Tuesday, September 02, 2003

காலங்கள் - 2

2. புவியாடும் கிறுவாட்டம்

ஒரு பத்து, பன்னிரண்டு அகவையில் பம்பரம் விளையாடி இருக்கிறீர்களோ?

("அட நீங்க ஒண்ணு,
யாருங்க இப்பவெல்லாம் பம்பரம் விளையாடுறா?
இப்போதுதான் எங்கு பார்த்தாலும் மட்டையும் பந்துமா, ஆங்கிலக் கிட்டிப்புள் அல்லவா ஆடுகிறார்கள்?
எத்தனை இளையருக்கு நாம் பம்பரம் சொல்லிக் கொடுக்கிறோம்? " - என்கிறீர்களோ?

"நீங்கள் சொல்வதும் சரிதான், மொத்தத்தில் இன்னொரு பண்பாட்டுச் சின்னம் போயே போச்சு!")

பம்பரத்தை நூலோடு பிணைத்து சொடுக்கித் தரையில் குத்தும் போது, அது நான்கு விதமான இயக்கங்களைக் காட்டும்.

முதலில், கூரான அச்சில் இருந்த வாறே தன்னைத்தானே பம்பரம் உருட்டிக் கொள்ளும். (பம்முதல் = நூலோட்டுதல்)

இரண்டாவதாகத் தரையில் பரவி (பம்புதல் = பரவுதல்) ஒரு முழு வலயமோ, பாதி வலயமோ போடும்.

இது போக மூன்றாவது விதமான இயக்கமும் காட்டும். கிறுவாட்டம் (gyration) என்ற இந்த இயக்கத்தை வாழ்வின் பல காலங்களில் பார்த்திருக்கிறோம். கீழே விவரமாகப் பார்ப்போம்..

நாலாவது இயக்கம் தலையாட்டுவது; அதை நெற்றாட்டம் (nutation) என ஆங்கிலத்தில் குறிப்பர்.

சில போதுகளில் தலை கிறுகிறுக்கிறது என்று சொல்கிறோம் அல்லவா? குறிப்பாக உருளைக் கூட்டைகளில் (roller coaster) ஏறி இறங்கிச் சுற்றி விளையாடி முடிந்தபின் ஏற்படுகிற கிறுகிறுப்பு இந்தக் கிறுவாட்டத்தால் தான் ஏற்படுகிறது. (கிர்ரென்று சுற்றுகிறது, கிறுவுதல், கிறுக்கு, கிறுக்காட்டம், கிறங்கு, கறங்கு போன்றவை தொடர்புடைய சொற்கள்.)

ஊரிலே தென்னம் பாளையைக் குடத்தில் இட்டு அம்மனுக்கு மதுக்குடம் எடுக்கிறார்கள்; இது போல முருகனை நினைந்து பழனிக்குப் பால்குடம், காவடியாட்டம் எடுத்துப் போகிறார்கள்; இந்தப் பொழுதுகளில் சிலருக்கு மெய்ம்மறந்த நிலையில் கிறுவாட்டம் வருகிறது; தன்னினைவு உள்ள போது ஆடமுடியாத இந்தக் கிறுவாட்டம் மெய் மறந்து முருகனை நினைக்கும் போது தன்னுள்ளே ஈடுபட்டுச் சட்டென வந்து விடுகிறது. அதில் ஏதோ ஒரு துரித கதி, தாளக் கட்டு, மொத்தத்தில் ஒரு கிறுகிறுப்பு. இந்தக் கிறுகிறுப்பிலும் குடம் கீழே விழாது நிற்கிறது. காவடி அசராது நிற்கிறது.

கிறுவாட்டத்தில் கூடக் குறையத் தலையாட்டுவதைத் தான் நெற்றாட்டம் என்று சொல்லுகிறோம். (நெற்று = nut, இந்த nut -ல் இருந்துதான் nucleus, nuclear science எல்லாம் பிறந்தன. தமிழில் நெற்றுழை என்ற சொல்லே nucleus என்பதை மிகச் சரியாகக் குறிக்கும். தேங்காய் நெற்றை எண்ணிப் பார்த்தால் பொருத்தம் புலப்படும். நெற்றுழை அறிவியல் = nuclear science. நெற்றுவதைத்தான் பேசும் தமிழில் நொட்டுவது என்று சொல்லுகிறோம்.)

சூரியனைச் சுற்றிவரும் புவியும் தன்னுருட்டல், வலைத்தல், கிறுவாடல், நெற்றாடல் என நான்கு இயக்கங்கங்களைக் காட்டுகிறது.

புவியின் தன்னுருட்டு நமக்கு ஞாயிற்றின் ஒளி கூடிக் குறைந்து காலை, பகல், எற்பாடு, மாலை, யாமம், விடியல் என்ற சிறு பொழுதுகள் வாயிலாகத் தெரிகிறது,

புவியின் வலையம் நமக்கு ஞாயிற்றின் வலயமாகத் தெரிகிறது. இளவேனில், முதுவேனில், கார், கூதிர், முன்பனி, பின்பனி என்ற காலங்களாக இந்தப் பெரும் பொழுதுகளை உணருகிறோம்.

இந்த ஞாயிற்றின் வலயத் தோற்றத்தைத்தான் புறநானூறு 30-ல், உறையூர் முதுகண்ணன் சாத்தனார் சோழன் நலங்கிள்ளியைப் பற்றிப் பாடும் போது சொல்லுவார்:

"செஞ்ஞாயிற்றுச் செலவும் அஞ் ஞாயிற்றுப்
பரிப்பும் பரிப்புச் சூழ்ந்த மண்டிலமும்,
வளிதிரிதரு திசையும்
வறிது நிலைஇய காயமும் என்று இவை
சென்று அளந்து அறிந்தார் போல என்றும்
இனைத்து என்போரும் உளரே"

"எப்படி, எப்படி?"

" நேரே சென்று அளந்து அறிந்தாற் போல".

"செலவு என்றது செல்லப்படும் வீதியை (path); பரிப்பு (speed) என்றது இத்தனை நாழிகைக்கு இத்தனை யோசனை செல்லும் என்னும் இயக்கத்தை (motion); மண்டிலம் என்றது வட்டமாதலின் ஈண்டு நிலவட்டத்தைப் பார்வட்டமென்றார்" என்று உரைகாரர் சொல்லுவார்.

நாம் என்னடாவென்றால், அறிவியலைத் தமிழில் சொல்ல வழியில்லை என்று சொல்லுகிறோம்.

மறுபடியும் பம்பரத்துக்கு வருவோம். எடை குறைந்த பம்பரத்தின் கிறுவாட்டம் சிறிய நேரத்தில் முடிவடைவதால் நம் கண்ணுக்கு உடனே தெரிந்துவிடுகிறது; தவிரவும் நாம் பம்பரத்தின் மேல் வாழவில்லை. ஆனால், புவியின் கிறுவாட்டம் நமக்கு அவ்வளவு சட்டெனப் புரிவதில்லை. ஏனென்றால் நாம் புவியின் மேலேயே இருக்கிறோம்; தவிர, புவியின் எடை மிகப் பெரியது. வெறுமே பின் புலத்தை மட்டுமே பார்த்து மிகவும் மெதுவான கிறுவாட்டத்தைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டி இருக்கிறது. இது சரவலாய் இருக்கிறது. இதை ஆண்டின் இரு நாட்களில் மட்டுமே ஆழப் புரிய முடிகிறது.

அது எப்படி?

ஒவ்வொரு பருவகாலத்திலும் பகலும் இரவும் ஒரே பொழுதாக 12 மணி நேரம் இருப்பதில்லை. கோடையில் பகல் நீளுகிறது; வாடையில் இரவு நீளுகிறது. ஆனாலும் ஆண்டில் இரு நாட்கள் பகலும் இரவும் ஒத்த நாட்களாக அமைகின்றன. அந்த நாட்களை ஒக்க நாட்கள் (equinoxes) என்றே மேலையர் அழைக்கின்றனர்.

இளவேனில் தொடக்கத்தில், கிட்டத்தட்ட மார்ச்சு 21/22-ல் ஏற்படும் ஒக்க நாள் பசந்த ஒக்க நாள் [வடமொழியில் வசந்த ஒக்கநாளென்று இந்தச் சொல் மாறும். பசந்த இருது> வசந்த ருது; இருது = இரண்டு மாதம். பசந்தம் என்னும் பொழுது இயற்கை பச்சையாடை போடத் துவங்கி விட்டது என்று பொருள். பச்சை, பசலை, பசிதல், பசந்தம் போன்றவை ஒருபொருள் சொற்கள். ஆங்கிலத்தில் இந்த நிகழ்வை spring equinox என்பர்.]

கூதிர் காலத் தொடக்கத்தில் கிட்டத்தட்ட செப்டம்பர் 22/23 -ல் ஏற்படும் ஒக்க நாள் கூதிர் ஒக்க நாள் [இலைகள் கூய்ந்து (குவிந்து) கொட்டத் தொடங்கும் காலம் கூதிர் காலம்; இந்தக் காலத் தமிழில் நீட்டி முழக்கி இலையுதிர் காலம் என்போம். கூதிர் என்றாலே போதும். இலைகள் கழண்டு சொரிகிறதால் இதைச் சொரிதற் காலம் என்றும் சொல்லலாம். சொரிதல் இருது>சரத் ருது என வடமொழியில் திரியும். ஆங்கிலத்தில் autumn எனச் சொல்வர்]

பசந்த ஒக்கநாளை மேழ விழு என்றும், கூதிர் ஒக்க நாளை துலை விழு என்றும் வானியல் வழி சொல்லுகிறோம். அதை உணரப் புவியின் வலயம் பற்றிப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

புவியின் வலயம் ஒரு இயல் வட்டமல்ல. அது ஒரு நீள் வட்டம். ஒரு இயல் வட்டத்திற்கு ஒரு கூர்ந்தம் (centre) மட்டுமே உண்டு. ஆனால், நீள் வட்டத்திற்கு இரு கூர்ந்தங்கள் குவியமாக (focus) உண்டு. இரு கூர்ந்தங்களில் ஒன்றில் தான் சூரியன் இருக்கிறது. மற்றது வானவெளியில் வெறுமே ஒரு புள்ளி. அங்கே எந்தத் தாரகையோ, கோளோ கிடையாது.

இந்த நீள்வட்டத்தில் செல்லும் புவியில் இருந்து சூரியனின் தூரத்தை அளந்தால், ஓரிடத்தில் அதிக தூரமாகவும் இன்னொரு இடத்தில் குறைந்த தூரமாகவும் அமைகிறது. கூடிய தூரத்தில் புவியும் சூரியனும் அமையும் நாள் பனி முடங்கல் (முடங்கல் = அமைதல்; முடங்கிப் போதல்; மாட்டிக் கொள்ளுதல்; பனிக் காலத்தில் அமைதல்) என்று சொல்லுகிறோம். இது திசம்பர் 22-ம் நாள் ஆகும்.

அண்மைத் தூரத்தில் புவியும் சூரியனும் அமையும் நாள் வேனில் முடங்கல் (வேனில் = வெய்யிற் காலம்.) இது சூன் 22ம் நாள்.

பனி முடங்கலில், இரவு நேரம் கூடியும், வேனில் முடங்கலில் பகல் நேரம் கூடியும் இருக்கும். இந்த இரு முடங்கல்களுக்கும் இடையே ஆண்டின் இரு நாட்களில் தான் ஒக்க நாட்கள் வருகின்றன. இன்னொரு விதமாகவும் இந்த ஒக்க நாட்களைப் புரிந்து கொள்ளலாம். சூரியனின் சுற்றுத்தளம் புவியின் நடுக்கோட்டுவரையை வெட்டுகின்ற புள்ளிகள் விழுக்கள் என்று ஏற்கனவே கூறினோம் அல்லவா? அந்த விழுக்கள் தான் இந்த ஒக்க நாட்கள். இந்த ஒக்க நாட்களில் சூரியனைப் பார்க்கின்ற போது அதன் பின்புலமாகத் தெரியும் நாள்காட்டு, ஓரையின் மூலம் ஒரு மெதுவான இயக்கம் புலப்படுகிறது. [மறந்து விடாதீர்கள், நாள்காட்டுக்களும் ஒரைகளும் (இராசிகளும்) வெறும் பின்புலங்கள் தான்.]

இன்றைக்கு பசந்த ஒக்க நாளின் போது தெரிகிற பின்புலம் மீன ஓரை. அதுவும் அஃகர ஓரைக்குச் (aquarius) சற்று முந்திய சில பாகைகளில் இருக்கும் நிலை. (அஃகு = நீரூற்று. அஃகு>aqua; இலத்தீனில் இருந்து பலசொற்கள் இந்தையிரோப்பிய மொழிகளில் இந்தச் சொல்லை அடிப்படையாகக் கொண்டு எழுந்திருக்கின்றன.) இன்னும் பத்தே ஆண்டுகளில் பசந்த ஒக்க நாள் மீன ஓரையும் அஃகர ஒரையும் கூடும் சந்திப்பிற்கு வந்து சேரும்.

அதே போலக் கூதிர் ஒக்க நாளின் போது இன்றைக்குத் தெரிகிற பின்புலம் கன்னி ஓரை. ஆனால் கிட்டத் தட்ட இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் துலை ஓரை இருந்தது. இனி வரும் பத்தாண்டுகளுக்குப் பின் மடங்கல் ஒரை (ஆளி ஓரை = leo)
வந்து சேரும்.

இந்திய வானியல் அந்தக் கால அறிவின் தொடக்கத்தை இன்னும் மறக்காமல், பழைய நினைப்பில் பசந்த ஒக்க நாளை மேழ விழு (மேஷாதி என்று வடமொழியில் கூறுவர்) என்றும் கூதிர் ஒக்க நாளை துலைவிழு என்றுமே கூறி வருகிறது.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒக்க நாள் சிறிது சிறிதாக முன்நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இதை முன்செலவம் (precession; precede = முன்செல்லு) என்று கூறுகிறோம். ஒரு காலத்தில் ஏப்ரல் 14 -ல் மேழ ஒரைக்கு முன் வந்த ஒக்க நாள் இன்றைக்கு மார்சு 21/22-லேயே நிகழ்கிறது. மேழத்தில் விழுந்த பசந்த ஒக்க நாள் இன்று மீனத்தில் விழுகிறது. கூடிய விரைவில், இன்னும் பத்தாண்டுகளில் கி.பி. 2012 - ல் அஃகர ஓரையில் விழும். அப்படி விழும் போது, புதிய உகத்திற்கு (உகம் = ஒன்று சேரும் காலம்; உகம்>யுகம்>yuga in Sanskrit) நாம் போகிறோம் என்று வரலாற்றாசிரியர்கள் சொல்லுகிறார்கள்.

மொத்த முன் செலவம் முடிய கிட்டத்தட்ட 25800 ஆண்டுகள் ஏற்படுகின்றன. அளவு கோல்கள் நுணுக நுணுக இந்த இயக்கத்தின் நடவு காலம் துல்லியப் பட்டு வருகிறது. 25800 ஆண்டுகள் என்று எடுத்துக் கொண்டால், ஒரு ஓரையில் (உகத்தில்) 25800/12 = 2150 ஆண்டுகள் என்ற பருவ காலம் அமையும்.

ஏசு பெருமான் பிறந்ததற்கு உலகம் எற்றுக் கொண்ட ஆண்டில் இருந்து (இந்தப் பிறந்த நாளே ஆய்வின் பின் இன்றைக்கு கேள்விக்கு உள்ளாக்கப் படுகிறது. அவர் பிறந்தது 29 சூலை கி.மு. 7 என்று விவிலியத்தின் புதிய ஏற்பாட்டு விவரங்களை வானியலோடு பொருத்தி "Magi - The quest for a secret tradition" என்ற நூலில் Adrian G. Gilbert நிறுவுவார்.) 148 ஆண்டுகளின் முன் ஒக்கநாள், மேழத்தைத் தாண்டியிருக்க வேண்டும். அதற்கும் 2150 ஆண்டுகளின் முன் மேழத்திற்குள் நுழைந்திருக்க வேண்டும்.

ஏசுவின் காலத்தில் இரட்டை மீன் அடையாளம் கிறித்தவர்களைக் குறிக்கப் பயன்பட்டது தமிழ் வரலாற்றிலும் இரட்டை மீன், இணை கயல் எனக் குறிக்கப் பட்டு பாண்டியரின் சின்னம் ஆனது. இவையெல்லாம் இந்த உகப் பொருத்தம் பற்றியே. மீன உகத்திற்கு முன் இருந்த ஆட்டையுகம் பற்றித்தான் ஆடு>ஆண்டு என்ற சொல் பிறந்தது. ஆட்டையின் மறு பெயரே மேழம். மேழத்திற்கும் முன் இருந்தது விடை யுகம்.

உகம் உகமாகக் காலம் போய்க் கொண்டிருக்கிறது. இதோ நேற்றுத்தான் நாம் பிறந்தது போல இருக்கிறது; இன்றோ நம் பிள்ளைகள்; நாளை நம் பெயரர்கள்; அதற்குப் பின் கொள்ளூப் பெயரர்கள்; பின் எள்ளுப் பெயரர்கள். மொத்தத்தில் மாந்த வரலாறு உகங்களால் கணிக்கப் படுகிறது.

காலங்களின் பரிமானங்கள் பலவிதமாக வெளிப்படும். ஆண்டுகள் ஒரு தலைமுறையைக் குறிக்கவும், உகங்கள் வாழையடி வாழையைக் குறிக்கவும் பயன்படுகின்றன. போன அதிகாரத்தில் ஆண்டைப் பார்த்தோம். இந்த அதிகாரத்தில் உகங்களைப் பார்க்கிறோம்.

பாவலர் ஏறு பெருஞ் சித்திரனார் காலங்களின் நகர்ச்சி பற்றி ஒரு சுவையான பா இயற்றியிருக்கிறார். இது அவருடைய நூறாசிரியத்தில் எட்டாவது பாவாக வரும்.
---------------------------------------------------------

வலிதே காலம்


வலிதே காலம்; வியப்பல் யாமே!!
முலைமுகம் பதிய மாந்திப் பாஅல்
ஒழுக வாய்வாங்கி "ஊ, ஆய்" என உமிழ்ந்து
தந்தை கழிநகை பெறக் காட்டி, இழிந்து
குறுநடந்தும் ஒடியும் முதுகு இவர்ந்து ஓச்சியும்
நெருநல் ஓவத்து நினைவு அழியாமே,
பார்த்த மேனி படர நடை நெற்றி
ஆடு சிறுகால் அதைந்து உரம் ஏற
மெலிந்த புன் மார்பு பொலிந்து வலியக்
குரல் புலர்ந்தே அணல் தாவ
உளை பொதிந்து கழுத்து அடர
வளை மாதர் மனம் மிதிப்பத்
திமிர்ந்து எழுந்து நின்றார்க்குப்
பணைந்து எழுந்த இணை நகிலம்
குறு நுசுப்புப் பேர் அல்குல்
வால் எயிற்றுக் கழை தோளி
முனை ஒருநாள் வரைக் கொண்டு
மனை தனி வைக்க என் சிறுமகன் தானும்
பெறல் தந்த பெரு மகன் உவக் காண்,
திறல் நந்த யாங்கு இவன் தேடிக் கொண்டதே!

- நூறாசிரியம் - 8

பொழிப்பு:

வலிவுடையது காலம்; வியப்புறுவோம் யாம்! தாயிடத்து முலையின் மிசை, குழவியின் முகம் முற்றும் பதியும் படி பாலை வயிறு முட்ட அருந்தி, அஃது ஒழுகிக் கொண்டிருக்கும் படி தன் வாயை மீட்டு வெளியெடுத்தும், "ஊ, ஆய்" என உமிழ்ந்து, தன் தந்தை பெருநகை செய்யுமாறு காட்டி, எம் மடியின் நின்று இறங்கிக் குறுகிய அடிகள் சார்ந்த நடை இட்டும், சில பொழுது ஓடியும், சிலகால் தன் தந்தையின் முதுகின் மிசை ஏறி, அவரைக் குதிரையாக எண்ணி ஓச்சியும் நின்ற, நேற்றையப் பொழுதின் ஓவியம் எனப் பதிந்த என் நினைவுகள் அழியாமல் நிற்கவும், யாம் பார்த்து மகிழ்வுற்ற மேனி படர்ந்து பொலியவும், நடை தடுமாறி அடி நின்ற சிறிய கால்கள் விம்மிப் புடைத்து உரம் ஏறி நிற்கவும், மெலிந்து நின்ற சிறிய மார்பு அழகு பெற, வலிவு பெற்று நிற்பவும், குரல் தடிப்பவும், முக வாயினும் தாடையினும் அடர்ந்த மீசையும் தாடியும் தாவி நிற்பவும், தலை மயிர் அடர்ந்து, வளர்ந்து கழுத்தை அளாவி நிற்பவும், உடல்கட்டு மிகுந்து வளர்ச்சியுற்று நிற்கவும் செய்தானுக்குப் பருந்து விம்மி இணைந்து நின்ற முலைகளும், குறுகி ஒடுங்கிய இடைகளும், அகன்ற இடைக்கீழ் கடிதடமும், வெள்ளிய எயிறும், மூங்கில் போன்ற தோள்களும் கண்டாள் ஒருத்தியை, முன்னைய ஒரு நாள் மணங் கொண்டு, தனி மனையில் வதியும் படி வைக்க, எம் சிறு மகனாகிய அவன் தானும் பெற்றுத் தந்த பெருமை பொருந்திய தன் மகனை உதோ, இவன் காண்! தன்க்குற்ற திறமை நிறையும் படி அவ்வாற்றலைத் தேடிக் கொண்டது யாங்ஙன்?

விரிப்பு:

இப்பாடல் அகத்துறையைச் சார்ந்தது.

தன் மகனின் குழவிப் பருவத்தையும், அவன் விரைந்து வளர்ந்து இளைஞனாகி மணம் புரிந்து, ஈண்டொரு மகனுக்குத் தந்தையாகி நின்ற காலத்தையும் கண்ட தாய் ஒருத்தி, வன் இத்திறம் பெற்றது எங்ஙனோ என வியந்து கூறியதாக அமைந்தது இப்பாட்டு.

இது தாயொருத்தித் தன் தாய்மையுள்ளத்தால் தன் மகன் பெற்ற பிள்ளையைக் கண்டு மகிழ்ந்து கூறிக் காலத்தை வியந்தது.

இஃது இல்லிருந்து மனையறாம் பூண்ட தன் மகன் திறம் உரைத்ததாகலின் முல்லையென் திணையும், கிளந்த தமர் வயின் நற்றாய் கிளத்தல் என் துறையுமாம்.

காலத்தின் பெரிய பரிமானம் பார்த்தோம்.

அன்புடன்,
இராம.கி.

In TSCII

¸¡Äí¸û - 2

2. ÒŢ¡Îõ ¸¢ÚÅ¡ð¼õ

´Õ ÀòÐ, ÀýÉ¢ÃñÎ «¸¨Å¢ø ÀõÀÃõ Å¢¨ÇÂ¡Ê þÕ츢ȣ÷¸§Ç¡?

("«¼ ¿£í¸ ´ñÏ,
¡Õí¸ þôÀ¦ÅøÄ¡õ ÀõÀÃõ Å¢¨Ç¡ÎÈ¡?
þô§À¡Ð¾¡ý ±íÌ À¡÷ò¾¡Öõ Áð¨¼Ôõ ÀóÐÁ¡, ¬í¸¢Äì ¸¢ðÊôÒû «øÄÅ¡ ¬Î¸¢È¡÷¸û?
±ò¾¨É þ¨ÇÂÕìÌ ¿¡õ ÀõÀÃõ ¦º¡øÄ¢ì ¦¸¡Î츢§È¡õ? " - ±ý¸¢È£÷¸§Ç¡?

"¿£í¸û ¦º¡øÅÐõ ºÃ¢¾¡ý, ¦Á¡ò¾ò¾¢ø þý¦É¡Õ ÀñÀ¡ðÎî º¢ýÉõ §À¡§Â §À¡îÍ!")

ÀõÀÃò¨¾ á§Ä¡Î À¢¨½òÐ ¦º¡Î츢ò ¾¨Ã¢ø ÌòÐõ §À¡Ð, «Ð ¿¡ýÌ Å¢¾Á¡É þÂì¸í¸¨Çì ¸¡ðÎõ.

ӾĢø, ÜÃ¡É «îº¢ø þÕó¾ Å¡§È ¾ý¨Éò¾¡§É ÀõÀÃõ ¯ÕðÊì ¦¸¡ûÙõ. (ÀõÓ¾ø = á§Ä¡ðξø)

þÃñ¼¡Å¾¡¸ò ¾¨Ã¢ø ÀÃÅ¢ (ÀõÒ¾ø = ÀÃ×¾ø) ´Õ ÓØ ÅħÁ¡, À¡¾¢ ÅħÁ¡ §À¡Îõ.

þÐ §À¡¸ ãýÈ¡ÅРŢ¾Á¡É þÂì¸Óõ ¸¡ðÎõ. ¸¢ÚÅ¡ð¼õ (gyration) ±ýÈ þó¾ þÂì¸ò¨¾ Å¡úÅ¢ý ÀÄ ¸¡Äí¸Ç¢ø À¡÷ò¾¢Õ츢§È¡õ. ¸£§Æ Å¢ÅÃÁ¡¸ô À¡÷ô§À¡õ..

¿¡Ä¡ÅÐ þÂì¸õ ¾¨Ä¡ðÎÅÐ; «¨¾ ¦¿üÈ¡ð¼õ (nutation) ±É ¬í¸¢Äò¾¢ø ÌÈ¢ôÀ÷.

º¢Ä §À¡Ð¸Ç¢ø ¾¨Ä ¸¢Ú¸¢Ú츢ÈÐ ±ýÚ ¦º¡ø¸¢§È¡õ «øÄÅ¡? ÌÈ¢ôÀ¡¸ ¯Õ¨Çì Ü𨼸Ǣø (roller coaster) ²È¢ þÈí¸¢î ÍüÈ¢ Å¢¨ÇÂ¡Ê ÓÊó¾À¢ý ²üÀθ¢È ¸¢Ú¸¢ÚôÒ þó¾ì ¸¢ÚÅ¡ð¼ò¾¡ø ¾¡ý ²üÀθ¢ÈÐ. (¸¢÷¦ÃýÚ ÍüÚ¸¢ÈÐ, ¸¢Ú×¾ø, ¸¢ÚìÌ, ¸¢Ú측ð¼õ, ¸¢ÈíÌ, ¸ÈíÌ §À¡ýȨŠ¦¾¡¼÷Ò¨¼Â ¦º¡ü¸û.)

°Ã¢§Ä ¦¾ýÉõ À¡¨Ç¨Âì ̼ò¾¢ø þðÎ «õÁÛìÌ ÁÐì̼õ ±Î츢ȡ÷¸û; þÐ §À¡Ä ÓÕ¸¨É ¿¢¨ÉóÐ ÀÆÉ¢ìÌô À¡ø̼õ, ¸¡ÅÊ¡ð¼õ ±ÎòÐô §À¡¸¢È¡÷¸û; þó¾ô ¦À¡ØиǢø º¢ÄÕìÌ ¦ÁöõÁÈó¾ ¿¢¨Ä¢ø ¸¢ÚÅ¡ð¼õ ÅÕ¸¢ÈÐ; ¾ýÉ¢¨É× ¯ûÇ §À¡Ð ¬¼ÓÊ¡¾ þó¾ì ¸¢ÚÅ¡ð¼õ ¦Áö ÁÈóÐ ÓÕ¸¨É ¿¢¨ÉìÌõ §À¡Ð ¾ýÛû§Ç ®ÎÀðÎî ºð¦¼É ÅóРŢθ¢ÈÐ. «¾¢ø ²§¾¡ ´Õ Ðâ¾ ¸¾¢, ¾¡Çì ¸ðÎ, ¦Á¡ò¾ò¾¢ø ´Õ ¸¢Ú¸¢ÚôÒ. þó¾ì ¸¢Ú¸¢ÚôÀ¢Öõ ̼õ ¸£§Æ ŢơР¿¢ü¸¢ÈÐ. ¸¡ÅÊ «ºÃ¡Ð ¿¢ü¸¢ÈÐ.

¸¢ÚÅ¡ð¼ò¾¢ø ܼì ̨ÈÂò ¾¨Ä¡ðÎŨ¾ò ¾¡ý ¦¿üÈ¡ð¼õ ±ýÚ ¦º¡øÖ¸¢§È¡õ. (¦¿üÚ = nut, þó¾ nut -ø þÕóо¡ý nucleus, nuclear science ±øÄ¡õ À¢Èó¾É. ¾Á¢Æ¢ø ¦¿üÚ¨Æ ±ýÈ ¦º¡ø§Ä nucleus ±ýÀ¨¾ Á¢¸î ºÃ¢Â¡¸ì ÌÈ¢ìÌõ. §¾í¸¡ö ¦¿ü¨È ±ñ½¢ô À¡÷ò¾¡ø ¦À¡Õò¾õ ÒÄôÀÎõ. ¦¿üÚ¨Æ «È¢Å¢Âø = nuclear science. ¦¿üÚŨ¾ò¾¡ý §ÀÍõ ¾Á¢Æ¢ø ¦¿¡ðÎÅÐ ±ýÚ ¦º¡øÖ¸¢§È¡õ.)

Ýâ¨Éî ÍüÈ¢ÅÕõ ÒÅ¢Ôõ ¾ýÛÕð¼ø, ŨÄò¾ø, ¸¢ÚÅ¡¼ø, ¦¿üÈ¡¼ø ±É ¿¡ýÌ þÂì¸í¸í¸¨Çì ¸¡ðθ¢ÈÐ.

ÒŢ¢ý ¾ýÛÕðÎ ¿ÁìÌ »¡Â¢üÈ¢ý ´Ç¢ ÜÊì ̨ÈóÐ ¸¡¨Ä, À¸ø, ±üÀ¡Î, Á¡¨Ä, ¡Áõ, Å¢ÊÂø ±ýÈ º¢Ú ¦À¡Øиû š¢ġ¸ò ¦¾Ã¢¸¢ÈÐ,

ÒŢ¢ý ŨÄÂõ ¿ÁìÌ »¡Â¢üÈ¢ý ÅÄÂÁ¡¸ò ¦¾Ã¢¸¢ÈÐ. þǧÅÉ¢ø, ÓЧÅÉ¢ø, ¸¡÷, ܾ¢÷, ÓýÀÉ¢, À¢ýÀÉ¢ ±ýÈ ¸¡Äí¸Ç¡¸ þó¾ô ¦ÀÕõ ¦À¡Øи¨Ç ¯½Õ¸¢§È¡õ.

þó¾ »¡Â¢üÈ¢ý ÅÄÂò §¾¡üÈò¨¾ò¾¡ý ÒÈ¿¡ëÚ 30-ø, ¯¨Èä÷ Óиñ½ý º¡ò¾É¡÷ §º¡Æý ¿Äí¸¢ûÇ¢¨Âô ÀüÈ¢ô À¡Îõ §À¡Ð ¦º¡øÖÅ¡÷:

"¦ºï»¡Â¢üÚî ¦ºÄ×õ «ï »¡Â¢üÚô
ÀâôÒõ ÀâôÒî Ýúó¾ ÁñÊÄÓõ,
ÅÇ¢¾¢Ã¢¾Õ ¾¢¨ºÔõ
ÅȢР¿¢¨Äþ ¸¡ÂÓõ ±ýÚ þ¨Å
¦ºýÚ «ÇóÐ «È¢ó¾¡÷ §À¡Ä ±ýÚõ
þ¨ÉòÐ ±ý§À¡Õõ ¯Ç§Ã"

"±ôÀÊ, ±ôÀÊ?"

" §¿§Ã ¦ºýÚ «ÇóÐ «È¢ó¾¡ü §À¡Ä".

"¦ºÄ× ±ýÈÐ ¦ºøÄôÀÎõ Å£¾¢¨Â (path); ÀâôÒ (speed) ±ýÈÐ þò¾¨É ¿¡Æ¢¨¸ìÌ þò¾¨É §Â¡º¨É ¦ºøÖõ ±ýÛõ þÂì¸ò¨¾ (motion); ÁñÊÄõ ±ýÈÐ Åð¼Á¡¾Ä¢ý ®ñÎ ¿¢ÄÅð¼ò¨¾ô À¡÷Åð¼¦ÁýÈ¡÷" ±ýÚ ¯¨Ã¸¡Ã÷ ¦º¡øÖÅ¡÷.

¿¡õ ±ýɼ¡¦ÅýÈ¡ø, «È¢Å¢Â¨Äò ¾Á¢Æ¢ø ¦º¡øÄ ÅƢ¢ø¨Ä ±ýÚ ¦º¡øÖ¸¢§È¡õ.

ÁÚÀÊÔõ ÀõÀÃòÐìÌ Åէšõ. ±¨¼ ̨Èó¾ ÀõÀÃò¾¢ý ¸¢ÚÅ¡ð¼õ º¢È¢Â §¿Ãò¾¢ø ÓÊŨ¼Å¾¡ø ¿õ ¸ñÏìÌ ¯¼§É ¦¾Ã¢óÐŢθ¢ÈÐ; ¾Å¢Ã×õ ¿¡õ ÀõÀÃò¾¢ý §Áø Å¡ÆÅ¢ø¨Ä. ¬É¡ø, ÒŢ¢ý ¸¢ÚÅ¡ð¼õ ¿ÁìÌ «ùÅÇ× ºð¦¼Éô Ò➢ø¨Ä. ²¦ÉýÈ¡ø ¿¡õ ÒŢ¢ý §Á§Ä§Â þÕ츢§È¡õ; ¾Å¢Ã, ÒŢ¢ý ±¨¼ Á¢¸ô ¦ÀâÂÐ. ¦ÅÚ§Á À¢ý ÒÄò¨¾ ÁðΧÁ À¡÷òÐ Á¢¸×õ ¦ÁÐÅ¡É ¸¢ÚÅ¡ð¼ò¨¾ô ÒâóÐ ¦¸¡ûÇ §ÅñÊ þÕ츢ÈÐ. þÐ ºÃÅÄ¡ö þÕ츢ÈÐ. þ¨¾ ¬ñÊý þÕ ¿¡ð¸Ç¢ø ÁðΧÁ ¬Æô Òâ Óʸ¢ÈÐ.

«Ð ±ôÀÊ?

´ù¦Å¡Õ ÀÕŸ¡Äò¾¢Öõ À¸Öõ þÃ×õ ´§Ã ¦À¡Ø¾¡¸ 12 Á½¢ §¿Ãõ þÕôÀ¾¢ø¨Ä. §¸¡¨¼Â¢ø À¸ø ¿£Ù¸¢ÈÐ; Å¡¨¼Â¢ø þÃ× ¿£Ù¸¢ÈÐ. ¬É¡Öõ ¬ñÊø þÕ ¿¡ð¸û À¸Öõ þÃ×õ ´ò¾ ¿¡ð¸Ç¡¸ «¨Á¸¢ýÈÉ. «ó¾ ¿¡ð¸¨Ç ´ì¸ ¿¡ð¸û (equinoxes) ±ý§È §Á¨ÄÂ÷ «¨Æ츢ýÈÉ÷.

þǧÅÉ¢ø ¦¾¡¼ì¸ò¾¢ø, ¸¢ð¼ò¾ð¼ Á¡÷îÍ 21/22-ø ²üÀÎõ ´ì¸ ¿¡û Àºó¾ ´ì¸ ¿¡û [ż¦Á¡Æ¢Â¢ø Åºó¾ ´ì¸¿¡¦ÇýÚ þó¾î ¦º¡ø Á¡Úõ. Àºó¾ þÕÐ> źó¾ ÕÐ; þÕÐ = þÃñÎ Á¡¾õ. Àºó¾õ ±ýÛõ ¦À¡ØÐ þÂü¨¸ À¡¨¼ §À¡¼ò ÐÅí¸¢ Å¢ð¼Ð ±ýÚ ¦À¡Õû. À, Àº¨Ä, Àº¢¾ø, Àºó¾õ §À¡ýȨŠ´Õ¦À¡Õû ¦º¡ü¸û. ¬í¸¢Äò¾¢ø þó¾ ¿¢¸ú¨Å spring equinox ±ýÀ÷.]

ܾ¢÷ ¸¡Äò ¦¾¡¼ì¸ò¾¢ø ¸¢ð¼ò¾ð¼ ¦ºô¼õÀ÷ 22/23 -ø ²üÀÎõ ´ì¸ ¿¡û ܾ¢÷ ´ì¸ ¿¡û [þ¨Ä¸û ÜöóÐ (ÌÅ¢óÐ) ¦¸¡ð¼ò ¦¾¡¼íÌõ ¸¡Äõ ܾ¢÷ ¸¡Äõ; þó¾ì ¸¡Äò ¾Á¢Æ¢ø ¿£ðÊ ÓÆ츢 þ¨ÄÔ¾¢÷ ¸¡Äõ ±ý§À¡õ. ܾ¢÷ ±ýÈ¡§Ä §À¡Ðõ. þ¨Ä¸û ¸ÆñÎ ¦º¡Ã¢¸¢È¾¡ø þ¨¾î ¦º¡Ã¢¾ü ¸¡Äõ ±ýÚõ ¦º¡øÄÄ¡õ. ¦º¡Ã¢¾ø þÕÐ>ºÃò ÕÐ ±É ż¦Á¡Æ¢Â¢ø ¾¢Ã¢Ôõ. ¬í¸¢Äò¾¢ø autumn ±Éî ¦º¡øÅ÷]

Àºó¾ ´ì¸¿¡¨Ç §ÁÆ Å¢Ø ±ýÚõ, ܾ¢÷ ´ì¸ ¿¡¨Ç Ð¨Ä Å¢Ø ±ýÚõ Å¡É¢Âø ÅÆ¢ ¦º¡øÖ¸¢§È¡õ. «¨¾ ¯½Ãô ÒŢ¢ý ÅÄÂõ ÀüÈ¢ô ÒâóÐ ¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ.

ÒŢ¢ý ÅÄÂõ ´Õ þÂø Åð¼ÁøÄ. «Ð ´Õ ¿£û Åð¼õ. ´Õ þÂø Åð¼ò¾¢üÌ ´Õ Ü÷ó¾õ (centre) ÁðΧÁ ¯ñÎ. ¬É¡ø, ¿£û Åð¼ò¾¢üÌ þÕ Ü÷ó¾í¸û ÌÅ¢ÂÁ¡¸ (focus) ¯ñÎ. þÕ Ü÷ó¾í¸Ç¢ø ´ýÈ¢ø ¾¡ý ÝâÂý þÕ츢ÈÐ. ÁüÈРšɦÅǢ¢ø ¦ÅÚ§Á ´Õ ÒûÇ¢. «í§¸ ±ó¾ò ¾¡Ã¨¸§Â¡, §¸¡§Ç¡ ¸¢¨¼Â¡Ð.

þó¾ ¿£ûÅð¼ò¾¢ø ¦ºøÖõ ÒŢ¢ø þÕóÐ ÝâÂÉ¢ý àÃò¨¾ «Çó¾¡ø, µÃ¢¼ò¾¢ø «¾¢¸ àÃÁ¡¸×õ þý¦É¡Õ þ¼ò¾¢ø ̨Èó¾ àÃÁ¡¸×õ «¨Á¸¢ÈÐ. ÜÊ àÃò¾¢ø ÒÅ¢Ôõ ÝâÂÛõ «¨ÁÔõ ¿¡û ÀÉ¢ Ó¼í¸ø (Ó¼í¸ø = «¨Á¾ø; Ó¼í¸¢ô §À¡¾ø; Á¡ðÊì ¦¸¡ûÙ¾ø; ÀÉ¢ì ¸¡Äò¾¢ø «¨Á¾ø) ±ýÚ ¦º¡øÖ¸¢§È¡õ. þÐ ¾¢ºõÀ÷ 22-õ ¿¡û ¬Ìõ.

«ñ¨Áò àÃò¾¢ø ÒÅ¢Ôõ ÝâÂÛõ «¨ÁÔõ ¿¡û §ÅÉ¢ø Ó¼í¸ø (§ÅÉ¢ø = ¦Åö¢ü ¸¡Äõ.) þÐ Ýý 22õ ¿¡û.

ÀÉ¢ Ó¼í¸Ä¢ø, þÃ× §¿Ãõ ÜÊÔõ, §ÅÉ¢ø Ó¼í¸Ä¢ø À¸ø §¿Ãõ ÜÊÔõ þÕìÌõ. þó¾ þÕ Ó¼í¸ø¸ÙìÌõ þ¨¼§Â ¬ñÊý þÕ ¿¡ð¸Ç¢ø ¾¡ý ´ì¸ ¿¡ð¸û ÅÕ¸¢ýÈÉ. þý¦É¡Õ Å¢¾Á¡¸×õ þó¾ ´ì¸ ¿¡ð¸¨Çô ÒâóÐ ¦¸¡ûÇÄ¡õ. ÝâÂÉ¢ý ÍüÚò¾Çõ ÒŢ¢ý ¿Î째¡ðÎŨè ¦Åðθ¢ýÈ ÒûÇ¢¸û Å¢Øì¸û ±ýÚ ²ü¸É§Å ÜÈ¢§É¡õ «øÄÅ¡? «ó¾ Å¢Øì¸û ¾¡ý þó¾ ´ì¸ ¿¡ð¸û. þó¾ ´ì¸ ¿¡ð¸Ç¢ø Ýâ¨Éô À¡÷츢ýÈ §À¡Ð «¾ý À¢ýÒÄÁ¡¸ò ¦¾Ã¢Ôõ ¿¡û¸¡ðÎ, µ¨Ã¢ý ãÄõ ´Õ ¦ÁÐÅ¡É þÂì¸õ ÒÄôÀθ¢ÈÐ. [ÁÈóРŢ¼¡¾£÷¸û, ¿¡û¸¡ðÎì¸Ùõ ´¨Ã¸Ùõ (þẢ¸Ùõ) ¦ÅÚõ À¢ýÒÄí¸û ¾¡ý.]

þý¨ÈìÌ Àºó¾ ´ì¸ ¿¡Ç¢ý §À¡Ð ¦¾Ã¢¸¢È À¢ýÒÄõ Á£É µ¨Ã. «Ð×õ «·¸Ã µ¨ÃìÌî (aquarius) ºüÚ Óó¾¢Â º¢Ä À¡¨¸¸Ç¢ø þÕìÌõ ¿¢¨Ä. («·Ì = ¿£åüÚ. «·Ì>aqua; þÄò¾£É¢ø þÕóÐ ÀĦº¡ü¸û þó¨¾Â¢§Ã¡ôÀ¢Â ¦Á¡Æ¢¸Ç¢ø þó¾î ¦º¡ø¨Ä «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ ±Øó¾¢Õ츢ýÈÉ.) þýÛõ Àò§¾ ¬ñθǢø Àºó¾ ´ì¸ ¿¡û Á£É µ¨ÃÔõ «·¸Ã ´¨ÃÔõ ÜÎõ ºó¾¢ôÀ¢üÌ ÅóÐ §ºÕõ.

«§¾ §À¡Äì ܾ¢÷ ´ì¸ ¿¡Ç¢ý §À¡Ð þý¨ÈìÌò ¦¾Ã¢¸¢È À¢ýÒÄõ ¸ýÉ¢ µ¨Ã. ¬É¡ø ¸¢ð¼ò ¾ð¼ þÃñ¼¡Â¢Ãõ ¬ñθÙìÌ Óý Ð¨Ä µ¨Ã þÕó¾Ð. þÉ¢ ÅÕõ Àò¾¡ñθÙìÌô À¢ý Á¼í¸ø ´¨Ã (¬Ç¢ µ¨Ã = leo)
ÅóÐ §ºÕõ.

þó¾¢Â Å¡É¢Âø «ó¾ì ¸¡Ä «È¢Å¢ý ¦¾¡¼ì¸ò¨¾ þýÛõ ÁÈ측Áø, À¨Æ ¿¢¨ÉôÀ¢ø Àºó¾ ´ì¸ ¿¡¨Ç §ÁÆ Å¢Ø (§Á„¡¾¢ ±ýÚ Å¼¦Á¡Æ¢Â¢ø ÜÚÅ÷) ±ýÚõ ܾ¢÷ ´ì¸ ¿¡¨Ç ШÄÅ¢Ø ±ýÚ§Á ÜÈ¢ ÅÕ¸¢ÈÐ.

´ù¦Å¡Õ ¬ñÎõ ´ì¸ ¿¡û º¢È¢Ð º¢È¢¾¡¸ Óý¿¸÷óÐ ¦¸¡ñÊÕ츢ÈÐ. þ¨¾ Óý¦ºÄÅõ (precession; precede = Óý¦ºøÖ) ±ýÚ ÜÚ¸¢§È¡õ. ´Õ ¸¡Äò¾¢ø ²ôÃø 14 -ø §ÁÆ ´¨ÃìÌ Óý Åó¾ ´ì¸ ¿¡û þý¨ÈìÌ Á¡÷Í 21/22-§Ä§Â ¿¢¸ú¸¢ÈÐ. §ÁÆò¾¢ø Å¢Øó¾ Àºó¾ ´ì¸ ¿¡û þýÚ Á£Éò¾¢ø Ţظ¢ÈÐ. ÜÊ Ţ¨ÃÅ¢ø, þýÛõ Àò¾¡ñθǢø ¸¢.À¢. 2012 - ø «·¸Ã µ¨Ã¢ø Å¢Øõ. «ôÀÊ Å¢Øõ §À¡Ð, Ò¾¢Â ¯¸ò¾¢üÌ (¯¸õ = ´ýÚ §ºÕõ ¸¡Äõ; ¯¸õ>Ô¸õ>yuga in Sanskrit) ¿¡õ §À¡¸¢§È¡õ ±ýÚ ÅÃÄ¡üÈ¡º¢Ã¢Â÷¸û ¦º¡øÖ¸¢È¡÷¸û.

¦Á¡ò¾ Óý ¦ºÄÅõ ÓÊ ¸¢ð¼ò¾ð¼ 25800 ¬ñθû ²üÀθ¢ýÈÉ. «Ç× §¸¡ø¸û Ñϸ Ñϸ þó¾ þÂì¸ò¾¢ý ¿¼× ¸¡Äõ ÐøÄ¢Âô ÀðÎ ÅÕ¸¢ÈÐ. 25800 ¬ñθû ±ýÚ ±ÎòÐì ¦¸¡ñ¼¡ø, ´Õ µ¨Ã¢ø (¯¸ò¾¢ø) 25800/12 = 2150 ¬ñθû ±ýÈ ÀÕÅ ¸¡Äõ «¨ÁÔõ.

²Í ¦ÀÕÁ¡ý À¢Èó¾¾üÌ ¯Ä¸õ ±üÚì ¦¸¡ñ¼ ¬ñÊø þÕóÐ (þó¾ô À¢Èó¾ ¿¡§Ç ¬öÅ¢ý À¢ý þý¨ÈìÌ §¸ûÅ¢ìÌ ¯ûÇ¡ì¸ô Àθ¢ÈÐ. «Å÷ À¢Èó¾Ð 29 Ý¨Ä ¸¢.Ó. 7 ±ýÚ Å¢Å¢Ä¢Âò¾¢ý Ò¾¢Â ²üÀ¡ðΠŢÅÃí¸¨Ç Å¡É¢Â§Ä¡Î ¦À¡Õò¾¢ "Magi - The quest for a secret tradition" ±ýÈ áÄ¢ø Adrian G. Gilbert ¿¢Ú×Å¡÷.) 148 ¬ñθǢý Óý ´ì¸¿¡û, §ÁÆò¨¾ò ¾¡ñÊ¢Õì¸ §ÅñÎõ. «¾üÌõ 2150 ¬ñθǢý Óý §ÁÆò¾¢üÌû ѨÆó¾¢Õì¸ §ÅñÎõ.

²ÍÅ¢ý ¸¡Äò¾¢ø þÃ𨼠Á£ý «¨¼Â¡Çõ ¸¢È¢ò¾Å÷¸¨Çì ÌÈ¢ì¸ô ÀÂýÀð¼Ð ¾Á¢ú ÅÃÄ¡üÈ¢Öõ þÃ𨼠Á£ý, þ¨½ ¸Âø ±Éì ÌÈ¢ì¸ô ÀðÎ À¡ñÊÂâý º¢ýÉõ ¬ÉÐ. þ¨Å¦ÂøÄ¡õ þó¾ ¯¸ô ¦À¡Õò¾õ ÀüÈ¢§Â. Á£É ¯¸ò¾¢üÌ Óý þÕó¾ ¬ð¨¼Ô¸õ ÀüÈ¢ò¾¡ý ¬Î>¬ñÎ ±ýÈ ¦º¡ø À¢Èó¾Ð. ¬ð¨¼Â¢ý ÁÚ ¦À§à §ÁÆõ. §ÁÆò¾¢üÌõ Óý þÕó¾Ð Å¢¨¼ Ô¸õ.

¯¸õ ¯¸Á¡¸ì ¸¡Äõ §À¡öì ¦¸¡ñÊÕ츢ÈÐ. þ§¾¡ §¿üÚò¾¡ý ¿¡õ À¢Èó¾Ð §À¡Ä þÕ츢ÈÐ; þý§È¡ ¿õ À¢û¨Ç¸û; ¿¡¨Ç ¿õ ¦ÀÂÃ÷¸û; «¾üÌô À¢ý ¦¸¡ûéô ¦ÀÂÃ÷¸û; À¢ý ±ûÙô ¦ÀÂÃ÷¸û. ¦Á¡ò¾ò¾¢ø Á¡ó¾ ÅÃÄ¡Ú ¯¸í¸Ç¡ø ¸½¢ì¸ô Àθ¢ÈÐ.

¸¡Äí¸Ç¢ý ÀâÁ¡Éí¸û ÀÄÅ¢¾Á¡¸ ¦ÅÇ¢ôÀÎõ. ¬ñθû ´Õ ¾¨ÄӨȨÂì ÌÈ¢ì¸×õ, ¯¸í¸û Å¡¨ÆÂÊ Å¡¨Æ¨Âì ÌÈ¢ì¸×õ ÀÂýÀθ¢ýÈÉ. §À¡É «¾¢¸¡Ãò¾¢ø ¬ñ¨¼ô À¡÷ò§¾¡õ. þó¾ «¾¢¸¡Ãò¾¢ø ¯¸í¸¨Çô À¡÷츢§È¡õ.

À¡ÅÄ÷ ²Ú ¦ÀÕï º¢ò¾¢ÃÉ¡÷ ¸¡Äí¸Ç¢ý ¿¸÷ ÀüÈ¢ ´Õ ͨÅÂ¡É À¡ þÂüȢ¢Õ츢ȡ÷. þÐ «ÅÕ¨¼Â áÈ¡º¢Ã¢Âò¾¢ø ±ð¼¡ÅÐ À¡Å¡¸ ÅÕõ.
---------------------------------------------------------

ÅÄ¢§¾ ¸¡Äõ


ÅÄ¢§¾ ¸¡Äõ; Å¢ÂôÀø ¡§Á!!
Ó¨ÄÓ¸õ À¾¢Â Á¡ó¾¢ô À¡«ø
´Ø¸ Å¡öÅ¡í¸¢ "°, ¬ö" ±É ¯Á¢úóÐ
¾ó¨¾ ¸Æ¢¿¨¸ ¦ÀÈì ¸¡ðÊ, þÆ¢óÐ
ÌÚ¿¼óÐõ ´ÊÔõ ÓÐÌ þÅ÷óÐ µîº¢Ôõ
¦¿Õ¿ø µÅòÐ ¿¢¨É× «Æ¢Â¡§Á,
À¡÷ò¾ §ÁÉ¢ À¼Ã ¿¨¼ ¦¿üÈ¢
¬Î º¢Ú¸¡ø «¨¾óÐ ¯Ãõ ²È
¦ÁÄ¢ó¾ Òý Á¡÷Ò ¦À¡Ä¢óÐ ÅÄ¢Âì
ÌÃø ÒÄ÷ó§¾ «½ø ¾¡Å
¯¨Ç ¦À¡¾¢óÐ ¸ØòÐ «¼Ã
Å¨Ç Á¡¾÷ ÁÉõ Á¢¾¢ôÀò
¾¢Á¢÷óÐ ±ØóÐ ¿¢ýÈ¡÷ìÌô
À¨½óÐ ±Øó¾ þ¨½ ¿¸¢Äõ
ÌÚ ÑÍôÒô §À÷ «øÌø
Å¡ø ±Â¢üÚì ¸¨Æ §¾¡Ç¢
 ´Õ¿¡û ŨÃì ¦¸¡ñÎ
Á¨É ¾É¢ ¨Åì¸ ±ý º¢ÚÁ¸ý ¾¡Ûõ
¦ÀÈø ¾ó¾ ¦ÀÕ Á¸ý ¯Åì ¸¡ñ,
¾¢Èø ¿ó¾ ¡íÌ þÅý §¾Êì ¦¸¡ñ¼§¾!

- áÈ¡º¢Ã¢Âõ - 8

¦À¡Æ¢ôÒ:

ÅĢר¼ÂÐ ¸¡Äõ; Å¢ÂôÒڧšõ ¡õ! ¾¡Â¢¼òРӨĢý Á¢¨º, ÌÆŢ¢ý Ó¸õ ÓüÚõ À¾¢Ôõ ÀÊ À¡¨Ä ÅÂ¢Ú Óð¼ «Õó¾¢, «·Ð ´Ø¸¢ì ¦¸¡ñÊÕìÌõ ÀÊ ¾ý Å¡¨Â Á£ðÎ ¦ÅÇ¢¦ÂÎòÐõ, "°, ¬ö" ±É ¯Á¢úóÐ, ¾ý ¾ó¨¾ ¦ÀÕ¿¨¸ ¦ºöÔÁ¡Ú ¸¡ðÊ, ±õ ÁÊ¢ý ¿¢ýÚ þÈí¸¢ì ÌÚ¸¢Â «Ê¸û º¡÷ó¾ ¿¨¼ þðÎõ, º¢Ä ¦À¡ØÐ µÊÔõ, º¢Ä¸¡ø ¾ý ¾ó¨¾Â¢ý Óи¢ý Á¢¨º ²È¢, «Å¨Ãì ̾¢¨Ã¡¸ ±ñ½¢ µîº¢Ôõ ¿¢ýÈ, §¿ü¨ÈÂô ¦À¡Ø¾¢ý µÅ¢Âõ ±Éô À¾¢ó¾ ±ý ¿¢¨É׸û «Æ¢Â¡Áø ¿¢ü¸×õ, ¡õ À¡÷òÐ Á¸¢ú×üÈ §ÁÉ¢ À¼÷óÐ ¦À¡Ä¢Â×õ, ¿¨¼ ¾ÎÁ¡È¢ «Ê ¿¢ýÈ º¢È¢Â ¸¡ø¸û Å¢õÁ¢ô Ò¨¼òÐ ¯Ãõ ²È¢ ¿¢ü¸×õ, ¦ÁÄ¢óÐ ¿¢ýÈ º¢È¢Â Á¡÷Ò «ÆÌ ¦ÀÈ, ÅÄ¢× ¦ÀüÚ ¿¢üÀ×õ, ÌÃø ¾ÊôÀ×õ, Ó¸ š¢Ûõ ¾¡¨¼Â¢Ûõ «¼÷ó¾ Á£¨ºÔõ ¾¡ÊÔõ ¾¡Å¢ ¿¢üÀ×õ, ¾¨Ä Á¢÷ «¼÷óÐ, ÅÇ÷óÐ ¸Øò¨¾ «Ç¡Å¢ ¿¢üÀ×õ, ¯¼ø¸ðÎ Á¢ÌóÐ ÅÇ÷ÔüÚ ¿¢ü¸×õ ¦ºö¾¡ÛìÌô ÀÕóРŢõÁ¢ þ¨½óÐ ¿¢ýÈ Ó¨Ä¸Ùõ, ÌÚ¸¢ ´Îí¸¢Â þ¨¼¸Ùõ, «¸ýÈ þ¨¼ì¸£ú ¸Ê¾¼Óõ, ¦ÅûǢ ±Â¢Úõ, ãí¸¢ø §À¡ýÈ §¾¡û¸Ùõ ¸ñ¼¡û ´Õò¾¢¨Â, Óý¨É ´Õ ¿¡û Á½í ¦¸¡ñÎ, ¾É¢ Á¨É¢ø ž¢Ôõ ÀÊ ¨Åì¸, ±õ º¢Ú Á¸É¡¸¢Â «Åý ¾¡Ûõ ¦ÀüÚò ¾ó¾ ¦ÀÕ¨Á ¦À¡Õó¾¢Â ¾ý Á¸¨É ¯§¾¡, þÅý ¸¡ñ! ¾ýìÌüÈ ¾¢È¨Á ¿¢¨ÈÔõ ÀÊ «ùÅ¡üȨÄò §¾Êì ¦¸¡ñ¼Ð ¡í¹ý?

ŢâôÒ:

þôÀ¡¼ø «¸òШȨÂî º¡÷ó¾Ð.

¾ý Á¸É¢ý ÌÆÅ¢ô ÀÕÅò¨¾Ôõ, «Åý Å¢¨ÃóÐ ÅÇ÷óÐ þ¨Ç»É¡¸¢ Á½õ ÒâóÐ, ®ñ¦¼¡Õ Á¸ÛìÌò ¾ó¨¾Â¡¸¢ ¿¢ýÈ ¸¡Äò¨¾Ôõ ¸ñ¼ ¾¡ö ´Õò¾¢, Åý þò¾¢Èõ ¦ÀüÈÐ ±í¹§É¡ ±É Å¢ÂóÐ ÜȢ¾¡¸ «¨Áó¾Ð þôÀ¡ðÎ.

þÐ ¾¡¦Â¡Õò¾¢ò ¾ý ¾¡ö¨ÁÔûÇò¾¡ø ¾ý Á¸ý ¦ÀüÈ À¢û¨Ç¨Âì ¸ñÎ Á¸¢úóÐ ÜÈ¢ì ¸¡Äò¨¾ Å¢Âó¾Ð.

þ·Ð þøÄ¢ÕóÐ Á¨ÉÂÈ¡õ âñ¼ ¾ý Á¸ý ¾¢Èõ ¯¨Ãò¾¾¡¸Ä¢ý Óø¨Ä¦Âý ¾¢¨½Ôõ, ¸¢Çó¾ ¾Á÷ Å¢ý ¿üÈ¡ö ¸¢Çò¾ø ±ý ШÈÔÁ¡õ.

¸¡Äò¾¢ý ¦Àâ ÀâÁ¡Éõ À¡÷ò§¾¡õ.

«ýÒ¼ý,
þáÁ.¸¢.

3 comments:

ரவிசங்கர் said...

பள்ளியில் ஆங்கில வழியில் புவியியல் படித்த போது ஆர்வமூட்டாதவை எல்லாம் இன்று அழகு தமிழில்படிக்கப் பிடிக்கிறது. நன்றாகவும் புரிகிறது. தமிழ் கற்பதற்காக உங்கள் தளத்துக்கு வந்தால் கூடுதலாக துறை சார் வரலாற்றுத் தகவல்களையும் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. மிகவும் பயனுள்ள வலைப்பதிவு. நன்றி

anti imperialism said...

தமிழில் மிக சிறப்பான பதிவு. இதை போன்ற முயற்சிகளால்தான் தேசிய இனங்களின் அழிவிலிருந்து தப்பிக்க முடியும்.

அரையாய் நிறை said...

puthayalai kandathu pol padithen..tamil mozhli