Friday, May 21, 2004

மாற்றம்

இது ஒரு மாற்றம். வளவின் தோற்றம் மாறுகிறது. பின்னூட்டுக்களுக்கு இனிமேல் இடம் உண்டு.

In TSCII:

þÐ ´Õ Á¡üÈõ. ÅÇÅ¢ý §¾¡üÈõ Á¡Ú¸¢ÈÐ. À¢ýëðÎì¸ÙìÌ þÉ¢§Áø þ¼õ ¯ñÎ.

No comments: