Thursday, December 16, 2004

ஒருங்குறி - மறுமொழி

சங்கமம் 7வது தமிழ் இணைய மாநாட்டு சிறப்பிதழில் உத்தமம் நிர்வாகிகள் சிறப்பு வலைச் செவ்வி ஒன்றை அளித்திருந்தனர். அதற்கு மறுமொழியாக இப்பொழுதைய ஒருங்குறி பற்றி நான் எழுப்பிய சில கேள்விகளையும், கருத்துக்களையும்

http://www.e-sangamam.com/madal1.asp

என்ற சுட்டியில் படிக்கலாம்.

அன்புடன்,
இராம.கி.

In TSCII:

ºí¸Áõ 7ÅÐ ¾Á¢ú þ¨½Â Á¡¿¡ðÎ º¢ÈôÀ¢¾Æ¢ø ¯ò¾Áõ ¿¢÷Å¡¸¢¸û º¢ÈôÒ Å¨Äî ¦ºùÅ¢ ´ý¨È «Ç¢ò¾¢Õó¾É÷. «¾üÌ ÁÚ¦Á¡Æ¢Â¡¸ þô¦À¡Ø¨¾Â ´ÕíÌÈ¢ ÀüÈ¢ ¿¡ý ±ØôÀ¢Â º¢Ä §¸ûÅ¢¸¨ÇÔõ, ¸ÕòÐ츨ÇÔõ

http://www.e-sangamam.com/madal1.asp

±ýÈ ÍðÊ¢ø ÀÊì¸Ä¡õ.

«ýÒ¼ý,
þáÁ.¸¢.

4 comments:

ராஜா said...

«ö¡, ¿£í¸û ÓýÒ ¾Á¢ú-¯Ä¸ò¾¢ø þó¾ Å¢¼Âõ ÌÈ¢òÐ ±Ø¾¢ÂÅüÈ¢ý ¦¾¡ÌôÒ «øÄÐ Íðʸû ¸¢¨¼ìÌÁ¡?

இராதாகிருஷ்ணன் said...

ராஜா, கீழ்க்கண்ட சுட்டிகளில் இராம.கி அவர்களின் யுனிகோட் பற்றிய கட்டுரைகளைக் காணலாம். அவற்றின் பின்னூட்டங்களுக்குரிய சுட்டிகள் இங்கு அளிக்கப்படவில்லை.
http://groups.yahoo.com/group/tamil-ulagam/message/28865
http://groups.yahoo.com/group/tamil-ulagam/message/28879
http://groups.yahoo.com/group/tamil-ulagam/message/28923
http://groups.yahoo.com/group/tamil-ulagam/message/28979
http://groups.yahoo.com/group/tamil-ulagam/message/29032

ராஜா said...

§¾Êì ¦¸¡Îò¾¾üÌ Á¢ì¸ ¿ýÈ¢ ᾡ¸¢Õ‰½ý!

Anonymous said...

Hello Thanks for sharing your thoughts. Take care.