Saturday, August 01, 2009

திறையும் (tribute) தொடர்புச் சொற்களும்

அண்மையில் கா.சேது தமிழ் விக்சனரி குழுவில் attribute என்பதற்கு இணையான தமிழ்ச்சொல்லைக் கேட்டிருந்தார். இதை மட்டும் பார்க்காமல், தொடர்புள்ள tribute, tributary, contribute, distribute, retribute போன்ற மற்ற சொற்களையும் பார்த்துச் சொல்லுவது பொருத்தமாய் இருக்கும்.

முதலில் tribute-யைப் பார்ப்போம்.

கடற்கரையில், முழங்கால் அளவு நீரில் காலை நனைத்து நிற்கும் போது, திரும்பத் திரும்ப காலில் வந்து மோதும் சிற்றலைகள் எவ்வளவு இன்பம் தருகின்றன? திரும்பத் திரும்ப அவை வருவதால், சிற்றலைகளுக்குத் திரை என்று பெயர். அந்த வினைக்குத் திரைத்தல் என்று பெயர். திரும்ப வருவதை மலையாளத்தில் ”திரிச்சு வரு” என்று சொல்லுவார்கள். இப்படித் திரைத்து வரும் பொருள் திரைப் பொருள் ஆகும்.

யாரோ ஒரு அரசன் இருக்கிறான், அவன் தன் தோள், வாள் வலிமையால் மக்களின் சேமத்தை உறுதி செய்கிறான். அவனுக்கு நன்றியாகவோ, அன்றி அவனுக்கு பயந்தோ ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட பருவத்திலும் அரிய தாரங்களை (தருவது தாரம் = பண்டம்) மக்கள் கொடுக்கிறார்கள். அதே போல ஒரு பேரரசன் சிற்றரசனை வெல்லுகிறான். ஆண்டிற்கு ஒருமுறை சிற்றரசன் பேரரசனுக்குக் கப்பம் கட்டுகிறான். திரும்பத் திரும்ப ஒவ்வொரு பருவத்திலும் (இங்கு பருவம் என்பது ஆண்டாய் இருக்கலாம்.) திரைத்து வந்து பொருள்களைப் பொதியாக்கிக் கொண்டுவந்து தருகிறான். அந்தப் பொதி, பேரரசனின் பெரும்பொதியோடு (=கஜானாவோடு) சேர்ந்து கொள்கிறது. இது ஒரு திரை பொதி. [கருப்பு கறுப்பாகியும் பொருள் மாறாதது போல], திரை பொதியில் பொதி புரிந்து கொள்ளப் பட்டு, மறைந்து நின்று, பொருள் வேறுபாட்டை அழுத்தியுரைக்க, ரகரம் றகரமாகித் திறை என்றும் சொல்லப் பெறும். It happens again and again in a periodic manner like waves.] திறை கட்டத் தவறிய மன்னன் மேல் பேரரசன் மீண்டும் படையெடுப்பான், தண்டனை வழங்குவான். திறை கூடும். பொதுமக்கள் வரி கட்டுவது கூட ஒருவகையில் பார்த்தால் திறை தான். திறைப்பொதி / திறை என்ற சொல் tribute -ற்கு இணையாய் ஏற்பட்டது இப்படித்தான்.

tribute:

c.1340, "tax paid to a ruler or master for security or protection," from L. tributum "tribute," lit. "a thing contributed or paid," noun use of tributus, neuter pp. of tribuere "to pay, assign, grant," also "allot among the tribes or to a tribe," from tribus (see tribe). Sense of "offering, gift, token" is first recorded 1585.

வளந்தலை மயங்கிய வஞ்சி முற்றத்து, செங்குட்டுவனின் செவ்வியை யாங்கணும் பெறாததால், ”திறை” சுமந்து வந்து நிற்கும் பகைவரைப் போல, அரசன் மலைவளம் காண வந்த இடத்தில், அளந்து கடையறியா அருங்கலம் சுமந்து வந்தனராம் சேரநாட்டுக் குன்றக் குரவர். இந்தக் காட்சியை சிலம்பின் வஞ்சிக் காண்டம் காட்சிக் காதையில் இளங்கோ விவரிப்பார். இங்கே சிலம்பிற் பயிலும் ”திறை” என்ற சொல்லாட்சி கப்பம் என்பதையே குறிக்கும். முன்னே சொன்னது போல், திறை, பொதி பொதியாய் இருக்கும். திறைப்பொதி - tribute என்ற சொல் விளங்குகிறதா? [தமிழுக்கும் மேலை மொழிகளுக்கும் தொடர்பில்லை என்போர் இதையெல்லாம் தேடிப் பார்த்தால் எவ்வளவு நன்றாக இருக்கும்?] திறைப்பொதியைத் திறையென்றாலும் தமிழில் விளங்கும். அது ஒரு வரி போலவே கருதிக் கொள்ள முடியும். மக்களும், பகைவரும் பாதுகாப்பு வேண்டித் திறை கட்டுகிறார்கள். திறைத்தல் = to pay, assign, grant, allot, offer etc.

அடுத்த சொல்: tributary

இது பெயரடை (adjective) ஆகவும் பயன்படுகிறது. திருச்சிக்குச் சற்று முன்னால் பிரியும் கொள்ளிடம் ஒரு கிளையாறு, அதே போல நாகை, திருவாரூர் மாவட்டங்களில் பல கிளையாறுகள் பிரிகின்றன. கிளைதல் என்பது ஒன்றில் இருந்து இன்னொன்று பிரிதல் ஆகும். ஓர் ஆற்றின் போக்கில் பிரிதல் மட்டுமே வழக்கம் என்பதில்லை. இரண்டு ஆறுகள் கூடி, ஒரே ஆறாக மாறுவதும் இயற்கையில் உண்டு. காட்டாக, கரூருக்கு அருகில் நொய்யலும் ஆன்பொருநையும் (அமராவதி) காவிரியிற் சேருகின்றன, (கூடுகின்றன, பொதிகின்றன, நிறைகின்றன). இப்படிச் சேரும் ஆற்றையும் tributary என்று ஆங்கிலத்திற் சொல்லுகிறார்கள். ஆண்டிற்கு ஒருமுறையோ, அல்லது ஒவ்வொரு பருவத்திலுமோ பெருகிவரும் நீரை பெரும் ஆற்றில் கொண்டு சேர்க்கிறதல்லவா? (பொதிகிறதல்லவா?) இப்படித் திறைந்து பொதியும் ஆற்றை ”திறைப்பொதி யாறு (tributary)” என்று நீட்டி முழக்கி ஆங்கிலமும் மேலை மொழிகளும் சொல்லும். தமிழிற் சுருக்கமாய்த் துணையாறு என்று சொல்லிப் பொருளைப் புரிந்து கொள்ளுகிறோம்.

tributary (adj)

1382, "paying tribute," from L. tributarius "liable to tax or tribute," from tributum (see tribute). The noun sense of "one who pays tribute" is recorded from 1432. Meaning "stream that flows into a larger body" is from 1822, from the adj., which is recorded from 1611 in this sense.I

திறைதல், பொதிதல் என்ற இருவினைகளும் சேர்ந்து எப்பொழுதும் கூட்டுவினையாகவே தமிழிற் தொடர்ந்து புழங்குவதில்லை. ஓரோவழி, ”திறைதல் ஒவ்வொரு பருவத்திலும் நடப்பது தானே?” என்று உள்ளார்ந்து புரிவதால், அதைத் தொகுத்து (தொகையாக்கி) வெறுமே பொதிதலை (=சேர்தல், நிறைதல்) மட்டும் அழுத்திக் கூறுவதோ, இதே போலப் பொதிதலைப் புரிந்து, அதைத் தொக்கி, திறைதலை மட்டும் முன்சொல்லுவதோ நம்மிடம் உண்டு. இடம், பொருள், ஏவல் பார்த்துப் புரிந்து கொள்ளுவோம்.

அதற்கு எடுத்துக் காட்டுத்தான் attribute என்னும் சொல். இந்த இடத்தில், இன்ன சூழலில், இப்படிக் குணங்கள், நிறைகளை இந்தப் பொருள் காட்டும் என்று உணர்த்தும் சொல் attribute ஆகும். அதாவது இந்தப் பொருளோடு இந்த நிறைகளைப் பொருத்துகிறோம்/பொதிகிறோம். திரும்பத் திரும்ப, இந்தச் சூழலில், இந்த நிறைகளைத்தான் (பொதிவுகளைத் தான்) இந்தப் பொருள் காட்டும் என்பதால் ”நிறை” என்ற சொல்லே attribute - ற்கு இணையாய்ச் சுருக்கமாய்ச் சொல்லப்படும். அட்டுதல்>அடுதல்>அதிதல் என்பது தமிழில் ஒட்டுதல், சேர்த்தல், கூட்டுதல் என்ற பொருளைக் காட்டும். to add என்று ஆங்கிலத்தில் கூறுவதும் அட்டுதல் என்னும் தமிழ் வினைக்கு இணையானது. இற்றைத் தமிழில் இது புழங்காவிட்டாலும், தெலுங்கில் இன்றும் புழங்குகிறது. நாம் கூட்டுதல் என்றே சொல்லிப் பழகுகிறோம். அட்டுப்பொதி (attribute) என்பது தான் ஆங்கில முறைப்படி அமையும் சொல். இருந்தாலும் நிறைகள் என்று சொல்லி அண்மைக்காலத் தமிழில் பயன்படுத்தியதால் அதே இருந்து போகலாம். குணம் = property. நிறை = attribute

attribute:

1398, from L. attributus, pp. of attribuere "assign to," from ad- "to" + tribuere "assign, give, bestow." The noun (c.1400) is from L. திரைத்தல் tributum "anything attributed," neut. of attributus.

அடுத்த சொல் contribute. ஒரு கூட்டத்தின் பொதுவான பணி இருக்கிறது. அதற்கு ஆகும் செலவை கூட்டத்தினரே கூடி ஏற்றுக் கொள்ளுகிறார்கள். அந்தப் பொதுப்பணி தங்களுக்குத் தரும் நலனை முன்னிட்டு, எல்லோரும் கூடிக் ”கூட்டம்” என்னும் குழுமத்திற்கு (it is a conceptual entity, different from the individuals) திறையைப் பொதிவது கூட்டுத் திறைப்பொதி ஆகும். இங்கு பொதிதல் என்பது அளித்தல் தான். பங்களித்தல் என்பது எப்படி to participate என்பதைக் குறிக்கிறதோ, அதே போல கூட்டுத் திறைதல்/ கூட்டுப் பொதிதல் to contribute என்பதைக் குறிக்கிறது. பலரும் பூசி மெழுகினாற் போல பங்களிப்பு என்ற சொல்லையே contribution க்கு இணையாய்ப் புழங்குவார்கள். என்னைக் கேட்டால் அதைத் தவிர்த்துக் கூட்டுப் பொதி என்றே சொல்லலாம்.

contribute

1387, from L. contributionem, from contribuere, from com- "together" + tribuere "to allot, pay" (see tribute). Used in Eng. in fig. sense of "crushed in spirit by a sense of sin."

அடுத்த சொல் distribute.

இது ஒரு குழுமத்திற் கூடிச் சேர்ந்த திறைப்பொதியை எப்படி மீண்டும் பிரித்து வெவ்வேறு செலவினங்களுக்குப் பிரித்துக் கொடுப்பது என்பதைக் குறிக்கும் சொல். தமிழ்மொழி ஒட்டுநிலை மொழியானதால், கூட்டுச் சொற்களை அமைக்குமுன், எது முன்னொட்டு எது முழுவினை என்பதில் ஆழ்ந்த கவனம் கொள்ள வேண்டும். பலரும் இதைப் பார்க்காமல், ஆங்கிலத்தை அப்படியே ஈயடிச்சான் படி எடுப்பது போல், இயந்திரத் தனமாக முன்னொட்டுக்களைச் சேர்ப்பார்கள்.

[காட்டாக, post modernism என்பதை இப்படித்தான் இயந்திரத்தனமாகப் ”பின் நவீனத்துவம்” என்று மொழிபெயர்த்து, இற்றை எழுத்துலக வாதிகள் ஆலம் விழுதாய் அதை எண்ணிப் பிடித்துத் தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ”post modernism பின் நவீனத்துவம் என்றால் முன் நவீனத்துவம் என்ற ஒன்று உண்டா? அதன் ஆங்கிலச்சொல் என்ன? முன்னும், பின்னும் front, back யைக் குறிக்கிறதா?” என்ற கேள்விகள் நம்முன் எழுவது இயற்கை. modern என்பது நிலையானது அல்ல. நேற்றைக்கு முந்தாநேற்று modern. இன்றைக்கு நேற்று modern.
முந்தா நேற்றோ இன்றைக்குப் பழமையாகும்.

எனவே modern என்பதை முன்வருதல் என்ற கருத்தை வைத்தே தமிழிற் சொல்ல முடியும். நிகழ்வுகள், கருத்துக்கள், சிந்தனைகள், பார்வைகள் என்பவை முகிழ்த்துக் கொண்டே இருக்கின்றன. முகிழ்த்தல் என்பது முன்வருவது தான். முன்வரும் கரணியத்தால் முகம் என்ற சொல் ஏற்பட்டது. முகுத்தல் என்பதும் அதே பொருள் தான். மகர நகரப்போலியில் முகிழ்>முகழ், நுகழ் என்றும் திரியும். பின் நுகழ்தல்>நிகழ்தல் என்று ஆகும். நிகழும் காலம் modern age தானே? இதே போல முகம்> நுகம் என்று திரிந்து வண்டி, கலப்பை போன்றவற்றின் முன்னால் இருப்பதை உணர்த்தும். மேலும் உள்ள திரிவில் நுகம்>நுவம்>நவம் என்பதும் முன்வந்த நிலையைக் குறிக்கும். முகிழ் என்பதில் இருந்து முன்வந்த மேடு முகடு என்றும் சொல்லப்படும். முகட்டிற்கும் modern என்பதற்கும் உள்ள உறவு ஆழ்ந்து எண்ணிப் பார்க்க வேண்டியது. முகிழ்வு, நிகழ்வு, முகடு, நவம் என எல்லாமே முன்வந்ததைக் குறிப்பன. நவம் என்ற சொல்லை வடமொழி ஈறு கொண்டு நவீனம் என்று ஆக்கி, modern என்பதைக் குறிக்கப் பயன்படுத்துவார்கள். வடமொழி ஈற்றைத் தவிர்ப்போர், ”முகிழ்வுக்கு அப்புறம், நிகழ்வுக்கு அப்புறம், முகட்டிற்கு அப்புறம், நவத்திற்கு அப்புறம்” என்ற கருத்தைப் பயன்படுத்தி, post modernism க்கு இணையாய்,. முகிழ்ப்புறவியம், நிகழ்ப்புறவியம், முகட்டுப்புறவியம், நவப்புறவியம் என்பவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றை உகந்தாற்போல் சொல்லலாம். முகிழ், நிகழ், முகடு, நவம் போன்றவை முன்னொட்டாய் இருப்பதும் புறத்தல் என்பது முழுவினையாய் இருப்பதும் இங்கு முகன்மையானது. புறவியம் என்பது அப்பால் உள்ள நிலையைக் குறிக்கும். நவ காலத்திற்கும் புறத்தில் இருப்பது நவப் புறவியம். நவப்புறம் என்பது நவத்திற்கும் புறமான காலத்தைக் குறிக்கிறது. அகம், புறம், அகப்புறம், புறப்புறம் என்ற பழைய தமிழ்ச் சொற்களையும் இதையொட்டி எண்ணிப் பார்க்கலாம். ]

ஒட்டுநிலை மொழியான தமிழில் இரண்டு வினைச்சொற்கள் அடுத்தடுத்து வந்தால் முன்னால் விளையும் வினை முன்னொட்டாய்த் திரிந்தும், பின்னால் விலையும் வினை முழுவினையாயும் அமைவதே சரியாய் இருக்கும். அதன் படி இங்கு பொதிதல் (சேர்தல்) என்பது முன்னொட்டாய் மாறும். பிரிதல் என்பது முழுவினையாய் நிற்கும். பொதிப் பிரிதல் = to distribute என்று பொருள் கொள்ளும். திறை என்ற முன்னொட்டை இங்கு தொகுப்பதால் எந்தக் குறையும் ஏற்படாது..

1382, from L. distributionem, from distribuere "deal out in portions," from dis- "individually" + tribuere "assign, allot."

அடுத்த சொல் retribute என்பதாகும். மீளவும் திறை செலுத்துவதைக் குறிக்கும். மீட்பொதிதல் = to retribute

retribute:

1382, "repayment," from L. retributionem (nom. retributio) "recompense, repayment," from retributus, pp. of retribuere "hand back, repay," from re- "back" + tribuere "to assign, allot" (see tribute). Sense of "evil given for evil done" is from day of retribution (1526) in Christian theology, the time of divine reward or punishment/

அன்புடன்,
இராம.கி.

1 comment:

tiger said...

அய்யா வணக்கம் , சம்பன் ம்றும் சாம்பன் என்ப வரலாறு படிமங்கள் கிடைக்க பெட்ற்றல் மிக மகிழ்ச்சி.