச் சரியாகிவிடுகிறது போலும்! நாம் என்ன சொல்லுவதற்கு? மொழியியலில் இது போன்ற செய்கைகள் பல இடங்களிலும் விரிந்து கிடக்கின்றன. அறிவியலுக்குப் பொருந்தாத இதுபோன்ற புனைவுகளைச் சுட்டிக் காட்டினால், நமக்கு வெறியன் என்ற பட்டம் கட்டிவிடுவார்கள். இருந்தாலும் சொல்ல வேண்டியது இருப்பதால் சொல்லுகிறேன்.)

பரலுதல்; பரைதல், பரட்டுதல் எல்லாமே சொல்லுதல், பேசுதல் என்ற பொருளில் தமிழிலும், மலையாளத்திலும் வேர்கொண்ட சொற்கள். ஞான் பரையுன்னு. கிளி பரட்டியது. அவன் பரலுகிறான். "இடைப் பரல்தல்" என்பது நடுவில் உள்நுழைந்து பேசுவது. முதலில் பேசியவனுக்கும் கேட்பவனுக்கும் இடையில் நுழைந்து பேசுவது இடைப் பரல்தல் ஆகும்.

இடைப் பரல்தல் பலுக்க எளிமையில் ஒருவேளை இடைப்பரத்தல் என்று ஆகலாம். எனவே லகரத்தைச் சரியாகச் சொல்லுவது முகன்மையானது.

interpreter இடைப்பரலி`; language interpreter = மொழி இடைப்பரலி (இவர் ஒரு மாந்தராய் இருப்பின் யர் என்ற ஈற்றையும் சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.)

profess என்ற சொல்லைப் பற்றி முன்பு தமிழ் உலகத்தில் நண்பர் இண்டிராம் கேட்ட போது உரையாடிய ஞாவகம் எனக்கு இருக்கிறது. அப்பொழுது சொன்னதைக் காட்டிலும் தெளிவாக இப்பொழுது சொல்லலாம் என்று எண்ணுகிறேன். ஆங்கில அகரமுதலி கீழ்க்கண்டவாறு சொல்லுகிறது.

c.1315, "to take a vow" (in a religious order), from O.Fr. profes, from L. professus "having declared publicly," pp. of profitieri "declare openly," from pro- "forth" + fateri (pp. fassus) "acknowledge, confess." Meaning "declare openly" first recorded 1526. Professed "openly declared" is from 1569.

ஓதி என்பவர் தான் அறிந்த மந்திரங்களையும் நூல்களையும் பரக்க ஓதி மாணவருக்குச் சொல்லுபவர். தொல்காப்பிய உரைகாரர்கள் ஓத்து என்ற சொல்லை lecture என்ற சொல்லிற்கு இணையாகப் பயன்படுத்துவார்கள். அழலுக்கு அருகில் இருந்து ஓமம் செய்யும் போது, மந்திரம் சொல்லுபவர்கள் அழல் ஓதி அல்லது அழனி ஓதி எனப்படுவார்கள். இந்தச் சொல் வடமொழிப் பலுக்கில் அழனிஹோதி>அக்(g)னிஹோதி>அக்னிஹோத்ரி என்று திரியும். வேள்தலைச் செய்பவர்கள் வேள்தியர்>வேதியர்; அந்த வேள்வியின் போது அருகில் இருந்து ஓதுபவர்கள் ஓதியர்கள். சேரலத்தில் போத்தி என்பவர்கள் ஓதியரே. (நல்ல தமிழில் போற்றி என்று ஆகும். போற்றிப் பாடுபவர் போத்தி.) ஓதியர் எங்கிருந்தாலும் தான் சொல்லும் உரையில் வழுவாது ஓங்கிச் சொல்ல வேண்டியது அவருக்குள்ள கடமை. மந்திரம் சொல்லுபவர் மட்டும் ஓதியர் அல்லர்; பல நூல்களை எடுத்து ஓதுபவரும் ஓதியரே. தேவாரத்தை ஓதுபவர் ஓதுவார். சிவநெறியை ஓதுகிறவர் (he professes saivism) சிவ ஓதியர். அது போல பரத்தோதல் என்பது to profess என்று பொருள்படும். பர என்ற முன்னொட்டைத் தவிர்த்துச் சுருக்கமாக தமிழில் ஓதியர் என்றே professor - யைச் சொல்லலாம். இதற்காகப் பேராசிரியர் என்ற சொல்லைத் தவிர்க்க வேண்டும் என்ற பொருளில்லை. ஓதுதல் என்ற வினையை நாடுவது தொடர்புள்ள to profess, profession, professional, professionalism என்ற வேறு சொற்களைச் சொல்லுவதற்காக என்று எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

கீழே profession என்ற சொல்லின் விரிவைப் பார்த்தால் நான் சொல்லுவது புரியும்.

c.1225, "vows taken upon entering a religious order," from O.Fr. profession, from L. professionem (nom. professio) "public declaration," from professus (see profess). Meaning "occupation one professes to be skilled in" is from 1541; meaning "body of persons engaged in some occupation" is from 1610; as a euphemism for "prostitution" (e.g. oldest profession) it is recorded from 1888. Professional (adj.) is first recorded 1747 with sense of "pertaining to a profession;" 1884 as opposite of amateur. As a noun, it is attested from 1811. Professionalism is from 1856.

profession என்பதற்கு ஓதம் என்ற சொல்லைப் புழங்கலாம். professional என்பதற்கு ஓதகர் என்ற சொல்லைப் புழங்கலாம். professor is one who makes a claim; profession is an area where one makes a claim; professional is one who makes a claim in one area of knowledge.

to profess = ஓதல்
profession = ஓதம்
professor = ஓதியர்
professional = ஓதர்
professionalism = ஓதகம்

அன்புடன்,
இராம.கி.

In TSCII:

þ¨¼ôÀÃÄ¢Ôõ µ¾¢ÂÕõ

interpret ±ýÈ ¦º¡øÄ¢üÌ, ¬í¸¢Äî ¦º¡üÀ¢ÈôÒ «¸ÃӾĢ ¸£úì¸ñ¼Å¡Ú ¦º¡øÖ¸¢ÈÐ.

1382, from L. interpretari "explain, expound, understand," from interpres "agent, translator," from inter- + second element of uncertain origin, perhaps related to Skt. prath- "to spread abroad." Interpretation is attested from 1292 in Anglo-Fr. Interpreter "one who translates spoken languages" is from 1382. Interpretative is from 1569, properly formed from the L. pp. stem; interpretive, which means the same thing but is less correct, is from 1680.

interpret ±ýÈ ¦º¡ø¨Ä translate ±ýÈ ¦À¡ÕÇ¢ø "¦Á¡Æ¢¦ÀÂ÷ò¾ø" ±ýÚ ¦º¡øÄ ÓÊ¡Ð. Ò⡾ ¯¨Ã¨Âì §¸ðÀÅÕìÌô ÒâÔõ Ũ¸Â¢ø ¦º¡øÖÅÐõ interpret ¾¡ý.

(§Á§Ä ¦¸¡ÎòÐûÇ ¬í¸¢Ä Å¢Çì¸ò¾¢ø °üÚ ±í§¸ ±ýÚ ¦¾Ã¢ÂÅ¢ø¨Ä ±ýÚ §À¡ðÎÅ¢ðÎ, À¢ý ÅÄ¢óÐ ºí¸¾ò¨¾ þ¨½ôÀÐ ÀÄ §Á¨Ä ¦Á¡Æ¢Â¡Ã¢ý ÀÆì¸õ. °üÚò ¦¾Ã¢Â¡¾¨¾ ±øÄ¡õ ºí¸¾õ ±ýÚ §À¡ðÎÅ¢ð¼¡ø, þÅ÷¸ÙìÌî ºÃ¢Â¡¸¢Å¢Î¸¢ÈÐ §À¡Öõ! ¿¡õ ±ýÉ ¦º¡øÖžüÌ? ¦Á¡Æ¢Â¢ÂÄ¢ø þÐ §À¡ýÈ ¦ºö¨¸¸û ÀÄ þ¼í¸Ç¢Öõ ŢâóÐ ¸¢¼ì¸¢ýÈÉ. «È¢Å¢ÂÖìÌô ¦À¡Õ󾡾 þЧÀ¡ýÈ Ò¨É׸¨Çî ÍðÊì ¸¡ðÊÉ¡ø, ¿ÁìÌ ¦ÅÈ¢Âý ±ýÈ Àð¼õ ¸ðÊÅ¢ÎÅ¡÷¸û. þÕó¾¡Öõ ¦º¡øÄ §ÅñÊÂÐ þÕôÀ¾¡ø ¦º¡øÖ¸¢§Èý.)

ÀÃÖ¾ø; À¨Ã¾ø, ÀÃðξø ±øÄ¡§Á ¦º¡øÖ¾ø, §À;ø ±ýÈ ¦À¡ÕÇ¢ø ¾Á¢Æ¢Öõ, Á¨Ä¡Çò¾¢Öõ §Å÷¦¸¡ñ¼ ¦º¡ü¸û. »¡ý À¨ÃÔýÛ. ¸¢Ç¢ ÀÃðÊÂÐ. «Åý ÀÃÖ¸¢È¡ý. "þ¨¼ô ÀÃø¾ø" ±ýÀÐ ¿ÎÅ¢ø ¯ûѨÆóÐ §ÀÍÅÐ. ӾĢø §Àº¢ÂÅÛìÌõ §¸ðÀÅÛìÌõ þ¨¼Â¢ø ѨÆóÐ §ÀÍÅÐ þ¨¼ô ÀÃø¾ø ¬Ìõ.

þ¨¼ô ÀÃø¾ø ÀÖì¸ ±Ç¢¨Á¢ø ´Õ§Å¨Ç þ¨¼ôÀÃò¾ø ±ýÚ ¬¸Ä¡õ. ±É§Å ĸÃò¨¾î ºÃ¢Â¡¸î ¦º¡øÖÅÐ Ó¸ý¨Á¡ÉÐ.

interpreter þ¨¼ôÀÃÄ¢`; language interpreter = ¦Á¡Æ¢ þ¨¼ôÀÃÄ¢ (þÅ÷ ´Õ Á¡ó¾Ã¡ö þÕôÀ¢ý Â÷ ±ýÈ ®ü¨ÈÔõ §º÷òÐì ¦¸¡ûÇÄ¡õ.)

profess ±ýÈ ¦º¡ø¨Äô ÀüÈ¢ ÓýÒ ¾Á¢ú ¯Ä¸ò¾¢ø ¿ñÀ÷ þñÊáõ §¸ð¼ §À¡Ð ¯¨Ã¡Ê »¡Å¸õ ±ÉìÌ þÕ츢ÈÐ. «ô¦À¡ØÐ ¦º¡ýɨ¾ì ¸¡ðÊÖõ ¦¾Ç¢Å¡¸ þô¦À¡ØÐ ¦º¡øÄÄ¡õ ±ýÚ ±ñϸ¢§Èý. ¬í¸¢Ä «¸ÃӾĢ ¸£úì¸ñ¼Å¡Ú ¦º¡øÖ¸¢ÈÐ.

c.1315, "to take a vow" (in a religious order), from O.Fr. profes, from L. professus "having declared publicly," pp. of profitieri "declare openly," from pro- "forth" + fateri (pp. fassus) "acknowledge, confess." Meaning "declare openly" first recorded 1526. Professed "openly declared" is from 1569.

µ¾¢ ±ýÀÅ÷ ¾¡ý «È¢ó¾ Áó¾¢Ãí¸¨ÇÔõ áø¸¨ÇÔõ ÀÃì¸ µ¾¢ Á¡½ÅÕìÌî ¦º¡øÖÀÅ÷. ¦¾¡ø¸¡ôÀ¢Â ¯¨Ã¸¡Ã÷¸û µòÐ ±ýÈ ¦º¡ø¨Ä lecture ±ýÈ ¦º¡øÄ¢üÌ þ¨½Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ¡÷¸û. «ÆÖìÌ «Õ¸¢ø þÕóÐ µÁõ ¦ºöÔõ §À¡Ð, Áó¾¢Ãõ ¦º¡øÖÀÅ÷¸û «Æø µ¾¢ «øÄÐ «ÆÉ¢ µ¾¢ ±ÉôÀÎÅ¡÷¸û. þó¾î ¦º¡ø ż¦Á¡Æ¢ô ÀÖ츢ø «ÆÉ¢§†¡¾¢>«ì(g)É¢§†¡¾¢>«ìÉ¢§†¡òâ ±ýÚ ¾¢Ã¢Ôõ. §Åû¾¨Äî ¦ºöÀÅ÷¸û §Åû¾¢Â÷>§Å¾¢Â÷; «ó¾ §ÅûŢ¢ý §À¡Ð «Õ¸¢ø þÕóÐ µÐÀÅ÷¸û µ¾¢Â÷¸û. §ºÃÄò¾¢ø §À¡ò¾¢ ±ýÀÅ÷¸û µ¾¢Â§Ã. (¿øÄ ¾Á¢Æ¢ø §À¡üÈ¢ ±ýÚ ¬Ìõ. §À¡üÈ¢ô À¡ÎÀÅ÷ §À¡ò¾¢.) µ¾¢Â÷ ±í¸¢Õó¾¡Öõ ¾¡ý ¦º¡øÖõ ¯¨Ã¢ø ÅØÅ¡Ð µí¸¢î ¦º¡øÄ §ÅñÊÂÐ «ÅÕìÌûÇ ¸¼¨Á. Áó¾¢Ãõ ¦º¡øÖÀÅ÷ ÁðÎõ µ¾¢Â÷ «øÄ÷; ÀÄ áø¸¨Ç ±ÎòÐ µÐÀÅÕõ µ¾¢Â§Ã. §¾Å¡Ãò¨¾ µÐÀÅ÷ µÐÅ¡÷. º¢Å¦¿È¢¨Â µÐ¸¢ÈÅ÷ (he professes saivism) º¢Å µ¾¢Â÷. «Ð §À¡Ä ÀÃò§¾¡Ð¾ø ±ýÀÐ to profess ±ýÚ ¦À¡ÕûÀÎõ. Àà ±ýÈ Óý¦É¡ð¨¼ò ¾Å¢÷òÐî ÍÕì¸Á¡¸ ¾Á¢Æ¢ø µ¾¢Â÷ ±ý§È professor - ¨Âî ¦º¡øÄÄ¡õ. þ¾ü¸¡¸ô §ÀẢâÂ÷ ±ýÈ ¦º¡ø¨Äò ¾Å¢÷ì¸ §ÅñÎõ ±ýÈ ¦À¡ÕÇ¢ø¨Ä. µÐ¾ø ±ýÈ Å¢¨É¨Â ¿¡ÎÅÐ ¦¾¡¼÷ÒûÇ to profess, profession, professional, professionalism ±ýÈ §ÅÚ ¦º¡ü¸¨Çî ¦º¡øÖžü¸¡¸ ±ýÚ ±ÎòÐì ¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ.

¸£§Æ profession ±ýÈ ¦º¡øÄ¢ý Ţâ¨Åô À¡÷ò¾¡ø ¿¡ý ¦º¡øÖÅÐ ÒâÔõ.

c.1225, "vows taken upon entering a religious order," from O.Fr. profession, from L. professionem (nom. professio) "public declaration," from professus (see profess). Meaning "occupation one professes to be skilled in" is from 1541; meaning "body of persons engaged in some occupation" is from 1610; as a euphemism for "prostitution" (e.g. oldest profession) it is recorded from 1888. Professional (adj.) is first recorded 1747 with sense of "pertaining to a profession;" 1884 as opposite of amateur. As a noun, it is attested from 1811. Professionalism is from 1856.

profession ±ýÀ¾üÌ µ¾õ ±ýÈ ¦º¡ø¨Äô ÒÆí¸Ä¡õ. professional ±ýÀ¾üÌ µ¾¸÷ ±ýÈ ¦º¡ø¨Äô ÒÆí¸Ä¡õ. professor is one who makes a claim; profession is an area where one makes a claim; professional is one who makes a claim in one area of knowledge.

to profess = µÐ¾ø
profession = µ¾õ
professor = µ¾¢Â÷
professional = µ¾¸÷
professionalism = µ¾¸õ

«ýÒ¼ý,
þáÁ.¸¢.

No comments: